Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông khu vực Hà Nội qua tham vấn nghề

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông khu vực Hà Nội qua tham vấn nghề

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 3
  3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3
  3.1. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU . 3
  3.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4
  4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 4
  5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU . 4
  6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4
  7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  7.1. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN . 4
  7.1.1. Tiếp cận theo Lý thuyết hoạt động . 4
  7.1.2. Tiếp cận theo Quan điểm hệ thống - cấu trúc 5
  7.1.3. Tiếp cận theo năng lực . 5
  7.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5
  7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận . 5
  7.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn . 6
  8. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CẦN BẢO VỆ . 8
  9. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN . 9
  10. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN . 9
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP QUA
  THAM VẤN NGHỀ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 10
  1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ . 10
  1.1.1. Nghiên cứu trên thế giới . 10
  1.1.2. Nghiên cứu ở Việt Nam . 14
  1.2. GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . 21
  1.2.1. Quan niệm về giáo dục hướng nghiệp 21
  1.2.2. Giáo dục THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân 23 iv

  1.2.3. Đặc điểm tâm –sinh lý của HS THPT ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề . 23
  1.2.4. Quá trình GDHN ở THPT 25
  1.3. GDHN QUA THAM VẤN NGHỀ Ở THPT 28
  1.3.1. Quan niệm về tham vấn nghề . 28
  1.3.2. GDHN qua tham vấn nghề ở THPT . 33
  1.3.3. Ưu thế và hạn chế của GDHN qua tham vấn nghề ở THPT . 41
  1.3.4. Mối quan hệ giữa con đường tham vấn nghề với các con đường GDHN
  khác . 43
  1.4. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH GDHN QUA THAM
  VẤN NGHỀ . 45
  1.4.1. Yếu tố thuộc về nhà tham vấn (GV) 45
  1.4.2. Yếu tố thuộc về HS 46
  1.4.3. Yếu tố thuộc về nhà trường 47
  1.4.4. Các yếu tố khác 47
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC
  SINH QUA THAM VẤN NGHỀ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 50
  2.1.1. Mục đích khảo sát . 50
  2.1.2. Đối tượng khảo sát . 50
  2.1.3. Nội dung khảo sát . 50
  2.1.4. Phương pháp khảo sát 50
  2.1.5. Thời gian khảo sát 51
  2.1.6. Xử lí kết quả khảo sát . 51
  2.2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG GDHN QUA THAM VẤN NGHỀ
  Ở CÁC TRƯỜNG THPT KV HÀ NỘI . 52
  2.2.1. Thực trạng GDHN ở các trường THPT KV Hà Nội 52
  2.2.2. Thực trạng tham vấn nghề ở trường THPT KV Hà Nội 57
  2.3. NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP
  KHẮC PHỤC 77
  2.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tham vấn nghề ở THPT KV Hà Nội 77
  2.3.2. Những khó khăn khi tổ chức tham vấn nghề ở các trường THPT KV Hà
  Nội 80 v

  2.3.3. Biện pháp khắc phục khó khăn 81
  CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THAM VẤN NGHỀ TRONG GIÁO
  DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 85
  3.1. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY TRÌNH HOẠT
  ĐỘNG THAM VẤN NGHỀ TRONG GHDN 85
  3.1.1. Nguyên tắc xây dựng quy trình hoạt động tham vấn nghề . 85
  3.1.2. Nguyên tắc thực hiện quy trình hoạt động tham vấn nghề trong GDHN 86
  3.2. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THAM VẤN NGHỀ VÀ HƯỚNG DẪN
  THỰC HIỆN QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THAM VẤN NGHỀ . 87
  3.2.1. Quy trình hoạt động tham vấn nghề . 87
  3.2.2. Hướng dẫn thực hiện quy trình hoạt động tham vấn nghề . 89
  3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THAM VẤN
  NGHỀ CÓ HIỆU QUẢ . 109
  3.3.1. Về phía nhà trường: 109
  3.3.2. Về phía giáo viên: . 110
  3.3.3. Về phía HS . 111
  3.4. THỰC HIỆN MẪU QUY TRÌNH THAM VẤN NGHỀ . 111
  3.4.1. Mô tả quy trình tham vấn cho nhóm HS 112
  3.4.2. Mô tả quy trình tham vấn cho cá nhân HS . 118
  CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 124
  4.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 124
  4.1.1. Mục đích thực nghiệm 124
  4.1.2. Đối tượng thực nghiệm và thời gian tiến hành thực nghiệm 124
  4.1.3. Nội dung thực nghiệm 125
  4.1.4. Phương pháp thực nghiệm 125
  4.1.5. Quy trình thực nghiệm . 126
  4.1.6. Tiêu chí và thang đánh giá . 130
  4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM . 135
  4.2.1. Phân tích kết quả thực nghiệm đợt 1 135
  4.2.2. Phân tích kết quả thực nghiệm đợt 2 148
  4.2.3. Nhận định chung 158 vi

