Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá để phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá để phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  NHỮNG TỪ VIẾT TẮT


  Các từ viết tắt Đọc là
  Agribanh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  CN NHNNg Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  NHTM Ngân hàng thương mại
  NHNN Ngân hàng Nhà nước
  NHTW Ngân hàng Trung ương
  NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
  NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước
  NHLD Ngân hàng liên doanh
  NHHTX Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
  SGDCK Sở giao dịch chứng khoán
  TCTD Tổ chức tín dụng
  TSBĐ Tài sản bảo đảm
  Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương

  TIẾNG NƯỚC NGOÀI
  Các từ
  viết tắt
  Tiếng nước ngoài đọc là Nghĩa tiếng Việt
  ABS Asset- Backed Securities
  Chứng khoán được bảo đảm bằng
  tài sản tài chính.
  BM (Bursa Malaysia)
  Sở giao dịch chứng khoán
  Malyasia
  CIC Central Information Credit Trung tâm thông tin tín dụng.
  CMO Collateralized Mortgage Obligations
  Trái phiếu trách nhiệm cho vay
  mua nhà thế chấp.
  CRA Credit Rating Agency Công ty định mức tín nhiệm.
  GNMA
  Government National Mortgage
  Association
  Tổ chức thế chấp Quốc gia
  FDIC
  Federal Deposit Insurance
  Corporation
  Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên
  bang.
  FED Federal Reserve System Cục dữ trữ Liên bang Mỹ.
  FHA Federal Housing Administration Cơ quan Nhà ở Liên bang.
  FHLMC
  The Federal Home Loan Mortgage
  Corporation Freddie Mac
  Công ty cho vay mua nhà có thế
  chấp Liên bang.
  FNMA
  Federal National Mortgage
  Association (Fannie Mae)
  Tổ chức Thế chấp Nhà nước Liên
  bang.
  GNMA
  Government National Mortgage
  Association (Ginnie Mae)
  Tổ chức Thế chấp quốc gia.
  HKMA Hongkong Monetary Administration
  Công ty quản lý tiền tệ
  Hongkong.
  HKMC Hongkong Mortgage Corporation Công ty Thế chấp Hongkong.
  HOLC Home Owners’ Loan Corporation
  Công ty cho vay của những người
  sở hữu nhà ở.
  IFC International Finance Corporation Công ty tài chính Quốc tế.


  IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ Quốc tế.
  IOSCO
  International Organizations of
  Securities Commissions
  Tổ chức quốc tế của các Uỷ ban
  chứng khoán.
  LTV Loan To Value Ratio Tỉ lệ tiền vay và giá trị tài sản.
  MBS Mortgage Backed Securities
  Chứng khoán có thế chấp bất
  động sản làm bảo đảm.
  NRI Nomura Research Institute Viện nghiên cứu Nomura.
  NRSRO
  Nationally Recognized Statistical
  Rating Organizations
  Các tổ chức đánh giá tín dụng
  được công nhận toàn quốc.
  RMBS
  Residential Mortgage- Backed
  Securities
  Chứng khoán dựa trên các khoản
  cho vay thế chấp nhà ở có bảo
  đảm.
  SEC
  Securities and Exchange
  Commission
  Uỷ ban chứng khoán và hối đoái
  Hoa Kỳ
  SPV Special Purpose Vehicle Tổ chức trung gian chuyên trách.
  TPP
  Trans-Pacific Strategic Economic
  Partnership Agreement
  Hiệp định đối tác đối tác xuyên
  Thái Bình Dương (lúc đầu có 4
  nước tham gia được gọi là P4; đây
  là Hiệp Định mang tính “mở”.
  Không phải là chương trình hợp
  tác trong khuôn khổ APEC nhưng
  các thành viên APEC đều có thể
  tham gia
  VA Veterans Administration Hội Cựu chiến binh.
  VAMC
  VietNam Asset Management
  Company
  Công ty TNHH một thành viên
  Quản lý tài sản của các Tổ chức
  tín dụng Việt Nam.
  WB World Bank Ngân hàng thế giới.

  DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  BẢNG 2.1: TÌNH HÌNH GDP CỦA VIỆT NAM (2008 - 2013) . 54
  BẢNG 2.2: TÌNH HÌNH THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI TẠI VIỆT NAM
  (2008 - 2013) . 56
  BẢNG 2.3: SỐ LƯỢNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008
  - 2013 . 57
  BẢNG 2.4: THỊ PHẦN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TCTD TÍNH ĐẾN NĂM 2012
  . 61
  BẢNG 2.5: QUY MÔ TỔNG TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
  TÍNH ĐẾN NĂM 2012 63
  BẢNG 2.6: HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (2008 - 2012) 65
  BẢNG 2.7: MỨC TĂNG TRƯỞNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC (2008 – 2012) 67
  BẢNG 2.8: DIỄN BIẾN NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (2008 – 2013)
  . 69
  BẢNG 2.9: HOẠT ĐỘNG NIÊM YẾT (2008 – 2013) 81
  BẢNG 2.10: VỀ GIÁ TRỊ NIÊM YẾT (2008 – 2013) . 82
  BẢNG 2.11: KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (2008 – 2013) 84
  BẢNG 2.12: GIÁ TRỊ VỐN HOÁ THỊ TRƯỜNG (2008 – 2013) 85
  BẢNG 2.13: VỀ CHỈ SỐ VN-INDEX (2008 – 2013) 87

  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
  BIỂU ĐỒ 2.1: TÌNH HÌNH GDP CỦA VIỆT NAM (2008 - 2013) 55
  BIỂU ĐỒ 2.2: TÌNH HÌNH THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI TẠI VIỆT
  NAM (2008 - 2013) 56
  BIỂU ĐỒ 2.3: SỐ LƯỢNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN
  2008 – 2013 . 58
  BIỂU ĐỒ 2.4: THỊ PHẦN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TCTD TÍNH ĐẾN NĂM 2012
  . 62

  BIỂU ĐỒ 2.5: QUY MÔ TỔNG TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN
  DỤNG TÍNH NĂM 2012 63
  BIỂU ĐỒ 2.6: HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC TCTD (2008 – 2012) 65
  BIỂU ĐỒ 2.7: MỨC TĂNG TRƯỞNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC (2008 – 2012) 67
  BIỂU ĐỒ 2.8: DIỄN BIẾN NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (2008 –
  2013) 70
  BIỂU ĐỒ 2.9: HOẠT ĐỘNG NIÊM YẾT (2008 – 2013) 82
  BIỂU ĐỒ 2.10: VỀ GIÁ TRỊ NIÊM YẾT (2008 – 2013) 83
  BIỂU ĐỒ 2.11: VỀ KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (2008 – 2013) . 84
  BIỂU ĐỒ 2.12: VỀ GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG (2008 – 2013) . 86
  BIỂU ĐỒ 2.13: CHỈ SỐ VN-INDEX (2008 – 2013) . 88

  DANH MỤC CÁC HÌNH
  HÌNH 1.1: GIAI ĐOẠN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG ĐẦU
  TƯ . 20
  HÌNH 1.2: DÒNG VỐN LUÂN CHUYỂN MANG LẠI SỰ TĂNG VỐN CHO
  NGÂN HÀNG . 29
  HÌNH 3.1: QUY TRÌNH CHỨNG KHOÁN HÓA CƠ BẢN 125

