Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của việc trồng keo lai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của việc trồng keo lai

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan . iii
  Lời cảm ơn iv
  Danh mục các chữ viết tắt vii
  Danh mục các bảng . viii
  Danh mục các hình ix
  MỞ ĐẦU – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 3
  1.1 Trên thế giới 3
  1.2 Ở Việt Nam 4
  1.2.1 Vấn đề giống keo lai 4
  1.2.2 Sinh trưởng của cây keo lai 6
  1.2.3 Năng suất và sản lượng 8
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU
  12
  2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 12
  2.2 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 13
  2.2.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 13
  2.2.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu . 18
  Chương 3: MỤC TIÊU - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 27
  3.1 Mục tiêu nghiên cứu 27
  3.2 Nội dung nghiên cứu . 28
  3.2.1 Nghiên cứu hệ thống biện pháp kinh tế, kỹ thuật gây trồng rừng keo
  lai giâm hom đã áp dụng tại địa phương. 28
  3.2.2 Đánh giá chất lượng sinh trưởng rừng trồng keo lai. . 28
  3.2.3 Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của rừng trồng keo lai. 28
  3.2.4 Đề xuất một số giải pháp tổng hợp để nâng cao hiệu quả trồng rừng
  keo lai tại khu vực nghiên cứu. . 29vi
  3.3 Phương pháp nghiên cứu . 29
  3.3.1 Phương pháp luận nghiên cứu 29
  3.3.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 30
  Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 35
  4.1 Hệ thống biện pháp kinh tế, kỹ thuật gây trồng rừng keo lai giâm hom
  áp dụng tại địa phương . 35
  4.1.1 Kỹ thuật trồng keo lai . 35
  4.1.2 Kỹ thuật chăm sóc keo lai 39
  4.1.3 Bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng . 40
  4.1.4 Phân tích thực trạng trồng rừng keo lai tại địa phương . 41
  4.1.5 Khai thác và tiêu thụ gỗ rừng trồng 44
  4.2 Đánh giá sinh trưởng rừng trồng keo lai ở 3 địa phương 44
  4.2.1 Đánh giá tỷ lệ sống và phẩm chất rừng trồng keo lai 44
  4.2.2 Sinh trưởng chiều cao và đường kính rừng trồng keo lai 50
  4.2.3 Tính trữ lượng rừng trồng qua thể tích cây bình quân . 59
  4.3 Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của rừng trồng keo lai . 62
  4.3.1 Hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo lai 62
  4.3.2 Hiệu quả thu nhập từ việc trồng rừng keo lai trong phát triển kinh tế
  nông hộ. . 68
  4.3.3 Chuỗi thị trường và tính ổn định kinh tế hộ gia đình trồng keo lai
  lấy gỗ ở Bình Định . 74
  4.3.4 Hiệu quả xã hội của rừng trồng keo lai . 79
  4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình
  trồng rừng keo lai tại tỉnh Bình Định 82
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 87
  Kết luận 87
  Đề nghị . 91
  Tài liệu tham khảo 92
  PHỤ LỤC 95vii
  Danh mục các chữ viết tắt
  Từ viết tắt Nguyên nghĩa
  CIPP Bối cảnh - Đầu vào - Tiến trình - Đầu ra
  (Context - Input - Process - Product)
  PCCCR Phòng cháy chữa cháy rừng
  PRA Đánh giá nông thôn có sự tham gia (Participatory Rural
  Appraisal)
  PTNT Phát triển nông thôn
  QLBVR Quản lý bảo vệ rừng
  SWOT Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Trở ngại
  (Strengths - Weakness - Opportunities - Threats)
  TN&MT Tài nguyên và môi trường
  UBND Ủy ban nhân dân viii
  Danh mục các bảng
  Trang
  Bảng 2.1 Tình hình sản xuất lâm nghiệp từ 2003 – 2008 của huyện Tuy Phước 23
  Bảng 4.1 Phân tích SWOT về việc trồng, chăm sóc và khai thác rừng trồng ở các
  khu vực nghiên cứu 43
  Bảng 4.2 Chiều cao rừng trồng keo lai theo các cỡ tuổi ở 3 khu vực . 52
  Bảng 4.3 Đường kính rừng trồng keo lai theo các cỡ tuổi ở 3 khu vực 56
  Bảng 4.4 Dự toán trữ sản lượng keo lai khai thác ở tuổi 7 tại các khu vực trồng 60
  Bảng 4.5 Giá thành 1ha trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng keo lai 64
  Bảng 4.6 Thu nhập từ rừng keo lai 7 tuổi của các khu vực nghiên cứu 66
  Bảng 4.7 Hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo lai tại các khu vực với chủ sở hữu
  khác nhau . 67
  Bảng 4.8 Chi phí, lợi nhuận và chênh lệch trong kênh thị trường 77
  Bảng 4.9 Số lao động tham gia trồng và chăm sóc 1ha rừng keo lai chu kỳ 7 năm .
