Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm cấp hạt của 5 dòng ca cao tại Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm cấp hạt của 5 dòng ca cao tại Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. Đặt vấn đề 1
  2. Mục tiêu của đề tài 3
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3
  3.1 Ý nghĩa khoa học 3
  3.2 Ý nghĩa thực tiễn 3
  4. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn đề tài 3
  5. Cấu trúc luận văn 4
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5
  1.1 Giới thiệu về cây ca cao 5
  1.1.1 Nguồn gốc 5
  1.1.2 Sự da dạng về di truyền 5
  1.1.3 Giá trị sử dụng của cây ca cao 8
  1.2 Đặc điểm thực vật học và yêu cầu sinh thái của cây ca cao 9
  1.2.1 Đặc điểm thực vật học 9
  1.2.1.1 Rễ 9
  1.2.1.2 Thân 10
  1.2.1.3 Lá 10
  1.2.1.4 Hoa 11
  1.2.1.5 Quả 11
  1.2.1.6 Hạt 12
  1.2.2 Yêu cầu sinh thái của cây ca cao 12
  1.2.2.1 Điều kiện khí hậu 12
  1.2.2.2 Đất đai 13
  1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ ca cao trong nước và trên thế giới 13
  1.3.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ ca cao trên thế giới 13
  1.3.1.1 Tình hình sản xuất 13 iv
  1.3.1.2 Tình hình tiêu thụ 15
  1.3.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ ca cao ở Việt Nam 17
  1.3.3 Tình hình sản xuất ca cao ở Đắk Lắk 20
  1.4 Thành tựu chọn tạo giống ca cao trên thế giới và trong nước 22
  1.4.1 Trên thế giới 22
  1.4.2 Trong nước 25
  1.4.3 Những khởi động bước đầu tại Đắk Lắk 27
  1.4.4 Một số kết quả nghiên cứu về các dòng ca cao 29
  CHƯƠNG 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
  2.1 Đối tượng nghiên cứu 31
  2.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 31
  2.3 Nội dung nghiên cứu 31
  2.4 Phương pháp nghiên cứu 31
  2.4.1 Phương pháp điều tra 31
  2.4.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 32
  2.4.3 Phương pháp lấy mẫu đất 33
  2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 33
  2.5 Các chỉ tiêu theo dõi 34
  2.5.1 Các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển 34
  2.5.2 Chỉ tiêu về quả, hạt 34
  2.5.3 Chỉ tiêu về năng suất 35
  2.5.4 Chỉ tiêu về sâu bệnh hại 35
  2.5.5 Các chỉ tiêu hóa tính đất 37
  2.6 Các biện pháp kỹ thuật áp dụng 37
  CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39
  3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên và thực trạng phát triển ca cao tại huyện Krông
  Ana 39
  3.1.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên của huyện Krông Ana 39
  3.1.1.1 Vị trí địa lý huyện Krông Ana 39 v
  3.1.1.2 Địa hình khu vực nghiên cứu 39
  3.1.1.3 Đất đai 40
  3.1.1.4 Khí hậu, thuỷ văn 41
  3.1.2 Vài nét đặc trưng của khu vực nghiên cứu 44
  3.2.2 Thực trạng phát triển ca cao tại huyện Krông Ana 45
  3.2 Đánh giá khả năng sinh trưởng của 5 dòng ca cao 47
  3.3 Đánh giá năng suất và phẩm cấp hạt của 5 dòng Ca cao 49
  3.4 Đánh giá tình hình sâu bệnh hại của 5 dòng ca cao 54
  3.4.1 Thành phần sâu hại, tỉ lệ hại và mức độ gây hại của một số loài sâu hại chủ
  yếu trên cây ca cao 54
  3.4.2 Thành phần bệnh hại, tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh của một số loại bệnh hại
  chủ yếu trên cây Ca cao 60
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64
  1. KẾT LUẬN 64
  2. KIẾN NGHỊ 64 vi
  CHỮ VIẾT TẮT
  ACRI: Ameriacan Cocoa Esearch Institute (Mỹ).
  CTV: Cộng tác viên.
  CB: Cấp bệnh.
  CSB: Chỉ số bệnh.
  CSB: Chỉ số bệnh.