  4.3. MÔ TẢ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP THỰC NGHIỆM . 160
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 165
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN 169
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 170
  PHỤ LỤC . 179

  vii

  MỤC LỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
  Bảng 2.1. Đánh giá của GV và HS về mức độ thực hiện các con đường GDHN . 52
  Bảng 2.2. Sự lựa chọn ngành, nghề của HS 56
  Bảng 2.3. Lí do chọn nghề của HS 56
  Bảng 2.4. Nhận thức của GV về tham vấn nghề trong GDHN . 57
  Bảng 2.5. Mức độ đạt mục tiêu tham vấn nghề trong GDHN 59
  Bảng 2.6. Mức độ thực hiện nội dung tham vấn nghề trong GDHN 60
  Bảng 2.7. Các hình thức tham vấn nghề trong GDHN . 63
  Bảng 2.8. Đánh giá của GV và HS về những khó khăn của HS trong quá trình chọn
  nghề . 64
  Bảng 2.9. Bối cảnh tham vấn nghề . 70
  Bảng 2.10. Kết quả chọn nghề của HS được tham vấn . 72
  Bảng 2.11. Khả năng nhận thức và đánh giá bản thân của HS . 74
  Bảng 2.12. Hiểu biết về nghề mà HS đã lựa chọn 75
  Bảng 2.13. Hiểu biết về trường đào tạo mà HS đã lựa chọn . 76
  Bảng 2.14. Các yếu tố ảnh hưởng đến tham vấn nghề 78
  Bảng 2.15. Những khó khăn khi tổ chức tham vấn nghề ở các trường THPT Hà Nội 80
  Bảng 4.1. Đối tượng TN đợt 1 124
  Bảng 4.2. Đối tượng TN đợt 2 125
  Bảng 4.3. Nhận thức của HS trong quá trình chọn ngành, nghề trước TN . 135
  Bảng 4.4. Kết quả chọn ngành, nghề của HS trước TN 137
  Bảng 4.5. Sự phù hợp với các chỉ số tâm lí 138
  Bảng 4.6. Bảng phân phối tần xuất kết quả đánh giá của các lớp TN1 và ĐC1 trước
  TNSP . 139
  Bảng 4.7. Xếp loại kết quả lựa chọn ngành, nghề của HS các lớp TN1 và ĐC1
  trước TNSP 139
  Bảng 4.8. Mức độ nhận thức của HS trong quá trình chọn ngành, nghề sau TN . 143
  Bảng 4.9. Kết quả chọn ngành, nghề sau TN của lớp TN1 và lớp ĐC1 . 145
  Bảng 4.10. Bảng phân phối tần xuất mức độ chọn ngành, nghề sau TNSP của lớp
  TN1 và ĐC1 145
  Bảng 4.11. Xếp loại kết quả mức độ chọn ngành, nghề lớp TN1 và ĐC1 sau TNSP
  . 146
  Bảng 4.12. Nhận thức của học sinh trong quá trình chọn ngành, nghề trước TN 149
  Bảng 4.13. Kết quả chọn ngành, nghề của HS trước TN 150
  Bảng 4.14. Sự phù hợp với các chỉ số tâm lí 150
  Bảng 4.15. Bảng phân phối tần xuất kết quả đánh giá của các lớp TN 2 và ĐC 2 trước
  TNSP 151 viii