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU . 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . 1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI . 2
  3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: . 3
  4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI: . 4
  5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4
  6. NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI: . 5
  7. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI: BỐ CỤC LUẬN ÁN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU THEO BA CHƯƠNG . 7
  CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ
  ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN HÓA THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG
  TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 9
  1.1. Lý luận cơ bản về thị trường tài chính 9
  1.1.1. Tổng quan về thị trường tài chính . 9
  1.1.1.1. Khái niệm . 9
  1.1.1.2. Vai trò của thị trường tài chính 9
  1.1.1.3. Phân loại thị trường tài chính . 10
  1.1.1.4. Những chủ thể tham gia thị trường . 13
  1.1.1.5. Các loại công cụ của thị trường tài chính . 13
  1.1.2. Tổng quan về phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập
  kinh tế quốc tế . 14
  1.2. Những vấn đề cơ bản về chứng khoán hóa . 15
  1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của kỹ thuật chứng khoán hoá 15
  1.2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 15
  1.2.1.2. Khái niệm chứng khoán hoá . 17
  1.2.1.3. Các đặc trưng của chứng khoán hoá . 18
  1.2.2. Nội dung của kỹ thuật chứng khoán hoá 18
  1.2.2.1. Quy trình chứng khoán hoá 18
  1.2.2.2. Các thành viên tham gia chứng khoán hoá . 21

  1.2.2.3. Các rủi ro phát sinh trong kỹ thuật chứng khoán hoá . 22
  1.3. Ứng dụng chứng khoán hóa trong phát triển thị trường tài chính . 25
  1.3.1. Lợi ích khi áp dụng chứng khoán hóa trong phát triển thị trường tài chính
  . 25
  1.3.2. Lĩnh vực ứng dụng chứng khoán hóa và các tài sản chứng khoán hóa góp
  phần phát triển thị trường tài chính . 34
  1.3.3. Điều kiện ứng dụng . 37
  1.4. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc ứng dụng kỹ thuật
  chứng khoán hoá để phát triển thị trường tài chính trong hội nhập kinh tế và bài
  học kinh nghiệm đối với việt nam 38
  1.4.1. Kinh nghiệm ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hóa thúc đẩy phát triển thị
  trường tài chính tại một số nước trên thế giới . 38
  1.4.1.1. Kinh nghiệm từ Mỹ 38
  1.4.1.2. Kinh nghiệm từ Malaysia . 42
  1.4.2. Bài học kinh nghiệm tham khảo về ứng dụng chứng khoán hóa đối với
  Việt Nam . 43
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT
  NAM VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN HÓA Ở VIỆT
  NAM 46
  2.1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM 46
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 46
  2.1.2. Thị trường tài chính Việt Nam và cơ cấu tổ chức hoạt động 48
  2.1.3. Các công cụ và nghiệp vụ tài chính hiện có . 48
  2.1.4. Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh . 50
  2.3. THỰC TRẠNG CÁC TIỀN ĐỀ CHỦ YẾU ĐỂ ÁP DỤNG KỸ THUẬT
  CHỨNG KHOÁN HÓA TẠI VIỆT NAM 50
  2.3.1. Các loại thị trường và các chủ thể tham gia 50
  2.3.1.1. Về thị trường tiền tệ 51
  2.3.1.2. Về thị trường chứng khoán . 52
  2.3.1.3. Về các tổ chức tín dụng 52

