Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Mô hình đánh giá kết học tập của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mô hình đánh giá kết học tập của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cám ơn ii
  Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu iii
  Danh mục bảng, biểu đồ và sơ đồ iv
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 3
  3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Giả thuyết khoa học 4
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 4
  6. Phương pháp nghiên cứu 5
  7. Hướng tiếp cận và luận điểm bảo vệ của luận án . 8
  8. Đóng góp mới của đề tài 10
  9. Cấu trúc của luận án . 10
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
  HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ 11
  1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 11
  1.1.1. Những nghiên cứu lý luận và thực tiễn về đánh giá kết quả học tập
  trong giáo dục đại học . 11
  1.1.2. Những nghiên cứu lý luận và thực tiễn về đánh giá kết quả học tập
  trong đào tạo theo tín chỉ . 12
  1.1.3. Những nghiên cứu lý luận và thực tiễn về mô hình đánh giá kết quả
  học tập trong giáo dục đại học 13  1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá kết quả học tập trong giáo dục
  đại học . 17
  1.2.1. Các khái niệm then chốt . 17
  1.2.2. Vai trò của đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học . 24
  1.2.3. Nguyên tắc đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học . 26
  1.2.4. Phương thức đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học 31
  1.2.5. Quy trình đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học 36
  1.2.6. Nhận định chung về các bước phát triển của lý luận đánh giá kết
  quả học tập trong giáo dục đại học . 37
  1.3. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ 38
  1.3.1. Khái quát quan niệm về tín chỉ, hệ thống tín chỉ, học chế tín chỉ và
  đào tạo theo tín chỉ . 38
  1.3.2. Đánh giá kết quả học tập của SV trong đào tạo theo tín chỉ . 42
  1.4. Mô hình ĐGKQHT của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ . 45
  1.4.1. Quan niệm về mô hình 45
  1.4.2. Mô hình đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo
  tín chỉ 49
  Kết luận chương 1 . 64
  CHƯƠNG 2. THỰC TIỄN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN
  HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ HIỆN
  NAY 66
  2.1. Mục đích, nội dung, phương pháp và đối tượng khảo sát 66
  2.1.1. Mục đích khảo sát 66
  2.1.2. Nội dung và tiêu chí đánh giá kết quả khảo sát . 66
  2.1.3. Phương pháp khảo sát 68
  2.1.4. Đối tượng khảo sát . 69
  2.2. Kết quả khảo sát . 73  2.2.1. Thực trạng đánh giá kết quả học tập của SV trong đào tạo theo tín
  chỉ qua nhận định của GV và SV. 73
  2.2.2. Thực trạng đánh giá kết quả học tập theo định hướng PTNL SV
  trong đào tạo theo tín chỉ qua nội dung và công cụ ĐGKQHT . 75
  2.2.3. Thực trạng về mức độ thể hiện các thành tố then chốt của mô hình
  ĐGKQHT của SV trong đào tạo theo tín chỉ . 81
  2.3. Nhận xét chung về kết quả khảo sát . 94
  2.3.1. Ưu điểm 94
  2.3.2. Hạn chế . 95
  Kết luận chương 2 . 95
  CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA MÔ
  HÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC THEO ĐỊNH
  HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO
  THEO TÍN CHỈ . 97
  3.1. Các hướng tiếp cận đề xuất mô hình 97
  3.1.1. Tiếp cận hệ thống- cấu trúc . 97
  3.1.2. Tiếp cận mục tiêu-chức năng . 97
  3.1.3. Tiếp cận tích hợp 98
  3.2. Các khái niệm công cụ và bản chất của mô hình . 99
  3.2.1. Các khái niệm công cụ . 99
  3.2.2. Bản chất của mô hình . 100
