Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Sài Gòn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Sài Gòn

  ii

  MỤC LỤC
  NHẬN XÉT CỦA NGÂN HÀNG THỰC TẬP . i
  NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ii
  MỤC LỤC . ii
  LỜI CÁM ƠN v
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii
  LỜI MỞ ĐẦU .viii
  CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP . 1
  1.1 Lý luận chung về hoạt động tín dụng: 1
  1.1.1 Khái niệm chung: . 1
  1.1.1.1 Chức năng của hoạt động tín dụng: 1
  1.1.1.2 Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông: . 2
  1.1.1.3 Phản ánh và kiểm soát các hoạt động kinh tế: . 3
  1.1.2 Vai trò của hoạt động tín dụng: . 4
  1.1.2.1 Điều hòa vốn, thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh quá trình
  tái sản xuất mở rộng trong nền kinh tế: . 4
  1.1.2.2 Tín dụng giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 5
  1.1.2.3 Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ và ổn định giá cả: 5
  1.1.2.4 Tín dụng góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm, ổn định trật tự xã
  hội: . 5
  1.1.3 Các nguyên tắc hoạt động tín dụng: . 6
  1.1.3.1 Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả: 6
  1.1.3.2 Vốn vay phải được hoàn trả đúng hạn cả gốc lẫn lãi vay: . 6
  1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng theo: 6
  1.2.1 Mục đích của tín dụng: 6
  1.2.2 Thời hạn của tín dụng: . 7
  1.2.3 Phương thức cho vay: 7
  1.2.4 Phương thức hoàn trả nợ vay: . 7
  1.3 Tìm hiểu về cho vay doanh nghiệp: . 7
  1.3.1 Khái niệm: 7
  1.3.2 Các hình thức cho vay doanh nghiệp: . 8
  1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay doanh nghiệp: . 8 Đại học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thương Mại

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp iii

  1.4.1 Chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh: . 8
  1.4.1.1 Chỉ tiêu vòng quay tài sản: ( VTS) . 9
  1.4.1.2 Chỉ tiêu doanh lợi thu nhập: ( ROS) . 9
  1.4.1.3 Chỉ tiêu doanh lợi tài sản: ( ROA) 9
  1.4.1.4 Chỉ tiêu doanh lợi vốn tự có: ( ROE) 9
  1.4.2 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay doanh nghiệp: 10
  1.4.2.1 Dư nợ: . 10
  1.4.2.2 Nợ quá hạn: 11
  CHƯƠNG 2:GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI –
  CHI NHÁNH SÀI GÒN – PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN TRI PHƯƠNG 11
  2.1 Giới thiệu chung về Ngân Hàng MB: 11
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 11
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động: . 12
  2.1.3 Hệ thống các loại sản phẩm tại Ngân Hàng: 13
  2.2 Vài nét về PGD Nguyễn Tri Phương: 14
  2.2.1 Bối cảnh thành lập: 14
  2.2.2 Sơ đồ tổ chức – chức năng các phòng ban, bộ phận: . 14
  2.2.2.1 Sơ đồ tổ chức: . 14
  2.2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận: . 15
  CHƯƠNG 3: .THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SÀI GÒN – PHÒNG
  GIAO DỊCH NGUYỄN TRI PHƯƠNG . 15
  3.1 Sơ lược về quy trình tín dụng: 15
  3.2 Thực trạng cho vay doanh nghiệp tại Ngân Hàng MB – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng
  giao dịch Nguyễn Tri Phương: . 20
  3.2.1 Các hình thức cho vay khách hàng doanh nghiệp đang áp dụng tại Ngân Hàng
  MB – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương: . 20
  3.2.2 Thực trạng huy động vón tại Ngân Hàng MB – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng
  giao dịch Nguyễn Tri Phương: . 21
  3.2.3 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng MB –
  Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương: . 23
  3.2.3.1 Tình hình cho vay doanh nghiệp và thu nợ: . 23
  3.2.3.2 Tình hình cho vay doanh nghiệp theo thời hạn: . 24
  3.2.3.3 Tình hình cho vay doanh nghiệp theo loại tiền: . 25
  3.2.3.4 Tình hình cho vay doanh nghiệp theo mục đích sử dụng vốn: . 27 Đại học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thương Mại

