Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hiểu quả kinh tế, xã hội của rừng trồng keo lá tràm ( acacia auriculiformis)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiểu quả kinh tế, xã hội của rừng trồng keo lá tràm ( acacia auriculiformis)

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa i
  Lời cam đoan . ii
  Lời cảm ơn iii
  Mục lục . IVi
  Danh mục chữ viết tắt
  Danh mục đồ thị
  Danh mục bảng biểu
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 3
  1.1 Trên thế giới . 3
  1.2 Trong nước . 6
  Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC
  NGHIÊN CỨU . 16
  2.1 Điều kiện tự nhiên 16
  2.1.1 Vị trí địa lý 16
  2.1.2 Địa hình . 16
  2.1.3 Khí hậu thời tiết . 17
  2.1.4 Thủy văn . 17
  2.1.5 Đất đai . 17
  2.2 Tình hình sản xuất lâm nghiệp 19
  2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất của Xuân Lâm . 19
  2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất của Xuân Lộc 20
  2.2.3 Hiện trạng sử dụng đất của Xuân Cảnh 21
  2.3 Tình hình kinh tế xã hội . 22 IVi
  2.3.1 Dân số . 22
  2.3.2 Đời sống dân cư . 23
  2.3.3 Y tế - Văn hóa - Giáo dục 24
  2.3.4 Tình hình giao thông . 24
  2.4 Thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên . 24
  Chương 3: ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG
  PHÁP NGHIÊN CỨU 26
  3.1 Đối tượng nghiên cứu . 26
  3.2 Mục tiêu nghiên cứu . 26
  3.3 Nội dung nghiên cứu 26
  3.3.1 Giới thiệu kỹ thuật trồng keo lá tràm . 26
  3.3.2 Đánh giá sinh trưởng . 26
  3.3.3 Đánh giá hiệu quả kinh tế 27
  3.3.4 Đánh giá hiệu quả xã hội . 27
  3.4 Phương pháp nghiên cứu . 27
  3.4.1 Phương pháp luận tổng quát 27
  3.4.2 Phương pháp nghiên cứu chung . 28
  3.4.3 Phương pháp nghiên cứu cụ thể . 28
  3.4.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 28
  3.4.3.2 Phương pháp điều tra sinh trưởng và trữ lượng . 29
  3.4.3.3 Thu thập các chỉ tiêu về chất lượng 30
  3.4.3.4 Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế 30
  3.4.3.5 Phương pháp đánh giá hiệu quả xã hội . 33
  3.4.3.6 Phương pháp xử lý số liệu 33
  Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34
  4.1 Kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng Keo lá tràm . 34 IVi
  4.1.1 Kỹ thuật trồng 34
  4.1.2 Kỹ thuật chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng . 34
  4.2 Đánh giá sinh trưởng 36
  4.2.1 Sinh trưởng chiều cao vút ngọn . 36
  4.2.2 Sinh trưởng đường kính D1,3 39
  4.2.3 Chất lượng rừng trồng . 41
  4.2.4 Đánh giá trữ lượng . 43
  4.3 Đánh giá hiệu quả kinh tế 45
  4.3.1 Chi phí đầu tư cho 01 ha rừng Keo lá tràm 45
  4.3.1.1 Chi phí đầu tư cho 01 ha tạo rừng tại 03 khu vực nghiên cứu . 46
  4.3.1.2 Chi phí đầu tư cho 01 ha tạo rừng tính cả lãi vay tại 03 khu vực nghiên
  cứu . 47
  4.3.2 Thu nhập từ 01 ha rừng Keo lá tràm 51
  4.4 Hiệu quả xã hội . 55
  4.5 Đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định kinh doanh trồng rừng Keo lá
  tràm ở địa phương 61
  4.5.1 Về kỹ thuật trồng rừng . 61
  4.5.2 Về chính sách 62
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63
  1 Kết luận 63
  2 Tồn tại 64
  3 Kiến nghị 65
  Tài liệu tham khảo
