Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển tư duy biện chứng của học sinh trong dạy học hình học ở THPT

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển tư duy biện chứng của học sinh trong dạy học hình học ở THPT

  MỤC LỤC Trang
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5
  1.1. Cơ sở lí luận 5
  1.1.1. Khái niệm về tư duy 5
  1.1.2. Khái niệm tư duy toán học 8
  1.1.3. Khái niệm tư duy biện chứng 8
  1.1.4. Các đặc trưng cơ bản của tư duy biện chứng 10
  1.1.5. Các loại hình tư duy toán học 18
  1.1.6. Sự cần thiết phải rèn luyện và phát triển tư duy biện
  chứng cho học sinh trong dạy học môn Toán
  34
  1.1.7. Tư duy biện chứng có thể rèn luyện và phát triển cho học
  sinh trong dạy học môn Toán
  40
  1.2. Hoạt động tư duy trong dạy học môn Toán 47
  1.2.1. Khái niệm hoạt động 47
  1.2.2. Quan điểm hoạt động trong dạy học môn Toán 48
  1.2.3. Đổi mới phương pháp dạy học môn Toán 49
  1.2.4. Hoạt động hóa người học khi dạy học các tình huống điển hình 49
  1.3. Những biểu hiện của tư duy biện chứng trong dạy học
  môn Hình học ở trường THPT
  60
  1.4. Tình hình rèn luyện và phát triển tư duy biện chứng ở
  trường phổ thông
  64
  1.4.1. Tình hình rèn luyện và phát triển duy biện chứng ở
  trường phổ thông
  64
  1.4.2. Nguyên nhân 65
  1.5. Kết luận Chương 1 66 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN RÈN LUYỆN
  VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHO HỌC SINH THÔNG
  QUA DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở TRƯỜNG THPT
  67
  2.1. Môn Hình học ở trường THPT 67
  2.1.1. Mục tiêu dạy học môn Hình học ở trường THPT 67
  2.1.2. Nội dung dạy học môn Hình học ở trường THPT 68
  2.1.3. Phương pháp dạy học môn Hình học ở trường THPT 68
  2.1.4. Đặc điểm sách giáo khoa môn Hình học ở trường THPT 69
  2.2. Đặc điểm xây dựng chương trình Hình học ở trường THPT 71
  2.2.1. Hình học và không gian hình học ở trường phổ thông 71
  2.2.2. Những đặc điểm có liên quan đến việc rèn luyện tư duy biện chứng 73
  2.3. Những căn cứ của việc đề ra các biện pháp rèn luyện và
  phát triển tư duy biện chứng cho học sinh thông qua dạy
  học Hình học ở trường THPT
  74
  2.3.1. Căn cứ vào đặc điểm của môn Hình học 74
  2.3.2. Căn cứ vào nhu cầu của thực tiễn 75
  2.3.3. Căn cứ vào mối quan hệ biện chứng của môn Hình học
  với các môn học khác
  76
  2.4. Những định hướng của việc đề ra các biện pháp rèn luyện
  và phát triển tư duy biện chứng cho học sinh thông qua
  dạy học Hình học ở trường THPT
  78
  2.4.1. Rèn luyện và phát triển tư duy biện chứng trước hết phải đáp ứng
  được mục đích của việc dạy, học môn Toán ở trường phổ thông
  78
  2.4.2. Khai thác chương trình và sách giáo khoa hiện hành để rèn
  luyện và phát triển tư duy biện chứng
  78
  2.4.3. Rèn luyện và phát triển tư duy biện chứng dựa trên định hướng
  đổi mới phương pháp dạy học hiện nay
  79
  2.4.4. Rèn và phát triển tư duy biện chứng cần chú trọng tới việc rèn luyện,
  bồi dưỡng cách thức tìm tòi và vận dụng kiến thức của từng lĩnh
  vực Toán học cho học sinh
  82
  2.4.5. Rèn luyện và phát triển tư duy biện chứng cho học sinh cần căn cứ
  vào thành tựu nghiên cứu về tư duy biện chứng của Tâm lí học,
  Giáo dục học hiện đại
  83 2.5. Những biện pháp thực hiện nhằm góp phần rèn luyện
  và phát triển tư duy biện chứng cho học sinh thông qua
