Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần sông Đà 5 giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần sông Đà 5 giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  PHẦN MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1
  1.1. Khái niệm và phân loại chiến lược kinh doanh . 1
  1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh 1
  1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh 2
  1.1.3. Đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh 3
  1.2. Qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh 3
  1.2.1. Sứ mệnh hay mục đích của công ty . 4
  1.2.2. Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài . 4
  1.2.3. Xây dựng ma trận để lựa chọn chiến lược kinh doanh . 12
  1.2.4. Lựa chọn chiến lược kinh doanh 14
  1.2.5. Tổ chức và thực hiện . 15
  1.2.6. Đánh giá hiệu quả chiến lược đã lập . 15
  Kết luận Chương 1 16
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
  CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 . 17
  2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Sông Đà 5 . 17
  2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 17
  2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty . 19
  2.1.3. Ngành nghề kinh doanh chính 21
  2.1.4. Giới thiệu sản phẩm của Công ty 21
  2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 đến năm 2012 của Công ty 22
  2.3. Phân tích tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 . 24


  2.3.1. Phân tích môi trường bên ngoài 24
  2.3.2. Phân tích môi trường bên trong 36
  2.3.3. Các ma trận lựa chọn chiến lược . 42
  Kết luận Chương 2 48
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI
  PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
  PHẦN SÔNG ĐÀ 5 ĐẾN NĂM 2015 . 50
  3.1. Mục tiêu của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đến năm 2015 50
  3.1.1. Các căn cứ để xây dựng mục tiêu 50
  3.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi . 52
  3.2. Đề xuất chiến lược kinh doanh giai đoạn 2013 -:- 2015 53
  3.2.1. Lựa chọn chiến lược kinh doanh . 54
  3.2.2. Chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 giai đoạn từ
  năm 2013 đến 2015 . 58
  3.3. Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn từ năm 2013 đến
  năm 2015 . 59
  3.3.1. Nhóm giải pháp về quản trị sản xuất . 59
  3.3.2. Nhóm giải pháp quản trị Marketing 61
  3.3.3. Nhóm giải pháp quản trị nguồn nhân lực 63
  3.3.4. Nhóm giải pháp quản trị tài chính . 66
  Kết luận chương 3 . 67
  PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69
  1. Kết luận . 69
  2. Kiến nghị . 70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động
  của các doanh nghiệp luôn gặp những yếu tố rủi ro mang tính chủ quan hoặc
  khách quan điều đó gây ảnh hưởng xấu đến hiệu quả kinh doanh. Sự gay gắt
  trong quá trình cạnh tranh vốn có của nền kinh tế thị trường cộng với sự khan
  hiếm của các nguồn lực đã khiến cho môi trường kinh doanh của doanh
  nghiệp ngày càng khó khăn, phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro. Điều này đòi
  hỏi mỗi doanh nghiệp phải luôn chú trọng đến xu thế biến động của môi
  trường kinh doanh trên thị trường rộng lớn để định ra hướng đi trong tương
  lai. Chiến lược kinh doanh là một công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp đạt
  được mục tiêu của quá trình sản xuất kinh doanh. Thực tế, đã có những doanh
  nghiệp xây dựng được chiến lược kinh doanh, nhưng khi triển khai thì lại có
  rất nhiều vấn đề. Nguyên nhân của những vấn đề đó là do chưa thực nhận
  thức rõ tầm quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Để tồn
  tại và phát triển, các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình định hướng, chiến
  lược sản xuất kinh doanh phù hợp. Thông qua việc nghiên cứu kết hợp phân
  tích môi trường bên ngoài, môi trường bên trong, doanh nghiệp để có thể tận
  dụng tối đa các cơ hội để phát huy được những điểm mạnh đồng thời giảm
  thiểu những rủi ro và hạn chế điểm yếu của mình.
  Hơn hai mươi năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần Sông
  Đà 5 đã không ngừng phát triển về quy mô tổ chức, chức năng nhiệm vụ, cơ
  cấu ngành nghề, tổng giá trị sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Công ty Cổ phần
  Sông Đà 5 đã và đang tham gia xây dựng nhiều công trình công nghiệp trọng
  điểm của đất nước như: thuỷ điện, thi công cầu đường, xây lắp công trình và
  sản xuất vật liệu xây dựng tiên tiến nhất. Do đó, thiết lập mục tiêu kế hoạch


