Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đắc Lắc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đắc Lắc

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài 1
  2.Lịch sử nghiên cứu 3
  3.Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 4
  4.Những luận điểm cơ bản và đóng góp mới của luận văn 4
  5.Phương pháp nghiên cứu 5
  Chương 1: VĂN HOÁ VÀ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA DÂN TỘC ÊĐÊ Ở TỈNH ĐẮK
  LẮK
  1.1.Quan điểm Mác xít về văn hoá và giá trị văn hoá 6
  1.1.1.Khái niệm văn hoá 6
  1.1.2.Giá trị văn hoá. 22
  1.2.Giá trị văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk 32
  1.2.1.Điều kiện nảy sinh và tồn tại của văn hoá dân tộc Êđê ở Đắk Lắk . 32
  1.2.2.Những nét đặc thù của văn hoá dân tộc Êđê ở Đắk Lắk . 39
  Chương 2:GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA DÂN TỘC ÊĐÊ Ở
  ĐĂK LẮK- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
  2.1.Thực trạng của việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá Êđê ở Đắk Lắk hiện nay 52
  2.1.1.Thực trạng hoạt động của một số ngành chức năng đối với việc giữ gìn và phát
  huy giá trị văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk 52
  2.1.2.Thực trạng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk
  Lắk hiện nay 68
  2.1.3.Nguyên nhân của những hạn chế trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá
  của dân tộc Êđê tại Đắk Lắk 93
  2.2.Những giải pháp cơ bản đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc
  Êđê ở Đắk Lắk 99
  2.2.1.Căn cứ để có giải pháp .99
  2.2.2.Giải pháp 101
  KẾT LUẬN . 109
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
  GIỮ GÌN VÀ PHÁY HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA DÂN TỘC Ê ĐÊ
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY
  Chuyên ngành: Triết học
  Mã số: 60.22.80
  TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC TRIẾT HỌC
  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.PHẠM VĂN CHÍN
  HÀ NỘI, NĂM 2011 1
  MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài
  Văn hoá là một hiện tượng xã hội có tính kế thừa bền vững. Nó luôn luôn tồn
  tại trong dòng chảy của sự vận động, phát triển của lịch sử. Trên chiều dài lịch sử
  ấy, bên cạnh những cái dở, cái lạc hậu lại có biết bao nhiêu những điều hay, điều tốt
  do chính bản thân con người sáng tạo ra. Những cái gì trong quá khứ mà ông cha ta
  đã tạo nên dù hay dù dở cũng có thể có mặt trong hôm nay và trong những gì sắp
  tới. Sẽ là sự may mắn của chúng ta nếu những gì tốt đẹp, tinh tuý của ông cha ta
  chọn lọc, mang theo mình và quyện vào trong một thời đại mới. Nhưng sẽ là nổi
  khổ và điều bất hạnh đối với chúng ta nếu những gì của quá khứ mà chúng ta bê
  nguyên xi không có chọn lọc để áp dụng vào hiện tại hôm nay.
  Lịch sử phát triển của loài người đang vào những năm đầu của thế kỷ XXI
  với nhiều mối quan hệ hữu cơ chằng chịt, tác động qua lại lẫn nhau, đan xen vào
  giữa các sự vật, hiện tượng và các quá trình phát triển của thế giới. Đặc biệt toàn
  cầu hoá được xem như là quá trình liên kết phát triển giữa các quốc gia, dân tộc trên
  thế giới. Sự tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra mạnh
  mẽ cuốn hút tất cả các nước, các dân tộc trên thế giới vào quá trình quốc tế hoá mọi
  lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mâu thuẫn cơ bản vốn có của thế giới vẫn đang
  tồn tại và ngày càng diễn biến phức tạp. Điều đó dẫn đến một nguy cơ lớn dễ nhận
  thấy là mối đe doạ tiềm tàng về khả năng đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc đối với
  các nước có nền kinh tế chậm phát triển, trong đó có Việt Nam, mặc dù nó cũng
  đem lại cho các quốc gia, dân tộc không ít những thuận lợi và cơ hội lớn.
