Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở

  MỤC LỤC

  Tên đề mục Trang
  Lời cam đoan . i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt . viii
  Danh mục các bảng ix
  Danh mục các sơ đồ, biểu đồ . xii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 3
  4. Phạm vi đề tài nghiên cứu 3
  5. Giả thuyết khoa học 4
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu . 4
  7. Phương pháp nghiên cứu 4
  8. Luận điểm cơ bản . 5
  9. Đóng góp của luận án . 6
  10. Cấu trúc của luận án . 6
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DẠY - HỌC CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ . 7
  1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 7
  1.1.1. Ở ngoài nước 7
  1.1.2. Ở trong nước 18
  1.2. Chất lượng quản lý và chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 22
  1.2.1. Tiếp cận hoạt động đối với vấn đề nghiên cứu 22
  1.2.2. Chất lượng quản lý . 23
  1.2.2.1. Mục tiêu quản lý 23
  1.2.2.2. Quan niệm về chất lượng quản lý . 24
  1.2.2.3. Các thành tố cấu thành và biểu hiện chất lượng quản lý . 25
  1.2.3. Chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 27
  1.2.3.1. Mục tiêu quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 28
  1.2.3.2. Quan niệm và các thành tố cấu thành chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 32
  1.2.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 49
  1.3. Những vấn đề trong đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 53
  1.3.1. Một số khái niệm liên quan đến đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 53
  1.3.2. Vai trò và yêu cầu của đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 60
  1.3.3. Nội dung đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 65
  1.3.4. Phương pháp và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 67
  1.3.4.1. Phương pháp đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 67
  1.3.4.2. Quan niệm và các bước của quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 70
  Kết luận chương 1 71
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DẠY - HỌC CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT NAM . 74
  2.1. Thực trạng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 75
  2.1.1. Thực trạng hoạt động quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 75
  2.1.2. Một số phân tích về kết quả quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở hiện nay 84
  2.2. Một số vấn đề về thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 89
  2.2.1. Nhận thức về chất lượng quản lý, chất lượng quản lý dạy - học 90
  2.2.2. Thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng dựa vào chuẩn hiệu trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo 95
  2.2.2.1. Khảo sát nội dung chuẩn hiệu trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo 95
  2.2.2.2. Phân tích những tiêu chí liên quan đến quản lý dạy – học trong chuẩn hiệu trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo 98
  2.2.2.3. Khảo sát quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo 101
  2.2.2.4. Phân tích kết quả đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở theo chuẩn hiệu trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo .
  103
  2.2.2.5. Phân tích kết quả đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo . 104
  2.2.2.6. Nhận định chung về thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở dựa vào chuẩn hiệu trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  107
  2.2.3. Thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng theo cách đánh giá xếp loại công chức . 108
  2.2.4. Thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng dựa vào Điều lệ trường trung học . 109
  2.2.5. Thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng dựa vào bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở
  110
  Kết luận chương 2 112
  CHƯƠNG 3. BỘ TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DẠY - HỌC CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ . 116
  3.1. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 116
  3.1.1. Nguyên tắc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 116
  3.1.2. Nội dung bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 117
  3.1.3. Yêu cầu tiêu chí và gợi ý minh chứng đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 122
  3.2. Quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 124
  3.2.1. Căn cứ định hướng xây dựng quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 124
  3.2.2. Các bước của quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 127
  3.3. Những điều kiện và biện pháp áp dụng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở .
  133
  3.4. Khảo nghiệm và thử nghiệm đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 135
  3.4.1. Khảo nghiệm 135
  3.4.2. Thử nghiệm 151
  3.4.3. Nhận định chung về bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học qua khảo nghiệm và thử nghiệm . 153
  Kết luận chương 3 154
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 156
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ . 159
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 160
  PHỤ LỤC . 166



  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
  CBCC Cán bộ chủ chốt
  CBQL Cán bộ quản lý
  CNTT Công nghệ thông tin
  ĐCSVN Đảng cộng sản Việt Nam
  GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo
  GD Giáo dục
  GS Giáo sư
  HT Hiệu trưởng
  HP Hải Phòng
  KT – XH Kinh tế - Xã hội
  PGS Phó Giáo sư
  PPDH Phương pháp dạy - học
  QLCL Quản lý chất lượng
  QTC Quyền tự chủ
  Sở GD&ĐT Sở Giáo dục và Đào tạo
  TP Thành phố
  THPT Trung học phổ thông
  THCS Trung học cơ sở
  TH Tiểu học
  UNESCO Tổ chức giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc
  UBND Ủy ban nhân dân
  XHCN Xã hội chủ nghĩa