  3.3. Cấu trúc hoạt động, mối liên hệ giữa các thành tố và chức năng của mô
  hình 101
  3.3.1. Cấu trúc hoạt động của mô hình 101
  3.3.2. Mối liên hệ giữa các thành tố trong mô hình . 109
  3.3.3. Chức năng của mô hình . 109
  3.4. Đặc điểm của mô hình 111
  3.4.1. Đặc điểm về nguyên tắc đánh giá 111  3.4.2. Đặc điểm về nội dung đánh giá 114
  3.4.3. Đặc điểm về phương thức đánh giá . 115
  3.4.4. Đặc điểm về quy trình đánh giá . 115
  3.5. Giải pháp vận hành mô hình 118
  3.5.1. Đổi mới xây dựng đề cương chi tiết môn học theo hướng tiếp cận
  năng lực 118
  3.5.2. Tích hợp hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập
  của sinh viên theo tiến trình sinh viên thực hiện các nhiệm vụ học tập 121
  3.5.3. Sử dụng tiêu chí vừa làm căn cứ đánh giá mức độ sinh viên hoàn
  thành các nhiệm vụ học tập trong môn học vừa làm công cụ định hướng
  sự thể hiện năng lực của sinh viên . 122
  3.5.4. Kết hợp sử dụng linh hoạt mô hình đánh giá kết quả học tập theo
  truyền thống và theo định hướng phát triển năng lực sinh viên trong đào
  tạo theo tín chỉ 124
  3.6. Điều kiện áp dụng mô hình 125
  3.6.1. Thiết kế đề cương môn học đồng thời với mô hình đánh giá kết quả
  học tập theo định hướng phát triển năng lực sinh viên . 125
  3.6.2. Tích hợp thiết kế đánh giá kết quả học tập và thiết kế quá trình dạy
  học đại học thông qua các nhiệm vụ học tập . 126
  3.6.3. Các điều kiện khác . 126
  3.7. Sơ bộ đánh giá tính khả thi của mô hình 127
  3.7.1. Đánh giá tính khả thi của mô hình qua môn học thực nghiệm 127
  3.7.2. Đánh giá tính khả thi của mô hình qua ý kiến của chuyên gia 145
  Kết luận chương 3 . 148
  KẾT LUẬN- KHUYẾN NGHỊ 150
  1. Kết luận . 150
  2. Khuyến nghị 151  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN
  QUAN ĐẾN LUẬN ÁN . 153
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 154
  TIẾNG VIỆT . 154
  TIẾNG ANH . 163
  WEBSITES . 167
  PHỤ LỤC 1: BẢN THĂM DÕ Ý KIẾN SINH VIÊN . 170
  PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA (Về thực trạng
  ĐGKQHT của SV trong đào tạo theo tín chỉ hiện nay) 173
  PHỤ LỤC 3: PHIẾU HỎI SINH VIÊN 177
  PHỤ LỤC 4: PHIẾU HỎI GIẢNG VIÊN 194
  PHỤ LỤC 5: PHIẾU KHẢO SÁT (Về môn học thực nghiệm) 214
  PHỤ LỤC 6: PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA (Về mô hình ĐGKQHT
  môn học theo định hướng PTNL SV 217
  PHỤ LỤC 7: PHIẾU KHẢO SÁT (Phản hồi của SV về việc thực hiện nhiệm
  vụ học tập qua MH) . 219
  PHỤ LỤC 8: SPSS- XỬ LÝ DỮ LIỆU TỪ PHIẾU HỎI SINH VIÊN VỀ
  THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN . 222
  PHỤ LỤC 9: SPSS- XỬ LÝ DỮ LIỆU TỪ PHIẾU HỎI GIẢNG VIÊN VỀ
  THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN . 252
  PHỤ LỤC 10: SPSS- XỬ LÝ DỮ LIỆU TỪ PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN
  VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP QUA MÔN HỌC THỰC NGHIỆM269
  PHỤ LỤC 11: SPSS- XỬ LÝ DỮ LIỆU TỪ PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN
  ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ HỌC TẬP 281
  PHỤ LỤC 12: MẪU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 289

  1

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  1.1. Trong xu thế đổi mới GDĐH Việt Nam hiện nay, vấn đề nổi lên hàng
  đầu là đổi mới để từng bước củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo. “Đổi
  mới hiện đại hóa chương trình GDĐH thực hiện tốt đào tạo theo chế độ tín
  chỉ trong hệ thống GDĐH và giáo dục nghề nghiệp” [3, tr. 5]. Trong đó, đổi
  mới về quản lý giáo dục nói chung, đổi mới về tư duy quản lý chất lượng
  GDĐH nói riêng được coi là khâu đột phá trong đổi mới phát triển GDĐH.
  Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, xu hướng hợp tác và cạnh
  tranh về “chất lượng” và “dịch vụ” càng nổi rõ hơn bao giờ hết, GDĐH cũng
  nằm trong quỹ đạo ấy. Do đó, lúc này người ta quan tâm nhiều hơn đến chất
  lượng và làm thế nào có thể đảm bảo chất lượng trong GDĐH. Để thực hiện
  được điều này, trước hết cần thực hiện hoạt động ĐG để có được những chỉ
  số phản ánh hiện trạng về chất lượng đào tạo.
  1.2. Có thể nói, SV vừa là đối tượng của quá trình đào tạo nhưng lại là chủ
  thể của hoạt động học tập ở đại học. Vì vậy, xét trong quá trình đào tạo, chất
  lượng đào tạo trước hết được phản ánh thông qua KQHT đạt được của người
  học trong quá trình học tập so với mức độ đáp ứng yêu cầu của mục tiêu
  chương trình đào tạo.Tuy nhiên, trong lý luận và thực tiễn ĐG KQHT của SV
  hiện nay đang tồn tại những mâu thuẫn chủ yếu sau:
  -Về mặt lý luận, ĐG KQHT của SV đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong
  quá trình đào tạo nói chung và trong việc đảm bảo, nâng cao chất lượng giảng
  dạy, học tập nói riêng nhưng trong xu hướng chuyển sang đào tạo theo tín chỉ
  hiện nay, những nghiên cứu lý luận về hoạt động ĐG KQHT của SV ở đại
  học có tác dụng chỉ đạo, định hướng khả thi trong thực tế GDĐH vẫn còn bỏ
  ngõ; chưa có những nghiên cứu về mô hình ĐGKQHT theo định hướng
  PTNL của SV trong đào tạo theo tín chỉ .v.v. 2

  -Về mặt thực tiễn, một số trường đại học đã thực hiện đào tạo theo học chế
  tín chỉ. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hạn cuối năm học
  2010-2011 các trường đại học, cao đẳng trong cả nước phải áp dụng đào tạo
  theo tín chỉ [5, tr. 3]. Trong lộ trình chuyển đổi ấy đã và đang vướng mắc
  nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ giảng dạy, cơ sở hạ tầng, nguồn học liệu,
  chương trình đào tạo, phương thức quản lý đào tạo Trong đó, vấn đề KT, thi
  cử, ĐGKQHT trong giáo dục nói chung và trong GDĐH nói riêng được cho
  là còn nặng nề, tốn kém [3, tr. 2]. Nhiều chủ trương, phương án, đề xuất cải
  tiến, đổi mới KT, ĐG, thi cử, tuyển sinh bậc GDĐH được đưa ra trên bình
  diện vĩ mô lẫn vi mô nhưng khi triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn,
  lúng túng. Thực tế hoạt động ĐGKQHT của SV hiện nay vẫn chưa thật sự
  làm thay đổi và thúc đẩy theo chiều hướng tích cực việc học tập của SV, việc
  giảng dạy của giảng viên và việc tổ chức, quản lý, đảm bảo chất lượng đào
  tạo ở đại học. Vì vậy mà một trong những nhiệm vụ, giải pháp cần quan tâm
  trong trong đổi mới giáo dục- đào tạo ở nước ta hiện nay là đổi mới căn bản
  hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục- đào tạo.
