Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế-xã hội và môi trường ở trường THPT

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế-xã hội và môi trường ở trường THPT

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 0
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 4
  DANH MỤC CÁC BẢNG 4
  DANH MỤC CÁC HÌNH . 6
  MỞ ĐẦU . 1
  1.Lý do chọn đề tài . 1
  2.Mục đích nghiên cứu . 2
  3.Đối tượng và khách thể nghiên cứu . 2
  4.Giả thuyết khoa học 2
  5.Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  6.Phương pháp nghiên cứu 2
  7.Phạm vi nghiên cứu . 3
  8.Điểm mới của đề tài . 3
  chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 4
  1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu . 4
  1.2. Bài tập hoá học [10, 18, 19] 6
  1.2.1. Khái niệm bài tập hoá học . 6
  1.2.2. Tác dụng của bài tập hoá học . 6
  1.2.3. Phân loại bài tập hoá học . 7
  1.2.4. Xây dựng bài tập hóa học 7
  1.2.4.1. Nguyên tắc . 7
  1.2.4.2. Chú ý khi cho bài tập . 7
  1.2.4.3. Xu hướng hiện nay . 8
  1.2.5. Phương pháp xây dựng bài tập hóa học . 8
  1.2.5.1. Tương tự 8

  1.2.5.2. Đảo cách hỏi 8
  1.2.5.3. Tổng quát . 8
  1.2.5.4. Phối hợp . 8
  1.2.6. Cách sử dụng bài tập Hoá học ở trường THPT . 8
  1.3. Vấn đề kinh tế, xã hội 9
  1.3.1. Mối quan hệ của hóa học và vấn đề kinh tế, xã hội [13, 22] . 9
  1.3.2. Xu hướng phát triển hóa học trong nền kinh tế, xã hội [13] 11
  1.3.3. Tầm quan trọng của hóa học trong nền kinh tế, xã hội [10,13,22] 14
  1.4. Vấn đề môi trường 15
  1.4.1. Khái niệm môi trường [7, 39] 15
  1.4.2. Tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường [33] . 17
  1.4.3. Nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường ở Việt Nam [28] . 18
  1.4.4. Các loại ô nhiễm môi trường [2,3] . 19
  1.4.5. Các biện pháp khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam . 20
  1.4.6. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế - xã hội [13] 21
  1.5. Trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá . 22
  1.5.1. Phương pháp trắc nghiệm khách quan . 22
  1.5.2. So sánh trắc nghiệm khách quan với trắc nghiệm tự luận . 24
  1.6. Tình hình sử dụng bài tập hoá học về kinh tế, xã hội và môi trường ở trường
  THPT . 25
  chương 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC VỀ KINH TẾ, XÃ
  HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THPT . 31
  2.1.Nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập hoá học về kinh tế, xã hội và môi trường ở
  trường THPT 31
  2.1.1.Đảm bảo tính chính xác, khoa học 31
  2.1.2.Hệ thống bài tập cần phong phú, đa dạng và xuyên suốt cả chương trình . 31

  2.1.3.Hệ thống bài tập cần khai thác mối liên hệ giữa hóa học với kinh tế, xã hội và môi
  trường . 31
  2.1.4.Hệ thống bài tập cần phù hợp với kiến thức của học sinh THPT . 32
  2.1.5.Hệ thống bài tập phải hấp dẫn, gây hứng thú cho hoc sinh 32
  2.2.Quy trình xây dựng bài tập về kinh tế, xã hội và môi trường 32
  2.2.1.Bước 1. Tìm hiểu chương trình hoá học ở trường THPT . 32
  2.2.2.Bước 2. Tìm tài liệu tham khảo 32
  2.2.3.Bước 3. Chọn tài liệu có nội dung về kinh tế, xã hội và môi trường 32
  2.2.4.Bước 4. Tìm mối liên hệ giữa kiến thức hoá học THPT với vấn đề kinh tế, xã hội và
  môi trường 32
  2.2.5.Bước 5. Xây dựng hệ thống bài tập 33
  2.2.6.Bước 6. Xin ý kiến chuyên gia, đồng nghiệp về hệ thống bài tập 33
  2.2.7.Bước 7. Hoàn thiện hệ thống bài tập 33
  2.3.Hệ thống bài tập hoá học về kinh tế, xã hội và môi trường ở trường THPT . 33
  2.3.1.Bài tập hóa học về vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường trong chương trình lớp 10
  33
  2.3.2.Bài tập hóa học về vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường trong chương trình lớp 11
  45
  2.3.3.Bài tập hóa học về vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường trong chương trình lớp 12
  (lưu trong CD) 86
  2.4.Thiết kế giáo án có tích hợp nội dung về kinh tế, xã hội và môi trường . 87
  2.4.1.Giáo án bài “Phân bón hóa học” . 87
  2.4.2.Giáo án bài “Hoá học và vấn đề kinh tế” 92
  2.4.3.Giáo án bài “Hoá học và vấn đề xã hội” . 92
  2.4.4.Giáo án bài “Hoá học và vấn đề môi trường” . 92
  2.4.5.Giáo án bài “Flo – Brom – Iot” . 92
  2.4.6.Giáo án bài “Cacbon” . 93