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp iv

  3.2.3.5 Tình hình cho vay doanh nghiệp trong tổng dư nợ: . 28
  3.2.3.6 Tình hình nợ quá hạn cho vay doanh nghiệp . 29
  3.3 Đánh giá kết quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân Hàng MB – Chi nhánh
  Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương 31
  3.3.1 Theo dư nợ: 31
  3.3.1.1 Hệ số sử dụng vốn: 31
  3.3.2 Theo nợ quá hạn: 32
  3.3.2.1 Hệ số thu nợ: 32
  3.3.2.2 Tỷ lệ nợ quá hạn . 33
  3.4 Những kết quả đạt được và khó khăn trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại
  Ngân Hàng MB – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương: 34
  3.4.1 Những kết quả đạt được: . 34
  3.4.2 Những khó khăn: 35
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH
  NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH
  SÀI GÒN – PGD NGUYỄN TRI PHƯƠNG 35
  4.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tại Ngân Hàng MB – Chi nhánh Sài Gòn –
  PGD Nguyễn Tri Phương: 35
  4.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tới: 35
  4.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp trong thời gian tới: 36
  4.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân Hàng MB –
  Chi nhánh Sài Gòn – PGD Nguyễn Tri Phương: 36
  4.2.1 Về phía Ngân Hàng: 36
  4.2.1.1 Xử lý tốt các khoản nợ quá hạn: . 36
  4.2.1.2 Hoàn thiện mạng lưới thông tin khách hàng: . 38
  4.2.2 Về phía khách hàng: 38
  KẾT LUẬN . 40
  TÀI LIÊU THAM KHẢO . 41

  Đại học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thương Mại

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp v

  LỜI CÁM ƠN
  Trước tiên, em xin cám ơn Thầy Ngô Hữu Hùng – giảng viên hướng dẫn đã
  giúp đỡ và định hướng cho em thực hiện, hoàn thành bài báo cáo này. Em cũng chân
  thành cảm ơn toàn thể các Thầy, Cô khoa Kinh tế - Thương mại trường Đại Học Hoa
  Sen đã tận tình dạy bảo và hướng dẫn cho em trong suốt thời gian qua.
  Em rất cám ơn Ban Giám Đốc, các phòng ban cùng các anh chị tại Ngân Hàng
  Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Tri
  Phương đã tạo điều kiện và tận tình chỉ bảo em trong quá trình thực tập.
  Vì thời gian thực tập có hạn và khả năng tiếp thu kiến thức còn hạn chế, nên
  không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý Thầy, Cô, Ban Giám Đốc cùng
  các Anh, Chị trong Ngân Hàng chỉ dẫn thêm để công việc sau này được hoàn thiện
  hơn.


  Đại học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thương Mại

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp vi

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
   MB : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội
   PGD : Phòng giao dịch
   TMCP : Thương Mại Cổ Phần
   KH : Khách hàng
   QHKH : Quan hệ khách hàng
   HTQHKH : Hỗ trợ quan hệ khách hàng
   TĐTD : Thẩm định tín dụng
   HĐ : Hợp đồng
   TTQT : Thanh toán quốc tế
   BL : Bảo lãnh
   TSĐB : Tài sản đảm bảo
   QTRR : Quản trị rủi ro
   AMC : Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân Hàng
  Thương Mại Cổ Phần Quân Đội
   CV : Chuyên viên
   VND : Việt Nam Đồng
   NHNN : Ngân Hàng Nhà Nước
   DSCV : Doanh số cho vay
   DSTN : Doanh số thu nợ
   NQH : Nợ quá hạn
   DN : Dư nợ Đại học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thương Mại

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp vii

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Baûng 1.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền tại PGD
  Baûng 1.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời hạn tại PGD
  Baûng 1.3: Phân tích doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ doanh
  nghiệp tại PGD
  Baûng 1.4: Phân tích dư nợ cho vay doanh nghiệp theo thời hạn tại PGD
  Baûng 1.5: Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo loại tiền tại PGD

  Baûng 1.6: Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo mục đích sử dụng vốn tại PGD
  Baûng 1.7: Tình hình cho vay doanh nghiệp trong tổng dư nợ
  Baûng 1.8: Phân tích nợ quá hạn doanh nghiệp tại PGD.