  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Các bảng Trang
  Bảng 1.1. Phân tích hoạt động quản lý dạy – học của người hiệu trưởng . . 37
  Bảng 1.2. Phân tích kết quả quản lý dạy – học của người hiệu trưởng . . 46
  Bảng 2.1. Ý kiến về hoạt động quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 76
  Bảng 2.2. Ý kiến của cán bộ, giáo viên về yêu cầu/kỳ vọng người hiệu trưởng phải đạt được khi quản lý dạy - học . 85
  Bảng 2.3. Ý kiến nhận xét về kết quả quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở hiện nay . 86
  Bảng 2.4. Nhận thức của cán bộ, giáo viên về vấn đề chất lượng quản lý và chất lượng quản lý dạy – học . . 90
  Bảng 2.5 Kết quả khảo sát mức độ quan tâm của cán bộ, giáo viên đối với vấn đề chất lượng quản lý, chất lượng quản lý dạy – học 92
  Bảng 2.6 Kết quả khảo sát mức độ cần thiết phải quan tâm đến vấn đề chất lượng quản lý, chất lượng quản lý dạy – học 93
  Bảng 2.7. Kết quả khảo sát mức độ cần thiết của đánh giá hiệu trưởng và đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của hiệu trưởng 94
  Bảng 2.8. Kết quả khảo sát nội dung chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ĐT 95
  Bảng 2.9. Kết quả khảo sát nội dung những tiêu chí, chỉ báo có liên quan đến quản lý dạy – học của chuẩn của Bộ GD&ĐT . 98
  Bảng 2.10. Kết quả khảo sát quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ĐT . 101
  Bảng 2.11. Kết quả khi dùng tiêu chí có liên quan đến quản lý dạy – học trong chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ĐT để đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường THCS
  103
  Bảng 2.12. Số liệu tổng hợp kết quả đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng THCS tại một số tỉnh/thành phố . 104
  Bảng 2.13. Số liệu chi tiết kết quả đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng THCS tại Hải Phòng . 105
  Bảng 3.1. Bảng kiểm tự đánh giá dành cho hiệu trưởng . 130
  Bảng 3.2. Bảng kiểm dành cho các thành viên đánh giá hiệu trưởng . 132
  Bảng 3.3. Ý kiến của cán bộ quản lý, hiệu trưởng và giáo viên về tính khoa học và tính hợp lý của cách tiếp cận hoạt động khi xây dựng các tiêu chí đánh giá
  137
  Bảng 3.4. Ý kiến của cán bộ quản lý và giáo viên về sự cần thiết của các hoạt động lớn mà hiệu trưởng phải thực hiện để quản lý dạy - học
  137
  Bảng 3.5. Ý kiến của hiệu trưởng về sự cần thiết của các hoạt động lớn mà hiệu trưởng phải thực hiện để quản lý dạy - học 139
  Bảng 3.6. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý việc xây dựng kế hoạch dạy - học 140
  Bảng 3.7. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý phân công giảng dạy cho giáo viên 141
  Bảng 3.8. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí trong hoạt động quản lý việc chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên . 141
  Bảng 3.9. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý việc thực hiện kế hoạch bài dạy của giáo viên . 142
  Bảng 3.10. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý phương pháp dạy – học 143
  Bảng 3.11. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn . 143
  Bảng 3.12. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên 144
  Bảng 3.13. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý công tác kiểm tra, đánh giá 145
  Bảng 3.14. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ của học sinh và nội quy của nhà trường
  146
  Bảng 3.15. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý việc dạy phương pháp, kỹ năng học tập cho học sinh
  146
  Bảng 3.16. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý các phong trào thi đua học tập 147
  Bảng 3.17. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá hoạt động chỉ đạo giáo viên giúp đỡ các đối tượng học sinh học tập .
  147
  Bảng 3.18. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá hoạt động chỉ đạo việc phối hợp với lực lượng giáo dục để quản lý học sinh .
  148
  Bảng 3.19. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá trong hoạt động quản lý các điều kiện đảm bảo dạy - học 148
  Bảng 3.20. Ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của nội dung tiêu chí đánh giá kết quả quản lý dạy – học của người hiệu trưởng . 149
  Bảng 3.21. Ý kiến về mức độ khoa học, khả thi, hợp lý của quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng 150
  Bảng 3.22. Kết quả đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường THCS quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng .
  152