  dạy học Hình học ở trường THPT
  85
  2.5.1. Biện pháp 1: Làm cho học sinh biết xem xét các đối tượng
  Toán học trong cả quá trình lịch sử phát triển của nó và
  xem xét đối tượng Toán học một cách khách quan để thấy
  nguồn gốc ra đời, điều kiện tồn tại, bản chất của đối tượng
  85
  2.5.2. Biện pháp 2: Làm cho học sinh biết xem xét các đối tượng Toán học
  dưới nhiều khía cạnh khác nhau và xem xét các đối tượng Toán
  học trong mối liên hệ với các đối tượng Toán học có liên quan
  108
  2.5.3. Biện pháp 3: Làm cho học sinh biết phát hiện những thay đổi
  từ sự biến đổi về lượng sang biến đổi về chất
  142
  2.5.4. Biện pháp 4: Làm cho học sinh có khả năng xem xét đối
  tượng Toán học trong sự mâu thuẫn và thống nhất
  146
  2.5.5. Biện pháp 5: Làm cho học sinh biết xem xét một đối tượng
  Toán học đồng thời xem xét phủ định của đối tượng đó
  148
  2.3.6. Biện pháp 6: Làm cho học sinh thấy được mối liên hệ
  giữa các kiến thức Toán học với thực tiễn
  153
  2.5.7. Biện pháp 7: Làm cho học sinh biết chú trọng các thao tác tư duy 159
  2.5.8. Sự lựa chọn và phối hợp các biện pháp 164
  2.6. Kết luận chương 2 167
  CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 168
  3.1. Mục đích thực nghiệm 168
  3.2. Tổ chức và nội dung thực nghiệm 168
  3.2.1. Tổ chức thực nghiệm 168
  3.2.2. Nội dung thực nghiệm 169
  3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm 174
  3.3.1. Đánh giá định tính 174
  3.3.2. Đánh giá định lượng 176
  3.4. Kết luận chương 3 188
  KẾT LUẬN 189
  Các công trình đã công bố của tác giả 190
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 192
  PHỤ LỤC 1
  Phiếu hỏi 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN
  Viết tắt Viết đầy đủ Viết tắt Viết đầy đủ
  PP Phương pháp TT Tiếp tuyến
  PPDH Phương pháp
  dạy học
  CCGD Cải cách
  giáo dục
  DH Dạy học TTGK Tri thức
  giáo khoa
  GV Giáo viên TTPP Tri thức
  phương pháp
  HS Học sinh TTKH Tri thức
  khoa hoc
  SGK Sách giáo khoa HH Hình học
  SGV Sách giáo viên ND Nội dung
  PT Phổ thông TD Tư duy
  THPT Trung học
  phổ thông
  TDBC Tư duy
  biện chứng
  GD Giáo dục mp Mặt phẳng
  KHGD Khoa học giáo dục KG Không gian
  ĐT Đào tạo PPTĐ Phương pháp
  tọa độ
  HĐ Hoạt động HTĐ Hệ tọa độ
  KHTN Khoa học tự nhiên TXĐ Tập xác định
  KHXH Khoa học xã hội SP Sư phạm
  KH Khoa học BT Bài tập
  đpcm điều phải chứng minh TT Tiếp tuyến DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
  Trang
  Bảng 1.1: Sự phụ thuộc của y với x 32
  Bảng 1.2: Bảng biến thiên 38
  Bảng 2.1: Mối quan hệ giữa đơn vị độ và đơn vị radian 97
  Bảng 3.1: Phân tích kết quả bài kiểm tra thực nghiệm khối 10 176
  Bảng 3.2: Xếp hạng điểm số bài kiểm tra thực nghiệm khối 10 178
  Bảng 3.3: Phân tích kết quả bài kiểm tra thực nghiệm số 1 khối 11 179
  Bảng 3.4: Xếp hạng điểm số bài kiểm tra thực nghiệm số 1 khối 11 180
  Bảng 3.5: Phân tích kết quả bài kiểm tra thực nghiệm số 2 khối 11 181
  Bảng 3.6: Xếp hạng điểm số bài kiểm tra thực nghiệm số 2 khối 11 183
  Bảng 3.7: Phân tích kết quả bài kiểm tra thực nghiệm số 1 khối 12 184
  Bảng 3.8: Xếp hạng điểm số bài kiểm tra thực nghiệm số 1 khối 12 185
  Bảng 3.9: Phân tích kết quả bài kiểm tra thực nghiệm số 2 khối 12 186
  Bảng 3.10: Xếp hạng điểm số bài kiểm tra thực nghiệm số 2 khối 12 187
  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ lôgic của luận án.