  DB KTTV: Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn.
  DT: Diện tích.
  Ha: Hécta.
  KH: Ký hiệu.
  KTCB: Kiến thiết cơ bản.
  KK TB: Không khí trung bình.
  KD: Kinh doanh.
  MĐH: Mức độ hại.
  NS: Năng suất.
  PTNT: Phát triển Nông thôn.
  TB: Trung bình.
  TLH: Tỷ lệ hại.
  TLB: Tỷ lệ bệnh.
  TP HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh.
  TTXVN: Thông Tấn Xã Việt Nam.
  UBND: Ủy ban Nhân dân.
  VKH KTNLNTN: Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp
  Tây Nguyên. vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 1.1: Sản lượng hạt ca cao của thế giới (1.000 tấn) 14
  Bảng 1.2: Giá thành hạt ca cao của một số nước niên vụ 2006/2007 15
  Bảng 1.3: Tiêu thụ ca cao trên thế giới (1.000 tấn) 16
  Bảng 1.4: Sản lượng ca cao một số tỉnh năm 2008-2009 18
  Bảng 1.5: Các giống ca cao đang trồng tại Việt Nam 19
  Bảng 1.6: Tình hình xuất khẩu hạt ca cao của Việt Nam 20
  Bảng 1.7: Quy hoạch phát triển ca cao tại Đắk Lắk cho các vùng Dự án 21
  Bảng 1.8: chất lượng ca cao Việt Nam với một số nước 2008-2009 26
  Bảng 1.9: Chất lượng ca cao theo từng tỉnh (Năm 2008-2009) 27
  Bảng 2.1: Mức đầu tư cho vườn ca cao giai đoạn kinh doanh 38
  Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu khí tượng của khu vực nghiên cứu qua các năm 41
  Bảng 3.2: Số liệu khí tượng khu vực nghiên cứu từ 11/2009 đến 7 /2010 42
  Bảng 3.3: So sánh yêu cầu sinh thái của cây ca cao với điều kiện sinh thái
  Đắk Lắk 43
  Bảng 3.4: Một số chỉ tiêu hoá tính đất khu vực nghiên cứu 45
  Bảng 3.5: Diện tích, năng suất, sản lượng ca cao qua các năm của
  huyện Krông Ana 46
  Bảng 3.6: Sinh trưởng của 5 dòng ca cao sau trồng 6 năm (2003-2009) 47
  Bảng 3.7: Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của 5 dòng Ca cao 48
  Bảng 3.8: Mô tả đặc điểm hình thái quả của 5 dòng ca cao 49
  Bảng 3.9: Một số chỉ tiêu về quả ca cao 49
  Bảng 3.10: Kích thước quả của 5 dòng ca cao 50
  Bảng 3.11: Một số chỉ tiêu về hạt của 5 dòng ca cao 51
  Bảng 3.12: Kích thước và đặc điểm hạt của 5 dòng ca cao 52
  Bảng 3.13: Năng suất của 05 dòng ca cao trong niên vụ 2009-2010 53 viii
  Bảng 3.14: Thành phần sâu hại trên cây ca cao 55
  Bảng 3.15: Tỷ lệ hại, mức độ hại của một số loài sâu hại chủ yếu
  trên cây ca cao tại 4 thời điểm khác nhau (%) 57
  Bảng 3.16: Thành phần bệnh hại trên vườn ca cao 60
  Bảng 3.17: Tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh của một số bệnh hạichủ yếu ở 4 thời
  điểm khác nhau (%) 61 ix
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
  Trang
  Biểu đồ 1.1: Sản lượng Ca Cao theo từng tỉnh năm 2008-2009 18
  Biểu đồ 3.1: Diện tích, năng suất, sản lượng ca cao qua các năm 46
  Biểu đồ 3.2: Sinh trưởng của 5 dòng ca cao sau 6 năm (2003-2009) 48
  Biểu đồ 3.3. Năng suất của 05 dòng ca cao niên vụ 2009-2010 54
  Biểu đồ 3.4: Tỉ lệ hại của các loài sâu hại chủ yếu 59
  Biểu đồ 3.5: Mức độ hại của các loài sâu hại chủ yếu 59
  Biểu đồ 3.6: Tỉ lệ bệnh của các bệnh hại chủ yếu trên ca cao 62
  Biểu đồ 3.7: Chỉ số bệnh của các bệnh hại chủ yếu trên ca cao 631
  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  Việt Nam là một nước nông nghiệp, bên cạnh phát triển các loại cây
  lương thực, thực phẩm thì cây công nghiệp cũng là một loại cây trồng mang lại
  hiệu quả kinh tế cao cho nền kinh tế quốc dân. Ngoài các loại cây công nghiệp
  đã được biết đến như: cà phê, cao su được trồng phổ biến trong nông dân, thì
  cây ca cao đã và đang được quan tâm.