  Bảng 4.16. Xếp loại kết quả chọn ngành, nghề của các lớp TN2 và ĐC2 trước
  TNSP . 152
  Bảng 4.17. Mức độ nhận thức sau TN . 154
  Bảng 4.18. Kết quả chọn ngành, nghề sau TN của lớp TN2 và lớp ĐC2 . 155
  Bảng 4.19. Bảng phân phối tần xuất mức độ chọn ngành, nghề sau TNSP của lớp TN2
  và ĐC2 . 156
  Bảng 4.20. Xếp loại kết quả mức độ chọn ngành, nghề lớp TN2 và ĐC2 sau TNSP
  . 157
  Sơ đồ 3.1 Quy trình hoạt động tham vấn nghề trong GDHN cho HS 88
  Biểu đồ 4.1: Xếp loại kết quả mức độ chọn ngành, nghề phù hợp của HS hai lớp
  TN1 và ĐC1 trước TNSP 140
  Biểu đồ 4.2: Xếp loại kết quả mức độ chọn ngành, nghề phù hợp của HS lớp TN1
  và ĐC1 sau TNSP . 147
  Biểu đồ 4.3: Xếp loại kết quả mức độ chọn ngành, nghề phù hợp của HS hai lớp
  TN2 và ĐC2 trước TNSP 153
  Biểu đồ 4.4: Xếp loại kết quả mức độ chọn ngành, nghề phù hợp của HS lớp TN2
  và ĐC2 sau TNSP . 158
  ix

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CĐ: Cao đẳng
  ĐC: Đối chứng
  ĐH: Đại học
  ĐTB/ X : Điểm trung bình
  GDH: Giáo dục học
  GDHN: Giáo dục hướng nghiệp
  GV: Giáo viên
  HS: Học sinh
  KTTH-HN: Kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp
  KV: KV
  TB: Thứ bậc
  THPT: Trung học phổ thông
  TLH: Tâm lí học
  TN: Thực nghiệm


  1

  MỞ ĐẦU
  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Nghề nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi con người.
  Có nghề nghiệp con người mới có cuộc sống ổn định, mới làm cho cuộc sống trở
  nên có ý nghĩa. Câu hỏi chọn nghề gì luôn là vấn đề trăn trở đối với các em khi
  bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, đặc biệt là đối với HS THPT. Vì vậy, GDHN
  hiện nay có vai trò rất lớn giúp cho HS nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, chọn
  được nghề phù hợp với bản thân đồng thời đáp ứng được nhu cầu của xã hội, góp
  phần vào việc phân luồng và sử dụng hợp lí nguồn lao động thúc đẩy phát triển kinh
  tế, xã hội bền vững. GDHN cho HS là một trong những vấn đề quan trọng được
  Đảng ta và Nhà nước ta quan tâm. Ngày 19 tháng 3 năm 1981, Hội đồng Chính phủ
  đã ban hành quyết định 126/CP về công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông
  và việc sử dụng HS các cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tốt nghiệp ra
  trường. Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã nêu rõ:
  “Coi trọng công tác hướng nghiệp và phân luồng HS trung học, chuẩn bị cho thanh
  niên, thiếu niên đi vào lao động nghề nghiệp phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu
  kinh tế trong cả nước và từng địa phương” [59].
  Thực tế những năm gần đây, nhiều sinh viên khi ra trường không có việc làm
  hoặc phải đào tạo lại, tình trạng ngồi nhầm ĐH xảy ra nhiều năm với nhiều sinh
  viên. Những cử nhân, kĩ sư thất nghiệp quay lại học trung cấp với quyết tâm làm lại
  cuộc đời ngày càng phổ biến và trở thành vấn đề nhức nhối. Theo điều tra của Bộ
  GD&ĐT năm 2006 cho thấy, cả nước có tới 63% số sinh viên ra trường không có
  việc làm, 37% số còn lại có việc làm thì hầu hết phải đào tạo lại và nhiều người
  không làm đúng nghề mình đã học [41]. Theo công bố của Bộ Lao động - Thương
  binh và Xã hội, quý IV/2013, cả nước có thêm 72.000 lao động trình độ ĐH, CĐ
  thất nghiệp.
  Nguyên nhân của thực trạng trên là do sự chọn nghề của HS chưa phù hợp.
  Công tác GDHN thời gian qua trong nhà trường THPT chưa tốt. Việc GDHN cho
  HS chưa đồng bộ và hệ thống. Đội ngũ GV đảm nhiệm công việc này không được
  đào tạo bài bản, chính quy mà là GV môn khác chuyển sang hoặc kiêm nhiệm. Phân
  bố thời gian, số tiết học cho môn Hoạt động GDHN còn ít. Nội dung GDHN trong
  nhà trường hiện nay còn hạn chế: phiến diện, chưa nói rõ được bản chất của các 2