  80ix
  Danh mục các hình
  Trang
  Hình 4.1: Phân tích thực trạng trồng rừng keo lai tại 3 địa phương tỉnh Bình Định
  42
  Hình 4.2: Tỷ lệ sống của rừng trồng keo lai tại 3 khu vực chủ sở hữu là người dân
  466
  Hình 4.3: Tỷ lệ sống của rừng trồng keo lai tại 3 khu vực chủ sở hữu là công ty 47
  Hình 4.4: Phẩm chất rừng trồng keo lai cỡ tuổi 6 tại 3 huyện nghiên cứu . 48
  Hình 4.5: Phẩm chất rừng trồng keo lai cỡ tuổi 7 tại 3 huyện nghiên cứu . 48
  Hình 4.6: Đo chiều cao cây keo lai bằng dụng cụ Sunnto . 50
  Hình 4.7: Đo đường kính thân cây bằng thước đo đường kính . 51
  Hình 4.8: Khai thác rừng keo lai ở tuổi 7 . 51
  Hình 4.9: So sánh sinh trưởng chiều cao keo lai 6 tuổi . 53
  Hình 4.10: So sánh sinh trưởng chiều cao keo lai 7 tuổi . 54
  Hình 4.11: So sánh sinh trưởng đường kính keo lai 6 tuổi 57
  Hình 4.12: So sánh sinh trưởng đường kính keo lai 7 tuổi 58
  Hình 4.13: Rừng keo lai 7 năm tuổi xã Canh Vinh – Vân Canh . 61
  Hình 4.14: Rừng keo lai 7 năm tuổi xã Phước Mỹ - Quy Nhơn 61
  Hình 4.15: Rừng keo lai 7 năm tuổi xã Phước Thành – Tuy Phước 62
  Hình 4.16: So sánh cơ cấu đất canh tác của hộ dân ở 3 huyện 69
  Hình 4.17: So sánh nguồn thu nhập của hộ dân có trồng keo lai ở 3 huyện 6969
  Hình 4.18: Phỏng vấn hộ trồng rừng keo lai xã Canh Vinh – Vân Canh . 710
  Hình 4.19: Phỏng vấn hộ trồng rừng keo lai xã Phước Thành – Tuy Phước . 71
  Hình 4.20: Phỏng vấn hộ trồng rừng keo lai xã Phước Mỹ - Quy Nhơn . 71
  Hình 4.21: So sánh đất canh tác của hộ có và không có trồng keo lai . 72
  Hình 4.22: So sánh các nguồn thu nhập của hộ có và không có trồng keo lai . 73
  Hình 4.23: Một số hình ảnh của các công ty thu mua gỗ keo làm nguyên liệu giấy
  tại Quy Nhơn . 7881
  MỞ ĐẦU – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
  Thời gian gần đây, rừng tự nhiên đã bị suy giảm nhanh chóng cả về số
  lượng và chất lượng. Trước tình hình đó, nhiều cơ quan lâm nghiệp, tổ chức
  cá nhân và người dân nhiều địa phương đã đẩy mạnh kinh doanh rừng trồng.
  Việc trồng rừng đã góp phần đáng kể nâng cao tỷ lệ che phủ đất trống đồi núi
  trọc, đáp ứng nhu cầu về gỗ đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người dân
  sống gần rừng nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu vùng xa.
  Hiện tại việc trồng rừng các loài cây mọc nhanh cho năng suất cao đang là
  nhu cầu thực tiễn cấp thiết, với nhiều thành phần kinh tế tham gia.
  Bình Định là tỉnh duyên hải miền trung, phát triển lâm nghiệp ở đây
  không chỉ để phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái mà
  còn tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân tại chỗ, hạn chế tình
  trạng phá rừng làm nương rẫy, nâng cao tỷ lệ che phủ bề mặt đất.
