Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở

  MỤC LỤC
  Tên ñề mục Trang
  Lời cam ñoan . i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt . vii
  Danh mục các bảng viii
  Danh mục các sơ ñồ, biểu ñồ . xi
  MỞ ðẦU . 1
  1. Lý do chọn ñề tài . 1
  2. Mục ñích nghiên cứu . 3
  3. Khách thể và ñối tượng nghiên cứu . 3
  4. Phạm vi ñề tài nghiên cứu 3
  5. Giả thuyết khoa học 4
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu . 4
  7. Phương pháp nghiên cứu 4
  8. Luận ñiểm cơ bản . 5
  9. ðóng góp của luận án . 6
  10. Cấu trúc của luận án . 6
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN ðÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DẠY -
  HỌC CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ
  SỞ .
  7
  1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn ñề 7
  1.1.1. Ở ngoài nước 7
  1.1.2. Ở trong nước 14
  1.2. Chất lượng quản lý và chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng trường trung học cơ sở
  18
  1.2.1. Tiếp cận hoạt ñộng ñối với vấn ñề nghiên cứu 18
  1.2.2. Chất lượng quản lý . 19iv
  1.2.3. Chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung
  học cơ sở 24
  1.3. Những vấn ñề trong ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người
  hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 49
  1.3.1. Một số khái niệm liên quan ñến ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học
  của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 49
  1.3.2. Vai trò và yêu cầu của ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của
  người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 56
  1.3.3. Nội dung ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng trường trung học cơ sở . 60
  1.3.4. Phương pháp và quy trình ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của
  người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 63
  Kết luận chương 1 67
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ðÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DẠY -
  HỌC CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT
  NAM .
  70
  2.1. Thực trạng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học
  cơ sở 71
  2.1.1. Thực trạng hoạt ñộng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng
  trường trung học cơ sở 71
  2.1.2. Một số phân tích về kết quả quản lý dạy - học của người hiệu trưởng
  trường trung học cơ sở hiện nay 81
  2.2. Một số vấn ñề về thực trạng ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học
  của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở
  85
  2.2.1. Nhận thức về chất lượng quản lý, chất lượng quản lý dạy - học . 86
  2.2.2. Thực trạng ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng dựa vào chuẩn hiệu trưởng của Bộ Giáo dục và ðào tạo 91
  2.2.3. Thực trạng ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng theo cách ñánh giá xếp loại công chức . 104
  2.2.4. Thực trạng ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu v
  trưởng dựa vào ðiều lệ trường trung học . 105
  2.2.5. Thực trạng ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng dựa vào bộ tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng giáo dục trường trung
  học cơ sở 106
  Kết luận chương 2 108
  CHƯƠNG 3. BỘ TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH ðÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
  QUẢN LÝ DẠY - HỌC CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG
  HỌC CƠ SỞ .
