Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, xác định sự có mặt của protein 125 trong bệnh dịch tả lợn tại huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, xác định sự có mặt của protein 125 trong bệnh dịch tả lợn tại huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk

  MỤC LỤC
  Đầu mục Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC .iii
  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU viii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ ix
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 2
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU . 2
  1.1. Những nghiên cứu về bệnh dịch tả lợn . 2
  1.1.1. Ở thế giới 2
  1.1.2. Ở trong nước . 4
  1.2. Dịch tễ học bệnh dịch tả lợn . 8
  1.2.1. Căn bệnh 8
  1.2.2. Loài mắc bệnh 11
  1.2.3. Lứa tuổi và mùa xảy ra bệnh 12
  1.2.4. Đường xâm nhập và lây lan 12
  1.2.5. Cơ chế sinh bệnh học 13
  1.2.6. Triệu chứng của bệnh dịch tả lợn 15
  1.2.6.1. Thể quá cấp tính . 15
  1.2.6.2. Thể cấp tính . 15
  1.2.6.3. Thể mãn tính . 16
  1.2.6.4. Thể không điển hình (thể tiềm ẩn) . 17
  1.2.7. Bệnh tích của bệnh dịch tả lợn 18 iv
  1.2.7.1. Bệnh tích đại thể 18
  1.2.7.2. Bệnh tích vi thể 20
  1.3. Chẩn đoán bệnh . 20
  1.3.1. Chẩn đoán virus học 21
  1.3.1.1. Tiêm động vật thí nghiệm . 21
  1.3.1.2. Phương pháp tăng cường độc lực của virus Newcastle . 21
  1.3.1.3. Thí nghiệm trung hòa trên thỏ 22
  1.3.2. Chẩn đoán huyết thanh học . 22
  1.3.2.1. Phản ứng miễn dịch đánh dấu ELISA . 22
  1.3.2.2. Phản ứng kết tủa khuyếch tán trên thạch 23
  1.3.2.3. Phản ứng ngưng kết hồng cầu gián tiếp 23
  1.3.2.4 Phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu gián tiếp . 23
  1.3.2.5. Phản ứng miễn dịch huỳnh quang . 24
  1.3.3. Kỹ thuật PCR: polymerase chain reaction 25
  1.3.4. Chẩn đoán bằng phản ứng hóa học màu 25
  1.4. Phòng bệnh 25
  1.4.1. Khi chưa có dịch . 25
  1.4.2. Khi có dịch xảy ra . 25
  1.4.3. Phòng bệnh bằng vaccine hiện nay . 25
  1.5. Kháng nguyên HCV.Ag (P125) . 27
  CHƯƠNG 2 29
  ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29
  2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu . 29
  2.2. Nội dung nghiên cứu 29
  2.3. Phương pháp nghiên cứu . 29
  2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu . 29 v
  2.3.2. Phương pháp điều tra dịch tễ học 29
  3.3.3. Phương pháp chọn mẫu . 29
  2.3.4. Sơ lược về địa bàn chọn mẫu điều tra 29
  2.3.5. Lấy mẫu bệnh phẩm và bảo quản 30
  2.3.6. Các phương phương pháp chẩn đoán bệnh 30
  2.4. Phương pháp tính toán số liệu 31
  2.5. Xử lý số liệu 31
  CHƯƠNG 3 32
  KẾT QUẢ THẢO LUẬN . 32
  3.1. Một số đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội của huyện Krông Păk . 32
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên 32
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội . 33
  3.1.2.1. Tình hình chăn nuôi lợn tại huyện Krông Păk 34
  3.1.2.2. Công tác thú y 35
  3.2. Kết quả nghiên cứu dịch tễ học 38
  3.2.1. Kết quả nghiên cứu trên đàn lợn mắc bệnh . 38
  3.2.1.1. Xác định tỷ lệ mắc bệnh dịch tả lợn . 38