  Trong nhiều năm qua, có nhiều đơn vị sản xuất lâm nghiệp và người
  dân trên địa bàn tỉnh Bình Định đã chú trọng công tác trồng rừng sản xuất,
  rừng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ và rừng nguyên liệu
  giấy nhưng chất lượng giống chưa được cải thiện, các biện pháp kỹ thuật lâm
  sinh chưa được áp dụng đầy đủ. Vấn đề lựa chọn loài cây trồng chưa phù hợp
  với điều kiện khí hậu, đất đai nơi trồng, đầu tư thấp dẫn đến năng suất các
  loại rừng trồng chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu gỗ cho công nghiệp chế
  biến nói chung và nguyên liệu cho ngành công nghiệp bột giấy nói riêng.
  Keo lai là loài cây mọc nhanh đã được nhiều công ty, người dân địa
  phương lựa chọn đưa vào gây trồng thuần loài ở nhiều huyện của tỉnh Bình
  Định. Theo nhận định của cơ quan quản lý lâm nghiệp tỉnh, cây keo lai đã
  bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế nhất định. Tuy nhiên cho đến nay, tại
  địa phương chưa có những công trình nghiên cứu đầy đủ để đánh giá được
  tình hình sinh trưởng cũng như chất lượng và hiệu quả kinh tế, xã hội một 2
  cách khoa học, từ đó làm cơ sở cho việc lựa chọn loài cây mọc nhanh làm
  nguyên liệu giấy phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của tỉnh Bình Định .
  Để góp phần cải thiện và nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng
  nguyên liệu, tận dụng diện tích đất trống đồi núi trọc một cách hợp lý, có hiệu
  quả, nhằm chủ động cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp bột
  giấy của tỉnh. Với những lý do trên, được sự nhất trí của phòng Đào tạo sau
  đại học, trường đại học Tây Nguyên và người hướng dẫn khoa học, chúng tôi
  tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội
  của việc trồng keo lai (Acacia Mangium x Acacia Auriculiformis) làm
  nguyên liệu giấy tại một số địa phương tỉnh Bình Định”.
  Đề tài sẽ góp phần xây dựng cơ sở khoa học trong việc nghiên cứu
  đánh gía hiệu quả kinh tế - xã hội của rừng trồng keo lai giâm hom, trên địa
  bàn các huyện thuộc tỉnh Bình Định. 3
  Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  1.1 Trên thế giới
  Keo lai là tên gọi viết tắt của giống lai tự nhiên giữa hai loài keo tai
  tượng (Acacia mangium) và keo lá tràm (Acacia auriculiformis). Giống lai
  này được Messrs Hepbum và Shim phát hiện năm 1972 trong những hàng cây
  trồng ven đường. Năm 1978 khi xem xét các mẫu tiêu bản tại phòng tiêu bản
  thực vật ở Queensland (Australia) Pedkey đã xác nhận đó là giống lai tự nhiên
  giữa keo tai tượng và keo lá tràm. Trong tự nhiên keo lai cũng được phát hiện
  ở Papu NewGuinea (Turn bull,1986; Grinfin, 1988) dẫn theo Lê Đình Khả
  (1997) [12]
  Nghiên cứu năm 1987 của Rufelds cho thấy tại miền Bắc Sabah –
  Malaisia, keo lai xuất hiện ở rừng keo tai tượng 3 - 4 cây/ha còn Wong thì
  thấy xuất hiện tỷ lệ 1/500 cây.
  Năm 1991 Cyrin Pinso và Robert NaSi đã thấy tại khu UluKukut cây
  lai tự nhiên đời F1 sinh trưởng khá hơn các xuất xứ của keo tai tượng ở
  Sabah. Các tác giả này cũng thấy rằng gỗ của keo lai là trung gian giữa keo tai
  tượng và keo lá tràm, có phẩm chất tốt hơn keo tai tượng.