  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ



  Các sơ đồ, biểu đồ Trang
  Sơ đồ 1.1. Các thành tố của chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 34
  Sơ đồ 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 49
  Sơ đồ 1.3. Mô hình cấu trúc nội dung đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 65
  Sơ đồ 3.1. Quy trình 4 bước đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng Trường trung học cơ sở . . 127
  Sơ đồ 3.2. Năm bước hiệu trưởng tự đánh giá 132






  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và chuẩn hóa giáo dục trở thành xu thế tất yếu của sự phát triển, những điều đó đã tác động mạnh mẽ đến GD&ĐT. Mặt khác, thị trường lao động và xã hội ngày càng yêu cầu cao hơn, đòi hỏi nhà trường phải cung cấp được những thông tin để chứng minh các hoạt động của mình thỏa mãn được yêu cầu của người học. Trường phổ thông có nhiệm vụ quan trọng tạo nền móng vững chắc cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và năng lực hoạt động để các em sẵn sàng tham gia lao động sản xuất hoặc tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn để tạo nguồn lực có trình độ đáp ứng yêu cầu của xã hội.
  Ngành GD&ĐT đang thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI đã xác định: “Phát triển GD&ĐT là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”. Nghị quyết Hội nghị cũng đã xác định tinh thần của đổi mới là: “Chuyển từ phát triển GD&ĐT từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng”. Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, lượng tri thức tăng lên không ngừng theo thời gian dẫn đến yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục. Nếu thực hiện phân cấp quản lý giáo dục mạnh mẽ thì người hiệu trưởng phải đảm nhiệm nhiều vai trò lớn hơn, đối diện với nhiều thách thức; khi ấy, người hiệu trưởng phải có đủ năng lực, phẩm chất mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
  Quản lý trường học bao gồm: Quản lý quá trình dạy - học, tài chính, nhân sự, hành chính và quản lý môi trường giáo dục. Mặt khác, hoạt động dạy – học có vai trò quan trọng quyết định chất lượng của quá trình dạy – học. Hoạt động dạy – học là con đường chủ đạo để nhà trường đạt được mục tiêu giáo dục. Quản lý dạy - học của người hiệu trưởng ngày càng trở lên quan trọng, nhưng hiện nay quản lý dạy – học của người hiệu trưởng còn nhiều bất cập, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và sự phát triển. Đứng trước nhiệm vụ đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng thì một trong những đòi hỏi là phải đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng.
  Đánh giá chất lượng hiệu trưởng nói chung, đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng nói riêng là một trong những công việc không thể thiếu của quản lý giáo dục, bởi vì: Đánh giá hiệu trưởng nhằm để hiệu trưởng hiểu biết bản thân, xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường; làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, xếp loại hiệu trưởng phục vụ công tác sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng; làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của hiệu trưởng [6].
  Bộ GD&ĐT đã triển khai đánh giá hiệu trưởng; các trường phổ thông đã thực hiện; tuy nhiên đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ĐT là đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường [6]. Đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ĐT không tập trung vào đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng. Mặt khác, khi đề cập về công tác quản lý chất lượng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI cũng nêu rõ: “Công tác quản lý chất lượng, thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng đúng mức”. Trong quản lý, nếu đánh giá như vậy không những không kích thích được khả năng hoàn thành tốt công việc quản lý dạy – học của hiệu trưởng mà đôi khi còn làm giảm vai trò, trách nhiệm quản lý dạy – học của hiệu trưởng, ảnh hưởng đến chất lượng dạy – học của nhà trường.
  Nếu đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng dựa trên cơ sở khoa học thì không những giúp hiệu trưởng thực hiện tốt hơn công việc quản lý dạy – học của mình mà còn góp phần nâng cao chất lượng dạy – học của nhà trường. Nói cách khác, đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng là giải pháp then chốt để trực tiếp nâng cao chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng, gián tiếp nâng cao chất lượng dạy – học của nhà trường.
  Có thể nói, đến thời điểm hiện tại chưa có công trình nghiên cứu nào về cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS một cách toàn diện và sâu sắc. Đặc biệt, để làm rõ ràng và sâu sắc các vấn đề như: Cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS là gì; có thể đề xuất bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS như thế nào; điều kiện nào để áp dụng thành công bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS, đó chính là những lý do cơ bản cho việc lựa chọn đề tài “Đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Góp phần cụ thể hóa cơ sở khoa học về đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS, đề xuất bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Quản lý nhà trường của người hiệu trưởng.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS.