  111
  3.1. Bộ tiêu chí ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng trường trung học cơ sở . 111
  3.1.1. Nguyên tắc xây dựng bộ tiêu chí ñánh giá chất lượng quản lý dạy -
  học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 111
  3.1.2. Nội dung bộ tiêu chí ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người
  hiệu trưởng trường trung học cơ sở 112
  3.1.3. Yêu cầu tiêu chí và gợi ý minh chứng ñánh giá chất lượng quản lý
  dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 117
  3.2. Quy trình ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng trường trung học cơ sở . 119
  3.2.1. Căn cứ ñịnh hướng xây dựng quy trình ñánh giá chất lượng quản lý
  dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 119
  3.2.2. Các bước của quy trình ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của
  người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 122
  3.3. Những ñiều kiện và biện pháp áp dụng bộ tiêu chí và quy trình ñánh
  giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học
  cơ sở . 128
  3.4. Khảo nghiệm và thử nghiệm ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học
  của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 129
  3.4.1. Khảo nghiệm . 129
  3.4.2. Thử nghiệm . 145
  3.4.3. Nhận ñịnh chung về bộ tiêu chí và quy trình ñánh giá chất lượng vi
  quản lý dạy - học qua khảo nghiệm và thử nghiệm 147
  Kết luận chương 3 149
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 150
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN ðÃ
  ðƯỢC CÔNG BỐ 153
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 154
  PHỤ LỤC . 158vii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Bộ GD&ðT Bộ Giáo dục và ðào tạo
  CBCC Cán bộ chủ chốt
  CBQL Cán bộ quản lý
  CNTT Công nghệ thông tin
  ðCSVN ðảng cộng sản Việt Nam
  GD&ðT Giáo dục và ðào tạo
  GD Giáo dục
  GS Giáo sư
  HT Hiệu trưởng
  HP Hải Phòng
  KT - XH Kinh tế - Xã hội
  PGS Phó Giáo sư
  PPDH Phương pháp dạy - học
  QLCL Quản lý chất lượng
  QTC Quyền tự chủ
  Sở GD&ðT Sở Giáo dục và ðào tạo
  TP Thành phố
  THPT Trung học phổ thông
  THCS Trung học cơ sở
  TH Tiểu học
  UNESCO Tổ chức giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc
  UBND Ủy ban nhân dân
  XHCN Xã hội chủ nghĩa viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Các bảng Trang
  Bảng 1.1. Phân tích hoạt ñộng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng . . 33
  Bảng 1.2. Phân tích kết quả quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng . . 42
  Bảng 2.1. Ý kiến về hoạt ñộng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng
  trường trung học cơ sở 72
  Bảng 2.2.
  Ý kiến của cán bộ, giáo viên về yêu cầu/kỳ vọng người hiệu
  trưởng phải ñạt ñược khi quản lý dạy - học . 81
  Bảng 2.3. Ý kiến nhận xét về kết quả quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng trường trung học cơ sở hiện nay . 82
  Bảng 2.4. Nhận thức của cán bộ, giáo viên về vấn ñề chất lượng quản lý và
  chất lượng quản lý dạy - học . . 86
  Bảng 2.5. Kết quả khảo sát mức ñộ quan tâm của cán bộ, giáo viên ñối với
  vấn ñề chất lượng quản lý, chất lượng quản lý dạy - học 88
  Bảng 2.6. Kết quả khảo sát mức ñộ cần thiết phải quan tâm ñến vấn ñề chất
  lượng quản lý, chất lượng quản lý dạy - học 89
  Bảng 2.7. Kết quả khảo sát mức ñộ cần thiết của ñánh giá hiệu trưởng và
  ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của hiệu trưởng 90
  Bảng 2.8. Kết quả khảo sát nội dung chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ðT 91
  Bảng 2.9. Kết quả khảo sát nội dung những tiêu chí, chỉ báo có liên quan
  ñến quản lý dạy - học của chuẩn của Bộ GD&ðT . 94
  Bảng 2.10. Kết quả khảo sát quy trình ñánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo
  chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ðT . 97
  Bảng 2.11. Kết quả khi dùng tiêu chí có liên quan ñến quản lý dạy - học
  trong chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ðT ñể ñánh giá chất lượng
  quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS 99 ix
  Bảng 2.12. Số liệu tổng hợp kết quả ñánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
  THCS tại một số tỉnh/thành phố . 100
  Bảng 2.13. Số liệu chi tiết kết quả ñánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
  THCS tại Hải Phòng . 101
  Bảng 3.1. Bảng kiểm tự ñánh giá dành cho hiệu trưởng . 125
  Bảng 3.2. Bảng kiểm dành cho các thành viên ñánh giá hiệu trưởng . 127
  Bảng 3.3. Ý kiến của cán bộ quản lý, hiệu trưởng và giáo viên về tính khoa
  học và tính hợp lý của cách tiếp cận hoạt ñộng khi xây dựng các
  tiêu chí ñánh giá 131
  Bảng 3.4. Ý kiến của cán bộ quản lý và giáo viên về sự cần thiết của các hoạt
  ñộng lớn mà hiệu trưởng phải thực hiện ñể quản lý dạy -
  học 132
  Bảng 3.5. Ý kiến của hiệu trưởng về sự cần thiết của các hoạt ñộng lớn mà hiệu
  trưởng phải thực hiện ñể quản lý dạy - học 133
  Bảng 3.6. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá hoạt ñộng quản lý việc xây dựng kế hoạch dạy - học 134
  Bảng 3.7. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá hoạt ñộng quản lý phân công giảng dạy cho giáo viên 135
  Bảng 3.8. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  trong hoạt ñộng quản lý việc chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên . 135
  Bảng 3.9. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá hoạt ñộng quản lý việc thực hiện kế hoạch bài dạy của
  giáo viên .
