Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr)

  4

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ . . . v
  DANH MỤC CÁC HÌNH . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . iix
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix
  MỞ ĐẦU . . . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN . 3
  1.1. Tổng quan về hai loài nghiên cứu 3
  1.1.1. Loài Thông lá dẹt (Pinus krempfii Lecomte) 3
  1.1.1.1. Đặc điểm thực vật loài Thông lá dẹt . 3
  1.1.1.2. Tình hình nghiên cứu loài Thông lá dẹt 4
  1.1.1.3. Tình hình nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học của chi Pinus . 5
  1.1.2. Loài Ngũ gia bì hương (Acanthopanax trifoliatus L.Merr.) . 8
  1.1.2.1. Đặc điểm thực vật loài Ngũ gia bì hương . 8
  1.1.2.2. Ứng dụng trong y học dân gian của loài Ngũ gia bì hương . 9
  1.1.2.3. Tình hình nghiên cứu của loài Ngũ gia bì hương 9
  1.2. Các hợp chất flavonoid 14
  1.2.1. Cấu trúc hóa học . 14
  1.2.2. Hoạt tính sinh học . 16
  1.3. Các hợp chất triterpene khung lupane . 19
  1.3.1. Cấu trúc hóa học . 19
  1.3.2. Hoạt tính sinh học . 19
  1.4. Chuyển hóa hóa học hợp chất triterpene khung lupane và hoạt tính sinh
  học của chúng 22
  1.4.1. Chuyển hóa nhóm OH . 22
  1.4.1.1. Chuyển hóa thành ester 22
  1.4.1.2. Chuyển hoá thành ketone, acid, oxime, amine 24
  1.4.1.3. Chuyển hóa thành carbamate . 26
  1.4.2. Chuyển hoá nhóm isopropenyl 27 5

  1.4.2.1. Khử hoá nối đôi ∆ 20(29) . 27
  1.4.2.2. Oxy hoá nối đôi ∆ 20(29) 28
  1.4.2.3. Chuyển hoá ở vị trí allyl của nối đôi 28
  1.4.3. Chuyển hóa nhóm 28-COOH 29
  1.4.3.1. Chuyển hóa thành ester 29
  1.4.3.2. Chuyển hóa thành amide 30
  CHƯƠNG 2. NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU . 32
  2.1. Nguyên liệu, hóa chất và thiết bị . 32
  2.1.1. Nguyên liệu . 32
  2.1.2. Hóa chất . 32
  2.1.3. Thiết bị 32
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 33
  2.2.1.Phương pháp chiết tách . 33
  2.2.1.1. Phương pháp chiết tách các chất từ loài Thông lá dẹt . 33
  2.2.1.2. Phương pháp chiết tách các chất từ loài Ngũ gia bì hương . 34
  2.2.2.Phương pháp xác định cấu trúc 34
  2.2.3.Phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học 35
  2.2.3.1. Hoạt tính kháng chủng Bacillus subtilis 35
  2.2.3.2. Hoạt tính gây độc tế bào 35
  2.2.3.3. Hoạt tính chống oxi hóa . 37
  CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM 39
  3.1. Loài Thông lá dẹt (Pinus krempfii Lecomte) . 38
  3.1.1. Cặn chiết n-hexane 40
  3.1.2. Cặn chiết ethyl acetate (EtOAc) 40
  3.1.2.1. Phân lập chất 40
  3.1.2.2. Dữ liệu phổ của các hợp chất phân lập được 42
  3.1.3. Cặn chiết n-buthanol (n-BuOH) 43
  3.2. Loài Ngũ gia bì hương (Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.) 45
  3.2.1. Phân lập các hợp chất từ loài Ngũ gia bì hương . 45 6

