Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hiệu lực của phân hữu cơ vi sinh Huco trên một số cây trồng ngắn ngày tại huyện Cư Juts - T

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu lực của phân hữu cơ vi sinh Huco trên một số cây trồng ngắn ngày tại huyện Cư Juts - T

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt vii
  Danh mục bảng viii
  MỞ ĐẦU .
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not
  defined.
  1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Cư Jút - tỉnh Đăk NôngError!
  Bookmark not defined.
  1.1.1. Điều kiện tự nhiên huyện Cư Jút . .
  1.1.2. Điều kiện kinh tế-xã hội của huyện Cư Jút . Error! Bookmark not
  defined.
  1.2. Tình hình sử dụng đất và sản xuất nông nghiệp của huyện Cư Jút . Error!
  Bookmark not defined.
  1.2.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp .
  1.2.2. Hiện trạng canh tác cây trồng huyện Cư Jút Error! Bookmark not
  defined.
  1.2.3. Định hướng phát triển cây ngô, đậu nành và bông của huyện Cư Jút
  . .
  1.3. Tình hình chung về sản xuất và phân bón cho cây ngô, cây đậu nành và cây
  bông . .
  1.3.1. Tình hình chung về sản xuất và phân bón cho cây ngôError! Bookmark iv
  1.3.2. Tình hình chung về sản xuất và phân bón cho cây đậu nành Error!
  Bookmark not defined.
  1.3.3. Tình hình chung về sản xuất và phân bón cho cây bông vải . Error!
  Bookmark not defined.
  1.4.Tình hình nghiên cứu và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinhError! Bookmark
  not defined.
  1.4.1.Nghiên cứu trong nước . .
  1.4.2.Nghiên cứu ngoài nước . .
  1.4.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ phân hữu cơ vi sinhError! Bookmark not
  defined.
  1.4.4. Giới thiệu phân hữu cơ vi sinh HUCO .
  CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark
  not defined.
  2.1. Đối tượng nghiên cứu .
  2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
  2.2.1 Thời gian nghiên cứu .
  2.2.2. Địa điểm nghiên cứu .
  2.3. Nội dung nghiên cứu .
  2.3.1. Đánh giá hiệu lực của phân bón HUCO đến sinh trưởng, phát triển của
  cây ngô . .
  2.3.2. Đánh giá hiệu lực của phân bón HUCO đến sinh trưởng, phát triển của
  cây đậu nành .
  2.3.3. Đánh giá hiệu lực của phân bón HUCO đến sinh trưởng, phát triển của
  cây bông vải . .
  2.4. Phương pháp nghiên cứu . .
  2.4.1. Phương pháp điều tra . .
  2.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm .v
  2.4.3. Phương pháp xử lý số liệu . .
  2.5. Các chỉ tiêu theo dõi .
  2.5.1. Cây Ngô . .
  2.5.2. Cây Đậu nành: . .
  2.5.3. Cây bông .
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬNError! Bookmark not
  defined.
  3.1. Đánh giá hiệu lực của phân hữu cơ vi sinh HUCO trên cây ngô Error!
  Bookmark not defined.
  3.1.1.Kết quả điều tra mức bón phân cho cây ngô của nông dân Error!
  Bookmark not defined.
  3.1.2.Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến sinh trưởng của cây ngô
  . .
  3.1.3. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến dinh dưỡng khoáng lá
  cây ngô . .
  3.1.4. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến sâu bệnh hại . Error!
  Bookmark not defined.
  3.1.5. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến các chỉ tiêu cấu thành
  năng suất và năng suất . .
  3.1.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm Error!
  Bookmark not defined.
  3.1.7. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến độ phì đất Error!
  Bookmark not defined.
  3.2. Đánh giá hiệu lực của phân hữu cơ vi sinh HUCO trên cây đậu nànhError!
  Bookmark not defined.
  3.2.1. Kết quả điều tra mức bón phân cho cây đậu nành của nông dân Error!
  Bookmark not defined.vi
  3.2.2. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến sinh trưởng của cây đậu
  nành .
  3.2.3. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến dinh dưỡng khoáng lá
  cây đậu nành .
  3.2.4. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến sâu bệnh trên cây đậu
  nành .
  3.2.5. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến các chỉ tiêu cấu thành
  năng suất và năng suất của đậu nành . .
  3.2.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm Error!
  Bookmark not defined.
  3.2.7. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến số lượng nốt sầnError!
  Bookmark not defined.
  3.2.8. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến độ phì đất Error!
  Bookmark not defined.
  3.3. Đánh giá hiệu lực của phân hữu cơ vi sinh HUCO trên cây bông vảiError!
  Bookmark not defined.
  3.3.1.Kết quả điều tra mức bón phân cho cây bông của nông dân Error!
  Bookmark not defined.
  3.3.2.Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến sinh trưởng của cây bông
  . .
  3.3.3.Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến dinh dưỡng khoáng lá cây