  3.2.1.2. Kết quả nghiên cứu xác định tỷ lệ mắc bệnh theo lứa tuổi 39
  3.2.2. Tỷ lệ mắc bệnh theo giống 41
  3.2.3. Kết quả nghiên cứu xác định tỷ lệ tử vong ở các lứa tuổi . 43
  3.3. Kết quả nghiên cứu về triệu chứng, bệnh tích 44
  3.3.1 Kết quả xác định triệu chứng của bệnh dịch tả lợn 44
  3.3.2. Kết quả bệnh tích của bệnh dịch tả lợn . 46
  3.4. Kết quả nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh theo thời gian . 49
  3.4.1. Kết quả xác định hệ số năm dịch 49
  3.4.2. Kết quả xác định hệ số mùa dịch 51 vi
  3.5. Kết quả chẩn đoán bệnh dịch tả lợn thông qua xác định P125 . 53
  3.5.1. Kết quả chẩn đoán HVC.Ag (P.125) trên những lợn nghi . 54
  3.5.2. Kết quả chẩn đoán HVC.Ag (P.125) theo lứa tuổi 55
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 57
  Kết luận 57
  Đề nghị . 58
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 59
  A - TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT . 59
  B - TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI . 61
  C - TÀI LIỆU THAM KHẢO TỪ CÁC Website 61
  MỘT SỐ PHỤ LỤC
  - Mẫu phiếu điều tra và mổ khám
  - Qui trình xét nghiệm ELISA tìm P125
  - Một số hình ảnh chẩn đoan bệnh
  - Một số ứng dụng phần mền dịch tễ Win Episcope 2.0
  - Giây xác nhậnvii
  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
  - AAHL : Australian Animal Health Laboratory
  - AND : Acid deoxyribonucleic
  - ARN : Acid ribonucleic
  - CPE : Cytopathologenie effect
  - CFE : Case fatality rate
  - DTL : Dịch tả lợn
  - ĐDL : Đóng dấu lợn
  - EC : European Community
  - ELISA : Enzyn linked immuno sorbent assay
  - END : Exaltation of Newcastle Disease virus
  - FATST : Fuorescent antibody tissue section technique
  - FACCT : Fluorescent antibody cell culture technique
  - MCAS : Monoclonal antibodies
  - PCR : Polymerasa chain reaction
  - PK : Pig kidney
  - PTH : Phó thương hàn
  - P125 : Protein 125
  - Rnase : Ribonuclease
  - rPAV : Recombinant procine Adenovirus
  - RT : Reverse Transcriptase
  - RT- Npcr : Reverse Transcription - nested Polymerase
  Chain Reaction
  - SK6 : Swine Kidney 6
  - SMEDI : Stillbirth, mummification, embryonic death
  and infertility of swine
  - TCTD : Tissue culture infected dose
  - TCID 50 : Tissue Culture Infectious Dose 50
  - THT : Tụ huyết trùng viii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1. Các loại vaccin thường sử dụng tại Việt Nam 27
  Bảng 3.1. Tổng số đàn lợn nuôi và sản lượng thịt của huyện . 34
  Bảng 3.2. Tổng đàn lợn tại các năm ở các xã nghiên cứu 35
  Bảng 3.3. Điều tra về mạng lưới thú y huyện Krông Păk 36
  Bảng 3.4. Kết quả tiêm phòng bệnh dịch tả lợn từ 2005 - 2010 . 37
  Bảng 3.5. Tỷ lệ mắc bệnh DTL từ năm 2005 đến 2010 . 38
  Bảng 3.6. Tỷ lệ mắc bệnh theo lứa tuổi . 39
  Bảng 3.7. Tỷ lệ mắc bệnh DTL theo giống . 41
  Bảng 3.8. Tỷ lệ tử vong qua các lưa tuổi lứa tuổi ở các năm . 43
  Bảng 3.9. Triệu chứng của bệnh dịch tả lợn 45
  Bảng 3.10. Bệnh tích của bệnh dịch tả lợn . 47
  Bảng 3.11. Hệ số năm dịch của bệnh DTL từ 2005 - 2009 50
