Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hoạt động và giải pháp nâng cao tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Bắc Sài Gòn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hoạt động và giải pháp nâng cao tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Bắc Sài Gòn

  MỤC LỤC
  NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN i
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ii
  LỜI CẢM ƠN iii
  MỤC LỤC iv
  A. PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài viii
  2. Mục tiêu và ý nghĩa của đề tài ix
  3. Đối tượng và phạm vi của đề tài ix
  4. Phương pháp nghiên cứu. ix
  5. Danh mục bảng, biểu và từ viết tắt ix
  B. PHẦN NỘI DUNG
  Chương 1: Tổng quan về hoạt động của Ngân Hàng Thương Mại
  1.1 Hoạt động của ngân hàng thương mại 1
  1.1.1 Chức năng Ngân hàng thương mại 1
  1.1.2 Các dịch vụ trong Ngân hàng thương mại 2
  1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NHTM . 3
  1.2 Hoạt động Tín dụng cá nhân. 3
  1.2.1 Khái niệm 3
  1.2.2 Phân lọai tín dụng. 3
  1.2.3 Tầm quan trọng của tín dụng cá nhân trong nền kinh tế. 4
  1.2.4 Quy trình tín dụng căn bản. 5
  1.2.5 Thẩm định tín dụng cá nhân. 6
  1.2.5.1 Khái niệm 6
  1.2.5.2 Chất lượng thẩm định Tín dụng cá nhân. 7
  1.2.5.3 Bảo đảm tín dụng. 7
  1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và chất lượng tín dụng. 8
  1.2.6.1. Doanh số cho vay. 8
  1.2.6.2. Doanh số thu nợ. 8
  1.2.6.3. Dư nợ. 8
  1.2.6.4. Nợ xấu. 8
  1.2.6.5. Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động. 8
  1.2.6.6. Hệ số số thu nợ. 8
  1.2.6.7. Hệ số rủi ro tín dụng. 8
  1.3 Tổng quan nền kinh tế Việt Nam năm 2011. 9
  1.4 Thực trạng họat động của ngành ngân hàng Việt Nam nửa đầu năm 2012. 9
  Chương 2: Tổng quan về ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn
  2.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Quân Đội 15
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 15
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức của MB 19
  2.1.3. Vị thế của ngân hàng TMCP Quân Đội hiện nay. 21
  2.2. Giới thiệu ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn. 21
  2.2.1. Quyết định thành lập và cơ cấu tổ chức. 21
  2.2.2. Phân tích hoạt động của Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn. 24
  2.2.2.1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh. 24
  2.2.2.2. Đánh giá nguồn vốn. 24
  Chương 3: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn
  3.1 Một số sản phẩm cho vay KHCN tại ngân hàng Quân Đội 27
  3.1.1. Cho vay mua, xây dựng và sửa chữa nhà đất 27
  3.1.2. Cho vay mua căn hộ, nhà, đất dự án. 29
  3.1.3. Cho vay mua xe ôtô. 30
  3.1.4. Cho vay du học. 32
  3.1.5. Cho vay cá nhân tín chấp. 33
  3.1.6 Cho vay sản xuất kinh doanh. 35
  3.2. Quy trình cho vay KHCN tại ngân hàng Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn. 36
  3.2.1. Một số quy định về cho vay KHCN tại ngân hàng Quân Đội chi nhánh Bắc Sài
  Gòn. 36
  3.2.2. Quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng cá nhân. 38
  3.3. Thực trạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn. 44
  3.3.1. Doanh số cho vay khách hàng cá nhân. 44
  3.3.2. Hiệu quả và chất lượng cho vay KHCN tại MB Bắc Sài gòn. 45
  3.3.3 Doanh thu. 50
  3.4. Đánh giá hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn 51
  3.4.1. Điểm mạnh. 51
  3.4.2. Điểm yếu. 52
  3.4.3. Cơ hội 53
  3.4.4. Thách thức. 53
  Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn
  4.1. Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng cá nhân. 54
  4.1.1. Đẩy mạnh công tác tư vấn đối với KHCN 54
  4.1.2. Tăng cường thực hiện Marketing Ngân hàng. 54
  4.1.3. Mở rộng đối tượng cho vay KHCN 55
  4.1.4. Đơn giản hóa các thủ tục cho vay KHCN 56
  4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng KHCN 56
  4.2.1. Đổi mới chính sách tín dụng KHCN 56
  4.2.2. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định. 57
  4.2.3. Xử lý linh hoạt các tình huống trong quá trình cho vay. 58
  4.2.4. Tăng cường các biện pháp thu nợ,thu lãi 58
  4.2.5. Dự báo các rủi ro và có biện pháp phòng ngừa. 59
  4.2.6. Nâng cao công nghệ ngân hàng. 59
  4.2.6.1. Về con người 59
  4.2.6.2. Về tổ chức. 61
  4.2.6.3. Về thông tin. 61
  4.2.6.4. Về trang thiết bị 61
  KẾT LUẬN xi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO xii

