Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kiểm định mô hình chuyển hoá rừng trồng Sa mộc (Cunninghamia lanceolata - Hook) cấp tuổi III và IV (5 - 7 tuổi và 7- 9 tuổi) cung cấp gỗ nhỏ thành

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm định mô hình chuyển hoá rừng trồng Sa mộc (Cunninghamia lanceolata - Hook) cấp tuổi III và IV (5 - 7 tuổi và 7- 9 tuổi) cung cấp gỗ nhỏ thành

  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
  PHẦN 1. 2
  TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2
  1.1. Một số nhận thức về loài Sa mộc, phân chia cấp tuổi và kiểm định chuyển hoá rừng 2
  1.1.1. Một số nhận thức về loài Sa mộc. 2
  1.1.3. Kiểm định mô hình chuyển hoá rừng từ gỗ nhỏ thành gỗ lớn. 2
  1.2. Các nghiên cứu trên thế giới 2
  1.2.1. Chuyển hoá rừng. 2
  1.2.2. Các yếu tố kĩ thuật cho kiểm định rừng. 2
  1.2.2.1. Sinh trưởng, tăng trưởng rừng. 2
  1.2.2.2. Cấu trúc rừng. 2
  1.3. Các nghiên cứu về chuyển hoá rừng ở Việt Nam và cấu trúc rừng. 2
  1.3.1. Chuyển hoá rừng. 2
  1.3.2 Các yếu tố kĩ thuật cho kiểm định rừng. 2
  1.4. Một số nhận định chung. 2
  PHẦN 2. 2
  MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2
  2.1. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  2.1.1. Mục tiêu tổng quát 2
  2.1.2. Mục tiêu cụ thể. 2
  2.2. Đối tượng nghiên cứu. 2
  2.3. Phạm vi nghiên cứu. 2
  2.4. Giới hạn nghiên cứu. 2
  2.5. Nội dung nghiên cứu. 2
  2.5.1. Điều tra điều kiện cơ bản của huyện Bắc Hà-Lào Cai 2
  2.5.2. Giới thiệu các bước thành lập các mô hình chuyển hoá và kết quả cấu trúc lâm phần năm 2007. 2
  2.5.3. Kết quả nghiên cứu cấu trúc lâm phần chặt chuyển hoá năm 2009 để kiểm định mô hình chặt chuyển hoá. 2
  2.5.4. Kết quả nghiên cứu cấu trúc trên ô đối chứng năm 2009. 2
  2.5.5. So sánh sự biến đổi cấu trúc lâm phần và đường kính bình quân lâm phần 2
  2.6. Phương pháp nghiên cứu. 2
  2.6.1. Phương pháp tiếp cận vấn đề nghiên cứu. 2
  2.6.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể. 2
  2.6.2.1.Phương pháp kể thừa số liệu. 2
  2.6.2.3. Phương pháp chỉnh lý tổng hợp và xác định các quy luật cấu trúc 2
  [IMG]file:///C:/Users/thuyloi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]2.6.2.4. Phương pháp so sánh kết quả. 2
  Phần 3. 2
  ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2
  3.1. Điều kiện tự nhiên. 2
  3.1.1. Vị trí địa lý. 2
  3.1.2. Địa hình, địa mạo. 2
  3.1.3. Các nguồn tài nguyên. 2
  3.2. Đặc điểm dân sinh kinh tế - xã hội 2
  3.3. Đặc điểm khu vực rừng trồng Sa mộc. 2
  Phần 4. 2
  KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2
  4.1. Giới thiệu kết quả thành lập mô hình chặt chuyển hoá và cấu trúc lâm phần 2