  3.2.1.1. Quá trình phân lập 45
  3.2.1.2. Dữ liệu phổ của các hợp chất phân lập được 48
  3.2.2. Tổng hợp các dẫn xuất của hai chất AT1, AT2 . 48
  3.2.2.1. Tổng hợp các dẫn xuất của chất AT1 . 48
  3.2.2.2. Tổng hợp các dẫn xuất của chất AT2 . 57
  CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 64
  4.1. Kết quả từ loài Thông lá dẹt (Pinus krempfii Lecomte) 64
  4.1.1. Thành phần hóa học của cặn n-hexane . 64
  4.1.2. Các chất phân lập được từ cặn EtOAc 65
  4.1.2.1. Tectochrysin (PK1) . 65
  4.1.2.2. Pinostrobin (PK2) 68
  4.1.2.3. Pinobanksin (PK3) 71
  4.1.2.4. Galangin (PK4) . 75
  4.1.2.5. Strobopinin (PK5) . 78
  4.1.2.6. Crytostrobin (PK6) 82
  4.1.3. Chất phân lập được từ cặn chiết n-BuOH . 85
  4.2. Kết quả từ loài Ngũ gia bì hương (Acanthopanax trifoliatus L. Merr.) . 92
  4.2.1. Các hợp chất được phân lập và xác định từ loài Ngũ gia bì hương. 92
  4.2.1.1. 24-nor-11α-hydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid (AT1) 92
  4.2.1.2. 24-nor-3α,11α dihydroxy-lup-20(29)-ene-28-oic acid (AT2) . 95
  4.2.1.3. 11α,23-dihydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid (AT3) 98
  4.2.2. Các dẫn xuất chuyển hóa hóa học của hợp chất AT1, AT2 . 105
  4.2.2.1. Các dẫn xuất của AT1 106
  4.2.2.2. Các dẫn xuất của AT2 112
  4.3. Hoạt tính sinh học của các hợp chất phân lập và chuyển hóa hóa học.117
  4.3.1. Hoạt tính gây độc tế bào . 117
  4.3.2. Hoạt tính kháng chủng Bacillus subtilis 119
  4.3.3. Hoạt tính chống oxi hóa 120
  BẢNG TỔNG HỢP CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP VÀ CHUYỂN HÓA HOÁ
  HỌC TỪ HAI LOÀI NGHIÊN CỨU . . 122 7

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 128
  CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 130
  NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG ANH . 132
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 133
  PHỤ LỤC


  8

  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

  Trang

  Sơ đồ 1.1 Ester hoá acid betulinic ở vị trí 3b-OH tạo các hợp chất
  56.1–56.8
  22
  Sơ đồ 1.2 Ester hoá betulinic acid ở vị trí 3b-OH tạo hợp chất 57 23
  Sơ đồ 1.3 Chuyển hóa nhóm 3b-OH, 28-OH của betulin 23
  Sơ đồ 1.4 Chuyển hóa nhóm 28-OH của betulin tạo dẫn xuất 64, 65 24
  Sơ đồ 1.5 Chuyển hoá nhóm 3b-OH của betulinic acid thành ketone,
  oxime, amine.
  25
  Sơ đồ 1.6 Tổng hợp acid betulinic từ betulin 25
  Sơ đồ 1.7 Tổng hợp các dẫn xuất carbamate của betulinic acid 26
  Sơ đồ 1.8 Chuyển hóa các dẫn xuất carbamate của betulin 27
  Sơ đồ 1.9 Khử hoá nối đôi D 20(29) của betulinic acid 27
  Sơ đồ 1.10 Oxi hóa nối đôi D 20(29) của betulinic acid 28
  Sơ đồ 1.11 Chuyển hóa vị trí allyl của nối đôi tạo hợp chất 85- 87 29
  Sơ đồ 1.12 Tổng hợp một số dẫn xuất este của 23-hydroxy betulinic acid 30
  Sơ đồ 1.13 Tổng hợp dẫn xuất A43-D của betulinic acid 31
  Sơ đồ 3.1 Quy trình chiết rễ Thông lá dẹt 39
  Sơ đồ 3.2 Phân lập các chất từ cặn chiết EtOAc của rễ Thông lá dẹt 41
  Sơ đồ 3.3 Phân lập chất PK7 từ cặn chiết n-BuOH của rễ Thông lá dẹt 44
  Sơ đồ 3.4 Quy trình chiết mẫu Ngũ gia bì hương 45
  Sơ đồ 3.5 Phân lập các hợp chất từ cặn chiết dichlorometan của loài
  Ngũ gia bì hương
  47
  Sơ đồ 4.1 Tổng hợp các dẫn xuất của chất AT1 106
  Sơ đồ 4.2 Tổng hợp các dẫn xuất của chất AT2 112 9