  A. PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Hoạt động của Ngân hàng hiện nay bao gồm rất nhiều sản phẩm dịch vụ: huy động, tín dụng, thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế Trong đó tín dụng là sản phẩm mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho Ngân hàng và đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Thực tiễn hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam gần đây cũng cho thấy tình trạng khó khăn về tài chính thường phát sinh từ những khoản vay khó đòi. Để giảm rủi ro tín dụng đến bằng không thì Ngân hàng chỉ có cách không cho vay, nhưng sự phát triển của Ngân hàng phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh, hợp lý và đúng hướng là tiền đề cho Ngân hàng nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình trên thị trường.
  Mỗi Ngân hàng có một thế mạnh riêng của mình, có Ngân hàng chuyên cho vay đối với các công ty có quy mô lớn, công ty đa quốc gia, cũng có Ngân hàng chỉ tập trung vào các đối tượng khách hàng ở mức trung bình chiến lược này được cụ thể hóa trong chính sách tín dụng và định hướng khách hàng của Ngân hàng. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Ngân hàng Quân Đội đã xác định tầm nhìn là trở thành ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam với khách hàng mục tiêu là khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chiến lược này đã mang lại thành công cho Ngân hàng Quân Đội thể hiện qua việc tăng trưởng lớn mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên Ở Việt Nam, hệ thống Ngân hàng đã gặp không ít những khó khăn trong hoạt động tín dụng dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn gây ra nhiều nợ xấu trong hoạt động ngân hàng, Vậy nên tôi đã chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân và một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn
  Nội dung đề án được chia làm 4 chương
  - Chương 1: Tổng quan về hoạt động của Ngân Hàng Thương Mại
  - Chương 2: Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn
  - Chương 3: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn
  - Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại
  tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn
  2. Mục tiêu và ý nghĩa của đề tài
  Phân tích và tìm hiểu sâu hơn về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn trong giai đoạn năm 2010- 2012
  Từ đó, rút ra được những thuận lợi cũng như khó khăn và cơ hội thách thức của ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn
  Đề ra những kiến nghị và giải pháp để góp phần khắc phục và nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn
  3. Đối tượng và phạm vi của đề tài
  Đối tượng của đề tài:
  - Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn
  - Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn
  Phạm vi của đề tài: Cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn theo số liệu từ năm 2009 đến 2011
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đề án được nghiên cứu chủ yếu dựa trên phương pháp tìm kiếm, thu thập tất cả những nguồn tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân: sách báo, tạp chí, internet và các tài liệu tham khảo tại ngân hàng Quân Đội Đồng thời, đề án cũng sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, kết hợp lý thuyết và thực tiễn để nhận xét, đánh giá thực trạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quân Đội. Trên cơ sở đó, đề án sẽ tìm hiểu về Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn
  5. Danh mục bảng, biểu và từ viết tắt
  Ø Danh mục từ viết tắt
  MB: Ngân hàng TMCP Quân Đội
  NH: Ngân hàng
  NHTM: Ngân hàng thương mại
  ĐVCV: Đơn vị cho vay
  NVQHKH: Nhân viên quan hệ khách hàng
  NVHTQHKH: Nhân viên hỗ trợ quan hệ khách hàng
  KTTV: Nhân viên hỗ trợ quan hệ khách hàng làm kế toán tiền vay
  TPĐVCV: Trưởng/ phó phòng khách hàng cá nhân, trưởng/ phó phòng giao dịch
  QLTDCN: Quản lý tín dụng tại đơn vị cho vay
  QLTDHS: Quản lý tín dụng hội sở
  GĐĐVCV: Giám đốc/ phó giám đốc đơn vị cho vay
  PTHT: Cán bộ phụ trách bộ phận hỗ trợ hoặc phó phòng khách hàng cá nhân phụ trách bộ phận hỗ trợ
  TSBĐ: Tài sản bảo đảm
  CBCV: Cán bộ cho vay
  Ø Danh mục bảng biểu
  Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Quân Đội 20
  Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức MB Bắc Sài Gòn 23
  Biểu đồ 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh NH Quân Đội năm 2009- 2011 24
  Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh NH Quân Đội năm 2009- 2011 24
  Bảng 2.2: Hoạt động huy động vốn của MB Bắc Sài Gòn năm 2011 25
  Sơ đồ 3.1: Quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng cá nhân 40
  Bảng 3.1: Doanh số cho vay theo mục đích vay năm 2010, 2011 44
  Biểu đồ 3.1: Doanh số cho vay theo mục đích vay năm 2010, 2011 45
  Bảng 3.2: Cơ cấu cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ của ngân hàng Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn qua 2 năm 2010, 2011 47
  Bảng 3.3: Họat động cho vay KHCN của MB Bắc Sài Gòn quý I và II năm 2012 49
  Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ cho vay KHCN tại MB Bắc Sài Gòn năm 2011 50
  Biểu đồ 3.5: Số lượng KHCN của MB Bắc Sài Gòn năm 2011 51
  Bảng 3.5: Số lượng KHCN của MB Bắc Sài Gòn năm 2011 51

  Xem Thêm: Phân tích hoạt động và giải pháp nâng cao tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Bắc Sài Gòn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động và giải pháp nâng cao tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Bắc Sài Gòn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status