Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đặc điểm vật rơi rụng trên một số trạng thái rừng tự nhiên tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đặc điểm vật rơi rụng trên một số trạng thái rừng tự nhiên tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc

  LỜI CẢM ƠN
  Nhằm đánh giá kết quả sau 4 năm rèn luyện và học tập tại trường Đại học Lâm Nghiệp đồng thời gắn liền việc đào tạo với thực tiễn sản xuất, được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường cùng Khoa Lâm học và bộ môn Lâm sinh, tôi đã thực hiện luận văn tốt nghiệp:
  Đặc điểm vật rơi rụng trên một số trạng thái rừng tự nhiên tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc”
  Sau thời gian nghiên cứu và làm việc nghiêm túc, đến nay khóa luận đã hoàn thành. Nhân dịp này cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Hà Quang Anh đã hết lòng hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện khóa luận này. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể thầy giáo, cô giáo trong Khoa Lâm học đã nhiệt tình giảng dạy, quan tâm trong suốt khóa học này.
  Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn các bạn bè và đồng nghiệp gần xa đặc biệt là trạm kiểm lâm xã Đại Đình đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thu thập số liệu để khóa luận có thể hoàn thành đúng thời gian quy định.
  Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do kinh nghiệm bản thân và thời gian còn hạn chế nên khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét của thầy cô và các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!
  Hà nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011
  Sinh viên


  Trần Ngọc Quang


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. iv
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC CÁC HÌNH vi
  ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
  PHẦN I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 3
  1.1. Trên thế giới 3
  1.2. Ở Việt Nam 6
  PHẦN II MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9
  2.1. Mục tiêu. 9
  2.1.1. Mục tiêu chung. 9
  2.1.2. Mục tiêu cụ thể. 9
  2.2. Đối tượng nghiên cứu. 9
  2.3. Giới hạn nghiên cứu. 9
  2.4. Nội dung nghiên cứu. 9
  2.4.1. Một số đặc điểm của lâm phần điều tra. 9
  2.4.2. Một số đặc điểm của vật rơi rụng. 9
  2.4.3. Quan hệ giữa lượng vật rơi rụng với một số đặc điểm của lâm phần điều tra. 10
  2.4.4. Đề xuất một số giải pháp quản lý vật rơi rụng. 10
  2.5. Phương pháp nghiên cứu. 10
  2.5.1. Quan điểm và phương pháp luận. 10
  2.5.2. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu. 12
  PHẦN III ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 24
  3.1. Điều kiện tự nhiên. 24
  3.1.1. Vị trí địa lý. 24
  3.1.2. Địa hình. 24
  3.1.3. Địa chất và thổ nhưỡng. 25
  3.1.4. Khí hậu, thuỷ văn. 26
  3.1.5. Hệ thực vật rừng Tam Đảo. 28
  3.2. Điều kiện kinh tế xã hội 28
  3.2.1. Dân số và dân tộc. 28
  3.2.2. Về tình hình sản xuất và đời sống. 28
  3.2.3. Những ảnh hưởng tác động đến rừng. 29
  PHẦN IV KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 30
  4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu. 30
  4.1.1. Đặc điểm của tầng cây cao. 30
  4.1.2. Đặc điểm của cây bụi thảm tươi 37
  4.2. Nghiên cứu lượng vật rơi rụng. 38
  4.2.1. Khối lượng vật rơi rụng hiện có. 38
  4.2.2. Phân bố vật rơi rụng theo độ dày. 40
  4.2.3. Khả năng hút nước tự nhiên và khả năng hút nước tối đa của vật rơi rụng dưới tán rừng 43
  4.2.4. Động thái của vật rơi rụng trên các trạng thái rừng nghiên cứu. 46
  4.3. Xây dựng mối quan hệ giữa lượng vật rơi rụng với một số đặc điểm sinh trưởng của lâm phần. 53
  4.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý vật rơi rụng. 59
  4.4.1. Các biện pháp tác động tới tầng cây cao. 59
  4.4.2. Đối với vật rơi rụng. 60
  PHẦN V KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ 61
  5.1. Kết luận. 61
  5.2. Tồn tại 62
  5.3. Khuyến nghị 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 64