  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Trang

  Hình 1.1 Ảnh cây và tiêu bản của loài Thông lá dẹt 4
  Hình 1.2 Hình ảnh về loài Ngũ gia bì hương 8
  Hình 1.3 Vòng benzopyrano của hợp chất flavonoid 14
  Hình 4.1 Phổ khối ESI-MS (positive) của chất PK1 67
  Hình 4.2. Phổ
  1
  H-NMR của chất PK1 (500 MHz, DMSO-d 6 ) 67
  Hình 4.3 Phổ
  13
  C-NMR và DEPT của chất PK1 (125 MHz, DMSO-d 6 ) 68
  Hình 4.4 Phổ
  1
  H-NMR của chất PK2 (500 MHz, CD 3 OD) 70
  Hình 4.5 Phổ
  1
  H-NMR (giãn) của chất PK2 (500 MHz, CD 3 OD) 70
  Hình 4.6 Phổ
  13
  C-NMR và DEPT của chất PK2 (125 MHz, CD 3 OD) 71
  Hình 4.7 Phổ khối FT-IR của chất PK3 73
  Hình 4.8 Phổ khối ESI-MS (positive ion) của chất PK3 73
  Hình 4.9 Phổ
  1
  H-NMR của chất PK3 (500 MHz, CD 3 OD) 74
  Hình 4.10 Phổ
  1
  H-NMR (giãn) của chất PK3 (500 MHz, CD 3 OD) 74
  Hình 4.11 Phổ
  13
  C-NMR của chất PK3 (125 MHz, CD 3 OD) 75
  Hình 4.12 Phổ ESI-MS (positive ion) của chất PK4 77
  Hình 4.13 Phổ
  1
  H-NMR của chất PK4(500 MHz, CD 3 OD) 77
  Hình 4.14 Phổ
  13
  C-NMR của chất PK4 (125 MHz, CD 3 OD) 78
  Hình 4.15 Phổ FT-IR của chất PK5 80
  Hình 4.16 Phổ
  1
  H-NMR của chất PK5 (500 MHz, CD 3 OD) 81
  Hình 4.17 Phổ
  1
  H-NMR (giãn) của chất PK5 (500 MHz, CD 3 OD) 81
  Hình 4.18 Phổ
  13
  C-NMR và DEPT của chất PK5 (125 MHz, CD 3 OD) 82
  Hình 4.19 Phổ
  1
  H-NMR của chất PK6 (500MHz, CD 3 OD) 84
  Hình 4.20 Phổ
  1
  H-NMR (giãn) của chất PK6 (500MHz, CD 3 OD) 84
  Hình 4.21 Phổ
  13
  C-NMR và DEPT của chất PK6 (125MHz, CD 3 OD) 85
  Hình 4.22 Một số tương tác chính trong phổ HMBC của chất PK7 86
  Hình 4.23 Một số tương tác chính trong phổ NOESY của chất PK7 87
  Hình 4.24 Chất burselignan (PK7a) 87 10

  Hình 4.25 Phổ HR-ESI-MS (positive ion) của chất PK7 88
  Hình 4.26 Phổ
  1
  H NMR của chất PK7 (500 MHz, CD 3 OD) 89
  Hình 4.27 Phổ
  13
  C và DEPT của chất PK7 (125 MHz, CD 3 OD) 89
  Hình 4.28 Phổ HSQC của chất PK7 90
  Hình 4.29 Phổ HMBC của chất PK7 90
  Hình 4.30 Phổ NOESY của chất PK7 91
  Hình 4.31 Phổ khối ESI-MS (positive ion) của chất AT1 94
  Hình 4.32 Phổ
  1
  H-NMR của chất AT1 (500 MHz, CDCl 3 ) 94
  Hình 4.33 Phổ
  13
  C-NMR và DEPT của chất AT1 (125MHz, CDCl 3 ) 95
  Hình 4.34 Phổ ESI-MS (positive ion) của chất AT2 97
  Hình 4.35 Phổ
  1
  H-NMR của chất AT2 (500 MHz, CDCl 3 ) 97
  Hình 4.36 Phổ
  13
  C-NMR và DEPT của chất AT2 (125MHz, CDCl 3 ) 98
  Hình 4.37 Các tương tác chính trên phổ COSY, HMBC của chất AT3 100
  Hình 4.38 Phổ FT- IR của chất AT3 101
  Hình 4.39 Phổ HR-ESI-MS (positive ion) của chất AT3 101
  Hình 4.40 Phổ
  1
  H-NMR của chất AT3 (500 MHz, CD 3 OD) 102
  Hình 4.41 Phổ
  1
  H-NMR (giãn) của chất AT3 (500 MHz, CD 3 OD) 102
  Hình 4.42 Phổ
  13
  C-NMR và DEPT của chất AT3 (125 MHz, CD 3 OD) 103
  Hình 4.43 Phổ HSQC của chất AT3 103
  Hình 4.44 Phổ HMBC của chất AT3 104
  Hình 4.45 Phổ COSY của chất AT3 104
  11