  Trong thời đại ngày nay với vai trò sứ mệnh lịch sử của mình giai cấp vô sản
  và quần chúng nhân dân lao động đã tự giác nắm lấy tất cả những gì tốt đẹp, những
  gì tinh tuý nhất của quá khứ, của hiện tại để làm phong phú và giàu đẹp cho sự
  nghiệp văn hoá của mình. Văn hoá cũng được xem như là “chứng minh thư” mà
  thiếu nó thì mỗi quốc gia, dân tộc sẽ có nguy cơ đứng bên bờ vực thẳm của sự đánh
  mất hay tiêu tan chính bản thân mình. Vì vậy, văn hoá đóng một vai trò hết sức
  quan trọng trong đời sống của mỗi quốc gia, dân tộc “ văn hoá là nền tảng tinh thần 2
  của xã hội, một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời là một
  mục tiêu của chủ nghĩa xã hội” [9-51]
  Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc (54 dân tộc anh em) được phân bố đều
  khắp các vùng khác nhau của Tổ Quốc. Do đặc điểm và điều kiện, hoàn cảnh địa lý
  của tường vùng khác nhau dẫn đến hình thành các vùng văn hoá khác nhau. Trong
  các vùng văn hoá của Việt Nam, Đắk Lắk một tỉnh của Tây Nguyên là nơi tập trung
  một vùng văn hoá dân tộc đặc sắc của cộng đồng dân cư lâu đời. Nền văn hoá ấy
  ảnh hưởng sâu xa đến từng dân tộc, từng con người Đắk Lắk. Nó biểu hiện ở thế
  giới quan, nhân sinh quan, phong cách, tư duy lối sống, sinh hoạt, ứng xử .của con
  người. Vì sự vận động, biến đổi của thế giới luôn diễn ra không ngừng, điều đó
  không thể không ảnh hưởng đến văn hoá Đăk Lăk, đó là giá trị văn hoá của dân tộc
  Êđê ở Đăk Lăk. Hơn nữa, vấn đề quan trọng được đặt ra là không thể có bình đẳng
  dân tộc nếu không giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc. Dân tộc Ê đê,
  một dân tộc bản địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cùng với quá trình sinh sống và phát
  triển của mình dân tộc Êđê đã để lại những giá trị văn hoá độc đáo, sâu sắc. Đó là
  trường ca Đam San với chàng Đam San mạnh mẽ không chịu khuất phục trước số
  phận và trước sức mạnh của thiên nhiên, là không gian văn hoá cồng chiêng cùng
  với những lễ hội kéo dài hàng tuần cùng với nó là những ché rượu cần làm ngây
  ngất lòng người, đó là chiếc Kpan dài được làm từ cây cổ thụ được đặt vào trong
  nhà sàn dành cho các nghệ nhân đánh chiêng khoe tài năng và sự khéo léo của
  mình.
  Thế nhưng một điều đáng buồn hiện nay, dưới tác động của nền kinh tế thị
  trường, do ảnh hưởng mặt trái của nền văn hoá phương Tây; sự lợi dụng dân tộc và
  tôn giáo của các thế lực thù địch để phá hoại nền văn hoá dân tộc bản địa Đắk Lắk,
  nên đã nảy sinh lối sống hướng ngoại, phủ nhận văn hoá dân tộc, sống thực dụng,
  làm cho văn hoá các dân tộc bản địa Đắk Lắk đang đứng trước những thử thách
  nghiệt ngã và có nguy cơ mai một. Sự chi phối của đồng tiền đã làm thay đổi quan
  niệm về những giá trị văn hoá đó, những giá trị văn hoá đó đang bị xem thường,
  đang bị mai một dần theo thời gian không còn giữ được những giá trị nguyên sơ 3
  như nó vốn có. Một điều đáng buồn hơn nữa đó là một số người trong chính những
  cộng đồng đã tạo ra nó đã từ chối sự tồn tại của nó, đặc biệt là thế hệ trẻ của chính
  dân tộc Êđê đã không biết được những tập quán của mình. Cho nên, việc giữ gìn và
  phát huy giá trị văn hoá của dân tộc Êđê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mang tính thời
  sự, cấp bách, nhằm góp phần bảo tồn bản sắc văn hoá, xây dựng và phát triển nền
  văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  Với những lý do trên, tôi chọn đề tài “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá
  của dân tộc Ê đê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay. ” cho luận văn Thạc sĩ của
  mình.