  2.3.1.4. Về các thị trường khác 53
  2.3.2. Thực trạng phát triển kinh tế và tăng trưởng thu nhập . 54
  2.3.2.1. Về tình hình phát triển kinh tế trong giai đoạn 2008-2013 54
  2.3.2.2. Về tình hình tăng trưởng thu nhập giai đoạn 2008-2013 . 56
  2.3.3. Thực trạng hoạt động của thị trường tiền tệ và các tổ chức tài chính tại
  Việt Nam . 57
  2.3.3.1. Thực trạng hoạt động của các tổ chức tài chính . 57
  2.3.3.2. Thực trạng hoạt động của thị trường tiền tệ . 76
  2.3.4. Thực trạng hoạt động của thị trường chứng khoán . 81
  2.3.4.1. Về số lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam 81
  2.3.4.2. Về giá trị niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 82
  2.3.4.3. Về số khối lượng và giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán
  Việt Nam 83
  2.3.4.4. Về giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 85
  2.3.4.5. Về diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam qua chỉ số VN-
  Index 87
  2.4. ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI ÁP DỤNG
  KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN HÓA Ở VIỆT NAM . 88
  2.4.1. Những điểm mạnh và những điểm yếu trong việc chứng khoán hoá . 89
  2.4.1.1. Về những điểm mạnh trong việc chứng khoán hóa 89
  2.4.1.2. Những điểm yếu trong việc thực hiện chứng khoán hóa 94
  2.4.2. Về những cơ hội và thách thức trong việc chứng khoán hoá 95
  2.4.2.1. Về những cơ hội trong thực hiện chứng khoán hóa . 95
  2.4.2.2. Về những thách thức đối với chứng khoán hóa 96
  2.5. NHỮNG NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG CHỨNG
  KHOÁN HÓA Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY . 102
  2.5.1. Nguyên nhân thuộc về nguồn nhân lực . 102
  2.5.2. Nguyên nhân thuộc về quản lý vĩ mô . 102
  2.5.2.1. Chưa có hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động chứng khoán hóa
  . 102

  2.5.2.2. Nguyên nhân từ ổn định kinh tế vĩ mô . 103
  2.5.3. Nguyên nhân từ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của nền kinh tế . 104
  2.5.4. Nguyên nhân từ bên ngoài 105
  CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN HÓA GÓP
  PHẦN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM TRONG ĐIỀU
  KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 107
  3.1. SỰ CẦN THIẾT ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN HÓA ĐỐI
  VỚI PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM TRONG HỘI
  NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 107
  3.1.1. Sự cần thiết ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hóa đối với sự phát triển
  của thị trường tài chính Việt Nam. . 107
  3.1.1.1 Tăng thêm hàng hóa góp phần thúc đẩy thị trường tài chính phát triển
  . 107
  3.1.1.2. Tăng cơ hội đầu tư góp phần thu hút nguồn vốn trong nền kinh tế
  . 107
  3.1.1.3. Tăng cường nguồn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế 108
  3.1.1.4. Góp phần hoàn thiện các loại thị trường và tăng cường thực hiện mục
  tiêu vĩ mô của nền kinh tế 109
  3.1.2. Dự báo và nhận định khả năng ứng dụng chứng khoán hóa ở việt nam
  . 112
  3.1.2.1.Thị trường tài chính Việt Nam đã định hình và có xu hướng phát triển
  nhanh trong thời gian tới . 112
  3.1.2.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với thị trường tài chính
  Việt Nam trong giai đoạn 2012- 2015 và tầm nhìn 2020 116
  3.1.2.3. Dự báo về khả năng thích ứng và phát triển của thị trường tài chính
  Việt Nam 118
  3.2. GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN HÓA Ở VIỆT
  NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY 120
  3.2.1. Hoàn thiện và thành lập các định chế tài chính thực hiện chứng khoán
  hóa . 120