  nghề, chưa xác lập được những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của cá nhân phù
  hợp với nghề đó. Về hình thức, còn nghèo nàn mang tính chất xơ cứng, đại trà, hình
  thức mà chưa phân hóa theo các đối tượng HS. Trong quá trình hướng nghiệp chỉ
  hướng tới cung cấp thông tin, đưa ra những lời khuyên mang tính chủ quan đôi khi
  áp đặt của nhà giáo dục, của GV. HS không có cơ hội đi tham quan các cơ sở sản
  xuất, kinh doanh, dịch vụ. Như vậy chưa đủ cơ sở để giúp HS có những quyết định
  đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Sự hiểu biết về nghề nghiệp
  cũng như những yêu cầu của nghề nghiệp mà các em lựa chọn và sự đáp ứng những
  yêu cầu của bản thân đối với nghề nghiệp còn hạn chế. Điều này dẫn đến các em có
  những sai lệch về sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Đa số HS không thể
  hình dung ra nghề nghiệp sau này của mình như thế nào, vì thế, việc lựa chọn
  trường và nghề nghiệp của các em theo cảm tính, HS chạy theo ngành “hot”, ngành
  dễ học chứ không chọn theo năng lực và nhu cầu của xã hội. Tình trạng này một
  mặt sẽ gây khó khăn cho các trường ĐH có nhiều HS lựa chọn không có đủ điều
  kiện cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu của người học;
  Mặt khác những nghề xã hội đang cần lại thiếu sinh viên theo học. Số liệu trên cho
  thấy tình trạng mất cân đối trong việc HS lựa chọn các ngành nghề, gây ra sự lãng
  phí, cả về tiền của, công sức và thời gian của bản thân cũng như cho quá trình đào
  tạo, lãng phí nguồn nhân lực và phân bố nguồn nhân lực không hợp lí, làm ảnh
  hưởng lớn đến năng suất lao động, cản trở sự phát triển về kinh tế xã hội, ảnh hưởng
  đến tiềm lực quốc gia, sức mạnh dân tộc.
  Trong quá trình chọn nghề, HS gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhận thức và
  đánh giá được bản thân, trong việc tìm thông tin về ngành nghề, trường thi, mâu
  thuẫn giữa cha mẹ và con cái trong sự lựa chọn nghề. Những khó khăn này không
  được giải quyết kịp thời sẽ gây nên sự lo lắng cho các em và dẫn đến việc các em đưa
  ra những quyết định không đúng đắn trong chọn nghề. Ở nhà trường THPT có nhiều
  con đường GDHN cho HS như: Thông qua hoạt động dạy các môn khoa học cơ bản,
  môn công nghệ; thông qua hoạt động ngoại khóa; thông qua Hoạt động GDHN chính
  khóa; thông qua sinh hoạt hướng nghiệp. Các con đường trên, đều có những ưu thế
  riêng tuy nhiên đều hướng tới việc cung cấp kiến thức cho HS mà chưa chú trọng đến
  việc giải quyết những khó khăn, giải tỏa những vướng mắc của HS trong quá trình
  chọn nghề. Hiện nay, tham vấn nghề là con đường GDHN hiện đại và thể hiện được 3