  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Trang

  Bảng 1.1 Một số thành phần thường có trong tinh dầu, nhựa của chi
  Pinus
  6
  Bảng 1.2 Một số terpene tiêu biểu được phân lập từ thân gỗ của chi
  Pinus
  7
  Bảng 1.3 Một số khung flavonoid thường gặp 15
  Bảng 3.1 Các thông số của phản ứng chuyển hóa tạo AT6, AT7 50
  Bảng 3.2 Các thông số của phản ứng chuyển hóa tạo AT10 – AT12 52
  Bảng 3.3 Các thông số của phản ứng chuyển hóa tạo AT15 – AT17 55
  Bảng 3.4 Các thông số của phản ứng chuyển hóa tạo AT20 – AT23 58
  Bảng 4.1 Kết quả phân tích thành phần hóa học của cặn chiết n-
  hexane bằng phương pháp GC-MS
  64
  Bảng 4.2 Số liệu phổ
  1
  H-,
  13
  C-NMR của PK1 và tectochrysin 66
  Bảng 4.3 Số liệu phổ
  1
  H,
  13
  C-NMR của PK2 và pinostrobin 69
  Bảng 4.4 Số liệu phổ
  1
  H,
  13
  C-NMR của PK3 và số liệu của pinobanksin 72
  Bảng 4.5 Số liệu phổ
  1
  H,
  13
  C-NMR của PK4 76
  Bảng 4.6 Số liệu phổ
  1
  H-,
  13
  C-NMR của PK5 và (2S)-Strobopinin 79
  Bảng 4.7 Số liệu phổ
  1
  H-,
  13
  C-NMR của PK6 và (2S)-Cryptostrobin 83
  Bảng 4.8 Số liệu phổ
  1
  H,
  13
  C-NMR của PK7, (+)-Isolariciresinol và
  Burselignan
  87
  Bảng 4.9 Số liệu phổ
  1
  H-,
  13
  C-NMR của AT1 và 24-nor-11α-hydroxy-
  3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid
  93
  Bảng 4.10 Số liệu phổ
  1
  H-,
  13
  C-NMR của AT1 và 24-nor-3α,11α
  dihydroxy-lup-20(29)-ene-28-oic acid
  96
  Bảng 4.11 Số liệu phổ
  1
  H,
  13
  C-NMR của AT3 (CD 3 OD, 500/125MHz) 99
  Bảng 4.12 Kết quả hoạt tính gây độc tế bào 117 12

  Bảng 4.13 Kết quả hoạt tính kháng chủng Bacillus subtilis 119
  Bảng 4.14 Kết quả hoạt tính chống oxi hóa theo phương pháp DPPH 120
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  1
  H-NMR Proton Nuclear Magnetic
  Resonance Spectroscopy
  Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton
  13
  C-
  NMR
  Carbon -13 Nuclear Magnetic
  Resonance Spectroscopy
  Phổ cộng hưởng từ hạt nhân cacbon 13
  DEPT Distortionless Enhancement by
  Polarisation Transfer
  Phổ DEPT
  HMBC Heteronuclear Multiple Bond
  Correlation
  Phổ tương tác đa liên kết hai chiều dị hạt
  nhân
  HSQC Heteronuclear Single Quantum
  Coherence
  Phổ tương tác hai chiều trực tiếp dị hạt
  nhân
  1
  H-
  1
  H-
  COSY
  1
  H-
  1
  H- Correlation Spectroscopy Phổ tương tác hai chiều đồng hạt nhân
  1
  H-
  1
  H
  ESI-MS Electron Spray Ionization-Mass
  Spectroscopy
  Phổ khối ion hóa bằng phun mù điện tử
  HR-ESI-
  MS
  High Resolution Electron Spray
  Ionization Mass Spectroscopy
  Phổ khối phân giải cao ion hóa bằng
  phun mù điện tử
  FT-IR Infrared Spectroscopy Phổ hồng ngoại
  s singlet
  d doublet
  t triplet
  q quartet
  dd doublet of doublet
  dt doublet of triplet
  br broad
  m multiplet
  J (Hz) Hằng số tương tác (Hz) 13

  δ (ppm) (ppm = part per million) Độ dịch chuyển hóa học tính
  bằng ppm (phần triệu)
  CC Column Chromatography Sắc ký cột
  SKLM Sắc ký lớp mỏng
  KB Human epidermoid carcinoma Ung thư biểu mô
  Hep-G2 Hepatocellular carcinoma human

  Ung thư gan người
  MCF-7 Adeno carcinoma Ung thư vú
  Lu Human lung carcinoma Ung thư phổi
  RD Human rhabdomyosarcoma Ung thư màng tim
  TPA 12-O-Tetradecanoylphorbol-13-
  acetate

  IC 50 Inhibitory concentration 50% Nồng độ ức chế 50% tế bào thử nghiệm
  EC 50 Effective concentration 50% Liều có hiệu quả trên 50% tế bào thử
  nghiệm
  MIC Minimum inhibitory concentration Nồng độ ức chế tối thiểu
  Ac CH 3 CO- Acetyl
  Me -CH 3 Methyl
  Bu -C 4 H 9 Butyl
  Et -C 2 H 5 Ethyl
  DMSO Dimetylsunfoxit
  TMS Tetrametyl Silan
  4-DMAP 4-dimetylaminopyridin
  THF Tetrahydrofuran
  TEA Triethylamine
  AZT Azidothymidine
  TBDPSCl Tert-Butyldiphenylchlorosilane
  DIBALH Diisobutylaluminium hydride
  EDCI 1-Ethyl-3-(3-14

  dimethylaminopropyl)carbodiimide
  PL Phụ lục
  rt Room temperature Nhiệt độ phòng
  H hiệu suất phản ứng
  R f Retention factor
  [α D ] Năng suất quay cực
  LSP Lượng sản phẩm
  CTPT Công thức phân tử
  KLPT Khối lượng phân tử