  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Ký hiệu Nội dung Đơn vị
  ÔTC Ô tiêu chuẩn
  TB Trung bình
  IIB Rừng cây tiên phong phục hồi sau khai thác kiệt, đường kính D<10 cm, ∑G<10m2/ha
  IIIA1 Rừng mới qua khai thác chọn kiệt, ∑G<10m2/ha, ∑GD>40<2m2/ha, trữ lượng <80m3
  IIIA2 Rừng mới qua khai thác chọn kiệt, bắt đầu phục hồi ∑G=10- 15 m2/ha, ∑GD>40<2m2/ha, trữ lượng 80-120 m3
  HVN Chiều cao vút ngọn của cây m
  HDC Chiều cao dưới cành của cây m
  DT Đường kính tán cây m
  D1.3 Đường kính tại vị trí 1,3 m của cây cm

  [IMG]file:///C:/Users/thuyloi/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  1 Bảng 3.1. Số liệu khí tượng khu vực Tam Đảo 27
  2 Bảng 4.1. Kiểm tra độ thuần nhất D1.3 của các ôtc cùng trạng thái 30
  3 Bảng 4.2. Kiểm tra độ thuần nhất Hvn của các ôtc cùng trạng thái 31
  4 Bảng 4.3. So sánh độ thuần nhất giữa các trạng thái rừng 31
  5 Bảng 4.4. Các chỉ tiêu điều tra tầng cây cao tại khu vực nghiên cứu 32
  6 Bảng 4.5. Độ tàn che của các ô tiêu chuẩn tại khu vực nghiên cứu 36
  7 Bảng 4.6 Bảng điều tra cây bụi thảm tươi 37
  8 Bảng 4.7. Lượng vật rơi rụng hiện có tại các ô tiêu chuẩn 38
  9 Bảng 4.8. Độ dày tầng rơi rụng và tần số xuất hiện 40
  10 Bảng 4.9. Độ ẩm tự nhiên vật rơi rụng 43
  11 Bảng 4.10. Độ ẩm tối đa vật rơi rụng 45
  12 Bảng 4.11. Vật rơi rụng là lá 46
  13 Bảng 4.12. Vật rơi rụng là cành 47
  14 Bảng 4.13. Tổng khối lượng vật rơi rụng và thành phần trên 1 ha rừng 49
  15 Bảng 4.14. Tốc độ phân giải vật rơi rụng 51
  16 Bảng 4.15. Quy luật tương quan VRR và STán 55
  17 Bảng 4.16. Dạng phương trình Logarithmic 56
  18 Bảng 4.17. Dạng phương trình Quadratic 56
  19 Bảng 4.18. Dạng phương trình Power 57
  20 Bảng 4.19. Dạng phương trình tuyến tính 1 lớp 57
  21 Bảng 4.20. Phương trình biểu thị tương quan giữa VRRvà St trên các trạng thái rừng 58