  1.3. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thông qua quá trình dạy học đại học,
  hoạt động ĐGKQHT trở thành công cụ hữu ích thúc đẩy sự hình thành và
  PTNL của SV. Trong khi đó, những nghiên cứu khoa học về ĐGKQHT trong
  GDĐH trong nước nhằm làm sáng tỏ về lý luận và góp phần giải quyết những
  vấn đề của thực tiễn trong bối cảnh đổi mới đào tạo theo tín chỉ hiện nay còn
  mỏng, phân tán và thiếu tính định hướng tập trung. Một số vấn đề sau đây
  chưa được nghiên cứu thấu đáo như: -Nghiên cứu bản chất, triết lý, tác động
  của đào tạo theo tín chỉ đến các yếu tố trong QTDHĐH; - Nghiên cứu tiếp cận
  tối ưu về dạy- học và ĐGKQHT trong đào tạo theo tín chỉ; - Nghiên cứu mô
  hình ĐGKQHT của SV trong đào tạo theo tín chỉ vừa đáp ứng được nhu cầu
  phát triển năng lực người học và đảm bảo được thực chất kết quả đào tạo theo
  chuẩn đầu ra. 3

  1.4. Rõ ràng, đào tạo đại học với nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp
  ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh chuyển đổi sang học chế tín chỉ đã, đang
  và sẽ là xu hướng tất yếu trong lộ trình đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH ở
  Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận sư phạm có tính chất
  định hướng tổng quát về mô hình ĐGKQHT của SV trong đào tạo theo tín chỉ
  qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và ĐGKQHT của người học
  trong GDĐH là một trong những nội dung nghiên cứu có ý nghĩa cấp thiết.
  Cụ thể là: - Về mặt lý luận, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ tổng hợp các vấn
  đề lý luận chung về ĐG trong GDĐH nói chung và nêu bật được một số điểm
  cần quan tâm về ĐGKQHT trong đào tạo theo tín chỉ; từ đó đưa ra những nội
  dung lý luận cơ bản, cốt lõi, khẳng định và nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan
  trọng của việc xây dựng và áp dụng mô hình ĐGKQHT theo định hướng
  PTNL của SV;- Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài đưa ra mô
  hình ĐGKQHT môn học theo định hướng PTNL SV có thể áp dụng trong
  thực tiễn đào tạo theo tín chỉ ở đại học hiện nay.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề xuất mô hình ĐGKQHT môn học theo định hướng PTNL SV trong
  đào tạo theo tín chỉ.
  3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học trong đào tạo theo tín chỉ.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động ĐGKQHT môn học của SV trong đào
  tạo theo tín chỉ.
  3.3. Phạm vi nghiên cứu
  - Về khách thể khảo sát: SV đại học hệ chính quy tập trung trong đào tạo
  theo tín chỉ. 4

  - Về mẫu điều tra thực trạng:100 giảng viên đang giảng dạy và 500 SV
  đang học tập ở 06 trường đại học tổ chức đào tạo theo tín chỉ trong và ngoài
  Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
  - Về mẫu thực nghiệm (không đối chứng): tiến hành thực nghiệm qua một
  môn học trong chương trình đào tạo theo tín chỉ ở trường Đại học Khoa học
  Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.
  - Về thời gian và địa bàn nghiên cứu thực tiễn: Từ tháng 01 năm 2010 đến
  tháng 12 năm 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  4. Giả thuyết khoa học
  Thực trạng ĐGKQHT MH của SV trong đào tạo theo tín chỉ ở nước ta còn
  tồn tại một số hạn chế về mục tiêu và nội dung ĐG; vì thế, nếu áp dụng mô
  hình ĐGKQHT- trong đó hoạt động ĐG được tích hợp vào quá trình giảng
  dạy và học tập thông qua các NVHT cụ thể theo định hướng PTNL SV sẽ góp
  phần nâng cao hiệu quả ĐGKQHT của SV nói riêng, chất lượng đào tạo đại
  học nói chung.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận cơ bản về ĐGKQHT của SV trong đào tạo theo
  tín chỉ;
  - Nghiên cứu thực trạng ĐGKQHT của SV trong đào tạo theo tín chỉ ở
  một số trường đại học và phân tích nguyên nhân của thực trạng đó;
  - Nghiên cứu đề xuất mô hình ĐGKQHT môn học theo theo định hướng
  PTNL SV trong đào tạo theo tín chỉ;
  - Đánh giá tính khả thi của mô hình nêu trên thông qua xin ý kiến chuyên
  gia đồng thời với việc áp dụng mô hình này qua thực nghiệm trên môn học
  Đại cương Khoa học quản lý cho SV Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa
  học Xã hội và Nhân văn- Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 5

  6. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp chỉ đạo nghiên cứu vấn đề trong đề tài là tiếp cận hệ thống-
  đồng bộ và tiếp cận cấu trúc- chức năng trong quá trình nghiên cứu lý luận
  cũng như nghiên cứu thực tiễn.