  Tại Thái Lan (Kij Kar,1992), keo lai được tìm thấy ở vườn ươm keo
  tai tượng (lấy giống từ Malaisia) tại trạm nghiên cứu Jon – Pu của Viện
  nghiên cứu Lâm nghiệp Đài Loan (Kiang Tao et al,1989). Trong giai đoạn
  vườn ươm keo lai hình thành lá giả (Phylod) sớm hơn keo tai tượng và muộn
  hơn keo lá tràm, dẫn theo Lê Đình Khả (1997).[12]
  Keo lai đã được nghiên cứu nhân giống thành công bằng hom (Griffin,
  1991). Tuy nhiên, trên thế giới vẫn chưa có những nghiên cứu về tính chất vật
  lý và cơ học cũng như tính chất bột giấy của keo lai và chưa có những nghiên
  cứu chọn lọc cây trội và khảo nghiệm dòng vô tính để từ đó tạo ra các dòng
  tốt nhất để đưa vào sản xuất (Lê Đình Khả,1999). 4
  Hiện nay keo lai được trồng rất nhiều quốc gia trên thế giới : Australia,
  Papua new Guinea va Indonexia , Malaixia, Philippin phù hợp với nhiều điều
  kiện sinh thái, cây phát triển nhanh, trồng dễ sống, trong một chu kỳ cho một
  sinh khối lớn hơn các loài keo khác và chất lượng gỗ cũng đẹp.
  Sinh trưởng và sản lượng: Qua các số liệu khảo nghiệm và trồng rừng
  thực tế thì sinh trưởng cây keo lai sinh trưởng rất nhanh và cho sinh khối lớn
  hơn rất nhiều so với các loài cây keo bố mẹ và các giống keo lai khác.
  1.2 Ở Việt Nam
  1.2.1 Vấn đề giống keo lai
  Ở nước ta, keo lai xuất hiện lác đác một số nơi ở Nam Bộ như Tân Tạo,
  Trảng Bom, Sông Mây và ở BaVì (Hà Tây), Phú Thọ, Hoà Bình và Tuyên
  Quang (Lê Đình Khả,1999). Những cây lai này đã xuất hiện trong rừng keo
  tai tượng với những tỷ lệ khác nhau. Ở các tỉnh Miền Nam là 3 - 4%, còn ở
  Ba Vì là 4 - 5%. Riêng giống lai tự nhiên tại BaVì được xác định là Acacia
  Mangium (xuất xứ Daitree thuộc bang Queensland) với Acacia auriculiformis
  (xuất xứ Darwin thuộc Bang Northern Territoria) của Australia.
  Keo lai được phát hiện và khảo nghiệm đợt 1 từ năm 1993 – 1995, đến
  năm 1996 Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng đã phối hợp với các đơn vị
  khác tiếp tục nghiên cứu về keo lai. Các nghiên cứu này là chọn lọc thêm các
  cây trội keo lai tự nhiên, xây dựng khảo nghiệm các dòng vô tính, tiến hành
  đánh giá tiềm năng bột giấy của keo lai cũng như tiến hành khảo nghiệm các
  dòng keo lai được lựa chọn ở các vùng sinh thái khác nhau (Lê Đình Khả,
  Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Văn Thảo và các cộng sự,1999; Lê Đình Khả,1999)
  [12]. Kết quả cho thấy keo lai có ưu thế lai rõ rệt về sinh trưởng so với keo tai
  tượng và keo lá tràm, có nhiều đặc điểm hình thái trung gian giữa keo tai
  tượng và keo lá tràm. Khi cắt cây để tạo chồi thì keo lai cho rất nhiều chồi
  (trung bình 289 hom/01gốc). Các hom này có tỷ lệ ra rễ trung bình 47%, 5
  trong đó có 11 dòng cho ra rễ từ 57 – 85%. Sai khác giữa các dòng về sinh
  trưởng là khá rõ. Một số dòng vô tính sinh trưởng rất nhanh nhưng các chỉ
  tiêu chất lượng không đạt yêu cầu, một số dòng vừa sinh trưởng nhanh vừa có
  các chỉ tiêu chất lượng tốt có thể nhân giống nhanh và số lượng nhiều đưa vào
  sản xuất như các dòng BV5, BV10, BV16, BV29, BV32.
  Năm 1996 –1997 việc chọn lọc cây trội tại BaVì (Hà Tây) và khu vực
  Đông Nam Bộ như khu vực Bầu Bàng, Sông Mây và trường Cao Đẳng Lâm
  nghiệp. Ở BaVì điều kiện lập địa khá khắc nghiệt (đất đồi trọc, nghèo dinh
  dưỡng và mùa đông lạnh).