  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Stt Tên hình Trang
  1 Hình 4.1: Mật độ cây/ha tại các ô tiêu chuẩn 33
  2 Hình 4.2: Biểu đồ so sánh đường kính D1.3 tại các ô tiêu chuẩn 34
  3 Hình 4.3: Biểu đồ so sánh chiều cao Hvn và Hdc tại các ô tiêu chuẩn 35
  4 Hình 4.4: Biểu đồ so sánh khối lượng VRR tại các ôtc 39
  5 Hình 4.5: Phân bố độ dày VRR trạng thái IIB 41
  6 Hình 4.6: Phân bố độ dày VRR trạng thái IIIA1 41
  7 Hình 4.7: Phân bố độ dày VRR trạng thái IIIA2 41
  8 Hình 4.8: Biểu đồ so sánh lượng vật rơi rụng là lá/ha tại các ôtc 47
  9 Hình 4.9: Biểu đồ so sánh lượng vật rơi rụng là cành/ha tại các ôtc 48
  10 Hình 4.10: Biểu đồ so sánh thành phần và khối lượng VRR trên các ôtc 49
  11 Hình 4.11: Biểu đồ so sánh tốc độ phân hủy thành phần VRR tại các ôtc 51
  12 Hình 4.12: Quan hệ giữa lượng vật rơi rụng với diện tích tán 54  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Rừng là một bộ phận quan trọng của sinh quyển trên hành tinh chúng ta. Nó là một hệ sinh thái có cấu trúc phức tạp nhất so với tất cả các hệ sinh thái khác. Sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái rừng là yếu tố sinh tồn cho mọi sinh vật trên trái đất trong đó có con người. Đặc biệt hệ sinh thái rừng có khả năng tự phục hồi dinh dưỡng cho đất, một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình canh tác và sản xuất của người dân đặc biệt là đối với người dân làm nghề rừng.
  Hiện nay một thực tế được nhiều người quan tâm là sự suy thoái đất ở phần lớn các lâm phần, ở chu kỳ sau các tính chất vật lý, hóa học cũng như độ phì của đất thường kém hơn chu kỳ trước, năng suất vì vậy cũng liên tục giảm đi. Việc nâng cao năng suất cũng như hiệu quả đối với nghề rừng của người dân càng khó khăn hơn. Vậy làm sao để duy trì được độ phì của đất cũng như năng suất của rừng?
  Nghiên cứu về vấn đề này ta thấy trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rừng, thực vật hút chất dinh dưỡng của đất và trả lại cho đất thông qua các phần sinh khối đã chết của thực vật như cành khô, lá già, hoa quả Đây là những phần cơ thể chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là chứa các nguyên tố như N và các chất khoáng hóa cần thiết cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây rừng. Ngoài ra vật rơi rụng còn là chất thải, xác động vật rừng và hệ rễ cây bị mục hóa trong đất. Các chất hữu cơ này dưới tác dụng của vi sinh vật thông qua quá trình khoáng hóa và mùn hóa sẽ dần biến đổi thành thảm mục và mùn tạo nên các chất dinh dưỡng khoáng dễ tiêu là nguồn bổ sung dinh dưỡng rất tốt và lâu dài cho đất, giúp đất rừng duy trì được độ phì ổn định mà không cần các tác động từ phía con người. Quá trình này tiếp diễn liên tục và được lặp đi lặp lại nhiều lần tạo ra một vòng tuần hoàn vật chất, một đặc trưng chỉ có ở hệ sinh thái rừng.
  Vì vậy nghiên cứu lượng vật rơi rụng chính là nghiên cứu một mắt xích quan trọng trong quá trình lưu động và tuần hoàn vật chất của hệ sinh thái rừng. Vật rơi rụng có ý nghĩa rất lớn trong việc duy trì và tăng cường sức sản xuất cho đất. Ngoài ra nó còn có tác dụng giữ ẩm, giữ nước điều tiết dòng chảy và bảo vệ tầng đất mặt khỏi các hiện tượng gió, mưa Đây là một vấn đề khoa học có ý nghĩa rất lớn đối với sản xuất lâm nghiệp bởi đặc trưng “tự bón phân” của hệ sinh thái rừng sẽ quyết định đến năng suất và chất lượng của rừng nhằm phát huy cao hơn nữa khả năng lợi dụng của rừng mà không ảnh hưởng tới chi phí của người dân trồng và thâm canh rừng.
  Xuất phát từ các vấn đề trên, tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Đặc điểm vật rơi rụng trên một số trạng thái rừng tự nhiên tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc” để bước đầu có những đánh giá khái quát về lượng vật rơi rụng của khu vực nghiên cứu, dự đoán được lượng vật rơi rụng hàng năm của rừng. Từ đó làm cơ sở đề xuất các biện pháp nhằm quản lý và bảo vệ lượng rơi rụng nâng cao năng suất đất rừng.

  Xem Thêm: Đặc điểm vật rơi rụng trên một số trạng thái rừng tự nhiên tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm vật rơi rụng trên một số trạng thái rừng tự nhiên tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status