  136
  Bảng 3.10. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá hoạt ñộng quản lý phương pháp dạy - học 137
  Bảng 3.11. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá hoạt ñộng quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn . 138
  Bảng 3.12. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá hoạt ñộng quản lý bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên 139x
  Bảng 3.13. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá hoạt ñộng quản lý công tác kiểm tra, ñánh giá 139
  Bảng 3.14. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá hoạt ñộng quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ của học
  sinh và nội quy của nhà trường 140
  Bảng 3.15. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá hoạt ñộng quản lý việc dạy phương pháp, kỹ năng học
  tập cho học sinh 141
  Bảng 3.16. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá hoạt ñộng quản lý các phong trào thi ñua học tập 141
  Bảng 3.17. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá hoạt ñộng chỉ ñạo giáo viên giúp ñỡ các ñối tượng học
  sinh học tập . 142
  Bảng 3.18. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá hoạt ñộng chỉ ñạo việc phối hợp với lực lượng giáo dục
  ñể quản lý học sinh . 142
  Bảng 3.19. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá trong hoạt ñộng quản lý các ñiều kiện ñảm bảo dạy - học 143
  Bảng 3.20. Ý kiến về mức ñộ cần thiết và mức ñộ khả thi của nội dung tiêu chí
  ñánh giá kết quả quản lý dạy - học của người hiệu trưởng . 143
  Bảng 3.21. Ý kiến về mức ñộ khoa học, khả thi, hợp lý của quy trình ñánh giá
  chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng 144
  Bảng 3.22. Kết quả ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng trường THCS quận Hồng Bàng, thành phố Hải
  Phòng . 146xi
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ
  Các sơ ñồ, biểu ñồ Trang
  Sơ ñồ 1.1. Các thành tố của chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng trường trung học cơ sở . 30
  Sơ ñồ 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng quản lý dạy - học của
  người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 45
  Sơ ñồ 1.3. Mô hình cấu trúc nội dung ñánh giá chất lượng quản lý dạy -
  học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở . 61
  Sơ ñồ 3.1. Quy trình 4 bước ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của
  người hiệu trưởng Trường trung học cơ sở . . 122
  Sơ ñồ 3.2. Năm bước hiệu trưởng tự ñánh giá 126 1
  MỞ ðẦU
  1. Lý do chọn ñề tài
  Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và chuẩn hóa giáo dục trở thành xu thế
  tất yếu của sự phát triển, những ñiều ñó ñã tác ñộng mạnh mẽ ñến GD&ðT.
  Mặt khác, thị trường lao ñộng và xã hội ngày càng yêu cầu cao hơn, ñòi hỏi
  nhà trường phải cung cấp ñược những thông tin ñể chứng minh các hoạt ñộng
  của mình thỏa mãn ñược yêu cầu của người học. Trường phổ thông có nhiệm
  vụ quan trọng tạo nền móng vững chắc cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và
  năng lực hoạt ñộng ñể các em sẵn sàng tham gia lao ñộng sản xuất hoặc tiếp
  tục học tập ở các bậc học cao hơn ñể tạo nguồn lực có trình ñộ ñáp ứng yêu
  cầu của xã hội.