  15

  16

  MỞ ĐẦU

  Y học cổ truyền phương Đông có một lịch sử lâu đời và là một kho tàng y
  dược phong phú từ hàng nghìn năm. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học
  kỹ thuật nói chung, y học nói riêng, nền y học cổ truyền đang có những đóng góp to
  lớn vào việc phòng và chữa bệnh, làm tăng tuổi thọ của con người và nâng cao chất
  lượng cuộc sống. Nhiều hợp chất hóa học có nguồn gốc từ thiên nhiên được sử dụng
  làm thuốc có hiệu quả như atermisinin từ cây Thanh hao hoa vàng (Artemisia annua
  L.) làm thuốc chống sốt rét diệt thể phân liệt, taxol từ cây Thông đỏ (Taxus
  Cuspidata) được sử dụng làm thuốc chống ung thư Ngoài ra, người ta còn có thể
  sử dụng dịch chiết của thảo dược làm thực phẩm chức năng trong việc hỗ trợ chữa
  bệnh như dịch chiết từ cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium) là thuốc điều
  trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt (u xơ tuyến tiền liệt) ở nam giới và u xơ tử cung ở
  nữ giới, hay gần đây là sản phẩm từ dịch chiết của 7 loại thảo dược quý (Khổ qua,
  Dây thìa canh, Hoài sơn, Sinh địa, Thương truật, Linh chi và tảo Spirulina) có khả
  năng điều trị đái tháo đường Với những kết quả đạt được cho thấy việc nghiên
  cứu thành phần hóa học từ những cây cỏ thiên nhiên có một ý nghĩa khoa học và
  thực tiễn cao, đặc biệt ở Việt Nam, một nước có thảm thực vật phong phú, có nguồn
  tài nguyên dược liệu vô cùng quý giá.
  Ngoài việc phân lập các hợp chất trong thiên nhiên, các nhà khoa học còn
  tiến hành chuyển hóa hóa học từ các hợp chất thiên nhiên ban đầu nhằm tạo ra các
  hoạt chất mới có hoạt lực cao hơn, ưu việt hơn, độc tính thấp hơn. Đây cũng là một
  phương pháp để tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính sinh học, định hướng cho ngành
  hóa dược. Theo thống kê dựa vào đơn thuốc ở Mỹ công bố cho thấy trên 50% loại
  thuốc được kê đơn chứa các hoạt chất có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc được tổng hợp
  dựa vào cấu trúc của các hợp chất tự nhiên.
  Loài Thông lá dẹt (Pinus krempfii Lecomte) thuộc chi Pinus, họ Pinaceae.
  Loài này mới chỉ có một công bố duy nhất trên thế giới từ năm 1966 và là một thực
  vật đặc hữu của Việt Nam, “hóa thạch sống” hiếm hoi còn sót lại cho đến ngày nay. 17

  Việc nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài Thông lá dẹt
  ngoài ý nghĩa về khoa học còn có ý nghĩa rất lớn về mặt xã hội.
  Loài Ngũ gia bì hương (Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.) thuộc chi
  Acanthopanax, họ Araliaceae. Ngay từ những năm 80 của thế kỷ trước, đã có nhiều
  công trình công bố về thành phần hóa học của cây này. Nhiều hợp chất triterpene
  acid có khung lupan với hàm lượng khá cao đã được phân lập và xác định. Tuy
  nhiên, cho đến nay chưa có công trình khoa học nào về nghiên cứu tổng hợp các
  dẫn xuất triterpene từ cây này được công bố.
  Trên nền tảng đó, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu hóa học và thăm
  dò hoạt tính sinh học của loài Thông lá dẹt (Pinus krempfii Lecomte) và Ngũ
  gia bì hương (Acanthopanax trifoliatus L.Merr.)”.
  Mục tiêu của luận án:
  1. Nghiên cứu thành phần hóa học của loài Thông lá dẹt (Pinus krempfii
  Lecomte)
  2. Nghiên cứu chiết tách các chất, đặc biệt là các triterpene khung lupane có
  hàm lượng cao từ Ngũ gia bì hương (Acanthopanax trifoliatus L.Merr.) để làm
  nguyên liệu cho quá trình chuyển hóa.
  3. Tổng hợp các dẫn xuất từ các triterpene phân lập được
  4. Khảo sát hoạt tính sinh học như khả năng kháng chủng Bacillus subtilis, khả
  năng gây độc với một số dòng tế bào ung thư, khả năng chống oxi hóa của các dịch
  chiết và các chất phân lập được làm cơ sở khoa học định hướng cho việc nghiên cứu
  ứng dụng các hợp chất này trong công nghệ hóa dược.
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
  18

