Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường ĐH Tây Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường ĐH Tây Nguyên

  1
  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa . i
  Lời cam đoan . ii
  Lời cảm ơn . iii
  Mục lục . 1
  Danh mục các chữ viết tắt 3
  Danh mục các bảng biểu, đồ thị . 4
  MỞ ĐẦU 5
  1. Lí do chọn đề tài 5
  2. Mục đích nghiên cứu . 6
  3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu . 6
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu . 6
  5. Phạm vi nghiên cứu . 6
  6. Giả thuyết khoa học . 6
  7. Phương pháp nghiên cứu . 7
  8. Đóng góp mới của luận văn . 7
  9. Cấu trúc của luận văn . 7
  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC 8
  1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề trí tuệ cảm xúc . 8
  1.1.1. Những nghiên cứu ở trên thế giới . 8
  1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam . 11
  1.2. Trí tuệ và trí tuệ cảm xúc . 12
  1.2.1. Trí tuệ 12
  1.2.2. Cảm xúc . 14
  1.2.3. Trí tuệ cảm xúc 19
  1.3. Trí tuệ cảm xúc của sinh viên 33
  1.3.1. Đặc điểm phát triển trí tuệ của lứa tuổi sinh viên 33
  1.3.2. Đặc điểm xúc cảm, tình cảm của sinh viên . 34
  1.3.3. Trí tuệ cảm xúc của sinh viên . 35 2
  Chương 2: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 36
  2.1. Tổ chức nghiên cứu lí luận 36
  2.1.1. Mục đích nghiên cứu 36
  2.1.2. Nội dung nghiên cứu 36
  2.1.3. Phương pháp nghiên cứu 36
  2.2. Tổ chức nghiên cứu thực trạng 36
  2.2.1. Mục đích nghiên cứu 36
  2.2.2. Khách thể nghiên cứu 36
  2.2.3. Phương pháp nghiên cứu 38
  2.3. Tổ chức nghiên cứu thực nghiệm 41
  2.3.1. Mục đích nghiên cứu thực nghiệm . 41
  2.3.2. Khách thể nghiên cứu 41
  2.3.3. Giới hạn thực nghiệm . 41
  2.3.4. Nội dung thực nghiệm 42
  2.4. Kế hoạch nghiên cứu 44
  Chương 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ THỰC NGHIỆM
  3.1. Kết quả nghiên cứu thực trạng 45
  3.1.1. Thực trạng mức độ trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường ĐHTN 45
  3.1.2. Mối quan hệ giữa TTCX và KQHT của sinh viên trường ĐHTN . 54
  3.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến TTCX của sinh viên ĐHTN . 56
  3.2. Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp nâng cao TTCX của sinh viên
  trường ĐHTN . 66
  3.2.1. Một số biện pháp nâng cao trí tuệ cảm xúc của sinh viên ĐHTN 66
  3.2.2. Thực nghiệm biện pháp nâng cao trí tuệ cảm xúc của sinh viên ĐHTN 67
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 70
  1. Kết luận . 70
  2. Kiến nghị . 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72
  PHỤ LỤC . 743
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  ĐHTN Đại học Tây Nguyên
  SV Sinh viên
  EI Trí tuệ cảm xúc
  EQ Chỉ số trí tuệ cảm xúc
  IQ Chỉ số thông minh
  KQHT Kết quả học tập
  TB Trung bình
  TL% Tỉ lệ phần trăm
  TN Thực nghiệm
  TS Tần số
  Qtkd Quản trị kinh doanh
  Dân tộc Dân tộc 4
  DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ĐỒ
  Bảng 2.1. Phân bố khách thể nghiên cứu 37
  Bảng 3.1. Kết quả điểm EQ của sinh viên ĐHTN 45
