Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng dịch bệnh lở m

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng dịch bệnh lở m

  iii
  MỤC LỤC
  Đầu mục Trang
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  MỘT SỐ PHỤ LỤC vii
  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ix
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ . x
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Đặt vấn đề 1
  2. Mục tiêu của đề tài 1
  3.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn . 2
  CHƯƠNG 1 . 3
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU . 3
  1.1. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ BỆNH 3
  1.1.1. Ở trên thế giới 3
  1.1.2. Ở Việt Nam . 5
  1.1.3. Những thiệt hại do bệnh LMLM . 7
  1.2. DỊCH TỄ HỌC BỆNH LMLM TRÊN BÒ 9
  1.2.1. Căn bệnh 9
  1.2.2. Loài mắc bệnh . 12
  1.2.3. Lứa tuổi mắc bệnh . 13
  1.2.4. Mùa mắc bệnh . 13
  1.2.5. Chất chứa virus 13
  1.2.6. Đường xâm nhập và lây lan bệnh 14 iv
  1.2.7. Cơ chế sinh bệnh học 14
  1.3. TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH Ở BÒ . 16
  1.3.1. Thể thông thường, hay thể nhẹ 16
  1.3.2. Thể ác tính . 17
  1.3.3. Biến chứng 18
  1.4. BỆNH TÍCH CỦA BỆNH . 18
  1.5. CHẨN ĐOÁN BỆNH 19
  1.5.1. Chẩn đoán lâm sàng 19
  1.5.2. Chẩn đoán phòng thí nghiệm 19
  1.5.2.1. Chẩn đoán huyết thanh học 19
  1.5.2.2 Chẩn đoán virus học 22
  1.5.2.3. Chẩn đoán bằng kỹ thuật RT – PCR . 22
  1.6. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH 22
  1.6.1. Phòng bệnh 22
  1.6.2. Điều trị . 23
  CHƯƠNG 2 . 27
  ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
  2.1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 27
  2.1.1. Đối tượng . 27
  2.1.2. Thời gian . 27
  2.1.3. Địa điểm nghiên cứu . 27
  2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 27
  2.2.1. Một số đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội . 27
  2.2.2. Nghiên cứu dịch tễ học bệnh LMLM tại địa điểm điều tra 27
  2.2.2.1. Nghiên cứu đàn gia súc mắc bệnh qua các chỉ tiêu . 27
  2.2.2.2. Nghiên cứu về bệnh LMLM theo thời gian . 27 v
  2.2.2.3. Nghiên cứu về bệnh LMLM theo không gian 27
  2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
  2.3.1. Nghiên cứu dịch tễ học 27
  2.3.2. Phương pháp thu thập và sử dụng số liệu . 28
  2.3.3. Phương pháp chọn mẫu . 28
  2.3.4. Sơ lược về địa bàn chọn mẫu điều tra . 28
  2.3.5. Đánh giá thiệt hại do bệnh LMLM tại địa điểm điều tra 28
  2.3.5.1. Thiệt hại trực tiếp 28
  2.3.5.2 Thiệt hại gián tiếp . 29
  2.3.6. Phương pháp tính toán số liệu . 29
  2.3.6.1. Tính tỷ lệ . 29
  2.3.6.2. Tính hệ số 30
  2.3.7. Phương pháp xử lý số liệu . 30
  CHƯƠNG 3 . 31
  KẾT QUẢ THẢO LUẬN . 31
  3.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 31
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên . 31
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 32
  3.1.2.1. Tình hình chăn nuôi Bò tại Tp.BMT - huyện Krông Păk và Ea Kar . 34
  3.1.2.2. Công tác thú y tại Tp. BMT - huyện Krông Păk và Ea Kar . 35
  3.2. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC BỆNH LMLM . 39
  3.2.1. Kết quả nghiên cứu trên đàn gia súc mắc bệnh LMLM . 39
  3.2.1.1. Tỷ lệ mắc bệnh LMLM qua các năm từ 2006 - 2011 . 39
  3.2.1.2. Kết quả xác định tốc độ mới mắc của bệnh LMLM 42
  3.2.2. Tỷ lệ mắc tỷ lệ tử vong theo lứa tuổi . 44
  3.2.2.1. Tỷ lệ mắc bệnh theo lứa tuổi 44 vi
  3.2.2.2. Kết quả xác định tỷ lệ chết, tỷ lệ tử vong ở bò 46
  3.2.3. Xác định triệu chứng bệnh LMLM . 48
  3.2.4. Nghiên cứu về bệnh LMLM theo thời gian . 50
  3.2.4.1. Xác định hệ số năm dịch 50
  3.2.4.2. Xác định hệ số mùa dịch 51
  3.2.5. Xác định dịch LMLM theo không gian 53
  3.2.5.1. Bản đồ dịch tễ bệnh LMLM của Tp.BMT . 54
  3.2.5.2. Bản đồ dịch tễ bệnh LMLM của huyện Krông Păk . 55
  3.2.5.3. Bản đồ dịch tễ bệnh LMLM của huyện Ea Kar . 56
  3.3. ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO BỆNH LMLM TẠI ĐỊA ĐIỂM . 57
  3.3.1. Đánh giá thiệt hại trực tiếp 57
  3.3.2. Các thiệt hại gián tiếp 58
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 60
  KẾT LUẬN . 60
  ĐỀ NGHỊ . 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
  Tài liệu tiếng việt 62
  Tài liệu nước ngoài . 64
  Tài liệu website . 65 vii
  MỘT SỐ PHỤ LỤC
  - Mẫu phiếu điều tra
  - Một số hình ảnh thực hiện đề tài viii
  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
  ARN : Acid ribonucleic
  BHK-21 : Baby Hamster Kidney line 21
  CFR : Case fatality rate
  EC : European Community