  Phụ biểu DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  A: Tuổi cây
  BCR: Tỷ suất thu nhập so với chi phí
  D 1.3 : Đường kính ngang ngực
  ĐVT: Đơn vị tính
  ha: hecta
  H vn : Chiều cao vút ngọn
  IRR: Tỷ lệ thu hồi vốn nội bộ
  M: Trữ lượng
  N: Số cây
  NPV: Giá trị hiện tại thực
  OTC: Ô tiêu chuẩn
  PH: Nồng độ chua
  TB: Trung bình
  TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
  UBND: Ủy ban nhân dân
  V: Thể tích thân cây
  V SL : Sản lượng gỗ
  X max1 : Trị số trung bình lớn thứ nhất
  X max2 : Trị số trung bình lớn thứ hai
  %: Tỷ lệ phần trăm
  : : Giá trị trung bình YDANH MỤC ĐỒ THỊ
  Hình 4.1. Biểu đồ sinh trưởng chiều cao Hvn của Keo lá tràm 10 năm tuổi
  Hình 4.2. Biểu đồ sinh trưởng đường kính D 1,3 của Keo lá tràm 10 năm tuổi
  Hình 4.3. Biểu đồ trữ lượng gỗ của Keo lá tràm 10 năm tuổi DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1 Sinh trưởng của Keo lá tràm tại Đại Lải (9/1990 - 8/ 1999)
  Bảng 1.2 Sinh trưởng của các xuất xứ Keo lá tràm tại Đông Hà, Sông Mây và
  Cẩm Quỳ (1994 - 1999).
  Bảng1.3 Sinh trưởng của các xuất xứ Keo lá tràm tại vườn giống Cẩm Quỳ và
  Chơn Thành (1997 - 2000).
  Bảng 1.4 Sinh trưởng của các dòng Keo lá tràm (xuất xứ Coen R) được lựa
  chọn tại Cẩm Quỳ (6/1998 - 4/2000).
  Bảng 1.5 Sinh trưởng của các xuất xứ keo lá tràm 03 tuổi
  Bảng 2.2 Cơ cấu các nhóm đất vùng nghiên cứu
  Bảng 2.3 Bảng tổng hợp hàm lượng dinh dưỡng trong đất tại các khu vực
  nghiên cứu.
  Bảng 2.4 Hiện trạng sử dụng đất khu vực xã Xuân Lâm
  Bảng 2.5 Hiện trạng đất lâm nghiệp của xã Xuân Lộc
  Bảng 2.6 Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp khu vực Xuân Cảnh
  Bảng 2.7 Thực trạng phát triển dân số qua một số năm
  Bảng 4.1 Chiều cao trung bình của Keo lá tràm 10 năm tuổi (m)
  Bảng 4.2 Đường kính trung bình D1,3 của Keo lá tràm 10 năm tuổi (cm)
  Bảng 4.3 Chất lượng rừng trồng của các khu vực nghiên cứu
  Bảng 4.4 Trữ lượng gỗ Keo lá tràm sau 10 năm tuổi
  Bảng 4.5 Chi phí trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ cho 01 ha tạo rừng đến
  năm thứ 10 của các khu vực
  Bảng 4.6 Tổng hợp chi phí đầu tư cho 01 ha rừng tính cả lãi vay chu kỳ kinh
  doanh10 năm ở Xuân Lâm
  Bảng 4.7 Tổng hợp chi phí đầu tư cho 01 ha rừng tính cả lãi vay chu kỳ kinh
  doanh10 năm ở Xuân Lộc Bảng 4.8 Tổng hợp chi phí đầu tư cho 01 ha rừng tính cả lãi vay chu kỳ kinh
  doanh10 năm ở Xuân Cảnh
  Bảng 4.9 Thu nhập từ 01 ha rừng Keo lá tràm
  Bảng 4.10 Cân đối thu nhập và chi phí cho 01 ha rừng (Chu kỳ kinh doanh
  10 năm)
  Bảng 4.11 Hiệu quả kinh tế cho 01 ha rừng
  Bảng 4.12 Số lao động tham gia trồng rừng 1 chu kỳ kinh doanh 10 năm
  Bảng 4.13 Khung phân tích SWOT 1
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Những năm gần đây, rừng tự nhiên đã bị suy giảm nhanh chóng cả về
  số lượng và chất lượng. Trước thực trạng đó, các địa phương ở nước ta đã
  quan tâm và đẩy mạnh kinh doanh trồng rừng. Trong đó việc trồng các loài
  cây mọc nhanh, năng suất cao góp phần tăng nhanh độ che phủ đất trống đồi
  núi trọc, đồng thời đáp ứng yêu cầu về gỗ, giải quyết việc làm cho cộng đồng
  xã hội, nhất là đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa.