  Biểu đồ 3.1. Mức độ trí tuệ cảm xúc của sinh viên . 46
  Bảng 3.2. So sánh điểm EQ trung bình của sinh viên 2 khoa . 47
  Biểu đồ 3.2. Mức độ trí tuệ cảm xúc của sinh viên 2 khoa . 48
  Bảng 3.3. So sánh điểm EQ trung bình của sinh viên theo năm học 49
  Biểu đồ 3.3. Mức độ trí tuệ cảm xúc của năm 1, năm 2, năm 3 50
  Bảng 3.4. So sánh điểm EQ trung bình của sinh viên theo giới tính . 50
  Biểu đồ 3.4. Mức độ trí tuệ cảm xúc của sinh viên nam và nữ . 51
  Bảng 3.5. Kết quả điểm EQ của sinh viên theo lớp học . 52
  Bảng 3.6. So sánh điểm EQ trung bình của sinh viên theo dân tộc . 53
  Biểu đồ 3.5. Mức độ trí tuệ cảm xúc của sinh viên theo dân tộc . 54
  Bảng 3.7. Kết quả học lực trung bình các môn của sinh viên . 54
  Bảng 3.8. Tần suất điểm EQ và KQHT của sinh viên 55
  Bảng 3.9. Tương quan giữa điểm EQ và KQHT của sinh viên 56
  Bảng 3.10. Đánh giá của sinh viên về TTCX bản thân 58
  Bảng 3.11. Mức độ thể hiện tình cảm trong quan hệ giao tiếp xã hội . 59
  Bảng 3.12. Đánh giá của sinh viên về các yếu tố ảnh hưởng đến TTCX 60
  Bảng 3.13. Ảnh hưởng của các yếu tố gia đình đến trí tuệ cảm xúc . 62
  Bảng 3.14. Ảnh hưởng của giáo dục của nhà trường đến trí tuệ cảm xúc 64
  Bảng 3.15. So sánh giá trị trung bình điểm số EQ của nhóm thực nghiệm . 68 5
  MỞ ĐẦU
  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence) là một khái niệm hiện đại đang
  được nghiên cứu và ứng dụng trong mọi lĩnh vực sống của con người.
  Các chuyên gia tâm lý đã khẳng định rằng: một khi cá nhân đã có tất cả các yếu tố
  trí tuệ cảm xúc, thậm chí chỉ với chỉ số thông minh trung bình, cá nhân đó có thể
  thành đạt trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Ngược lại, những người có chỉ số thông
  minh cao nhưng thiếu hụt trong trí tuệ cảm xúc thì họ rất khó thành công trong cuộc
  sống, thậm chí ở vị trí thấp hơn những người có chỉ số thông minh trung bình nhưng
  có trí tuệ cảm xúc cao.
  Mặt khác, các nhà tâm lý học hiện đại khi nghiên cứu về EQ đã kết luận: hệ
  số trí tuệ cảm xúc không phải một đại lượng bất biến mà có thể thay đổi thông qua
  hoạt động. Vì vậy, mỗi cá nhân có thể luyện tập để nâng cao trí tuệ cảm xúc của
  mình theo những bước nhất định với sự hướng dẫn của các chuyên gia tâm lý học.
  Trí tuệ cảm xúc là một hiện tượng tâm lý phức hợp có vai trò quan trọng trong sự
  thành công của hoạt động con người trong xã hội hiện đại. Vì vậy, tìm hiểu và xác
  định và phát triển trí tuệ cảm xúc của con người là một vấn đề cần có những nghiên
  cứu tiếp tục.
  Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang trong thời kì CNH - HĐH, sinh
  viên là nguồn nhân lực lao động chất lượng cao phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ xây
  dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu, bồi dưỡng và phát triển trí tuệ nói
  chung, trí tuệ cảm xúc nói riêng cho sinh viên là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng
  nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường hiệu quả hoạt
  động học tập, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nhân cách toàn diện
  của sinh viên.