  Trong đề tài này áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
  6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu tài liệu
  Nhóm phương pháp này được áp dụng nhằm xây dựng cơ sở lý luận của
  đề tài luận án, đặc biệt là xây dựng cơ sở lý luận của mô hình đánh giá kết
  quả học tập qua môn học theo định hướng phát triển năng lực SV trong đào
  tạo theo tín chỉ thông qua việc thu thập, phân tích, hệ thống hóa, tổng hợp tư
  liệu lý luận từ các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; các
  văn bản quy định của ngành giáo dục; các tài liệu giáo khoa, bài báo, báo cáo
  khoa học, các tham luận trong các hội thảo khoa học có liên quan đến vấn
  đề nghiên cứu của đề tài. Trong đó sử dụng chủ yếu các biện pháp, kỹ thuật
  như: - Lập thư mục nghiên cứu theo chủ đề; - Hồi cứu các văn bản hành
  chính, pháp quy có liên quan đến giáo dục đại học và đào tạo theo tín chỉ; -
  Điển cứu các công trình khoa học, các bài báo khoa học trong và ngoài nước
  có liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài; - Phân tích nội dung và đối
  chiếu qua đó làm rõ sự tương đồng, khác biệt trong nội dung thể hiện qua các
  tài liệu nghiên cứu, đặc biệt là trên cơ sở phân tích đối chiếu ấy để tìm ra sự
  phát triển về mặt lý luận của đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học
  cũng như những vấn đề lý luận còn bỏ ngõ; ưu điểm và một số hạn chế trong
  các văn bản pháp quy về đào tạo và đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở
  nước ta; và cuối cùng là, đề xuất mô hình đánh giá kết quả học tập qua môn
  học theo định hướng phát triển năng lực SV thích hợp trong đào tạo theo tín
  chỉ ở đại học hiện nay. 6

  6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  Phương pháp điều tra (bằng bảng hỏi): dùng phiếu khảo sát để thăm
  dò ý kiến của SV, cán bộ quản lý và giảng viên đại học về một số nội dung có
  liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài. Trong đó tập trung vào các vấn đề
  sau:
  - Khảo sát thực trạng đánh giá kết quả học tập của SV trong đào tạo
  theo tín chỉ thông qua ý kiến trả lời của giảng viên, cán bộ quản lý và sinh
  viên;
  - Khảo sát phản hồi của sinh viên qua môn học thực nghiệm về mô
  hình mô hình đánh giá kết quả học tập qua môn học theo định hướng phát
  triển năng lực SV.
  Phương pháp chuyên gia: Đây là một trong những phương pháp nghiên
  cứu bổ sung bằng cách ghi nhận ý kiến trao đổi, đóng góp của các nhà khoa
  học, cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy đại học có kinh nghiệm về một số
  khía cạnh có liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài nhằm bổ sung, hoàn
  chỉnh và củng cố thêm kết quả nghiên cứu của đề tài. Cụ thể là: - Xin ý kiến
  chuyên gia nhận định về thực trạng đánh giá kết quả học tập của SV trong đào
  tạo theo tín chỉ ở các trường đại học hiện nay; - Xin ý kiến chuyên gia về đề
  xuất những biện pháp đổi mới đánh giá kết quả học tập của SV trong đào tạo
  theo tín chỉ hiện nay; - Xin ý kiến chuyên gia nhận định về tính khoa học và
  tính khả thi của mô hình đánh giá kết quả học tập qua môn học theo định
  hướng phát triển năng lực SV trong đào tạo theo tín chỉ.
  Phương pháp quan sát thực tế và nghiên cứu sản phẩm: thông qua dự
  giờ lớp học, quan sát các hoạt động KT ĐGKQHT của SV; tìm hiểu một số
  mẫu về nội dung, hình thức KT ĐGKQHT đang áp dụng, đề cương MH,
  KQHT của SV Kết quả tìm hiểu qua phương pháp này được dùng minh 7

  họa để làm rõ hơn về thực trạng đánh giá kết quả học tập của SV trong đào
  tạo theo tín chỉ hiện nay.