  1.1. Tổng quan về hai loài nghiên cứu
  1.1.1. Loài Thông lá dẹt (Pinus krempfii Lecomte)
  1.1.1.1. Đặc điểm thực vật loài Thông lá dẹt
  Thông lá dẹt hay còn được gọi là Thông hai lá dẹt hay Thông lá dẹp, Thông
  Sré (Pinus krempfii, tên đồng nghĩa là Ducampopinus krempfii (Lecomte) A. Chev),
  thuộc chi Pinus, họ Thông Pinaceae. Loài này được ví như “sứ giả thời tiền sử” -
  sinh cùng thời với khủng long, là một thực vật cổ “hóa thạch sống” hiếm hoi còn sót
  lại cho đến ngày nay. Hiện tại, Thông hai lá dẹt được xếp ở loài hiếm, mức độ đe
  dọa có thể bị tuyệt chủng (bậc R) do nạn săn lùng của sơn tràng và do môi trường
  sống của chúng (rừng) bị thu hẹp đáng kể. Loài thông cổ với đặc trưng là có hai lá
  dẹt hình lưỡi kiếm, là loài đặc hữu của Việt Nam, nó phân bố hẹp ở tỉnh Lâm Đồng
  và đây là loài thông được nhiều nhà thực vật học trên thế giới hết sức quan tâm [1],
  [2], [3], [4].
  Thông lá dẹt là những cây đại thụ cao trên dưới 30m, đường kính có thể đạt
  1,5-1,6m, đôi khi tới 2m. Tán của cây thường khá rộng, dày, sẫm màu và có hình rẻ
  quạt. Đoạn thân dưới cành lớn, hầu như không có cành nhánh, tròn đều và đâm
  thẳng vào tán lá. Cây mầm thường có khoảng 10-13 lá mầm đầu tiên có hình xoắn
  cong về một hướng như lưỡi liềm, lá dài khoảng 2-3cm, sau đến là các lá nhỏ mọc
  quanh thân, dài 1,5-2,5cm. Khi cây ở độ tuổi non (5-20 tuổi), lá dài và rộng bản (dài
  10-15cm) hơn lá cây trưởng thành, xếp như hai lưỡi kéo ở phần đầu cành. Khi cây
  trưởng thành, lá nhỏ và ngắn lại (dài 4-5cm), màu sẫm, mọc thành búi dày ở đầu
  cành, làm cho tán cây thông già trở nên dày và sẫm màu hơn [3].
  Hạt màu nâu nhạt và có cánh trắng khi chín, hạt có thể phát tán trong một
  phạm vi tương đối rộng và nón quả còn tồn tại một thời gian trên cây. Quả chín vào
  mùa mưa. 19


  Hình 1.1. Ảnh cây và tiêu bản của loài Thông lá dẹt
  (lưu tại Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam)
  Trong công trình Thực vật học đại cương của Đông Dương, Hickel cho biết
  thông lá dẹt thường gặp ở độ cao 1200 - 1500m và cây mọc thành quần thụ lớn. Ở
  Việt Nam, Thông lá dẹt phân bố chính ở Lâm Đồng, song nơi dễ tiếp cận nhất là
  vùng Cổng Trời, trên dãy Hòn Nga thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương, cách thành phố
  Đà Lạt 20km hoặc vùng núi Bidoup nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Đa
  Nhim, địa phận Long Lanh, cách thành phố Đà Lạt 50km.
  1.1.1.2. Tình hình nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học
  loài Thông lá dẹt
  Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, mới chỉ có duy nhất một công trình
  nghiên cứu về thành phần hóa học loài này của Holger Erdtman, Thụy Sĩ được công
  bố vào năm 1966. Từ thân gỗ Thông lá dẹt thu tại Nha Trang, Việt Nam, 10 chất là
  chrysin (5,7-dihydroxyflavone) (1), strobopinin (2), cryptostrobin (3),
  demethoxymatteucinol (6,8-dimethylpinocembrin) (4), pinosylvin (5), pinosylvin
  monomethylether (6), tectochrysin (7), pinobanksin (8), pinocembrin (9),
  pinostrobin (10) đã được nhóm nghiên cứu này phân lập và nhận dạng [4]. Điều thú 20

  vị là tất cả các hợp chất này đều thuộc nhóm flavanoid. Trong đó, các hợp chất C-
  methyl flavanoid như 2, 3, 4, 8, 9 là các hợp chất có cấu trúc thú vị [4],[5]:
  RO
  HO
  5: R = H
  6: R = Me
  O
  O
  HO
  OH
  H
  R
  H
  8: R = OH
  9: R = H
  O OH
  O O
  7
  O OH
  O O
  10
  O
  O
  HO
  OH
  1
  O
  O
  HO
  OH
  H
  H
  H
  2
  H3C
  O
  O
  HO
  OH
  H
  H
  H
  4
  H3C
  CH3