  2.4.7.Giáo án bài “Oxi – ozon” 93
  chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 95
  3.1.Mục đích thực nghiệm . 95
  3.2.Nhiệm vụ thực nghiệm . 95
  3.3.Đối tượng thực nghiệm 95
  3.4.Tiến trình thực nghiệm 95
  3.4.1.Chuẩn bị 96
  3.4.1.1.Chọn giáo viên thực nghiệm . 96
  3.4.1.2.Chọn lớp thực nghiệm và lớp đối chứng 96
  3.4.1.3.Trao đổi với giáo viên dạy thực nghiệm . 97
  3.4.2.Tiến hành hoạt động dạy học trên lớp 97
  3.4.3.Xử lý kết quả thực nghiệm 97
  3.5.Kết quả thực nghiệm 99
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 109
  1. Kết luận . 109
  2. Kiến nghị . 111
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 113


  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  ĐC : đối chứng
  GV : giáo viên
  HN : Hà Nội
  HS : học sinh
  PT : phổ thông
  SL : số lượng
  THPT : trung học phổ thông
  TN : thực nghiệm
  TNKQ : trắc nghiệm khách quan
  TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh
  TT : thứ tự


  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1.1. Vai trò của bài tập hoá học . 27

  Bảng 1.2. Nguồn bài tập giáo viên sử dụng 27
  Bảng 1.3. Mục đích sử dụng bài tập hoá học của giáo viên 28
  Bảng 1.4. Mức độ cần thiết của hệ thống bài tập 28
  Bảng 1.5. Mức độ kết hợp nội dung về kinh tế, xã hội và môi trường ở trường
  THPT . 29
  Bảng 1.6. Thống kê kết quả học học tập có sử dụng nội dụng về kinh tế, xã hội
  và môi trường 29
  Bảng 1.7. Thống kê khó khăn của giáo viên khi sử dụng hệ thống bài tập có nội
  dung về kinh tế, xã hội và môi trường 30
  Bảng 1.8. Thống kê mức độ xây dựng bài tập hoá học có nội dung về kinh tế, xã
  hội và môi trường 30
  Bảng 3.1. Đối tượng thực nghiệm sư phạm 109
  Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả thực nghiệm sư phạm 109
  Bảng 3.3. Phân phối tần số, tần suất, tần suất luỹ tích (bài 1) 110
  Bảng 3.4. Phân phối tần số, tần suất, tần suất luỹ tích (bài 2) 111
  Bảng 3.5. Phân phối tần số, tần suất, tần suất luỹ tích (bài 3) 112
  Bảng 3.6. Phân phối tần số, tần suất, tần suất luỹ tích (bài 4) 113
  Bảng 3.7. Phân phối tần số, tần suất, tần suất luỹ tích (bài 5) 114
  Bảng 3.8. Phân phối tần số, tần suất, tần suất luỹ tích (bài 6) 115
  Bảng 3.9. Phân loại kết quả học tập 115
  Bảng 3.10. Tổng hợp các tham số đặc trưng . 115

  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 2.1. Thùng chứa bột Chlorine . 36
  Hình 2.2. Hình dạng thuốc flocoumafen và công thức cấu tạo của flocoumafen
  . 36
  Hình 2.3. Mẩu thuốc nổ C4 chứa hexogen và mô hình phân tử hexogen . 54
  Hình 2.4. Bom thối xuất sứ từ Trung Quốc . 61
  Hình 3.1. Đồ thị đường luỹ tích (bài 1) . 110
  Hình 3.2. Đồ thị đường luỹ tích (bài 2) . 111
  Hình 3.3. Đồ thị đường luỹ tích (bài 3) . 112
  Hình 3.4. Đồ thị đường luỹ tích (bài 4) . 113
  Hình 3.5. Đồ thị đường luỹ tích (bài 5) . 114
  Hình 3.6. Đồ thị đường luỹ tích (bài 6) . 115
  Hình 3.7. Biểu đồ tổng hợp kết quả học tập (bài 1) 115
  Hình 3.8. Biểu đồ tổng hợp kết quả học tập (bài 2) 116
  Hình 3.9. Biểu đồ tổng hợp kết quả học tập (bài 3) 117
  Hình 3.10. Biểu đồ tổng hợp kết quả học tập (bài 4) 118
  Hình 3.11. Biểu đồ tổng hợp kết quả học tập (bài 5) 119
  Hình 3.12. Biểu đồ tổng hợp kết quả học tập (bài 6) 120

  MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài
  Hiện nay ở Việt Nam, mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc
  thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, nhưng tình trạng ô nhiễm
  môi trường là vấn đề rất đáng lo ngại. Do đó, trong chương trình hóa học phổ thông
  đã lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường, nhằm giúp học sinh hình thành ý
  thức bảo vệ môi trường từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường. Mục đích của Giáo dục
  môi trường nhằm vận dụng những kiến thức và kỹ năng vào gìn giữ, bảo tồn, sử dụng
  môi trường theo cách thức bền vững cho cả thế hệ hiện tại và tương lai. Nó cũng bao
  hàm cả việc học tập cách sử dụng những công nghệ mới nhằm tăng sản lượng và
  tránh những thảm hoạ môi trường, xoá nghèo đói, tận dụng các cơ hội và đưa ra
  những quyết định khôn khéo trong sử dụng tài nguyên. Hơn nữa, nó bao hàm cả việc
  đạt được những kỹ năng có những động lực và cam kết hành động dù với tư cách cá
  nhân hay tập thể để giải quyết những vấn đề môi trường hiện tại và phòng ngừa
  những vấn đề mới nảy sinh. Bên cạnh đó hóa học còn là môn khoa học có mối quan
  hệ mật thiết đến sự phát triển kinh tế và xã hội. Sự phát triển của hóa học đi cùng với
  sự phát triển của nền kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Do đó, nội dung việc giáo
  dục cho học sinh hiểu được tầm quan trong của hóa học trong sự phát triển kinh tế và
  xã hội là một vấn đề không kém phần quan trọng.
  Tuy nhiên, việc giáo dục môi trường trong trường phổ thông hiện nay còn gặp
  nhiều khó khăn như: học sinh chưa hứng thú với những nội dung mang tính lý thuyết
  về môi trường, kinh tế và xã hội, nhà trường chưa có đủ điều kiện cơ sở vật chất để
  ứng dụng nội dung giáo dục môi trường, kinh tế và xã hội trong các bài giảng trên
  lớp. Với tầm quan trọng cũng như những khó khăn của giáo dục môi trường trong
  trường phổ thông tôi đã chọn đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC
  VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
  THÔNG”. Nhằm mục đích xây dựng ý thức bảo vệ môi trường của các em học sinh
  đồng thời giúp cho học sinh thấy được mối quan hệ của hóa học trong sự phát triển

  kinh tế và xã hội khi còn ngồi trên ghế nhà trường thông qua các bài tập trong từng
  chương, từng bài của chương trình hóa học lớp 10, 11, 12.
  2.Mục đích nghiên cứu
  Xây dựng hệ thống bài tập hóa học có nội dung môi trường, kinh tế và xã hội
  trong chương trình hóa học trung học phổ thông.
  3.Đối tượng và khách thể nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: hệ thống bài tập hoá học có tác dụng giáo dục môi
  trường, kinh tế và xã hội cho học sinh THPT.
  - Khách thể nghiên cứu: quá trình dạy học Hoá học ở trường THPT.
  4.Giả thuyết khoa học
  Nếu xây dựng được hệ thống bài tập hoá học về kinh tế xã hội và môi trường
  có thể giúp giáo viên dễ dàng hơn khi lồng ghép các kiến thức về giáo dục môi
  trường, kinh tế và xã hội trong trường trung học phổ thông, nâng cao kết quả học tập
  của học sinh.
  5.Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu những kiến thức về môi trường, kinh tế và xã hội có thể áp dụng
  trong chương trình Hóa học trung học phổ thông.
  - Xây dựng hệ thống bài tập thuộc chương trình Hoá học THPT có nội dung giáo
  dục môi trường, kinh tế và xã hội.
  - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của hệ thống bài tập đã xây dựng.
  - Vận dụng kiến thức đo lường, đánh giá kết quả học tập để phân tích kết quả
  thực nghiệm.
  6.Phương pháp nghiên cứu
  6.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận\
  - Đọc và nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề tài.
  - Phương pháp phân tích và tổng hợp.

  - Phương pháp phân loại, hệ thống hoá.
  - Phương pháp lịch sử.
  6.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp quan sát, điều tra.
  - Phương pháp chuyên gia: học hỏi kinh nghiệm của giáo viên có nhiều năm
  đứng lớp.
  - Thực nghiệm sư phạm.
  6.3. Các phương pháp toán học xử lý số liệu thông kê
  7.Phạm vi nghiên cứu
  - Về địa bàn nghiên cứu: những trường ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và
  những tỉnh lân cận.
  - Về thời gian nghiên cứu: năm học 2010 – 2011.
  - Về nội dung nghiên cứu: Các bài tập trong chương trình hóa học trung học phổ
  thông.
  8.Điểm mới của đề tài
  - Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm và tự luận có nội dung giáo dục môi
  trường, kinh tế và xã hội cho học sinh THPT.
  - Các câu hỏi cung cấp cho học sinh kiến thức và giúp học sinh hình thành ý
  thức vận dụng kiến thức hóa học trong sự phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ
  môi trường.
  - Giới thiệu một số giáo án có tích hợp nội dung giáo dục về mối liên hệ giữa
  hoá học với sự phát kiển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

  Xem Thêm: Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế-xã hội và môi trường ở trường THPT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng hệ thống bài tập hóa học về kinh tế-xã hội và môi trường ở trường THPT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status