  bông . .
  3.3.4.Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến sâu bệnh trên cây bông
  vải . .
  3.3.5.Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến các chỉ tiêu cấu thành
  năng suất và năng suất . .vii
  3.3.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm Error!
  Bookmark not defined.
  3.3.7. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến độ phì của đất . Error!
  Bookmark not defined.
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .
  KẾT LUẬN . .
  KIẾN NGHỊ .viii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CN : Cao nhất
  CSB : Chỉ số bệnh
  DT : Diện tích
  ĐK : Đường kính
  KL : Khối lượng
  KK : Không khí
  LSD 0,05 : Sự sai khác ý nghĩa nhỏ nhất ở mức 0,05
  NS : Năng suất
  N : Đạm
  NSG : Ngày sau gieo
  NSLT : Năng suất lý thuyết
  NSTT : Năng suất thực thu
  SL : Số lượng
  TLB : Tỷ lệ bệnh
  TB : Trung bình
  TN : Thấp nhất
  VSV : Vi sinh vật ix
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  1.1. Các yếu tố khí tượng tại khu vực nghiên cứu năm 2009 5
  1.2. Phân loại đất thuộc địa phận huyện Cư Jút 6
  1.3. Hiện trạng sử dụng đất năm 2009 huyện Cư Jút 9
  1.4. Cơ cấu diện tích cây trồng ở huyện Cư Jút năm 2009 10
  1.5. Diện tích một số cây hàng năm của huyện CưJút 11
  1.6. Diện tích, năng suất và sản lượng ngô ở Việt Nam (1998-2006) 13
  1.7. Một số giống ngô lai được sử dụng phổ biến ở Tây Nguyên 14
  1.8. Lượng dinh dưỡng cây hút đất và phân bón 15
  1.9. Diện tích, năng suất và sản lượng đậu nành thế giới 2000-2008 16
  1.10. Kết quả sản xuất bông của công ty cổ phần bông Tây Nguyên trên
  các huyện của 2 tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông 20
  1.11. Diện tích gieo trồng các loại cây trồng của các tỉnh Tây Nguyên
  năm 2008 28
  1.12. Tình hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh trên địa bàn Tây
  Nguyên năm 2007 29
  3.1. Một số đặc tính thực vật học của cây ngô trong các công thức
  thí nghiệm tại Cư Jút – Đăk Nông, vụ 1 năm 2009 38
  3.2. Dinh dưỡng khoáng lá ngô phân tích của các công thức thí nghiệm
  tại Cư Jút – Đăk Nông, vụ 1 năm 2009 40
  3.3. Bệnh khô vằn gây hại trên cây ngô của các công thức thí nghiệm
  tại Cư Jút – Đăk Nông, vụ 1 năm 2009 41
  3.4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cây ngô của các
  công thức thí nghiệm tại CưJút – Đăk Nông, vụ 1 năm 2009 44 x
  3.5. Hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm tại Cư Jút –
  Đăk Nông, vụ 1 năm 2009 45
  3.6. Các chỉ tiêu đánh giá độ phì của đất sau thí nghiệm có bón
  và không bón HUCO 46
  3.7. Tỷ lệ các loại vi sinh vật có trong đất vào giai đoạn đầu vụ và
  cuối vụ qua các mẫu phân tích 47
  3.8. Tình hình sinh trưởng của cây đậu nành ở các công thức
  thí nghiệm nghiên cứu tại Cư Jút – Đăk Nông, vụ 1 năm 2009 50
  3.9. Dinh dưỡng khoáng lá cây đậu nành của các công thức thí nghiệm
  tại Cư Jút – Đăk Nông, vụ 1 năm 2009 52
  3.10. Bệnh gỉ sắt gây hại trên cây đậu nành của các công thức thí nghiệm
  tại CưJút – Đăk Nông, vụ 1 năm 2009 giai đoạn quả chín 54
  3.11. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lý thuyết của đậu nành
  ở các công thức thí nghiệm tại Cư Jút, Đăk Nông, vụ 1 năm 2009 55
  3.12. Hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm tại Cư Jút,
  Đăk Nông, vụ 1 năm 2009 58
  3.13. Số lượng nốt sần trên rễ cây đậu nành của các công thức thí
  nghiệm tại Cư Jút – Đăk Nông, vụ 1 năm 2009 60
  3.14. Các chỉ tiêu đánh giá độ phì của đất sau thí nghiệm có bón
  và không bón HUCO 61
  3.15. Tỷ lệ các loại vi sinh vật có trong đất vào giai đoạn đầu vụ
  và cuối vụ qua các mẫu phân tích 62
  3.16. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến sinh trưởng
  của cây bông ở các công thức thí nghiệm 66
  3.17. Dinh dưỡng khoáng lá cây bông của các công thức thí nghiệm
  tại Cư Jút – Đăk Nông vụ 2 năm 2009 67xi
  3.18. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến tình hình
  sâu bệnh hại bông 69
  3.19. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh HUCO đến các yếu tố
  cấu thành năng suất bông 73
  3.20. Hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm tại CưJút -
  Đăk Nông, vụ 2 năm 2009 74
  3.21. Các chỉ tiêu đánh giá độ phì của đất sau thí nghiệm có bón
  và không bón HUCO 76
  3.22. Tỷ lệ các loại vi sinh vật có trong đất vào giai đoạn đầu vụ và
  cuối vụ qua các mẫu phân tích 77

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu lực của phân hữu cơ vi sinh Huco trên một số cây trồng ngắn ngày tại huyện Cư Juts - T
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu lực của phân hữu cơ vi sinh Huco trên một số cây trồng ngắn ngày tại huyện Cư Juts - T sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status