  Sơ đồ 1.2: Quá trình TD 7
  Sơ đồ 1.3: Mối quan hệ giữa TD sáng tạo, TD độc lập, TD tích cực 33
  Sơ đồ 1.4: Dòng hoạt động 48
  Sơ đồ 1.5: Sự hình thành và phát triển tâm lí người 48
  Sơ đồ 2.1: Phân tích giải VD3 113
  Sơ đồ 2.2: Phân tích giải VD2 160
  Hình 1.1 đến Hình 1.19;
  Hình 2.1 đến Hình 2.68. Sơ đồ 1.1: SƠ ĐỒ LÔGIC CỦA LUẬN ÁN
  Tư duy hình thức
  (dựa vào lôgic hình thức)
  Tư duy biện chứng
  (dựa vào lôgic biện chứng)
  Tính
  mâu
  thuẫn

  thống
  nhất
  Tư duy
  BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP1 BP7
  Quan điểm hoạt động trong dạy học môn toán ở trường THPT
  Các
  căn
  cứ
  Các
  định
  hướng
  Tính
  khách
  quan
  Tính
  lịch
  sử
  Tính
  toàn
  diện
  Tính
  thay
  đổi
  Thực nghiệm sư phạm
  Kết luận1
  MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài
  Đất nước đang trên đường đổi mới, cần có những con người phát triển toàn diện,
  năng động và sáng tạo. Muốn vậy phải bắt đầu từ sự nghiệp giáo dục, đào tạo và đòi
  hỏi ngành giáo dục (GD), đào tạo (ĐT) phải đổi mới để đáp ứng nhu cầu xã hội.
  Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), trong đó có PPDH môn Toán sẽ góp phần
  quan trọng trong sự nghiệp GD và ĐT.
  Tình hình dạy học (DH) môn Toán trong những năm gần đây cho thấy: Giáo
  viên (GV) quan tâm đến rèn luyện tư duy (TD) lôgic, TD sáng tạo, . ít chú ý đến
  rèn luyện tư duy biện chứng (TDBC) cho học sinh (HS). Một nguyên nhân có thể là
  nhiều GV chưa hiểu TDBC một cách đầy đủ, chưa thấy tầm quan trọng của TDBC.
  Bên cạnh đó, trong quá trình học Toán, HS bộc lộ những yếu kém về TDBC, nhìn
  các đối tượng Toán học một cách rời rạc, trong trạng thái tĩnh mà chưa thấy mối liên
  hệ phụ thuộc, sự vận động biến đổi, quá trình phát sinh và phát triển, chưa thấy sự
  thống nhất và mâu thuẫn giữa các mặt đối lập, nên chưa hiểu rõ bản chất của Toán
  học. Do đó, nhiều HS gặp khó khăn khi giải các bài toán, nhất là các bài toán đòi hỏi
  phải có sáng tạo trong lời giải.
  Hiện nay, rèn luyện và phát triển TDBC cho HS qua DH Toán là một đề tài
  mang tính thời sự. TDBC đã được Nguyễn Cảnh Toàn đề cập trong ([149]) và
  trong ([147], [148]). TDBC còn được Đào Tam quan tâm với khía cạnh "Một số cơ
  sở phương pháp luận của Toán học và việc vận dụng chúng trong dạy học Toán ở
  trường phổ thông" trong NCGD số 9/1998.
  Thông qua DH môn Toán, cùng với các loại TD khác, TDBC góp phần tạo cơ sở
  trang bị cho HS những hiểu biết về thế giới quan duy vật BC để nhận thức hiện thực
  khách quan, hiểu sâu sắc bản chất Toán học và đào tạo HS trở thành những con người
  phát triển toàn diện, năng động, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu xã hội hiện nay. Mặt
  khác, Toán học nói chung và Toán học phổ thông (PT) nói riêng trong quá trình phát
  sinh và phát triển đều tuân theo các đặc trưng cơ bản của TDBC, do đó môn Toán nói
  chung, môn Hình học nói riêng rất thuận lợi để rèn luyện và phát triển TDBC cho HS. 2
  Từ yêu cầu cấp thiết phải đổi mới PPDH của ngành GD, từ tình hình dạy và học
  Toán hiện nay, chúng tôi chọn đề tài:
  "Phát triển tư duy biện chứng của học sinh trong dạy học Hình học ở trường
  trung học phổ thông".
  2. Mục đích nghiên cứu
  Luận án xây dựng những biện pháp để phát triển TDBC cho HS. Từ đó, vận dụng
  các biện pháp này vào DH Hình học nhằm góp phần nâng cao chất lượng DH môn Toán.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là các đặc trưng cơ bản của TDBC và những áp
  dụng của TDBC vào dạy học môn HH ở trường THPT.
  Khách thể nghiên cứu của luận án là các hoạt động (HĐ) dạy và học môn HH của
  GV và HS ở trường THPT.
  Đối tượng khảo sát của luận án là HS (diện đại trà) của một số trường THPT, GV dạy
  môn Toán ở trường THPT thuộc các tỉnh DakLak, Dak Nông, Bình Phước và Hà Tĩnh.