  Ở Đông Nam Bộ là đất phù sa cổ sâu, ít bị đá ong hoá, tương đối bằng
  phẳng, có nắng quanh năm. Vì vậy, keo lai ở BaVì sinh trưởng chậm hơn ở
  Đông Nam Bộ song các cây lai được chọn cả hai nơi đều có sinh trưởng vượt
  trội rõ rệt hơn so với keo tai tượng, số liệu dưới đây cho thấy những cây keo
  lai được lựa chọn có đường kính vượt keo tai tượng 30,1 – 149,1% (tại BaVì)
  và 25,3 – 107,7% (tại Đông Nam Bộ), chiều cao vượt keo tai tượng từ 29,4 –
  125,8% (tại Ba Vì) và 12,1 – 81,8% (tại Đông Nam Bộ). Đây cũng là những
  cây keo lai có hình dáng thân cây và tán lá đẹp nhất ở mỗi nơi, khảo nghiệm
  dòng vô tính có thể sẽ chọn được một số dòng tốt nhất để phát triển vào sản
  xuất (Lê Đình Khả, Nguyễn Văn Thảo, Phạm Văn Tuấn và các cộng sự 1999;
  Lê Đình Khả, 1999)[14].
  Khảo nghiệm một số dòng vô tính mới được chọn năm 1996 ở (Cẩm
  Quỳ) đã được xây dựng ngay tại nơi chọn lọc cây mẹ. Nguồn keo lai được lựa
  chọn là từ các rừng keo tai tượng được lấy giống từ Đồng Nai, thấy nổi lên
  một số nét chính các cây trội keo lai mới được chọn mặc dù có độ vượt ban
  đầu khá lớn, song qua khảo nghiệm đều thấy sinh trưởng kém hơn các dòng
  keo lai cũ là BV5, BV10. Trong 14 dòng được đưa vào khảo nghiệm có 10
  dòng vượt các loài keo có bố mẹ được trồng làm đối chứng. Trong đó có 8
  dòng có độ vượt lớn hơn 25% so với các loài cây bố mẹ (Lê Đình Khả và các 6
  công sự, 1997-1999). Hệ số biến động về đường kính và chiều cao của keo lai
  cũng luôn nhỏ hơn keo tai tượng và keo lá tràm, nghĩa là keo lai có ưu điểm
  có đường kính và chiều cao đồng đều hơn keo tai tượng (Lê Đình Khả và các
  cộng sự, 1997).
  Một số dòng keo lai được lựa chọn có hàm lượng xenlulô cao hơn hai
  loài bố mẹ và cao hơn Bạch đàn Caman. Độ chịu kéo, độ gấp, và độ trắng
  giấy của keo lai cũng cao hơn hai loài bố mẹ, bồ đề và mỡ.
  Nghiên cứu của Lê Đình Khả và các cộng sự năm 1997 cho thấy không
  nên dùng hạt của keo lai trồng rừng mới. Cây lai đời F1 có hình thái trung
  gian giữa hai loài bố mẹ và đồng nhất tương đối về hình thái. Song khi sinh
  sản bằng hạt để cho thế hệ lai thứ hai (F2) lại bị phân ly hình thái và bị thoái
  hoá, vì vậy khi trồng rừng bằng cây con mọc từ hạt của cây lai F1 cây trồng sẽ
  bị phân hoá về sinh trưởng và hình thái, đồng thời ưu thế lai cũng bị giảm
  xuống. Chính vì vậy, việc nhân giống bằng hom hoặc nhân giống bằng nuôi
  cấy mô là phương pháp bảo đảm nhất để giữ ưu thế lai đời F1.
  1.2.2 Sinh trưởng của cây keo lai
  Nghiên cứu so sánh tại rừng trồng ở BaVì đã cho thấy lúc 2,5 tuổi keo
  lai có chiều cao 4,5m, đường kính ngang ngực trung bình từ 5,21cm, trong khi
  keo tai tượng có chiều cao là 2,77m và đường kính là 2,63m (Lê Đình Khả,
  Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Đình Hải, 1993)[18].
  Nghiên cứu chọn lọc cây trội, nhân giống và bước đầu khảo nghiệm
  dòng vô tính keo lai ở Đông Nam Bộ do Phạm Văn Tuấn, Lưu Bá Thịnh,
  Phạm Văn Chiến tiến hành năm (1995;1998;1999) cho thấy hom chồi ra rễ
  cao nhất được giâm hom từ tháng 5 – 7 và xử lý bằng IBA dạng bột nồng độ
  0,7% và 1,0% trong đó các cá thể keo lai khác nhau có tỷ lệ ra rễ khác nhau.