  4. Phạm vi đề tài nghiên cứu
  - Về nội dung: Luận án nghiên cứu lý luận đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường THCS; nghiên cứu thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường THCS; đề xuất bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS.
  - Về địa bàn: Khảo sát ở 201 trường THCS của thành phố Hải Phòng; thử nghiệm đánh giá tại 8 trường THCS thuộc địa bàn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
  - Về đối tượng khảo sát: Cán bộ quản lý (đại diện Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn), giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.
  - Về thời gian: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 12/2010.
  5. Giả thuyết khoa học
  Nếu cụ thể hóa được cơ sở khoa học về đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS, xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng và thực hiện đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng theo quy trình (do Luận án đề xuất) thì có thể trực tiếp nâng cao chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng, gián tiếp nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS.
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Cụ thể hóa cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS;
  - Đề xuất bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học hiệu trưởng trường THCS;
  - Khảo nghiệm và thử nghiệm để khẳng định tính khả thi của bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
  Luận án sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và khái quát hóa các tài liệu trong nước và ngoài nước liên quan đến vấn đề nghiên cứu; nghiên cứu các văn kiện của Đảng (đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT); nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, các bài viết về đánh giá hiệu trưởng.
  7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  Luận án sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát bằng phiếu hỏi, phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp chuyên gia, phương pháp tổ chức hội thảo và tọa đàm (seminar).
  - Để thu thập những thông tin cần thiết về thực tiễn đánh giá hiệu trưởng ở Việt Nam, ngoài phương pháp nghiên cứu tài liệu, Luận án còn sử dụng phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi và phương pháp phỏng vấn sâu đối với một số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.
  - Để trưng cầu ý kiến đánh giá tính cấp thiết và tính khả thi của bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường THCS, Luận án sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát bằng phiếu hỏi, quan sát, phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp chuyên gia, phương pháp hội thảo và tọa đàm (seminar) đối với một số nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.
  7.3. Phương pháp thống kê
  Luận án sử dụng phương pháp thống kê trong nghiên cứu để xử lý các số liệu và dữ liệu thu thập được, từ đó có cơ sở rút ra các nhận xét, đánh giá và kết luận của Luận án.
  8. Luận điểm cơ bản
  - Quản lý dạy - học là một trong những hoạt động quản lý quan trọng của người hiệu trưởng, nó có ý nghĩa quyết định chất lượng dạy - học của nhà trường.
  - Để xác định chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng cần thiết phải đánh giá theo bộ tiêu chí (có nội dung đánh giá chất lượng hoạt động quản lý dạy – học và kết quả quản lý dạy – học của người hiệu trưởng) và tuân theo quy trình đánh giá gồm các bước cụ thể đảm bảo khách quan, khoa học.
  - Đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng tác động trực tiếp đến chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng, tác động gián tiếp đến chất lượng dạy - học của nhà trường.
  9. Đóng góp của Luận án
  - Luận án làm sáng tỏ, rõ ràng quan niệm về chất lượng quản lý, chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS.
  - Luận án chỉ ra thực tiễn đánh giá hiệu trưởng nói chung và đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS nói riêng.
  - Luận án đề xuất bộ tiêu chí gồm 15 tiêu chí, 60 chỉ báo và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS gồm 4 bước.
  - Luận án tổ chức trưng cầu ý kiến đánh giá của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tính cấp thiết, tính khả thi của bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS do Luận án đề xuất.
  10. Cấu trúc của Luận án
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, nội dung chính của Luận án gồm 3 chương:
  Chương 1. Cơ sở lý luận đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở
  Chương 2. Thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở Việt Nam
  Chương 3. Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

  Xem Thêm: Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status