  4. Giả thuyết khoa học
  Trong quá trình DH Hình học ở trường THPT, nếu chú ý rèn luyện và phát triển
  TDBC của HS, trên cơ sở vận dụng các đặc trưng của TDBC cùng với hệ thống các
  biện pháp sư phạm (SP) tương thích và tôn trọng nội dung (ND) chương trình sách giáo
  khoa (SGK) hiện hành thì sẽ góp phần phát triển TDBC cho HS, từ đó chất lượng DH
  Toán ở trường THPT sẽ được nâng cao.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận án có nhiệm vụ góp phần làm rõ những
  vấn đề sau:
  - Khái niệm TDBC.
  - Các đặc trưng cơ bản của TDBC.
  - Mối liên hệ giữa TDBC với các loại TD khác
  - Sự cần thiết rèn luyện và phát triển TDBC cho HS trong DH Toán.
  - TDBC có thể phát triển được cho HS thông qua DH môn HH ở trường THPT. 3
  - Vấn đề đổi mới PPDH môn Toán nói chung môn HH nói riêng theo định
  hướng HĐ hóa người học.
  - Trình bày các định hướng sư phạm, căn cứ của việc đề ra các biện pháp rèn
  luyện TDBC.
  - Đưa ra những biện pháp thực hiện góp phần rèn luyện và phát triển TDBC cho
  HS qua DH Hình học ở trường THPT.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  - Nghiên cứu lí luận
  Nghiên cứu các tài liệu về Triết học, tài liệu bàn luận về việc vận dụng Triết học
  vào các HĐ nhận thức và DH Toán. Nghiên cứu các tài liệu về TDBC. Nghiên cứu tài liệu
  về Tâm lí học, GD học và Lí luận DH. Nghiên cứu lịch sử phát sinh và phát triển của HH.
  - Phương pháp điều tra và quan sát
  Sử dụng phiếu hỏi (phiếu điều tra) để tìm hiểu về sự quan tâm của GV toán THPT về
  TDBC và việc vận dụng trong DH. Dự một số giờ dạy của GV ở trường THPT để biết thực tế
  DH môn HH của GV và HS.
  - Phương pháp thực nghiệm sư phạm
  Tổ chức thực nghiệm (TN) sư phạm (SP) để xem xét tính khả thi và tính hiệu quả
  của đề tài.
  - Phương pháp phân tích, đánh giá
  Luận án chú ý sử dụng PP phân tích định tính, định lượng nhằm rút ra những kết
  luận liên quan đến các nội dung được xem xét.
  Đánh giá kết quả bằng PP thống kê trong khoa học giáo dục (KHGD).
  7. Những vấn đề đưa ra bảo vệ
  7.1. TDBC;
  7.2. Các đặc trưng cơ bản của TDBC trong môn Toán;
  7.3. Những định hướng, các căn cứ của việc đề ra bảy biện pháp rèn luyện và
  phát triển TDBC của HS;
  7.4. Có thể xây dựng những biện pháp rèn luyện và phát triển TDBC cho HS
  thông qua DH Hình học nói riêng và môn Toán nói chung; 4
  7.5. Tính khả thi những biện pháp sư phạm (SP) đề xuất, tính hiệu quả rèn luyện và phát
  triển TDBC cho HS thông qua các biện pháp đó.
  8. Những đóng góp mới của luận án
  - Về mặt lí luận
  Làm rõ khái niệm TDBC, các đặc trưng của nó;
  Xác định cơ sở khoa học (căn cứ, định hướng) để xây dựng nội dung, PP rèn
  luyện TDBC cho HS;
  Đề xuất được những biện pháp DH nhằm rèn luyện và phát triển TDBC cho HS;
  Góp phần làm sáng tỏ ND "Rèn luyện và phát triển TDBC cho HS" trong DH
  Toán ở trường phổ thông (PT) nói chung, DH môn HH nói riêng ở trường THPT theo
  quan điểm HĐ.
  - Về mặt thực tiễn
  Góp phần xây dựng cách rèn luyện TDBC cho HS thông qua giải toán HH.
  Xây dựng được những biện pháp rèn luyện và phát triển TDBC cho HS trong
  DH Toán.
  Vận dụng một số biện pháp "Rèn luyện và phát triển TDBC cho HS" vào thực
  tiễn DH Hình học ở trường PT.
  Luận án là tài liệu tham khảo cho các GV khi thực hiện một nhiệm vụ "Rèn
  luyện và phát triển TDBC cho HS qua DH môn Toán".
  9. Cấu trúc của luận án
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Phụ lục (Các công trình đã công bố của tác
  giả, Tài liệu tham khảo, Phiếu hỏi), luận án có 3 chương.
  Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn;
  Chương 2: Một số biện pháp góp phần rèn luyện và phát triển tư duy biện
  chứng cho học sinh thông qua dạy học Hình học ở trường THPT;
  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.

  Xem Thêm: Phát triển tư duy biện chứng của học sinh trong dạy học hình học ở THPT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển tư duy biện chứng của học sinh trong dạy học hình học ở THPT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status