  Ngành GD&ðT ñang thực hiện chủ trương ñổi mới căn bản, toàn diện
  GD&ðT. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI ñã xác ñịnh: “Phát
  triển GD&ðT là nâng cao dân trí, ñào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
  Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển
  toàn diện năng lực và phẩm chất người học” [3]. Nghị quyết Hội nghị cũng ñã
  xác ñịnh tinh thần của ñổi mới là: “Chuyển từ phát triển GD&ðT từ chủ yếu
  theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, ñồng thời ñáp ứng yêu
  cầu số lượng” [3]. Trong giai ñoạn hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh
  chóng của khoa học công nghệ, lượng tri thức tăng lên không ngừng theo thời
  gian dẫn ñến yêu cầu ñổi mới giáo dục, ñổi mới quản lý ñể nâng cao chất
  lượng giáo dục. Nếu thực hiện phân cấp quản lý giáo dục mạnh mẽ thì người
  hiệu trưởng phải ñảm nhiệm nhiều vai trò lớn hơn, ñối diện với nhiều thách
  thức; khi ấy, người hiệu trưởng phải có ñủ năng lực, phẩm chất mới có thể
  hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
  Quản lý trường học bao gồm: Quản lý quá trình dạy - học, tài chính,
  nhân sự, hành chính và quản lý môi trường giáo dục. Mặt khác, hoạt ñộng dạy
  - học có vai trò quan trọng quyết ñịnh chất lượng của quá trình dạy - học.
  Hoạt ñộng dạy - học là con ñường chủ ñạo ñể nhà trường ñạt ñược mục tiêu
  giáo dục. Quản lý dạy - học của người hiệu trưởng ngày càng trở lên quan 2
  trọng, nhưng hiện nay quản lý dạy - học của người hiệu trưởng còn nhiều bất
  cập, chưa thực sự ñáp ứng ñược yêu cầu của thực tiễn và sự phát triển. ðứng
  trước nhiệm vụ ñổi mới quản lý, nâng cao chất lượng quản lý dạy - học của
  người hiệu trưởng thì một trong những ñòi hỏi là phải ñánh giá chất lượng
  quản lý dạy - học của người hiệu trưởng.
  ðánh giá chất lượng hiệu trưởng nói chung, ñánh giá chất lượng quản
  lý dạy - học của người hiệu trưởng nói riêng là một trong những công việc
  không thể thiếu của quản lý giáo dục, bởi vì: ðánh giá hiệu trưởng nhằm ñể
  hiệu trưởng hiểu biết bản thân, xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn
  thiện và nâng cao năng lực lãnh ñạo, quản lý nhà trường; làm căn cứ ñể cơ quan
  quản lý giáo dục ñánh giá, xếp loại hiệu trưởng phục vụ công tác sử dụng, bổ
  nhiệm, miễn nhiệm, ñào tạo, bồi dưỡng và ñề xuất, thực hiện chế ñộ, chính
  sách ñối với hiệu trưởng; làm căn cứ ñể các cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng nhà giáo
  và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng, ñổi mới chương trình ñào tạo, bồi
  dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh ñạo, quản lý của hiệu trưởng [6].
  Bộ GD&ðT ñã triển khai ñánh giá hiệu trưởng; các trường phổ thông
  ñã thực hiện; tuy nhiên ñánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng của Bộ
  GD&ðT là ñánh giá phẩm chất chính trị, ñạo ñức nghề nghiệp; năng lực
  chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng lực lãnh ñạo, quản lý nhà trường [6].
  ðánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ðT không tập
  trung vào ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng. Mặt
  khác, khi ñề cập về công tác quản lý chất lượng, Nghị quyết Hội nghị Trung
  ương 8 khóa XI cũng nêu rõ: “Công tác quản lý chất lượng, thanh tra, kiểm
  tra, giám sát chưa ñược chú trọng ñúng mức” [3]. Trong quản lý, nếu ñánh giá
  như vậy không những không kích thích ñược khả năng hoàn thành tốt công
  việc quản lý dạy - học của hiệu trưởng mà ñôi khi còn làm giảm vai trò, trách
  nhiệm quản lý dạy - học của hiệu trưởng, ảnh hưởng ñến chất lượng dạy - học
  của nhà trường. 3
  Nếu ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng dựa
  trên cơ sở khoa học thì không những giúp hiệu trưởng thực hiện tốt hơn công
  việc quản lý dạy - học của mình mà còn góp phần nâng cao chất lượng dạy -
  học của nhà trường. Nói cách khác, ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của
  người hiệu trưởng là giải pháp then chốt ñể trực tiếp nâng cao chất lượng quản
  lý dạy - học của người hiệu trưởng, gián tiếp nâng cao chất lượng dạy - học
  của nhà trường.
  Có thể nói, ñến thời ñiểm hiện tại chưa có công trình nghiên cứu nào về
  cơ sở lý luận và thực tiễn ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người
  hiệu trưởng trường THCS một cách toàn diện và sâu sắc. ðặc biệt, ñể làm rõ
  ràng và sâu sắc các vấn ñề như: Cơ sở lý luận và thực tiễn ñánh giá chất lượng
  quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS là gì; có thể ñề xuất bộ
  tiêu chí và quy trình ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng trường THCS như thế nào; ñiều kiện nào ñể áp dụng thành công bộ
  tiêu chí và quy trình ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng trường THCS, ñó chính là những lý do cơ bản cho việc lựa chọn ñề tài
  “ðánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người Hiệu trưởng trường
  Trung học cơ sở”.
  2. Mục ñích nghiên cứu
  Góp phần cụ thể hóa cơ sở khoa học về ñánh giá chất lượng quản lý dạy
  - học của người hiệu trưởng trường THCS, ñề xuất bộ tiêu chí và quy trình
  ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS.
  3. Khách thể và ñối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Quản lý nhà trường của người hiệu trưởng.
  3.2. ðối tượng nghiên cứu
  ðánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường
  THCS.
  4. Phạm vi ñề tài nghiên cứu 4
  - Về nội dung: Luận án nghiên cứu lý luận ñánh giá chất lượng quản lý dạy -
  học của người hiệu trưởng trường THCS; nghiên cứu thực trạng ñánh giá chất
  lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS; ñề xuất bộ tiêu
  chí và quy trình ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng
  trường THCS.
  - Về ñịa bàn: Khảo sát ở 201 trường THCS của thành phố Hải Phòng; thử
  nghiệm ñánh giá tại 8 trường THCS thuộc ñịa bàn quận Hồng Bàng, thành
  phố Hải Phòng.
  - Về ñối tượng khảo sát: Cán bộ quản lý (ñại diện Phòng GD&ðT, hiệu
  trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn), giáo viên, nhân viên, học
  sinh và cha mẹ học sinh.
  - Về thời gian: Nghiên cứu ñược thực hiện từ tháng 12/2010.
  5. Giả thuyết khoa học
  Nếu cụ thể hóa ñược cơ sở khoa học về ñánh giá chất lượng quản lý dạy
  - học của người hiệu trưởng trường THCS, xây dựng ñược bộ tiêu chí ñánh
  giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng và thực hiện ñánh giá
  chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng theo quy trình (do luận án
  ñề xuất) thì có thể trực tiếp nâng cao chất lượng quản lý dạy - học của người
  hiệu trưởng, gián tiếp nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS.