  Ca cao là cây công nghiệp nhiệt đới, thích hợp với nhiều loại đất khác
  nhau, không đòi hỏi đầu tư quá cao, đặc biệt là nước tưới. Là loại cây đã được
  biết đến từ lâu đời bởi những người thổ dân da Đỏ. Ca cao có nguyên sản từ
  vùng Nam Mỹ, hạ lưu sông Amazon, hiện nay được trồng ở nhiều nước trên thế
  giới như: Bờ Biển Ngà, Indonesia, Brazil, Ecuador
  Sản phẩm của cây ca cao là những mặt hàng nổi tiếng, có giá trị kinh tế
  cao. Nước uống sản xuất từ cây ca cao là một trong ba thức uống có giá trị mà
  ngày càng được con người sử dụng rộng rãi. Chính vì vậy mà cây ca cao được
  trồng nhiều nơi trên thế giới.
  Từ Nam Mỹ, cây ca cao phát triển sang các nước khác ở Trung và Nam
  Mỹ và đến cuối thế kỷ 16 lưu hành rộng rãi ở Châu Mỹ. Từ thế kỷ 16, ca cao bắt
  đầu phát triển rộng rãi sang các nước trên thế giới, trước hết là các nước Nam
  Mỹ và vùng biển Carible, sau đó ca cao vượt biển Thái Bình Dương và được
  trồng ở Philippin vào thế kỷ 17, tiếp tục mở rộng sang Ấn Độ và Srilanka vài
  chục năm sau. Cuối thế kỷ 19 ca cao mới được trồng ở Tây Phi, trước hết là
  Ghana và Nigieria, ở đây ca cao phát triển rất mạnh trên thị trường châu Âu.
  Năm 1900 châu Phi chiếm 17% tổng sản lượng toàn thế giới nhưng đến năm
  1996 đã chiếm 73% tổng sản lượng. Từ năm 1985 trở lại đây các nước châu Á
  bắt đầu phát triển cây ca cao, trước hết là Malaysia, Indonesia, Ấn Độ
  Ở Việt Nam, cây ca cao đã được du nhập năm 1878, lần đầu tiên trồng ở
  Bến Tre và sau đó được trồng rộng rãi ở nhiều vùng. Năm 1965 bắt đầu có 2
  chương trình trồng khảo nghiệm cây ca cao tại các tỉnh Tây Nguyên và đồng
  bằng sông Cửu Long. Tại Buôn Ma Thuột, khoảng 20ha ca cao được trồng xen
  với vườn cây cao su, năm 1985 vẫn còn những cây cho năng suất từ 150-200
  quả/năm. Tuy nhiên, sự phát triển của cây ca cao trong giai đoạn này trải qua rất
  nhiều khó khăn và thử thách do không có thị trường tiêu thụ cũng như người dân
  chưa được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên diện tích cây ca cao ngày càng thu
  hẹp và có thời gian người trồng ca cao đã phải chặt bỏ để thay vào những cây có
  giá trị hơn.
  Năm 1996, khi nhà máy Chocolate Quảng Ngãi đi vào hoạt động thì việc
  trồng ca cao trong nước bắt đầu có những bước chuyển mới. Năm 1997, Hội
  thảo chuyên đề về cây ca cao đã khẳng định cây ca cao là cây công nghiệp dài
  ngày có thể sinh trưởng và phát triển ở một số vùng hiện có quỹ đất đáng kể như
  Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long.