  4.1.1. Kết quả thành lập mô hình chuyển hoá. 2
  4.1.2. Kết quả nghiên cứu cấu trúc lâm phần năm 2007. 2
  4.2. Kết quả nghiên cứu cấu trúc lâm phần chặt chuyển hoá năm 2009 để kiểm định mô hình chặt chuyển hoá. 2
  4.2.1. Kết quả nghiên cứu cấu trúc lâm phần chặt chuyển hoá năm 2009. 2
  4.2.2. Kết quả nghiên cứu đường kính bình quân trên lâm phần chặt chuyển hoá năm 2009. 2
  4.3 Kết quả nghiên cứu cấu trúc lâm phần trên ô đối chứng năm 2009. 2
  4.3.1 Kết quả nghiên cứu cấu trúc lâm phần trên ô đối chứng năm 2009. 2
  4.3.2. Kết quả nghiên cứu đường kính bình quân trên ô đối chứng năm 2009 2
  4.4. So sánh sự biến đổi cấu trúc lâm phần và đường kính bình quân lâm phần 2
  4.4.1. Giữa mô hình đã chặt chuyển hoá 2 năm (2009) với ô đối chứng hiện nay 2
  4.4.2. So sánh giữa mô hình trước khi chặt chuyển hoá (2007) với sau khi chặt chuyển hoá (2009) 2
  4.4.3. Giữa mô hình trước khi chặt chuyển hoá (2007) với ô đối chứng hiện nay (2009) 2
  Phần 5. 2
  KẾT LUẬN - TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ 2
  5.1 Kết luận. 2
  5.2. Tồn tại 2
  5.3. Khuyến nghị 2  [IMG]file:///C:/Users/thuyloi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  Hình 4.1.1: Biểu đồ quy luật phân bố N – D1.3 cấp tuổi III, IV 2
  Hình 4.1.2 : Biểu đồ quy luật tương quan Hvn – D1.3 cấp tuổi III, IV 2
  Hình 4.1.3: Biểu đồ thể hiện quy luật tương quan D1.3 – Dt cấp tuổi III, IV 2
  Hình 4.2.1: Biểu đồ quy luật phân bố N – D cấp tuổi III, IV 2
  Hình 4.2.2 : Biểu đồ quy luật tương quan Hvn – D1.3 cấp tuổi III, IV 2
  Hình 4.2.3: Biểu đồ tương quan Dtán – D1.3 cấp tuổi III, IV 2
  Hình 4.3.1: Biểu đồ phân bố N – D1.3 trên ô đối chứng năm 2009. 2
  Hình 4.3.2: Biểu đồ tương quan Hvn – D1.3 trên ô đối chứng năm 2009. 2
  Hình 4.3.3: Biểu đồ tương quan D1.3 – Dt trên ô đối chứng năm 2009. 2
  Hình 4.4.1.1: Biểu đồ so sánh phân bố N-D1.3 cấp tuổi III năm 2009. 2
  Hình 4.4.1.2: Biểu đồ so sánh tương quan Hvn – D1.3 cấp tuổi III năm 2009. 2
  Hình 4.4.1.3: Biểu đồ so sánh tương quan D1.3 – Dt cấp tuổi III năm 2009. 2
  Hình 4.4.1.4: Biểu đồ so sánh phân bố N – D1.3 cấp tuổi IV năm 2009. 2
  Hình 4.4.1.5: Biểu đồ so sánh tương quan Hvn – D1.3 cấp tuổi IV năm 2009. 2
  Hình 4.4.1.6: Biểu đồ so sánh tương quan D1.3 – Dt cấp tuổi IV năm 2009. 2
  Hình 4.4.2.1: Biểu đồ so sánh phân bố N – D1.3 cấp tuổi III 2007 - 2009. 2
  Hình 4.4.2.2: Biểu đồ so sánh tương quan Hvn – D1.3 cấp tuổi III 2007 - 2009. 2
  Hình 4.4.2.3 Biểu đồ so sánh tương quan D1.3 – Dt cấp tuổi III 2007 - 2009. 2
  Hình 4.4.2.4: Biểu đồ so sánh phân bố N – D1.3 cấp tuổi IV 2007 - 2009. 2