  3.2.1.1. Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn liền với cơ cấu lại hệ thống các
  định chế tài chính - tăng cường hợp tác, gắn kết giữa các ngân hàng và định
  chế tài chính khác 120
  3.2.1.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại . 120
  3.2.1.3. Phát triển đa dạng hóa dịch vụ tài chính ngân hàng trên cơ sở hiện
  đại hóa hệ thống công nghệ . 121
  3.2.1.4. Tiếp tục mở rộng và phát triển các định chế tài chính, đặc biệt là các
  hệ thống mạng lưới kinh doanh . 122
  3.2.2. Xây dựng các quy trình chứng khoán hóa 122
  3.2.2.1. Tổng quát về quy trình chứng khoán hóa . 122
  3.2.2.2. Quy trình chứng khoán hoá cụ thể . 124
  3.2.2.3. Quy trình cho vay của ngân hàng thương mại trong thực hiện chứng
  khoán hóa . 129
  3.2.2.4. Bảo lãnh phát hành cổ phiếu chứng khoán hóa 131
  3.2.2.5. Quy trình phát hành cổ phiếu chứng khoán hóa . 133
  3.2.3. Hệ thống thông tin và quản trị rủi ro trong việc phát hành cổ phiếu chứng
  khoán hóa 134
  3.2.3.1. Giải pháp cung cấp thông tin và quản trị rủi ro đối với thị trường tài
  chính và các định chế tài chính 134
  3.2.3.2. Giải pháp cung cấp thông tin và phòng ngừa rủi ro thanh toán cho
  nhà đầu tư trên thị trường 137
  3.3. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HỖ TRỢ ỨNG DỤNG
  CHỨNG KHOÁN HÓA 139
  3.3.1. Hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến ứng dụng chứng
  khoán hóa 139
  3.3.2. Vai trò quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 143
  3.3.3. Vai trò quản lý của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính 145
  3.3.3.1. Nâng cao chất lượng thẩm định thông tin cơ sở . 145
  3.3.3.2. Tăng cường giáo dục nhận thức và năng lực xử lý thông tin thị trường
  . 145

  3.3.3.3. Có cơ chế chế tài nghiêm khắc, kịp thời, hiệu quả đối với các sai
  phạm 145
  3.3.3.4. Thực hiện tổng kết rút kinh nghiệm . 146
  3.4. LỘ TRÌNH TỔNG QUÁT VỀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN
  HÓA . 147
  3.4.1. Từ năm 2014 đến năm 2017 chuẩn bị các văn bản dưới luật, các điều
  kiện khác và ứng dụng thí điểm kỹ thuật chứng khoán hóa . 147
  3.4.2. Từ năm 2018 chính thức ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hóa trước hết
  là những khoản cho vay bất động sản có tài sản thế chấp 148
  3.4.3. Từ năm 2019 đến năm 2023 tiếp tục hoàn thiện thị trường và từ 2024 mở
  rộng chứng khoán hóa . 148
  3.5. GIẢI PHÁP VĨ MÔ KHÁC NHẰM HỖ TRỢ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT
  CHỨNG KHOÁN HÓA Ở VIỆT NAM 149
  3.5.1. Hoàn thiện luật pháp . 149
  3.5.2. Tự do hóa thị trường . 149
  3.5.3. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân tham gia trên thị trường
  chứng khoán hóa . 150
  3.5.4. Thành lập Tổ chức trung gian chuyên trách . 150
  3.5.5. Tiếp tục thực hiện đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế nhất là tái
  cơ cấu các trung gian tài chính trong đó có hệ thống ngân hàng thương mại
  . 151
  3.5.6. Giải pháp đối với các tổ chức tín nhiệm . 151
  3.5.7. Thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở tiến đến thành lập Ngân hàng cho vay
  mua nhà ở 151
  3.5.8. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của VAMC 151
  KẾT LUẬN . 155
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 157