  ưu thế trong việc giải tỏa những khó khăn, vướng mắc của HS trong quá trình chọn
  nghề, khắc phục được những hạn chế của các con đường GDHN nêu trên, đồng thời
  trong quá trình trợ giúp HS giải quyết những khó khăn tham vấn nghề thực hiện được
  mục tiêu của GDHN đã đề ra là giúp cho HS chọn được nghề phù hợp với khả năng,
  sở thích, tính cách của bản thân và nhu cầu của xã hội.
  Trên thế giới, tham vấn nghề đã xuất hiện từ thế kỉ thứ 19 nhưng ở Việt Nam
  tham vấn nói chung và tham vấn nghề còn rất mới mẻ. Ở các trường THPT tham
  vấn nghề dường như chưa được tiến hành, nếu có chỉ là sự thực hiện mang tính cá
  lẻ, chưa đồng bộ, thiếu hệ thống. Đặc biệt hiện nay chưa có những cơ sở lí luận cụ
  thể để chỉ dẫn hoạt động này. Bản chất của tham vấn nghề là trợ giúp HS giải tỏa
  được khó khăn gặp phải trong quá trình chọn nghề đồng thời phát huy tiềm năng
  của bản thân HS, nâng cao năng lực tự giải quyết vấn đề của bản thân để chọn được
  nghề phù hợp nhất. Tham vấn nghề không chú ý đến việc đưa ra lời khuyên trong
  việc lựa chọn trường thi, nghề nghiệp sau này mà chủ yếu hướng đến việc giúp HS
  phát triển được năng lực trong quá trình chọn nghề đó là năng lực nhận thức và
  đánh giá bản thân, năng lực ra quyết định chọn nghề, chọn trường đào tạo phù hợp
  với năng lực, sở thích và nhu cầu phát triển nghề nghiệp của bản thân cũng như phù
  hợp với nhu cầu xã hội và hoàn cảnh của gia đình.
  Như vậy, xuất hiện mâu thuẫn: giữa một bên là vai trò quan trọng của công tác
  GDHN trong nhà trường để giúp HS lựa chọn được nghề phù hợp và một bên là sự
  yếu kém, hạn chế của công tác GDHN, trong đó việc vận dụng nghèo nàn, kém hiệu
  quả của các hình thức GDHN, đặc biệt là việc sử dụng những hình thức hiện đại phù
  hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi HS THPT còn hạn chế và vì lí do đó đề tài này
  nghiên cứu để giải quyết mâu thuẫn trên. Do vậy chúng tôi đã lựa chọn: “Giáo dục
  hướng nghiệp cho HS THPT KV Hà Nội qua tham vấn nghề” để nghiên cứu.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Xây dựng được quy trình hoạt động tham vấn nghề trong GDHN nhằm trợ
  giúp HS giải quyết những khó khăn trong quá trình chọn nghề góp phần nâng cao
  hiệu quả GDHN trong nhà trường THPT hiện nay.
  3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  3.1. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU
  Hoạt động GDHN cho HS ở THPT 4

  3.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  Quy trình tham vấn nghề trong GDHN
  4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
  Trong quá trình chọn nghề HS đã gặp rất nhiều khó khăn: Khó khăn trong việc
  nhận thức và đánh giá bản thân, thiếu hiểu biết về ngành, nghề, về trường thi và khó
  khăn trong việc ra quyết định chọn ngành, nghề, trường thi, vì vậy có thể xây dựng
  quy trình hoạt động tham vấn nghề cho HS THPT phù hợp với mục tiêu, nội dung
  và phương pháp GDHN thông qua đó trợ giúp HS giải quyết được những khó khăn
  trong quá trình chọn nghề góp phần nâng cao hiệu quả GDHN ở THPT
  5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  - Nghiên cứu cơ sở lí luận của GDHN qua tham vấn nghề ở THPT;
  - Phân tích thực trạng của GDHN qua tham vấn nghề ở THPT;
  - Xây dựng quy trình hoạt động tham vấn nghề trong GDHN ở THPT;
  - Tổ chức thực nghiệm nhằm khẳng định hiệu quả và tính khả thi của quy trình
  hoạt động tham vấn nghề cho HS THPT.
  6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đề tài tập trung nghiên cứu tham GDHN qua vấn nghề ở THPT với đối tượng
  tham vấn là HS lớp 10, 11, 12, và GV chủ nhiệm, GV kiêm nhiệm giảng dạy môn
  Hoạt động GDHN ở 4 trường nội thành và 4 trường ngoại thành KV Hà Nội: THPT
  Trần Nhân Tông - Quận Hai Bà Trưng, THPT Phan Đình Phùng - Quận Ba Đình,
  THPT Trần Phú, Quận Hoàn Kiếm , THPT Nguyễn Gia Thiều - Quận Long Biên;
  THPT Cao Bá Quát - Huyện Gia Lâm; THPT Ngọc Tảo - Huyện Phúc Thọ; THPT
  Vân Nội - Huyện Đông Anh, trường THPT Phú Xuyên A – Huyện Phú Xuyên.
  7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  7.1. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
  7.1.1. Tiếp cận theo Lý thuyết hoạt động
  Việc nghiên cứu tham vấn nghề trong GDHN được thực hiện theo nguyên tắc
  thông qua hoạt động và bằng hoạt động. Trong quá trình nghiên cứu, chúng ta phải
  nghiên cứu các hoạt động GDHN của GV ở THPT, hoạt động tự nhận thức và đánh
  giá bản thân của HS, quá trình lựa chọn nghề của HS, các hoạt động khác của GV và
  HS có liên quan đến GDHN và tham vấn nghề ở THPT. 5