  Phú Yên là một tỉnh thuộc vùng kinh tế duyên hải Nam Trung Bộ với
  tổng diện tích 5.045 km 2 . Ngành lâm nghiệp của tỉnh hiện đang quản lý và sử
  dụng 156.336 ha đối tượng đất trống đồi núi trọc phân bố ở vùng địa hình
  phức tạp.
  Huyện Sông Cầu là huyện miền núi của tỉnh Phú Yên có diện tích đất
  lâm nghiệp trong toàn huyện 29.917,3 ha. Trong đó đất chưa có rừng chiếm
  15.754,5 ha là tiềm năng trong việc kinh doanh và phát triển trồng rừng.
  Trong những năm qua, ngành lâm nghiệp tỉnh Phú Yên nói chung và
  Huyện Sông Cầu nói riêng đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực để duy trì và
  bảo vệ vốn rừng hiện có, khai thác hợp lý rừng tự nhiên. Đồng thời tích cực
  trồng rừng mới để nâng cao độ che phủ của rừng, bảo vệ đất đai, chống xói
  mòn và tạo ra nguồn nguyên liệu thay thế dần cho lâm sản từ rừng tự nhiên.
  Với mục tiêu ổn định kinh doanh lâm nghiệp, tăng cường tác dụng che
  phủ, bảo vệ sử dụng đất hiệu quả, nhiều đơn vị sản xuất lâm nghiệp trên địa
  bàn huyện đã chú trọng đầu tư công tác trồng rừng. Nhưng do nhiều nguyên
  nhân về giống, về kỹ thuật trồng còn hạn chế nên, năng suất các loại rừng
  trồng chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu gỗ cho công nghiệp chế biến và
  mục tiêu kinh tế nói chung. 2
  Trong các loài cây đưa vào trồng rừng, Keo lá tràm, Keo lai được đưa
  vào trồng thuần loài ở một số khu vực trên địa bàn huyện Sông Cầu - Phú Yên
  bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, chưa có những nghiên cứu
  đánh giá một cách toàn diện, do đó địa phương còn lúng túng trong việc đánh
  giá công tác phát triển trồng rừng từ khâu kỹ thuật đến hiệu quả kinh tế, hiệu
  quả xã hội.
  Để góp phần tìm hiểu tình hình sinh trưởng, phát triển và hiệu quả công
  tác trồng rừng phục vụ việc ổn định kinh doanh lâm nghiệp của địa phương,
  chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài:
  “Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của rừng trồng Keo lá tràm
  (Acacia auriculiformis) tại một số khu vực thuộc huyện Sông Cầu, tỉnh
  Phú Yên”
  Do quỹ thời gian có hạn, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về sinh trưởng
  chiều cao vút ngọn, đường kính ngang ngực D 1.3 , trữ lượng (M) và hiệu quả
  kinh tế, hiệu quả xã hội của việc trồng Keo lá tràm tại 3 xã: Xuân Lâm, Xuân
  Lộc và Xuân Cảnh huyện Sông Cầu - tỉnh Phú Yên.
  Đề tài sẽ góp phần nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc trồng rừng sản
  xuất và đề xuất một số vùng trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  Xem Thêm: Đánh giá hiểu quả kinh tế, xã hội của rừng trồng keo lá tràm ( acacia auriculiformis)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiểu quả kinh tế, xã hội của rừng trồng keo lá tràm ( acacia auriculiformis) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

chi phí trồng 1 ha keo

Luận văn thạc sĩ Lâm nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của rừng trồng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) tại một số khu vực thuộc huyện Sông Cầu tỉnh Phú Yên

01ha trồng bao nhiêu cây keo lai

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status