  1


  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Những biến động và tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, càng
  làm cho nhu cầu về liên kết, hội nhập kinh tế quốc tế trở nên sâu rộng hơn. Sự tự điều
  chỉnh và đổi mới hệ thống tài chính, thị trường tài chinh của mỗi quốc gia theo hướng
  bền vững và hiệu quả hơn. Trong quá trình đó sự phát triển của nền kinh tế đất nước
  trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu hơn, rộng hơn bằng việc trở
  thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại Thế giới, và trong quá trình gia
  nhập TPP, đã tạo áp lực rất lớn đối với hoạt động của thị trường tài chính trong nước.
  Bên cạnh các nhu cầu, yêu cầu phát triển từ phía nền kinh tế - với tư cách là môi
  trường kinh tế- chính trị, như là vai trò nội lực để thúc đẩy sự phát triển của thị trường
  tài chính, thì sự tác động của yếu tố hội nhập cũng có ý nghĩa tác động rất lớn đối với
  thị trường tài chính nước ta, đòi hỏi sự phát triển thích hợp, phù hợp và cùng “nhịp
  điệu” với thị trường tài chính thế giới. Chỉ có như vậy mới đảm bảo sự luân chuyển
  của dòng vốn giữa các thị trường, thúc đẩy thị trường tài chính phát triển; thúc đẩy
  nền kinh tế đất nước phát triển.
  Trong quá trình đó, nhìn lại nền kinh tế Thế giới trong 5 năm vừa qua, bài học
  từ khủng hoảng tài chính tại Mỹ, gắn liền với những yếu tố về chứng khoán hóa mà
  nợ dưới chuẩn là nguyên nhân sâu sắc nhất, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển
  của thị trường tài chính Mỹ và gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Song bên cạnh
  khó khăn, bên cạnh khủng hoảng cũng là cơ hội, là bài học cho sự tăng trưởng và phát
  triển bền vững, với hệ thống quy định pháp luật chặt chẽ hơn; với khả năng thích ứng
  và đối phó tốt hơn. Đặc biệt sự phục hồi kinh tế sau khủng hoảng, là bài học lớn về
  quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô. Trong quá trình đó, sự ổn định kinh tế vĩ mô của
  nước ta – trong 02 năm gần đây, đặc biệt trong năm 2013 đã và đang là kết quả hội
  tụ của những yếu tố về cơ chế chính sách, về điều hành kinh tế vĩ mô và các giải pháp
  quan trọng trong việc ổn định và cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, ổn định và phát triển
  thị trường tài chính Việt Nam – cơ sở sở để phát triển và ứng dụng kỹ thuật chứng 2


  khoán hóa trong điều kiện hội nhập ở mức độ cao hơn, và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ
  hơn.
  Mặt khác sự đóng băng của thị trường bất động sản, do khó khăn kinh tế vĩ
  mô, do khủng hoảng và sự tăng trưởng nóng của thị trường này, với sự phụ thuộc quá
  lớn vào vốn tín dụng ngân hàng – đã phản ánh những khuyết tật của thị trường này,
  đòi hỏi phải có các nguồn vốn ổn định, lâu dài và các kênh để truyền dẫn vốn hiệu
  quả giữa các thị trường – càng đòi hỏi sự phát triển các quỹ tiết kiệm, quỹ hưu trí
  cũng như các công cụ huy động vốn linh hoạt, hiệu quả như công cụ chứng khoán
  hóa .
  Với ý nghĩa đó luận án đặt vấn đề: “Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá để
  phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”,
  nhằm đưa một kỹ thuật mới (đối với nước ta) nhưng đã rất phát triển ở các nền kinh
  tế phát triển trên Thế giới, để thúc đẩy thị trường tài chính nước ta phát triển hiệu quả
  trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, quá trình này sẽ tác động không chỉ trước
  mắt mà có tính chiến lược lâu dài đối với thị trường tài chính nước ta và các loại thị
  trường khác trong mối quan hệ thị trường tài chính – khách hàng - nền kinh tế. Đồng
  thời, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế, cho thị trường tài chính và thị trường
  bất động sản.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Với cách đặt vấn đề như trên Luận án nghiên cứu với 03 mục tiêu cơ bản sau:
  Thứ nhất: Nghiên cứu kỹ thuật chứng khoán hoá để ứng dụng vào quá trình
  tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoán, nhằm:
  + Tạo sự phát triển phù hợp, theo kịp với sự phát triển của Thị trường tài chính
  quốc tế. Khi nền kinh tế đất nước đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức
  Thương mại Thế giới. Đây là sự cần thiết phải ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá
  trong phát triển thị trường tài chính nước ta hiện nay.
  + Đảm bảo mở ra khả năng phát triển rộng lớn cho thị trường Tài chính trong
  nước nhờ khả năng tạo hàng hoá rất lớn cho thị trường nhờ kỹ thuật chứng khoán
  hoá. Kết quả là thúc đẩy thị trường phát triển, thông qua việc khắc phục tồn tại hạn
  chế lớn của thị trường tài chính trong nước hiện nay. 3