  và chiến lược hoạt động cho Công ty để làm định hướng phát triển lâu dài bền
  vững, thực sự đóng vai trò quan trọng cho định hướng phát triển của Công ty
  nói riêng và ngành xây dựng nói chung.
  Chính vì lẽ đó, Tác giả đã lựa chọn đề tài “Xây dựng chiến lược kinh
  doanh cho Công ty Cổ phần Sông Đà 5 giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015”
  làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Dựa trên việc nghiên cứu cơ sở lý luận xây dựng chiến lược kinh doanh
  cho các doanh nghiệp xây dựng nói chung và những nhân tố ảnh hưởng tác
  động, luận văn tập trung xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của Công
  ty Cổ phần Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà đến năm 2015.
  3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng phương pháp điều tra khảo sát thu thập số liệu;
  phương pháp thống kê; phương pháp hệ thống hóa, phương pháp phân tích
  các thông tin và số liệu thứ cấp; phương pháp chuyên gia và một số phương
  pháp kết hợp khác để giải quyết các vấn đề.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  4.1. Ý nghĩa khoa học
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh, phân loại chiến
  lược kinh doanh, quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh trong doanh
  nghiệp. Đây là những kiến thức cơ bản cần thiết, là tiền đề cho những ai quan
  tâm đến vấn đề xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
  4.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Kết quả nghiên cứu của luận văn cung cấp tài liệu tham khảo có tính
  khả thi để Công ty Cổ phần Sông Đà 5 sử dụng tham khảo trong nghiên cứu
  xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty mình từ năm 2014 tới năm 2015.


  Từ đó, đề xuất kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược giúp công ty phát triển
  bền vững trong môi trường kinh tế cạnh tranh và hội nhập.
  5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  5.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề về lý luận và thực
  tiễn liên quan đến việc nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh của Công
  ty Cổ phần Sông Đà 5 từ năm 2013 tới năm 2015.
  5.2. Phạm vi nghiên cứu
  Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng chiến lược sản xuất kinh doanh
  của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 từ năm 2009 đến nay để làm rõ điểm mạnh,
  điểm yếu của Công ty trong lĩnh vực sản xuất và thi công bê tông.
  6. Kết quả dự kiến đạt được của luận văn
  Với mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của mình, kết hợp sử
  dụng các phương pháp: phương pháp điều tra khảo sát thu thập số liệu;
  phương pháp thống kê; phương pháp hệ thống hóa, phương pháp phân tích
  các thông tin số liệu thứ cấp; phương pháp chuyên gia và một số phương pháp
  kết hợp khác để giải quyết các vấn đề, luận văn dự kiến đạt được kết quả như
  sau:
  - Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về chiến lược sản xuất kinh doanh.
  - Trên cơ sở phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ
  phần Sông Đà 5 từ năm 2009 đến nay, luận văn tiến hành phân tích đánh giá
  thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
  ty Cổ phần Sông Đà 5.


  - Đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất
  kinh doanh bê tông của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 từ năm 2013 đến năm
  2015.
  7. Nội dung của luận văn
  Để thực hiện được các mục tiêu đặt ra, Tác giả bố trí kết cấu luận văn
  gồm 03 chương, Phần mở đầu và Phần kết luận. 3 chương nội dung chính của
  luận văn gồm:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh
  Chương 2: Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần
  Sông Đà 5
  Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện
  chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 từ năm 2013 đến năm
  2015

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần sông Đà 5 giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần sông Đà 5 giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status