  ELISA : Enzyme linked immuno sorbent assay
  FMD : Foot and mouth disease
  HSMD : Hệ số mùa dịch
  HSND : Hệ số năm dịch
  HSTD : Hệ số tháng dịch
  KHBT : Kết hợp bổ thể
  LMLM : Lở mồm long móng
  NN&PT : Nông Nghiệp và Phát Triển
  OIE : Office Internetional des Epizooties
  PCR : Polymerase chain reaction
  PPRS : Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome
  RT – PCR : Real time - Polymerase Chain Reaction
  SAT : Southern Afican Territories
  TCID 50 : Tissue Culture Infectious Dose 50
  Tp.BMT : Thành Phố Buôn Ma Thuột
  VP : Viral Protein
  WRL : World Referrence Laboratory ix
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 3.1. Tổng đàn bò nuôi theo từng năm từ 2006 đến nữa năm 2011. . 34
  Bảng 3.2. Mạng lưới thú y trên địa bàn điều tra . 35
  Bảng 3.3. Kết quả tiêm phòng LMLM từ năm 2006 - 2011 37
  Bảng 3.4. Tình hình bệnh LMLM từ 2006 - 2011 39
  Bảng 3.5. Kết quả nghiên cứu xác định tốc độ mới mắc của bệnh LMLM 43
  Bảng 3.6. Tỷ lệ mắc bệnh LMLM theo lứa tuổi . 45
  Bảng 3.7. Tỷ lệ chết, tỷ lệ tử vong do bệnh LMLM 47
  Bảng 3.8. Tỷ lệ biểu hiện các triệu chứng bệnh LMLM theo điều tra 48
  Bảng 3.9. Hệ số năm dịch của LMLM từ năm 2006 – 2011 50
  Bảng 3.10. Kết quả xác định hệ số mùa dịch 52
  Bảng 3.11. Thiệt hại trực tiếp do bệnh LMLM gây ra ở địa bàn điều tra . 57
  Bảng 3.12. Thiệt hại gián tiếp do bệnh LMLM gây ra ở địa bàn điều tra 58 x
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH
  Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ mắc bệnh LMLM theo lứa tuổi . 45
  Biểu đồ 3.2. Hệ số năm dịch LMLM từ 2006 - 2011 . 51
  Đồ thị 3.1. Tỷ lệ chết và tỷ lệ tử vong ở bò do bệnh LMLM 47
  Đồ thị 3.2. Hệ số năm dịch LMLM từ 2006 - 2011 53
  Hình 1.1. Cấu trúc của virus LMLM 10
  Hình 1.2. Mô hình bản đồ gen của virut LMLM 10
  Hình 1.3. Hình thái của virus LMLM . 11
  Hình 1.4 (a,b,c) Triệu chứng của bệnh LMLM trên bò 17
  Bản đồ 1. Bản đồ xuất hiện bệnh LMLM các Quốc gia trên thế giới 5
  Bản đồ 3.1. Bản đồ dịch tễ dịch LMLM tại Tp. BMT 54
  Bản đồ 3.2. Bản đồ dịch tễ dịch LMLM tại huyện Krông Păk . 55
  Bản đồ 3.3. Bản đồ dịch tễ dịch LMLM tại huyện Ea Kar . 56 1
  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  Bệnh lở mồm long móng (LMLM) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây
  lan rất nhanh, rất mạnh, rất rộng, của các loài động vật móng guốc chẻ đôi: trâu,
  bò, lợn, dê, cừu và người cũng có thể mắc.
  Bệnh gây ra do loài virut hướng thượng bì với đặc điểm sốt cao và có mụn
  nước ở miệng và kẽ chân. Bệnh thường gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế,
  xã hội và bảo vệ môi trường nên đã được xếp số một thuộc bảng A trong danh
  mục các bệnh truyền nhiễm của gia súc, đồng thời được ghi vào danh sách chính
  thức trong bộ luật Quốc tế của Tổ chức Dịch tễ học Thế giới (OIE) về các bệnh
  cấm buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật giữa các nước.
  Bệnh gây thành dịch cho hàng loạt trâu, bò trong cùng một thời gian,
  làm tê liệt cày kéo. Do đó, các vùng có bệnh xảy ra, nhiều vùng gặp rất nhiều
  khó khăn trong chăn nuôi và gieo trồng.
  Mặc dù bệnh xuất hiện như là bệnh nhẹ, thường gây tử vong thấp, ngoại trừ ở
  con vật non hay suy nhược nhưng thiệt hại về mặt kinh tế, xã hội là rất quan trọng.
  Xuất phát từ tình hình đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
  “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện
  pháp phòng bệnh Lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh Đăk Lăk”
  2. Mục tiêu của đề tài
  - Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh Lở mồm long móng
  trên đàn bò nuôi tại tỉnh Đăk Lăk
  - Đánh giá thiệt hại về mặt kinh tế, xã hội do dịch bệnh gây ra.
  - Đề xuất một số biện pháp phòng bệnh.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Đề tài sẽ giúp cho người dân và địa phương biết được quy luật diễn biến,
  mức độ, và dự đoán được sự phát triển của bệnh LMLM trên địa bàn huyện Ea
  Kar, Krông Păk và TP. Buôn Ma Thuột. Từ đó đánh giá và khắc phục được những
  thiệt hại không đáng có có thể xảy ra do bệnh LMLM.
  Ngoài ra đề tài còn là tài liệu tham khảo của tất cả những ai quan tâm đến dịch
  LMLM đặc biệt là đồng nghiệp, cũng như các bạn sinh viên trong quá trình nghiên
  cứu, học tập và làm việc.

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng dịch bệnh lở m
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng dịch bệnh lở m sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status