  Baûng 1.9: Phân tích nợ quá hạn doanh nghiệp theo thời hạn tại PGD

  Baûng 1.10: Hệ số sử dụng vốn tại PGD
  Baûng 1.11: Hệ số thu nợ tại PGD
  Baûng 1.12: Tỷ lệ nợ quá hạn tại PGD
  Đại học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thương Mại

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp viii

  LỜI MỞ ĐẦU
   LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
  Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều bước chuyển mình, ngành ngân
  hàng với vị thế của mình trong nền kinh tế đã và đang đóng một vai trò hết sức quan
  trọng góp phần thúc đẩy tiến trình đó.
  Từ lâu sự ra đời của ngân hàng đã góp phần điều tiết các nguồn vốn, là kênh
  phân phối vốn, điều chuyển vốn từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn. Sở dĩ ngân hàng
  làm được điều này là thông qua vai trò tín dụng. Tín dụng là người trợ thủ đắc lực
  giúp cho các thành phần trong xã hội phát triển toàn diện. Kinh doanh tín dụng là một
  trong những nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu nhằm đem lại nguồn thu lớn cho một ngân
  hàng.
  Hiện nay trong lĩnh vực tín dụng, đa số là hoạt động cho vay, các ngân hàng tỏ
  ra rất năng động trong việc tiếp cận, cung cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp.
  Đây là thị trường mục tiêu mà nhiều ngân hàng đang nhắm đến. Trong cuộc cạnh
  tranh này các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần đã phát triển các sản phẩm cho vay
  khá đa dạng và phong phú dành cho khách hàng doanh nghiệp. Vì vậy, em nghĩ việc
  phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp là vấn đề quan trọng cần được quan tâm
  nghiên cứu.
  Trong quá trình thực tập tại Bộ Phận Quan Hệ Khách Hàng của Ngân Hàng
  Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Tri
  Phương, từ những kiến thức mà em đã được học tại trường Đại Học Hoa Sen, kết hợp
  với những kinh nghiệm tích lũy trong thời gian thực tập, em đã có được cái nhìn thực
  tế và đúng đắn hơn về hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng.
  Căn cứ vào thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân Hàng Thương
  Mại Cổ Phần Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương,
  để từ đó đưa ra giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại
  PGD. Đại học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thương Mại

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ix


   MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
  Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động cho vay doanh
  nghiệp tại PGD Nguyễn Tri Phương.
  Nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân Hàng MB –
  Chi nhánh Sài Gòn – PGD Nguyễn Tri Phương, nêu ra những khó khăn, thuận lợi
  trong việc tìm kiếm khách hàng, quy trình cho vay,
  Tìm ra những mặt còn tồn tại và nguyên nhân tồn tại những thiếu sót trong hoạt
  động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng.
   Đưa ra giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại PGD.
   PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
  Trên cơ sở kiến thức học ở trường, kiến thức tích lũy trong thời gian thực tập
  và qua tìm hiểu trên mạng, em sử dụng một số phương pháp sau đây trong việc nghiên
  cứu đề tài:
   Phương pháp thu thập số liệu từ báo cáo hoạt động kinh doanh của PGD.
   Phương pháp phân tích thống kê.
   Phương pháp so sánh sự biến động của dãy số qua các năm.
   PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
  Hoạt động tín dụng ngân hàng là một mảng kinh doanh rộng lớn bao gồm nhiều
  hình thức khác nhau. Với thời gian nghiên cứu có hạn cùng với vốn kiến thức còn hạn
  chế nên em không thể nghiên cứu một cách sâu sắc tất cả các hoạt động tín dụng của
  Ngân Hàng. Chính vì vậy, phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung phân tích và đánh giá
  hoạt động cho vay doanh nghiệp – hoạt động tín dụng chủ yếu của PGD Nguyễn Tri
  Phương qua 9 tháng đầu năm của 2 năm 2011 và 2012.
   BỐ CỤC CHUYÊN ĐỀ:
  Chuyên đề gồm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về tín dụng – Cho vay doanh nghiệp. Đại học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thương Mại

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp x

  Chương 2: Giới thiệu về Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – Chi
  nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương.
  Chương 3: Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân Hàng
  Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch
  Nguyễn Tri Phương.
  Chương 4: Một số giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân Hàng
  Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch
  Nguyễn Tri Phương.

  Xem Thêm: Hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Sài Gòn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Sài Gòn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status