  7.1.2. Tiếp cận theo Quan điểm hệ thống - cấu trúc
  Bản thân hoạt động GDHN là một hệ thống cấu trúc trọn vẹn được thực hiện
  thông qua nhiều con đường khác nhau, trong đó tham vấn nghề là một con đường
  vừa có tính độc lập vừa có mối liên hệ với các con đường khác do vậy khi nghiên
  cứu hoạt động tham vấn nghề cần phải nghiên cứu trong mối quan hệ với GDHN
  nói chung và với các con đường khác.
  7.1.3. Tiếp cận theo năng lực
  Xu hướng hiện đại trong giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng
  là tiếp cận theo hướng hình thành các năng lực hoạt động thực tiễn, hoạt động trí tuệ
  cho HS vì vậy khi nghiên cứu hoạt động tham vấn nghề cũng như khi xây dựng quy
  trình tham vấn nghề không chỉ dừng lại ở mức giải quyết những khó khăn, nâng cao
  hiểu biết mà mục tiêu cuối cùng hướng đến góp phần hình thành năng lực chọn
  nghề cho HS thông qua hoạt động tham vấn nghề.
  7.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận
  Nghiên cứu các tài liệu, các công trình nghiên cứu về GDHN và tham vấn
  nghề trong và ngoài nước trên cơ sở phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hoá, khái
  quát hoá, từ đó rút ra những kết luận khái quát, làm cơ sở lí luận cho đề tài nghiên
  cứu. Các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu bao gồm:
  - Các văn kiện, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước Việt Nam về GDHN;
  - Các công trình khoa học liên quan đến GDHN và GDHN cho HS THPT;
  - Các tài liệu về tham vấn tâm lý và tham vấn nghề cho HS THPT;
  - Các chương trình GDHN và tham vấn nghề của các trường THPT trong nước;
  - Các bài báo khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài.
  Quá trình nghiên cứu tài liệu được tiến hành như sau:
  - Thu thập, lựa chọn và sàng lọc các tư liệu có liên quan đến GDHN và tham
  vấn nghề, đặc biệt là GDHN và tham vấn nghề cho HS ở THPT;
  - Đọc và ghi chép các thông tin, số liệu có liên quan;
  - Phân tích, đánh giá các thông tin, số liệu thu thập được;
  - Khái quát hóa, hệ thống hóa những thông tin thu thập được;
  - Xây dựng cơ sở lí luận cho đề tài nghiên cứu. 6

  7.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  7.2.2.1. Phương pháp quan sát sư phạm
  Quan sát hoạt động GDHN và tham vấn nghề của GV ở các trường THPT,
  quan sát những biểu hiện của GV và HS trong quá trình tham vấn và lựa chọn nghề
  nhằm thu thập những thông tin thực tiễn bổ sung cho các tư liệu thu được từ các
  phương pháp nghiên cứu khác.
  Quan sát thông qua dự giờ môn GDHN, các hoạt động ngoại khóa khác và các
  buổi tham vấn nghề cho HS ở một số lớp của các trường THPT. Trong quá trình
  quan sát có ghi chép, nhận xét, đánh giá những kết quả thu được, so sánh với những
  phương pháp nghiên cứu khác.
  7.2.2.2. Phương pháp điều tra giáo dục
  Sử dụng phương pháp điều tra giáo dục nhằm thu thập thông tin về thực trạng
  vấn đề nghiên cứu như: Thực trạng GDHN trong nhà trường THPT KV Hà Nội;
  Thực trạng tham vấn nghề trong nhà trường THPT KV Hà Nội; Sự lựa chọn nghề
  của HS các trường THPT KV Hà Nội; Những nguyên nhân ảnh hưởng đến GDHN và
  quá trình tham vấn nghề ở các trường THPT KV Hà Nội
  Xây dựng hệ thống câu hỏi đóng và mở về GDHN và tham vấn nghề ở THPT
  với 3 mẫu phiếu dành cho các thầy cô trong Ban Giám hiệu, các GV tham gia thực
  hiện công tác GDHN và HS lớp 10, 11, 12 ở 8 trường THPT KV Hà Nội.
  Chúng tôi tiến hành điều tra bằng cách phát cho GV, HS mỗi người một phiếu
  và hướng dẫn cách trả lời đồng thời đề nghị họ trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi,
  sau khi trả lời xong thì thu lại phiếu điều tra.
  7.2.2.3. Phương pháp đàm thoại
  Tiến hành trò chuyện, phỏng vấn sâu với các GV và với HS nhằm làm rõ hơn
  những thông tin thu được về hoạt động GDHN và tham vấn nghề cho HS ở THPT
  và các vấn đề khác từ khảo sát thực tiễn được minh họa bằng lời phát biểu, lời nói
  của GV và HS THPT.
  Thông qua việc trao đổi trực tiếp bằng những câu hỏi mở để GV và HS có
  thể trả lời một cách tự nhiên nhất. Nội dung đàm thoại được chuẩn bị một cách chi
  tiết, rõ ràng theo từng mảng vấn đề nghiên cứu. Trình tự nội dung phỏng vấn không bị
  cố định theo trình tự đã chuẩn bị, mà có thể linh động, mềm dẻo tùy theo từng 7