  Qua nghiên cứu thực tiễn, phần lớn sinh viên trường ĐHTN còn chưa nhận
  thức đầy đủ về vai trò của trí tuệ cảm xúc đối với cuộc sống nói chung và hoạt động
  học tập nói riêng. Đồng thời khả năng tự rèn luyện nâng cao trí tuệ cảm xúc của họ
  còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, công tác giáo dục đào tạo trong nhà trường còn quá 6
  chú trọng đến đào tạo chuyên môn nghiệp vụ mà chưa chú ý đúng mức đến công tác
  giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trí tuệ cảm xúc cho sinh viên - một yếu tố góp phần
  vào sự thành công trong hoạt động học tập cũng như trong cuộc sống của họ. Xuất
  phát từ những lý do trên, đề tài : “Nghiên cứu trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường
  Đại học Tây Nguyên” được lựa chọn và tiến hành nghiên cứu.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Tìm hiểu thực trạng các mức độ trí tuệ cảm xúc và những yếu tố ảnh hưởng đến
  trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường ĐHTN, từ đó đề xuất và thử nghiệm một số
  biện pháp nhằm bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho các em, góp phần nâng cao kết quả
  học tập của họ.
  3. ĐỐI TƯỢNG, KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU
  3.1. Đối tượng nghiên cứu: Mức độ trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường ĐHTN.
  3.2. Khách thể nghiên cứu:
  * Khách thể nghiên cứu thực trạng: 284 sinh viên trường ĐHTN: 133 SV khoa
  Kinh tế và 151 SV khoa Sư Phạm
  * Khách thể nghiên cứu thực nghiệm: 20 SV năm 1 thuộc khoa SP và khoa KT.
  4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  4.1. Khái quát một số vấn đề lí luận về trí tuệ, cảm xúc và trí tuệ cảm xúc, trí tuệ
  cảm xúc của sinh viên
  4.2. Khảo sát thực trạng các mức độ của trí tuệ cảm xúc của SV trường ĐHTN.
  4.3. Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp tác động nhằm góp phần nâng cao
  mức độ trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên.
  5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  * Khách thể nghiên cứu: 284 sinh viên thuộc năm1, năm 2, năm 3 thuộc khoa Sư
  Phạm và khoa Kinh Tế.
  * Địa bàn nghiên cứu: trường Đại học Tây nguyên
  * Thời gian nghiên cứu: tháng 04 năm 2008 đến tháng 12 năm 2008
  6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
  Chúng tôi giả định rằng trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường ĐHTN còn ở
  mức độ thấp và chúng do nhiều yếu tố chi phối. Bằng các biện pháp tác động có thể
  nâng cao trí tuệ cảm xúc cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên.7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận
  Phân tích, tổng hợp tài liệu, để tổng quan các vấn đề lí luận về trí tuệ cảm xúc.
  7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  Phương pháp trắc nghiệm, phương pháp quan sát, phương pháp trò chuyện,
  phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp thực nghiệm, phương pháp
  nghiên cứu sản phẩm hoạt động, nhằm khảo sát thực trạng và thử nghiệm một số
  biện pháp tác động nâng cao trí tuệ cảm xúc của sinh viên ĐHTN.
  7.3. Phương pháp thống kê toán học
  Dùng các công thức thống kê để xử lí và phân tích các kết quả nghiên cứu và phần
  mềm SPSS 1.3 for window.
  8. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN
  8.1. Luận văn góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận về trí tuệ cảm xúc của sinh viên.
  8.2. Chỉ ra được hiện trạng và thử nghiệm các biện pháp nâng cao trí tuệ cảm xúc
  cho sinh viên trường ĐHTN.
  9. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN
  Mở đầu
  Chương 1: Cơ sở lí luận của đề tài
  Chương 2: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Kết quả nghiên cứu
  Kết luận và kiến nghị
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Xem Thêm: Nghiên cứu trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường ĐH Tây Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường ĐH Tây Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status