  Thứ hai: Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá để phát triển thị trường tài chính
  ở Việt Nam nhằm tạo sự phát triển phù hợp với sự phát triển của thị trường tài chính
  quốc tế, đảm bảo sự phát triển “đồng nhịp” với các nước phát triển. Theo đó một kỹ
  thuật, một công cụ tài chính phát triển hiệu quả trên thế giới không thể không được
  áp dụng và phát triển ở Việt Nam.
  Thứ ba Đa dạng hoá hàng hoá cho thị trường; thúc đẩy thị trường bất động sản
  phát triển. Mục tiêu này, gắn liền với nhu cầu cụ thể về nguồn vốn cho phát triển thị
  trường bất động sản Việt Nam, nhu cầu nhà ở cho người dân. Đảm bảo cho thị trường
  tài chính phát triển bền vững, giảm áp lực vốn đối với hệ thống ngân hàng và đưa các
  thị trường (tiền tệ, chứng khoán, bất động sản ) vận hành theo đúng quy luật và bản
  chất, giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn có liên quan (rủi ro kỳ hạn; rủi ro lãi suất; tăng trưởng
  nóng );
  3. Tình hình nghiên cứu đề tài:
  - Nghiên cứu và viết về kỹ thuật chứng khoán hoá đã có một số luận án hoặc
  bài viết hoặc tài liệu dịch mang tính lý luận về kỹ thuật này. Tuy nhiên, việc nghiên
  cứu kỹ thuật chứng khoán hoá để phát triển thị trường tài chính tại Việt Nam là nội
  dung mới, đây là vấn đề được tiếp cận theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động thị
  trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập bằng việc phát triển và ứng dụng
  kỹ thuật chứng khoán hoá.
  Bên cạnh đó, với ý nghĩa của việc phát triển và đi sâu nghiên cứu các vấn đề
  có liên quan đến kỹ thuật chứng khoán hoá, (từ luận án mà học viên đã nghiên cứu
  khi học cao học: “Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá đối với các khoản cho vay bất
  động sản của các NHTM trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”). Luận án nghiên cứu
  sẽ có sự “logic” vấn đề này như là một trong các giải pháp thực hiện để thúc đẩy thị
  trường tài chính – tiền tệ phát triển theo đúng mục tiêu, ý nghĩa của luận án đã nêu
  ra.
  - Đồng thời luận án “Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá đối với các khoản
  cho vay bất động sản của các NHTM trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” cũng là cơ sở lý
  luận về chứng khoán hoá của Luận án này. Bởi lẽ đây là sự tiếp nối, mở rộng và phát 4


