Lời mở đầu
Nước ta đang bước đầu thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển theo hướng mở cửa, hội nhập quốc tế. Để thực hiện tốt được quá trình trên thì yếu tố có vai trò quan trọng nhất là yếu tố con người. Nguồn nhân lực có trình độ cao, chất lượng tốt thì sẽ làm cho quá trình đổi mới đất nước diễn ra nhanh chóng hơn và đạt được kết quả cao hơn. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì chất lượng nguồn nhân lực nước ta còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình phát triển đất nước. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là công tác giáo dục và đào tạo nước ta còn yếu kém, tồng tại nhiều hạn chế, bất cập. Do đó để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ tốt cho công cuộc đổi mới đất nước thì trước hết phải nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tạo điều kiện cho phát triển toàn diện nguồn nhân lực.
Chính vì những lý do trên mà em đã chọn đề tài: “Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế”.
Bao gồm các chương:
Chương I: Lý luận về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Chương II: Đánh giá thực trạng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.
Chương III: Giải pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo trong quá trình em thực hiện đề án này.
mục lục
Lời mở đầu 1
Chương I: Lý luận về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2
I. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2
1. Khái niệm 2
2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2
3. Các chương trình đào tạo 3
II. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 4
1. Khái niệm 4
2. Phân loại cơ cấu kinh tế 4
III. Tác động giữa nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 5
1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động 5
2. Nguồn nhân lực tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 6
CHƯƠNG II: Đánh giá thực trạng của Đào tạo và phát triển 8
nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay 8
I. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực 8
1. Quy mô nguồn nhân lực 8
2. Những kết quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế của đào tạo nguồn nhân lực 18
3. Nguyên nhân của thực trạng trên 21
II. Đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 22
1. Những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế những năm qua 22
2. Những định hướng nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 27
CHƯƠNGIII: Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 29
I. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn tới 29
1. Quan điểm và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 29
2. Yêu cầu của nguồn nhân lực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 30
II. Giải pháp nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 30
Kết luận 34

[charge=150]http://up.4share.vn/f/4b7a72787b7f7b73/DA149.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ giúp ích cho bạn.