  Bảng 3.12. Hệ số mùa dịch . 51
  Bảng 3.13. Chi tiết lây mẫu và kết quả xét nghiệm . 53
  Bảng 3.14. Kết quả chẩn đoán HVC.Ag (P.125) trên những lợn . 54
  Bảng 3.15. Kết quả chẩn đoán HVC.Ag (P.125) trên các đối 55 ix
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH
  Biểu đồ 1. Tỷ lệ mắc bệnh DTL theo lứa tuổi . 40
  Biểu đồ 2. Tỷ lệ mắc bệnh DTL theo giống 42
  Đồ thị 1. Hệ số mùa dịch 52
  Hình 1. Lợn sốt bỏ ăn, viêm kết mạc mắt 46
  Hình 2. Lợn bị liệt chân sau . 46
  Hình 3. Lợn tiêu chảy 46
  Hình 4. Da xuất huyết lấm tấm 46
  Hình 5 & hình 6. Sảy thai ở lợn nái . 46
  Hình 7. Hạch màng treo ruột sưng, xuất huyết . 47
  Hình 8. Hạch amydan sưng xuất huyết 47
  Hình 9 & hình 10. Thận sưng, xuất huyết đinh ghim 48
  Hình 11 Thận sưng, xuất huyết bể thận. 48
  Hình 12 Bàng quang xuất huyết. . 48
  Hình 13. Sụn tiểu thiệt xuất huyết . 48
  Hình 14. Lách nhồi huyết hình răng cứa . 48
  Hình 15. Loét hình cúc áo van hồi manh tràng 49
  Hình 16. Loét có bờ ở ruột . 491
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Chăn nuôi lợn ngày càng theo hướng nạc hóa và qui mô chăn nuôi
  đang dần theo hướng tập trung trang trại, bên cạnh chăn nuôi nông hộ đã
  được áp dụng rộng rãi tại nhiều địa phương trong toàn tỉnh Đăk Lăk. Trong
  đó, huyện Krông Păk là địa phương được đánh giá như một điển hình và có
  tổng đàn lợn dẫn đầu cả tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay người chăn nuôi tại huyện
  vẫn gặp nhiều vấn đề khó khăn trong việc phòng một số bệnh truyền nhiễm
  trong đó có bệnh dịch tả lợn (DTL). Theo nghiên cứu của nhiều tác giả trên
  phạm vi rộng nhiều năm trên nhiều tỉnh đã cho thấy hiện nay bệnh DTL xảy
  ra phức tạp, âm ỉ và lẻ tẻ nhưng thường xuyên ở các cơ sở chăn nuôi tập
  trung và chăn nuôi hộ gia đình mà không trở thành dịch lớn như một số bệnh
  khác. Thực tế theo báo cáo của Chi cục thú y tỉnh Đăk Lăk thì bệnh DTL vẫn
  còn trong danh sách các bệnh phải tiêm phòng theo lịch hàng năm. Vấn đề
  này đồng nghĩa với việc người chăn nuôi và các cơ quan chức năng vẫn
  thường xuyên đối mặt với bệnh DTL trên vùng.
  Những vấn đề nêu trên cho thấy rằng việc nghiên cứu dịch tễ của bệnh
  DTL tại huyện Krông Păk – tỉnh Đăk Lăk không kém phần quan trọng. Do
  đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch
  tễ học, xác định sự có mặt của protein 125 trong bệnh dịch tả lợn tại huyện
  Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk”.
  2. Mục tiêu của đề tài
  - Xác định một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh dịch tả lợn tại huyện
  Krông Păk – tỉnh Đăk Lăk.
  - Xác định được chính xác sự có mặt của virus DTL trên đàn lợn nuôi
  trong khu vực nghiên cứu thông qua việc phát hiện kháng nguyên HVC.Ag
  (P.125).

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, xác định sự có mặt của protein 125 trong bệnh dịch tả lợn tại huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, xác định sự có mặt của protein 125 trong bệnh dịch tả lợn tại huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status