  Hình 4.4.2.5: Biểu đồ so sánh tương quan Hvn – D1.3 cấp tuổi IV 2007 - 2009. 2
  Hình 4.4.2.6: Biểu đồ so sánh tương quan D1.3 – Dt cấp tuổi IV 2007 - 2009. 2
  Hình 4.4.3.1: Biểu đồ so sánh phân bố N – D1.3 cấp tuổi III 2
  Hình 4.4.3.2: Biểu đồ so sánh tương quan Hvn – D1.3 cấp tuổi III 2
  Hình 4.4.3.3: Biểu đồ so sánh tương quan D1.3 – Dt cấp tuổi III 2
  Hình 4.4.3.4: Biểu đồ so sánh phân bố N – D1.3 cấp tuổi IV 2
  Hình 4.4.3.5: Biểu đồ so sánh tương quan Hvn – D1.3 cấp tuổi IV 2
  Hình 4.4.3.6: Biểu đồ so sánh tương quan D1.3 – Dt cấp tuổi IV 2
  [IMG]file:///C:/Users/thuyloi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


  DANH MỤC CÁC BIỂU
  Biểu 3.1: Hiện trạng rừng trồng Sa mộc cấp tuổi III,IV huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 2
  Biểu 4.1.1: Quy luật phân bố N – D1.3 cấp tuổi III và IV năm 2007. 2
  Biểu 4.1.2: Quy luật tương quan Hvn – D1.3 của lâm phần Sa mộc cấp tuổi III, IV năm 2007 2
  Biểu 4.1.3: Quy luật tương quan D1.3 – Dt của lâm phần Sa mộc cấp tuổi III, IV năm 2007 2
  Biểu 4.1.4: Trị số giá trị đường kính bình quân lâm phần năm 2007. 2
  Biểu 4.2.1: Quy luật phân bố N-D1.3 của lâm phần Sa mộc cấp tuổi III,IV năm 2009 2
  Biểu 4.2.2 : Quy luật tương quan Hvn – D1.3 lâm phần Sa mộc cấp tuổi III, IV năm 2009 2
  Biểu 4.2.3: Quy luật tương quan D1.3 – Dt lâm phần Sa mộc cấp tuổi III, IV năm 2009 2
  Biểu 4.2.4: Trị số đường kính bình quân lâm phần chặt chuyển hoá năm 2009. 2
  Biểu 4.3.1: Quy luật phân bố N- D1.3 trên ô đối chứng năm 2009. 2
  Biểu 4.3.2: Biểu tương quan Hvn – D1.3 trên ô đối chứng năm 2009. 2
  Biểu 4.3.3: Biểu tương quan D1.3 – Dt trên ô đối chứng năm 2009. 2
  Biểu 4.3.4: Giá trị đường kính bình quân lâm phần trên ô đối chứng. 2
  Biểu 4.4.1.1: Biểu so sánh đường kính bình quân kiểm định cấp tuổi III 2
  Biểu 4.4.1.2: Biểu so sánh đường kính bình quân kiểm định cấp tuổi IV 2
  Biểu 4.4.2.1: Biểu đồ so sánh đường kính bình quân 2007 – 2009 cấp tuổi III 2
  Biểu 4.4.2.2: Biểu đồ so sánh đường kính bình quân 2007 – 2009 cấp tuổi IV 2
  Biểu 4.4.3.1: Biểu đồ so sánh đường kính bình quân cấp tuổi III 2
  Biểu 4.4.3.2: Biểu đồ so sánh đường kính bình quân cấp tuổi IV 2
  [IMG]file:///C:/Users/thuyloi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]

  Xem Thêm: Kiểm định mô hình chuyển hoá rừng trồng Sa mộc (Cunninghamia lanceolata - Hook) cấp tuổi III và IV (5 - 7 tuổi và 7- 9 tuổi) cung cấp gỗ nhỏ thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm định mô hình chuyển hoá rừng trồng Sa mộc (Cunninghamia lanceolata - Hook) cấp tuổi III và IV (5 - 7 tuổi và 7- 9 tuổi) cung cấp gỗ nhỏ thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status