  khách thể. Tuỳ theo đối tượng và khách thể của cuộc phỏng vấn sâu mà nội dung
  của mỗi cuộc đàm thoại có thể thay đổi.
  7.2.2.4. Phương pháp trắc nghiệm
  Dùng các trắc nghiệm đã được Việt hóa nhằm thu được những kết quả về tính
  cách, năng lực, sở thích, xu hướng nghề nghiệp của HS. Chúng tôi sử dụng 5 trắc
  nghiệm do các nhà nghiên cứu tâm lí, giáo dục nước ngoài xây dựng và đã được
  Việt hóa. Cụ thể: 1. Trắc nghiệm “Khả năng nghề nghiệp” của John Holland; 2.
  Trắc nghiệm IQ của Alfred.W.MunZent; 3. Trắc nghiệm Khí chất của H.J.
  Eysenck; 4. Trắc nghiệm Tính cách của MBTI; 5. Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp
  của A.E.Gôlômstốc
  Cách thức tiến hành: chúng tôi phát cho mỗi em một bản Phiếu trả lời trắc
  nghiệm, trong đó yêu cầu ghi đầy đủ những thông tin cần thiết. Ở mỗi nội dung trắc
  nghiệm khác nhau, chúng tôi phát những bản trắc nghiệm tới từng HS và hướng dẫn
  HS làm lần lượt với những thời gian cụ thể, rõ ràng.
  7.2.2.5. Phương pháp nghiên cứu trường hợp
  Phân tích một số trường hợp điển hình về sự lựa chọn nghề của HS lớp 12 để
  thấy rõ sự thay đổi trước và sau khi được tham vấn nghề.
  Trong phương pháp này, chúng tôi lựa chọn những em có những khó khăn
  điển hình trong quá trình lựa chọn ngành, nghề. Mô tả một cách cụ thể về những
  khó khăn mà các em gặp phải đồng thời chỉ rõ những thay đổi của các em sau khi
  được GV tham vấn nghề.
  7.2.2.6. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động giáo dục
  Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động được sử dụng trong việc nghiên
  cứu, đánh giá thực trạng và phân tích kết quả thực nghiệm.
  Sản phẩm hoạt động của HS được thể hiện qua kết quả của các bài thảo luận
  nhóm, kết quả tự đánh giá về bản thân HS thông qua bảng tự đánh giá, thông qua
  kết quả học tập của HS và kết quả trắc nghiệm và nghiên cứu việc lựa chọn nghề
  của HS trước và sau tham vấn nghề.
  7.2.2.7. Phương pháp chuyên gia
  Phương pháp chuyên gia được tiến hành nhằm tranh thủ ý kiến đóng góp của
  các nhà chuyên môn có kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục học và Tâm lý học về
  các vấn đề có liên quan đến GDHN và tham vấn nghề, để xây dựng khung cơ sở lí 8