  Tháng 9 năm 1998, Chính phủ đã phê duyệt Dự án trồng cây ca cao đến
  năm 2010 là 100.000 ha tập trung 4 vùng trọng điểm: Tây Nguyên (28.500 ha),
  miền Đông Nam bộ (20.500 ha), Duyên Hải miền Trung (13.000 ha), và Đồng
  Bằng sông Cửu Long (918.500 ha) (Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp,
  tháng 10 năm 1998) [5].
  Ngày 21/7/2003 UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt Dự án phát triển cây
  ca cao của Tỉnh đến 2010 với diện tích 10.000 ha [4]. Tính đến năm 2005 tổng
  diện tích ca cao của tỉnh Đắk Lắk đã đạt được 1.024,9 ha trong tổng diện tích ca
  cao toàn quốc là 4.500 ha.
  Cây ca cao ở Đắk Lắk hiện nay đang được quan tâm và ngày càng gia
  tăng về diện tích, đầu tư thâm canh cao để tăng năng suất, sản lượng và chất
  lượng. Hiện nay, nông dân trồng đại trà nhiều giống khác nhau, vừa cây thực
  sinh và cây ghép nên chất lượng chưa đạt như mong muốn, để đáp ứng nhu cầu
  chọn lựa được các giống ca cao có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt và năng
  suất chất lượng hạt cao chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài:“Đánh giá sinh 3
  trưởng, phát triển, năng suất và phẩm cấp hạt của 5 dòng ca cao tại Huyện
  Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk”.
  2. Mục tiêu của đề tài
  Nhằm chọn ra một số dòng ca cao có khả năng sinh trưởng phát triển tốt,
  cho năng suất cao và phẩm cấp hạt tốt để phục vụ cho việc phát triển ca cao tại
  địa phương.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  3.1 Ý nghĩa khoa học
  - Kết quả sẽ cung cấp những dẫn liệu khoa học về khả năng sinh trưởng,
  phát triển, năng suất và chất lượng hạt của một số dòng ca cao trồng tại huyện
  Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.
  - Làm cơ sở để chọn được một số dòng ca cao có triển vọng, phù hợp với
  điều kiện sinh thái của địa phương và phục vụ các công trình nghiên cứu tiếp
  theo về cây ca cao tại tỉnh Đắk Lắk.
  3.2 Ý nghĩa thực tiễn
  - Kết quả đề tài sẽ xác định được những dòng ca cao có triển vọng và
  thích nghi tại địa phương để đưa vào cơ cấu cây trồng hàng năm. Góp phần tăng
  thu nhập và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.
  - Kết quả đề tài sẽ cung cấp những dẫn liệu về ca cao đang trồng tại địa
  phương, làm tài liệu tham khảo cho các trường Cao đẳng và Đại học chuyên
  ngành. Đồng thời phục vụ cho những nghiên cứu chiều sâu về các dòng ca cao.
  4. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn đề tài
  - Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Đề tài thực hiện từ tháng 09/2009 đến
  tháng 09/2010 tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ena, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.
  - Đề tài được tiến hành trong một thời gian ngắn nên chưa thể đánh giá
  một cách toàn diện về các điểm nổi bật của các dòng ca cao. Hơn nữa cây ca cao
  là cây công nghiệp dài ngày nên muốn hệ thống hoá cần phải có thời gian dài.
  Do vậy đề tài chỉ nghiên cứu 05 dòng ca cao: TD1, TD3, TD5, TD6, TD10 đang
  được trồng phổ biến tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 4
  5. Cấu trúc luận văn
  Luận văn được trình bày trong 64 trang không kể tài liệu tham khảo và
  phụ lục, trong đó có 25 bảng biểu và 08 đồ thị.
  Trong quá trình thực hiện đề tài tác giả đã tham khảo 26 tài liệu, trong đó
  có 14 tài liệu tiếng Việt, 12 tài liệu tiếng Anh và 04 tài liệu từ Internet.
  Toàn bộ luận văn gồm có 05 phần. Trong đó gồm:
  Mở đầu: 04 trang
  Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu : 31 trang
  Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu: 09 trang
  Chương 3: Kết quả và thảo luận: 28 trang
  Kết luận và kiến nghị: 01 trang

  Xem Thêm: Đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm cấp hạt của 5 dòng ca cao tại Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm cấp hạt của 5 dòng ca cao tại Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status