  Qua khảo nghiệm cho thấy các dòng Keo lai có sinh trưởng nhanh hơn keo lá
  tràm và keo tai tượng từ đó chọn được các dòng 3; 5; 6; 12 có sinh trưởng 7
  nhanh để nhân giống đại trà cho trồng rừng sản xuất ở Đông Nam Bộ và các
  địa phương có điều kiện lập địa tương tự.
  Nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Tân, Trần Hồ Quang, Ngô Thị Minh
  Duyên, Đoàn Thị Mai (1995) về nuôi cấy mô cây keo lai thấy rằng có thể
  nhân giống nhanh cây keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô trong môi
  trường MS (Murashige and Skoog) với BAP (Benzym Amino Purinine) 2mg/l
  thì số chồi nhân lên 20 – 21 lần và có thể cho các chồi ra rễ bằng biện pháp
  giâm hom thông thường trên nền cát sông được phun sương trong nhà kính,
  nghiên cứu này đã xác định được môi trường thích hợp và tỷ lệ các nguyên tố
  đa lượng, vi lượng, tỷ lệ các chất kích thích sinh trưởng cũng như môi trường
  nuôi cấy mô keo lai.
  Sau này Lê Đình Khả và cộng sự ở Malaisia thí nghiệm giâm trực tiếp
  cây mô trên nền cát sông, sau 01 tháng giâm hom cây mô có tỷ lệ ra rễ 90 –
  100% và sau 02 tháng giâm hom cây ra rễ vẫn giữ được 80 – 100% (Lê Đình
  Khả và cộng sự, 2001).
  Nghiên cứu nhân giống keo lai bằng hom tại BaVì cho thấy khả năng
  cung cấp hom thay đổi theo tuổi cây và theo các tháng trong năm. Số hom cắt
  được từ cây giống một tuổi là 116 hom/cây, cây giống hai tuổi là 357
  hom/cây, cây từ 3 – 4 tuổi từ 511 – 518 hom/cây. Như vậy, cây hai tuổi đã có
  khả năng cung cấp hom gấp 3 lần cây một tuổi, cây ba tuổi thì khả năng cung
  cấp hom bắt đầu ổn định, thời gian cắt được nhiều hom nhất là tháng 5 –
  tháng 10, thực tế đây là thời kỳ ra rễ cao nhất .
  Các loại hoocmon dùng để giâm hom cho cây gỗ là IAA, IBA. Thí
  nghiệm giâm hom cho cây giống ba tuổi của keo lai bằng IAA, IBA dạng bột,
  được chuẩn bị theo chất nền của trung tâm nghiên cứu giống cây rừng có tên
  gọi tắt là (TTG) đã được tiến hành tại vườn ươm Chèm (Hà Nội) của trung
  tâm nghiên cứu giống cây rừng được tiến hành tháng 8 năm 1998, mỗi công
  thức 30 hom, lặp lại 03 lần. Kết quả thí nghiệm cho thấy công thức đối chứng 8
  (không xử lý hoocmon) có tỷ ra rễ 61,1%, các công thức xử lý TTG2 (tức là
  IAA) có tỷ lệ ra rễ trung bình từ 70 - 77,8%, các công thức xử lý TTG1 (tức là
  IBA) có tỷ lệ ra rễ trung bình 72,2 – 88,9%, trong đó công thức xử lý bằng
  IBA 0,75% dạng bột có tỷ lệ ra rễ trung bình cao nhất (86,7 – 93,3%). Điều
  này chứng tỏ IAA, IBA có tác dụng kích thích ra rễ đối với hom keo lai khá
  rõ rệt và IBA là chất kích thích ra rễ mạnh hơn IAA.
  1.2.3 Năng suất và sản lượng
  Nghiên cứu giống keo lai và vai trò các biện pháp thâm canh khác
  trong tăng năng suất rừng trồng của Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh (1998) cho
  thấy cải thiện giống và các biện pháp thâm canh đều có vai trò quan trọng
  trong tăng năng suất rừng trồng. Muốn tăng năng suất rừng trồng cao, nhất
  thiết phải áp dụng tổng hợp các biện pháp cải thiện giống và các biện pháp
  thâm canh khác. Kết hợp giữa giống được cải thiện với các biện pháp kỹ thuật
  trồng rừng thâm canh mới tạo được năng suất cao trong sản xuất lâm nghiệp.