  2.Lịch sử nghiên cứu
  Từ trước đến nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề văn hoá
  dưới các khía cạnh khác nhau:
  Có nhiều bài viết, công trình khai thác về mối quan hệ giữa văn hoá và phát
  triển: Trần Ngọc Hiên “ Văn hoá và phát triển-từ góc nhìn Việt Nam” NXB Khoa
  học xã hội, HN, 1993; Phạm Văn Đồng “Văn hoá và đổi mới” NXB Chính trị Quốc
  gia, HN,1998; Hoàng Trinh “Vấn đề văn hoá và phát triển” NXB Chính trị Quốc
  gia, HN,1996;
  Một số công trình, bài viết về văn hoá dưới góc độ triết học: Vũ Thị Kim
  Dung-cách tiếp cận vấn đề văn hoá theo quan điểm triết học Mác, tạp chí triết học
  số 11/1998; Vũ Đức Khiển- Văn hoá với tư cách một khái niệm triết học và vấn đề
  xác định bản sắc dân tộc của văn hoá, tạp chí triết học số 6/2000; Nguyễn Huy
  Hoàng “Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C.Mác, NXB Văn hoá thông
  tin, Viện văn hoá, Hà Nội, 2002.
  Các bài viết làm rõ tầm quan trọng của văn hoá trong nền kinh tế thị trường
  hiện nay như: Đặng Hữu Toàn-Vai trò của văn hoá trong sự phát triển lâu bền theo
  hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạp chí triết học số 2/1999; Đặng Quang
  Định-Vai trò của văn hoá đối với sự phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ đẩy
  mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạp chí Lý luận Chính trị sô 12/2001. 4
  Nhiều công trình viết về bản sắc văn hoá, dân tộc và bản sắc văn hoá các dân
  tộc thiểu số ở Việt Nam như: Trần Ngọc Thêm “Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam”,
  NXB.TP.HCM; Đỗ Huy- Trường Lưu “Bản sắc dân tộc của Việt Nam”, Viện văn
  hoá,1999; Huy Cận “Suy nghĩ về bản sắc văn hoá dân tộc” NXB Chính trị QG,
  HN,1994; Ngô Văn Lệ “Văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”, NXB Giáo dục,
  HN, 1998; Ngô Đức Thịnh “ Văn hoá dân gian Êđê”, NXB Văn hoá dân tộc,
  HN,1992; Phan Đăng Nhật “Sử thi Êđê”, NXB khoa học xã hội, HN, 1991; Chu
  Thái Sơn “ Hoa văn cổ truyền Đắk Lắk”, NXB văn hóa dân tộc, HN, 1997; Y Thih-
  Trương Bi “ Truyện cổ Êđê” (tập 1,2), Sở văn hoá thông tin Đắk Lắk, 1983; Lê Huy
  Vũ “Lễ hội dân gian Êđê”, NXB văn hoá dân tộc, HN 1995.
  Nhìn chung các công trình chưa đi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống
  “Vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk hiện nay”.
  Vì thế, việc nghiên cứu “vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc Êđê
  ở Đắk Lắk hiện nay” là một vấn đề cần được đi sâu làm rõ.
  3. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  3.1 Mục đích
  Nghiên cứu văn hóa dân tộc Ê-đê để nhằm đưa ra giải pháp giữ gìn và phát
  huy giá trị văn hóa dân tộc Ê-đê trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện
  nay.
  3.2 Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Ê-
  đê.
  3.3. Phạm vi nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về văn hoá
  và giá trị văn hoá, luận văn làm rõ giá trị văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk. Đồng
  thời, vạch ra thực trạng và giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của
  dân tộc Êđê ở Đắk Lắk.
  4. Những luận điểm cơ bản và đóng góp mới của luận văn Luận văn góp phần làm rõ giá trị và vai trò của giá trị văn hoá đối với đời
  sống của đồng bào Ê-đê đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ở Đắk
  Lắk nói riêng.
  5.Phương pháp nghiên cứu
  -Phương pháp nghiên cứu lý luận: Phương pháp duy vật biện chứng - duy
  vật lịch sử; phương pháp phân tích - tổng hợp; phương pháp lôgic -lịch sử; phương
  pháp so sánh - đối chiếu.
  -Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra; phương pháp
  phỏng vấn; phương pháp quan sát; phương pháp thống kê toán học và các phương
  pháp khác.
  6. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có 2
  chương và 4 tiết

  Xem Thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đắc Lắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đắc Lắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status