  Bên cạnh đó, thành phần chính của nhựa gỗ được xác định là dehydroabietic
  acid và của tinh dầu là các monoterpenoid, thành phần đặc trưng có mặt trong hầu
  hết tình dầu của các loài thông, đặc biệt là a- và b-pinen.
  1.1.1.3. Tình hình nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học
  của chi Pinus
  Trong khi loài Thông lá dẹt mới chỉ được nghiên cứu rất ít thì có nhiều loài
  thuộc chi Pinus lại có nhiều công trình nghiên cứu về thành phần và hoạt tính sinh
  học đã được công bố và cho thấy có nhiều điều thú vị ở chi này. Theo thống kê trên
  thế giới đến năm 2012 có trên 450 hợp chất được phân lập từ hơn 80 loài thuộc chi 21

  Pinus, bao gồm các hợp chất carbohydrate, cyclitol, acid béo, terpene (diterpene
  khung abietane, cembrane; lignan; steroid .), phenol, flavonoid và flavonoid
  glycoside [5], [6].
  Hầu hết các loài thông đều có chứa tinh dầu và nhựa. Thành phần chính là
  các acid thuộc khung abietane, pimarane và monoterpenoid đặc trưng như α,β-
  pinene, có thể còn có β- phellandrene (P. contorta, P. banksiuna). Tuy nhiên, ở một
  số loài P. sylvestris, P. albicaulis lại thấy có sự xuất hiện của sesqui- và diterpene
  như (+)-δ-cadinene, (-)-torreyol. Đặc biệt, loài P. jefieyi có thể sản sinh ra loại nhựa
  mà thành phần chính của nó là n-heptane, một hợp chất không có sự liên quan nào
  đến các hợp chất terpene.


  torreynol
  H
  H
  H
  OH

  Bảng 1.1. Một số thành phần thường có trong tinh dầu, nhựa của chi Pinus
  Một điều thú vị là thân gỗ của hầu hết các loài Pinus nghiên cứu đều có chứa
  các hợp chất flavonoid như pinosylvin (5), pinobanksin (8), pinocembrin (9), và các
  dẫn xuất monomethyl của chúng. Ngoài ra, phần lớn các hợp chất xác định được từ
  chi này là các hợp chất terpene như thunbergene được phân lập từ hai loài P. 22

  thunbergii, P. Albicaulis và lambertianic, communic acid – hai diterpene khung
  labdane có mặt trong các loài P. lambertiana, P. Elliottii tương ứng. Từ hạt của P.
  sylvestris, hai diterpene acid khung labdane là pinifolic và dehydropinifolic acid
  cũng được phân lập. Một chất mới thuộc nhóm này, anticopalic acid đã được tìm
  thấy trong dịch chiết từ vỏ cây và gỗ của loài thông trắng P. monticola.  Bảng 1.2. Một số terpene tiêu biểu được phân lập từ thân gỗ của chi Pinus
  Bên cạnh đó, nhiều công trình nghiên cứu về hoạt tính sinh học của chi này
  cũng được công bố.
  Hoạt tính sinh học của các loài này được các nhà khoa học đánh giá cao là
  khả năng chống oxi hóa. Từ vỏ của loài P. radiata và P. pinaster đã phân lập được
  procyanidin, catechin và gallic acid - các hợp chất được biết đến với khả năng
  chống oxi hóa [7], [8], [9]. Trong một công trình công bố năm 2012 của Osman
  Ustun cho thấy tinh dầu của năm loài P. brutia, P. halepensis, P. nigra, P. pinea và
  P. sylvestris đều cho hoạt tính chống oxi hóa [10].
  Năm 2012, Ipek Suntar và cộng sự còn phát hiện khả năng chống viêm của 23