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Cụ thể hóa cơ sở lý luận và thực tiễn ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học
  của người hiệu trưởng trường THCS;
  - ðề xuất bộ tiêu chí và quy trình ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học hiệu
  trưởng trường THCS;
  - Khảo nghiệm và thử nghiệm ñể khẳng ñịnh tính khả thi của bộ tiêu chí và
  quy trình ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường
  THCS.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 5
  Luận án sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và
  khái quát hóa các tài liệu trong nước và ngoài nước liên quan ñến vấn ñề
  nghiên cứu; nghiên cứu các văn kiện của ðảng (ñặc biệt là Nghị quyết Hội
  nghị Trung ương 8 khóa XI về ñổi mới căn bản và toàn diện GD&ðT); nghiên
  cứu các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; các bài báo ñăng trên các
  tạp chí chuyên ngành, các bài viết về ñánh giá hiệu trưởng.
  7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  Luận án sử dụng phương pháp ñiều tra, khảo sát bằng phiếu hỏi,
  phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp chuyên gia, phương pháp tổ chức
  hội thảo và tọa ñàm (seminar).
  - ðể thu thập những thông tin cần thiết về thực tiễn ñánh giá hiệu trưởng ở
  Việt Nam, ngoài phương pháp nghiên cứu tài liệu, luận án còn sử dụng
  phương pháp ñiều tra bằng phiếu hỏi và phương pháp phỏng vấn sâu ñối với
  một số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.
  - ðể trưng cầu ý kiến ñánh giá tính cấp thiết và tính khả thi của bộ tiêu chí và
  quy trình ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường
  THCS, luận án sử dụng phương pháp ñiều tra, khảo sát bằng phiếu hỏi, quan
  sát, phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp chuyên gia, phương pháp hội
  thảo và tọa ñàm (seminar) ñối với một số nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo
  viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.
  7.3. Phương pháp thống kê
  Luận án sử dụng phương pháp thống kê trong nghiên cứu ñể xử lý các
  số liệu và dữ liệu thu thập ñược, từ ñó có cơ sở rút ra các nhận xét, ñánh giá
  và kết luận của Luận án.
  8. Luận ñiểm cơ bản
  - Quản lý dạy - học là một trong những hoạt ñộng quản lý quan trọng của
  người hiệu trưởng, nó có ý nghĩa quyết ñịnh chất lượng dạy - học của nhà
  trường.
  - ðể xác ñịnh chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng cần thiết
  phải ñánh giá theo bộ tiêu chí (có nội dung ñánh giá chất lượng hoạt ñộng 6
  quản lý dạy - học và kết quả quản lý dạy - học của người hiệu trưởng) và tuân
  theo quy trình ñánh giá gồm các bước cụ thể ñảm bảo khách quan, khoa học.
  - ðánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng tác ñộng trực
  tiếp ñến chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng, tác ñộng gián
  tiếp ñến chất lượng dạy - học của nhà trường.
  9. ðóng góp của luận án
  - Luận án làm sáng tỏ quan niệm về chất lượng quản lý, chất lượng quản lý
  dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS.
  - Luận án chỉ ra thực tiễn ñánh giá hiệu trưởng nói chung và ñánh giá chất
  lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS nói riêng.
  - Luận án ñề xuất bộ tiêu chí gồm 15 tiêu chí, 60 chỉ báo và quy trình ñánh giá
  chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường THCS gồm 4
  bước.
  - Luận án tổ chức trưng cầu ý kiến ñánh giá của các nhà khoa học, cán bộ quản lý,
  giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tính cấp thiết, tính khả thi của
  bộ tiêu chí và quy trình ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng trường THCS do luận án ñề xuất.
  10. Cấu trúc của luận án
  Ngoài phần mở ñầu, kết luận và khuyến nghị, nội dung chính của luận
  án gồm 3 chương:
  Chương 1. Cơ sở lý luận ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng trường trung học cơ sở
  Chương 2. Thực trạng ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu
  trưởng trường trung học cơ sở Việt Nam
  Chương 3. Bộ tiêu chí và quy trình ñánh giá chất lượng quản lý dạy - học của
  người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

  Xem Thêm: Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status