  luận, xử lí và giải thích các số liệu đặc biệt là quy trình hoạt động tham vấn nghề
  cho HS ở THPT.
  Phương pháp này được tiến hành bằng hình thức tổ chức seminar, thảo luận
  khoa học, trao đổi trực tiếp và thông qua các phiếu đánh giá với chuyên gia trong
  lĩnh vực Giáo dục học và Tâm lý học
  7.2.2.8. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
  Tiến hành tham vấn nghề cho HS theo quy trình hoạt động tham vấn nghề
  đã xây dựng cho HS lớp 12 khẳng định tính khả thi và tính hiệu quả của quy
  trình đó.
  Chúng tôi lựa chọn những lớp HS có hiểu biết về bản thân, về ngành nghề,
  về trường thi tương đương nhau để tiến hành với hai hình thức tham vấn nhóm và
  tham vấn cá nhân.
  7.2.2.9. Phương pháp thống kê toán học
  Sử dụng phần mềm SPSS 13.0 để xử lí các thông tin thu được về định lượng
  và định tính từ đó rút ra những kết luận khái quát và cần thiết cho đề tài nghiên cứu
  8. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CẦN BẢO VỆ
  8.1. Tham vấn nghề là một con đường GDHN có mục tiêu, nội dung, hình
  thức, quy trình nhất định nhằm trợ giúp HS giải quyết khó khăn trong quá trình
  chọn nghề và đạt được mục tiêu GDHN, góp phần nâng cao hiệu quả GDHN trong
  giai đoạn hiện nay.
  8.2. Quy trình hoạt động tham vấn nghề xây dựng thể hiện rõ mục tiêu, nội
  dung, cách thức và hình thức thực hiện; Nếu tổ chức tham vấn nghề cho HS theo
  quy trình đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả GDHN trong nhà trường THPT
  8.3. Để thực hiện quy trình hoạt động tham vấn nghề có hiệu quả cần có
  những điều kiện nhất định: Nhà trường cần trang bị cơ sở vật chất cần thiết, có tài
  liệu tham khảo: các thông tin về nhu cầu nhân lực của xã hội, các bản mô tả nghề,
  các trắc nghiệm liên quan đến việc định hướng nghề cho HS; nhà tham vấn cần phải
  có kiến thức và kĩ năng tham vấn, có hiểu biết sâu rộng về ngành nghề, hệ thống các
  trường đào tạo; HS chủ động tích cực trong việc tự nhận thức và đánh giá bản thân,
  chủ động trong việc tìm kiếm thông tin, tài liệu liên quan đến sự lựa chọn nghề của
  bản thân. 9

  9. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
  9.1. VỀ LÍ LUẬN
  - Trên cơ sở phân tích, hệ thống hoá và kế thừa các lí thuyết về tham vấn,
  tham vấn nghề, luận án đã bổ sung và làm sáng tỏ thêm khái niệm; mục tiêu, nội
  dung, hình thức và quy trình hoạt động tham vấn nghề trong GDHN, góp phần bổ
  sung cho lí thuyết về GDHN ở THPT của Việt Nam hiện nay.
  - Xây dựng được quy trình hoạt động tham vấn nghề trong GDHN với 3 giai
  đoạn và 11 bước cụ thể, rõ ràng về mục tiêu, nội dung, cách thức và hình thức tiến
  hành phù hợp với mục tiêu GDHN trong nhà trường THPT.
  9.2. VỀ THỰC TIỄN
  - Luận án đã phân tích làm rõ thực trạng GDHN và tham vấn nghề trong nhà
  trường THPT. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình GDHN nói chung
  và tham vấn nghề nói riêng. Thực trạng cho thấy các trường THPT KV Hà Nội đã
  tiến hành hoạt động GDHN và tham vấn nghề nhưng kết quả là: nhiều HS chưa
  chọn được nghề cho bản thân; nhận thức và đánh giá về bản thân, hiểu biết về
  ngành, nghề và về trường đào tạo còn hạn chế; số lượng HS chọn được nghề theo
  cảm tính là chủ yếu. Kết quả này làm cơ sở quan trọng cho việc đổi mới và nâng
  cao hiệu quả GDHN cho HS THPT ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
  - Mẫu thực hiện quy trình hoạt động tham vấn nghề chỉ rõ cách thức tiến hành
  có thể làm tài liệu tham khảo cho các GV ở THPT khi họ muốn tiến hành tham vấn
  nghề cho HS theo quy trình đó đạt hiệu quả.
  10. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Khuyến nghị, luận án được cấu trúc thành 4
  chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận của GDHN qua tham vấn nghề ở THPT
  Chương 2: Thực trạng GDHN cho HS qua tham vấn nghề ở THPT
  Chương 3: Quy trình hoạt động tham vấn nghề trong GDHN ở THPT
  Chương 4: Thực nghiệm sư phạm

  Xem Thêm: Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông khu vực Hà Nội qua tham vấn nghề
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông khu vực Hà Nội qua tham vấn nghề sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status