  Các giống keo lai được lựa chọn qua khảo nghiệm có năng suất cao hơn rất
  nhiều so với các loài bố mẹ. Ví dụ tại Cẩm Quỳ (BaVì – Hà Tây) khi được
  trồng ở điều kiện thâm canh (có cày đất và bón phân thích hợp) thì ở giai đoạn
  hai năm tuổi keo lai có thể tích 19,6dm 3 /cây. Trong lúc các loài keo bố mẹ
  trồng cùng điều kiện lập địa ở công thức quảng canh có thể tích thân cây
  4,7dm 3 /cây. Trong khi các loài bố mẹ trồng cùng điều kiện thâm canh như
  vậy thì thể tích thân cây chỉ đạt 2,7 – 6,1dm 3 /cây, còn công thức quảng canh
  chỉ đạt 0,6 – 1,2dm 3 /cây (Lê Đình Khả, 1997;1999).
  Nghiên cứu khả năng cải tạo đất của keo lai và hai loài bố mẹ của Lê
  Đình Khả, Đoàn Thị Bích, Nguyễn Đình Hải (1999)[14] cho thấy ở giai đoạn
  vườn ươm 03 tháng tuổi các dòng keo lai đã được lựa chọn có số lượng nốt
  sần từ 39,9 – 80,3 cái/cây, gấp 2,5 – 13 lần các loài bố mẹ. Khối lượng tươi
  của các nốt sần ở các dòng keo lai từ 0,39 – 0,47g/cây, trong lúc của các loài
  bố mẹ là 0,075 – 0,15g/cây, còn khối lượng khô của các nốt sần ở các dòng 9
  keo lai là 0,08 – 0,130g/cây, gấp 5 – 12 lần các loài keo bố mẹ (0,011 –
  0,017g/cây).
  Một số dòng keo lai có lượng vi khuẩn cố định nitơ cao hơn các loài bố
  mẹ, một số khác có tính chất trung gian. Đặc biệt, dưới tán rừng keo lai 5 tuổi
  khảo nghiệm tại Đá Chông thuộc trạm thực nghiệm giống BaVì (1999), số
  lượng vi sinh vật và số lượng vi khuẩn cố định Nitơ tự do trong 01 gram đất
  cao hơn rõ rệt so với đất dưới tán rừng keo tai tượng và keo lá tràm, 01 gam
  đất dưới tán rừng keo lai có thể gấp 5 – 17 lần các loài keo bố mẹ và cao gấp
  97 lần mẫu đất lấy ở nơi đất trống. Vì thế đất dưới tán rừng keo lai được cải
  thiện hơn đất dưới tán rừng keo hai loài bố mẹ cả về hoá tính, lý tính và số
  lượng vi sinh vật.
  Nghiên cứu khả năng chịu hạn của một số dòng keo lai được lựa chọn
  tại BaVì của Lê Đình Khả, Đoàn Thị Mai, Nguyễn Thiên Hương, (1999)
  trong các dòng keo lai được lựa chọn có sự khác nhau về cường độ thoát hơi
  nước, áp suất thẩm thấu, độ ẩm cây héo và thể hiện tính chịu hạn cao hơn bố
  mẹ. Trong đó dòng BV32 có sức chịu hạn khá nhất, tiếp theo là các dòng
  BV5, BV10 và BV16.
  Nghiên cứu của Đoàn Ngọc Dao (2003) cho thấy khảo nghiệm tại BaVì
  (Hà Tây) ở phương thức thâm canh Keo lai 78 tháng tuổi chiều cao vút ngọn
  trung bình 15m, đường kính trung bình D1.3 14,3cm, thể tích thân cây keo lai
  đạt 172,2dm3/cây gấp 1,42 – 1,48 lần keo tai tượng và gấp 5,6 – 10,5 lần thể
  tích keo lá tràm. Khảo nghiệm tại Bình Thanh (Hoà Bình) ở công thức thâm
  canh 7 tuổi chiều cao trung bình keo lai là 22,3m, đường kính trung bình D 1.3
  20,7cm, ở công thức quảng canh keo lai có chiều cao 22,9m, đường kính D 1.3
  là 19,3cm, thể tích thân cây keo lai đạt 383,1dm 3 /cây ở công thức thâm canh,
  còn thể tích thân cây công thức quảng canh là 344,2 dm 3 /cây.