  6.3. Nhóm phương pháp thực nghiệm (không đối chứng)
  Phương pháp này được dùng trong quá trình đánh giá tính khả thi của
  mô hình ĐGKQHT môn học theo định hướng PTNL SV trong đào tạo theo
  tín chỉ. Do những điều kiện khách quan và chủ quan mà phương pháp này
  được thực hiện theo quy trình sau:
  - Thực nghiệm thăm dò qua môn học Lý luận giáo dục trên khách thể
  sinh viên năm 2 Khoa Giáo dục trong học kỳ 1 năm học 2010-2011tại trường
  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí
  Minh. Mục đích chính của khảo nghiệm này là để xem xét sự tiếp nhận và
  phản ánh của SV, điều chỉnh về mặt nội dung mô hình đề xuất cũng như cách
  thức thực hiện trong quá trình khảo nghiệm.
  - Thực nghiệm chính thức (không đối chứng) qua môn học Đại cương
  Khoa học quản lý trên khách thể sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản lý giáo
  dục, Khoa Giáo dục trong học kỳ 1 năm học 2011-2012 tại trường Đại học
  Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  nhằm đánh giá tính khả thi của mô hình đề xuất.
  6.4. Nhóm phương pháp thống kê trong giáo dục
  Phương pháp này được thực hiện qua các khâu chủ yếu:
  (1) Thu thập dữ liệu (bằng các phương pháp như quan sát, điều tra, phỏng
  vấn, nghiên cứu tài liệu )
  (2) Phân loại và phân tích dữ liệu:
  - Đối với dữ liệu định lượng, dùng kỹ thuật phân tích thống kê: phương
  pháp này được sử dụng nhằm phân tích các dữ liệu định lượng (thu về từ các 8

  phiếu khảo sát, điểm số học tập của SV, kết quả thực nghiệm sư phạm )
  bằng phần mềm SPSS nhằm gia tăng độ tin cậy kết quả nghiên cứu của đề tài.
  - Đối với dữ liệu định tính, dùng kỹ thuật phân tích nội dung: Phương
  pháp này được sử dụng nhằm khai thác, xử lý nội dung thông tin định tính
  phục vụ yêu cầu nghiên cứu trên cơ sở tổng hợp thông tin qua trao đổi, phỏng
  vấn và quan sát thực tế.
  (3) Trình bày, phân tích, nhận định và ĐG kết quả thu được dựa trên nguồn
  dữ liệu đã xử lý.
  Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu đề tài có kết hợp sử dụng thêm
  phương pháp phỏng vấn phi chính thức với giảng viên và SV để tìm hiểu kỹ
  hơn một số vấn đề có liên quan đến kết quả khảo sát thực trạng và thực
  nghiệm.
  7. Hướng tiếp cận và luận điểm bảo vệ của luận án
  7.1. Hướng tiếp cận của đề tài
  Đề tài nghiên cứu dựa trên một số hướng tiếp cận sau:
  - Tiếp cận đồng bộ hệ thống-cấu trúc của quá trình dạy học đại học
  (QTDHĐH) cho thấy chúng bao gồm nhiều yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ, tác
  động tương hỗ, cùng vận hành thông qua sự kết hợp giữa hoạt động giảng dạy
  và học tập nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ dạy học đại học. Trong đó,
  ĐGKQHT của SV vừa là một khâu cơ bản, vừa là một hoạt động được thực
  hiện thường xuyên liên tục trong QTDHĐH. Vì vậy, một mặt ĐGKQHT
  không thể tách rời khỏi QTDHĐH, chúng có tác dụng vừa xác nhận, vừa thúc
  đẩy, điều chỉnh toàn bộ quá trình và kết quả dạy học; mặt khác, ĐGKQHT
  cần trở thành một hoạt động được thực hiện dựa trên mô hình ĐG thích hợp
  trên cơ sở tham khảo loại mô hình lập kế hoạch và đánh giá chương trình
  trong giáo dục đại học (Logic Models) [117]. 9

  - Tiếp cận chức năng của hoạt động ĐGKQHT cho thấy chúng không
  chỉ có tác dụng xác nhận kết quả, điều chỉnh việc dạy và học mà còn có ảnh
  hưởng nhất định đến các yếu tố khác trong quá trình dạy học. Có thể khẳng
  định rằng, những yếu tố khác trong quá trình dạy học đại học sẽ bị ảnh hưởng
  về mặt chức năng theo các chiều hướng khác nhau nếu trong quá trình đó có
  sự thay đổi về KT- ĐG. Vì vậy, để ĐGKQHT thật sự thể hiện đúng chức năng
  của nó, đáp ứng được mục tiêu học tập và giảng dạy nói riêng, mục tiêu đào
  tạo nói chung thì việc xác định các yếu tố cơ bản, mối liên hệ tác động qua lại
  và chức năng của chúng trong mô hình ĐGKQHT (bao hàm cả việc xác định
  khung lý thuyết của ĐGKQHT, xây dựng chuẩn ĐG, xác lập quy trình và
  công cụ ĐG) là yêu cầu có tính chất bắt buộc.