  triển luận án khoa học (trình độ cao học) lên nghiên cứu sinh, nghiên cứu khoa học
  tiếp theo của vấn đề đã đưa ra.
  4. Đối tượng, phạm vi của đề tài:
  Luận án nghiên cứu kỹ thuật chứng khoán hoá; nghiên cứu thị trường tài chính
  và các vấn đề có liên quan đến thị trường tài chính; đến mối liên hệ giữa kỹ thuật
  chứng khoán hoá với sự phát triển của thị trường tài chính hiện nay. Phạm vi nghiên
  cứu của Luận án là các nội dung về ứng dụng chứng khoán hoá để phát triển thị trường
  tài chính Việt Nam. Đặc biệt, có định hưóng và tầm nhìn đến 2020 của thị trường tài
  chính hiện nay.
  5. Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu
  sau:
  5.1. Phương pháp so sánh: Phân tích và tổng hợp tư liệu, số liệu, biểu đồ, khái
  quát hóa và thống kê kinh tế để so sánh- đối chiếu, đánh giá diễn biến tình hình thị
  trường tài chính Việt Nam qua các năm.
  5.2. Phương pháp chuyên gia: Thông qua các hình thức hội thảo, hội nghị; tiếp
  thu các đóng góp, các ý kiến của chuyên gia để đúc kết, bổ sung, hoàn chỉnh các giải
  pháp đưa ra nhằm ứng dụng hiệu quả kỹ thuật chứng hóa đối với sự phát triển của thị
  trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
  - Tham khảo, kế thừa các tài liệu có liên quan về chứng khoán hóa như các bài
  viết; bài tham luận để làm rõ nội dung nghiên cứu.
  Với 02 phương pháp chủ yếu trên - trên cơ sở dữ liệu, đề tài đã thống kê so
  sánh và phân tích số liệu kết hợp với ý kiến chuyên gia và kết quả hội thảo nhằm
  đánh giá đầy đủ thực trạng phát triển của thị trường tài chính Việt Nam. Những tồn
  tại khó khăn vướng mắc của thị trường và những yêu cầu đòi hỏi từ hội nhập. Từ đó
  luận án phản ánh rõ và nêu bật được vai trò và ý nghĩa cấp thiết của việc ứng dụng
  kỹ thuật chứng khóan hóa đối với sự phát triển của thị trường tài chính – làm cơ sở
  để đưa ra các giải pháp có tính khả thi cao khi ứng dụng kỹ thuật này.
  5


  6. Những đóng góp và những điểm mới của đề tài:
  Đây là luận án nghiên cứu với nhiều điểm mới và có những đóng góp quan
  trọng nhằm ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hóa vào Thị trường tài chính Việt Nam
  trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vừa
  thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và đang trong giai đoạn bắt đầu phục hồi – mà nguyên
  nhân trực tiếp của cuộc khủng hoảng là khủng hoảng tài chính ngân hàng, với yếu tố
  bản chất là nợ dưới chuẩn và cũng liên quan đến kỹ thuật chứng khoán hóa. Trong
  điều kiện đó, việc hoàn thành luận án sau thời gian nghiên cứu là khó khăn rất lớn
  khi những vấn đề, những câu hỏi đặt ra liên quan khả năng ứng dụng, những rủi ro
  phát sinh và lần đầu tiên ứng dụng kỹ thuật này, thì phương pháp, cách thức và mô
  hình ứng dụng sẽ như thế nào khi đặt vấn đề ứng dụng kỹ thuật này tại Việt Nam. Tất
  cả những điều đó, các vấn đề đó đã được luận án nghiên cứu giải quyết. Đây là nội
  dung nổi bật và quan trọng nhất, cũng là mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Tổng quan
  chung với những đóng góp và điểm mới của luận án như sau:
  Thứ nhất luận án đã đưa ra được những lý luận cơ bản, những nội dung quan
  trọng của kỹ thuật chứng khoán hóa – làm nền tảng, cơ sở cho việc đưa ra những vấn
  đề ứng dụng kỹ thuật này tại Thị trường tài chính Việt Nam. Đồng thời trên cơ sở
  phân tích bài học đắt giá từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu –luận án đã phân tích, làm
  rõ để rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp “ quan trọng” về chất lượng tín dụng,
  chất lượng khoản vay bất động sản và quản trị rủi ro. Gắn liền với đó là sự cần thiết
  phải ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hóa, với những lý luận điểm và thực tiễn từ hoạt
  động ngân hàng; từ nhu cầu vốn và trình độ phát triển của thị trường toàn bộ những
  vấn đề đó, phản ánh những vấn đề mà luận án đặt ra nghiên cứu có tính cần thiết và
  khả thi cao;
  Thứ hai luận án đã phân tích và đánh giá đầy đủ về thị trường tài chính Việt
  Nam. Đặc biệt, phân tích và đánh giá sâu những kết quả đạt được, những tồn tại hạn
  chế của các thị trường: tiền tệ; chứng khoán và hoạt động của các định chế tài chính
  – Đây là các tiền đề để triển khai thực hiện ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hóa tại

  Xem Thêm: Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá để phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá để phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status