  tinh dầu một số loài thuộc chi này như P. brutia Ten., P. halepensis Mill., P. nigra
  Arn., P. pinea L. và P. sylvestris L. [11].
  Ngoài ra, tinh dầu của một số loài khác như P. halepensis Mill., P.
  densiflora, P. thunbergii, P. rigida lại cho thấy khả năng kháng vi sinh vật rất tốt
  [12], [13].
  1.1.2. Loài Ngũ gia bì hương (Acanthopanax trifoliatus L.Merr.)
  1.1.2.1. Đặc điểm thực vật loài Ngũ gia bì hương
  Ngũ gia bì hương có tên khoa học là Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.,
  thuộc chi Acanthopanax, họ Araliaceae. Cây bụi trườn, vươn cao hay dài đến 2-7m,
  có phân cành,vỏ lúc non màu xanh, khi già
  màu nâu xám, có nhiều gai nhọn sắc; cuống dài
  2,5-3,5 cm, có gai; 3-5 lá chét, từ hình trứng
  thuôn có mép khía răng khô đến hình thuôn dài
  ở mép có gai nhọn (var. setosus Li), lá chét
  giữa thường lớn hơn các lá chét bên; kích
  thước lá chét thường 4-8 x 1,5-3 cm. Cụm hoa
  dạng chùm tán, mọc ở đầu cành; hoa màu vàng
  ngà hay trắng ngà, có cuống mảnh, dài 0,7-1
  cm. Đài 5, nhỏ; cánh hoa 5 hình tam giác tròn
  đầu. Nhị 5, chỉ nhị dài hơn cánh hoa. Bầu 2 ô,
  đầu nhụy chẻ đôi. Quả hình cầu, hơi dẹt, khi
  chín màu tím đen. 1-2 hạt nhỏ. Vỏ thân, vỏ rễ
  và lá vò nát có mùi thơm đặc biệt [14], [15],
  [16].
  Hình 1.2. Hình ảnh về loài Ngũ
  gia bì hương [14]
  Ngũ gia bì hương phân bố ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Đông
  Dương cho tới Philippin. Ở Việt Nam có gặp ở Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao
  Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Mọc ở rừng rậm nhiệt đới thường xanh mưa
  mùa ẩm, ở độ cao 200 - 1500m. Cây thích nghi ở ven suối, vách đá ẩm, ven đường 24

  mòn. Lúc nhỏ ưa bóng và ẩm, khi lớn ưa sáng và có thể sống trong điều kiện khắc
  nghiệt về đất đai và khí hậu. Tái sinh bằng chồi, rễ và giâm cành. Mùa hoa tháng 7 -
  9; mùa quả chín tháng 12.
  1.1.2.2. Ứng dụng trong y học dân gian của loài Ngũ gia bì hương
  Trong y học, loài này được dân gian sử dụng để chữa nhiều loại bệnh khác
  nhau. Vỏ, rễ, thân, lá làm thuốc bổ, tăng lực, mạnh gân cốt, kích thích tiêu hóa, ăn
  ngon miệng, ngủ tốt, chữa đau nhức xương, mỏi gối, đau lưng, thấp khớp, ho, cảm
  mạo, viêm ruột, đi tả, sỏi thận.
  Vỏ được coi như một vị thuốc bổ. Nước sắc và rượu chế từ vỏ cây được dùng
  phổ biến làm thuốc bổ nâng cao sức của các cơ, tăng trí nhớ, ngoài ra còn dùng làm
  thuốc chữa bệnh phụ khoa, chữa đàn ông liệt dương, chữa các bệnh dạ dày, nhất là
  nó còn có hiệu lực để chữa bệnh chậm lớn của trẻ em. Vỏ ngâm rượu cũng dùng
  chữa bệnh tê thấp.
  Rễ và cành lá dùng chữa: 1. Cảm mạo sốt cao, ho, đau ngực; 2. Đau lưng,
  phong thấp đau nhức khớp; 3. Đau dạ dày, viêm ruột, đau bụng tiêu chảy; 4. Vàng
  da, viêm túi mật; 5. Sỏi niệu đạo, bạch đới; 6. Gãy xương, viêm tuyến vú. Dùng 30 -
  60g, sắc uống; 7. Dùng ngoài chữa đòn ngã, eczema, mụn nhọt và viêm mủ da. Rễ
  tươi và lá được giã đắp ngoài hoặc nấu nước rửa, tắm.
  Cành nhỏ nấu lên rửa, tắm chữa ngứa, ghẻ. Rễ và lá của nó cùng với hoa cúc
  trắng giã nhỏ đắp mụn nhọt và nứt kẽ chân cũng có công hiệu [14], [15], [16].
  1.1.2.3. Tình hình nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học
  của loài Ngũ gia bì hương
  Một số kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của
  loài cây Ngũ gia bì hương (Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.) đã được các nhà
  khoa học trên thế giới cũng như ở Việt Nam công bố.
  a. Thành phần hóa học
  Các kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều hợp chất thuộc nhóm chất triterpene
  đã được tìm thấy từ loài cây này.

  Xem Thêm: Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt (pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bì hương (acanthopanax trifoliatus L. Merr) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status