  Khảo nghiệm tại Đại Lải (Vĩnh Phúc) ở đất đồi lateritic nghèo dinh
  dưỡng, mùa đông lạnh sau 6 năm tuổi ở công thức thâm canh Hvn trung bình 10
  đạt 15,5m, D 1.3 trung bình 11,7cm, thể tích thân cây đạt 86,2dm 3 /cây, trong
  khi đó thể tích thân cây keo tai tượng là 16,2 – 31,3dm 3 /cây. Khảo nghiệm tại
  Đông Hà (Quảng Trị) cho thấy ở 5,5 tuổi Hvn keo lai là 16,7m, D 1.3 trung
  bình 17,2cm, thể tích thân cây là 202,2dm 3 /cây.
  Khảo nghiệm tại Long Thành (Đồng Nai) ở giai đoạn 5 tuổi Hvn trung
  bình đạt 21,6m, D 1.3 13,6cm, thể tích thân cây là 189,7dm 3 /cây.
  Nghiên cứu của Nguyễn Văn Thế năm 2004 thì keo lai dòng BV10
  trồng thuần loài trên đất phát triển trên đá phiến Thạch sét và đất phát triển
  trên đá Sa thạch ở Lâm trường Hữu Lũng và Lâm trường Phúc Tân thuộc
  Công ty Lâm nghiệp Đông Bắc. Kết quả cho thấy tại hai khu vực sinh trưởng
  chiều cao vút ngọn của dòng keo lai (BV10) cao hơn keo tai tượng từ 3,1 –
  4,4m, dòng keo lai (BV10) sinh trưởng trên cùng một loại đất ở hai khu vực
  thì chiều cao (Hvn) ở Hữu Lũng cao hơn ở Phúc Tân; đường kính D 1.3 của
  dòng keo lai (BV10) ở Hữu Lũng sinh trưởng nhanh hơn keo tai tượng, tại
  Hữu Lũng D 1.3 của Keo lai (BV10) từ 11,3 – 12,7cm, còn keo tai tượng từ
  10,6 – 12,2cm, ở Phúc Tân sinh trưởng đường kính D 1.3 của keo lai từ 8,9 –
  9,3cm, keo tai tượng từ 7,6 – 7,7cm. Hệ số biến động chiều cao của keo lai
  thấp hơn so với keo tai tượng.
  Hiện nay, keo lai được trồng phổ biến trên cả nước cho thấy sinh
  trưởng vượt trôi so với keo lá tràm và phù hợp với hầu hết các loại đất, tuy
  nhiên ở Việt Nam hiện nay các loại đất tốt chủ yếu chỉ để sản suất trồng các
  loại cây khác có hiệu quả kinh tế hơn so với trồng rừng. Do vậy, hầu hết diện
  tích trồng rừng chỉ được trồng hầu hết là đất xấu, có độ dốc lớn, đất trơ sỏi đá
  nhưng trồng rừng bằng giống keo lai thì cho hiệu quả kinh tế cao hơn so
  với trồng rừng bằng loài keo lá tràm và keo tai tượng .
  Qua các năm gần đây một số đơn vị chuyển sang chuyên trồng rừng
  bằng cây keo lai đã đem lại hiểu quả kinh tế về nhiều mặt như: về mặt xã hội
  thì giải quyết đựơc công ăn việc làm cho một lực lượng lao động dồi dào ở 11
  vùng sâu vùng xa. Tăng thu nhập cho những người dân trồng rừng, góp phần
  xoá đói giảm nghèo, cải thiện tình dân sinh kinh tế. Về mặt sinh thái góp phần
  phủ xanh đất trống đồi núi trọc và cải tạo đất. Hiện nay nhiều đơn vị trồng
  rừng bằng keo lai bước đầu cho một hiệu quả kinh tế khá cao và từ đấy làm
  mô hình nhân rộng ra cho người địa phương tham gia vào trồng rừng.
  Tỉnh Bình Định hiện tại quỹ đất trống, đồi trọc còn khá nhiều, sản xuất

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của việc trồng keo lai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của việc trồng keo lai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status