  - Tiếp cận từ thực tiễn đào tạo theo tín chỉ hiện nay cho thấy đây là một
  trong những hệ thống đào tạo tiên tiến, được áp dụng nhiều ở các nước và
  đang triển khai áp dụng ở các trường Đại học tại Việt Nam. Đào tạo theo tín
  chỉ có tính linh hoạt và thích ứng cao; hướng đến mục tiêu cá thể hóa hoạt
  động học tập của người học- giúp họ có thể học theo năng lực và điều kiện
  của riêng mình. Điều này đòi hỏi trong quá trình đào tạo phải phát huy được
  tính chủ động của người học; giúp người học biết cách học để có thể tự học
  và tự ĐG sự tiến bộ và phát triển về năng lực của mình trong quá trình học
  tập. Vì vậy, để đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống đào tạo này thì hoạt động
  ĐGKQHT phải đáp ứng được yêu cầu ĐG theo định hướng PTNL SV.
  7.2. Luận điểm bảo vệ của đề tài luận án
  - Chất lượng của chương trình đào tạo trước hết được phản ánh, kiểm soát
  và ĐG qua KQHT MH của SV;
  - ĐGKQHT cần được xem như là một trong những công cụ dạy-học đặc
  thù được tích hợp và thực hiện thường xuyên, linh hoạt trong quá trình dạy
  học đại học dưới dạng các nhiệm vụ học tập của SV; 10

  - Hoạt động ĐGKQHT của SV trong đào tạo theo tín chỉ sẽ đạt hiệu quả
  cao hơn khi áp dụng mô hình ĐG theo định hướng PTNL của SV.
  8. Đóng góp mới của đề tài
  - Về lý luận: Đề tài đưa ra hệ thống lý luận của mô hình ĐGKQHT theo
  định hướng PTNL của SV trong đào tạo theo tín chỉ, trong đó xác định rõ cơ
  sở lý thuyết của mô hình ĐGKQHT theo định hướng PTNL của SV; đặc điểm
  bản chất; cấu trúc; cơ chế và các giải pháp vận hành mô hình này trong quá
  trình tổ chức dạy học và ĐGKQHT môn học của SV.
  - Về thực tiễn: Khẳng định được tính hiệu quả của các giải pháp vận hành
  mô hình và tính khả thi của mô hình ĐGKQHT theo định hướng PTNL của
  SV trong đào tạo theo tín chỉ.
  9. Cấu trúc của luận án
  Ngoài phần mở đầu, kết luận- khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo
  và phần phụ lục, luận án được cấu trúc thành 3 chương, bao gồm: Chương 1:
  Cơ sở lý luận về mô hình ĐGKQHT của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ;
  Chương 2: Thực tiễn ĐGKQHT môn học của SV trong đào tạo theo tín chỉ
  hiện nay; Chương 3: Đề xuất và đánh giá tính khả thi của mô hình ĐGKQHT
  môn học theo định hướng PTNL SV trong đào tạo theo tín chỉ.

  Xem Thêm: Mô hình đánh giá kết học tập của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mô hình đánh giá kết học tập của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status