Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật đến sức khoẻ con người và biện pháp can thiệp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật đến sức khoẻ con người và biện pháp can thiệp

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa Trang
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục I
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt III
  Danh mục các bảng IV
  Danh mục các hình (hình vẽ, ảnh chụp, đồ thị .) VI
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Một số khái niệm cơ bản 3
  1.2. Thực trạng sử dụng HCBVTV và kiến thức, thái độ, thực hành
  của người nông dân thường xuyên tiếp xúc hoá chất bảo vệ thực vật
  5
  1.3. Ảnh hưởng của hoá chất bảo vệ thực vật và một số yếu tố nguy cơ
  liên quan đến sức khoẻ của người tiếp xúc hoá chất bảo vệ thực vật
  13
  1.3. Phân tích một số mô hình can thiệp bảo vệ sức khỏe người tiếp
  xúc với hoá chất bảo vệ thực vật đã triển khai tại Việt Nam
  21
  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 24
  2.2. Địa điểm nghiên cứu 24
  2.3. Thời gian nghiên cứu 25
  2.4. Phương pháp nghiên cứu 25
  2.5. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 25
  2.6. Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu 27
  2.7. Các chỉ tiêu nghiên cứu 35
  2.8. Phương pháp đánh giá, phân tích và xử lý số liệu 36 II
  2.9. Khống chế sai số 37
  2.10. Đạo đức nghiên cứu 37
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38
  3.1. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành của người chuyên canh chè 38
  3.2. Tình hình sức khỏe và một số yếu tố liên quan đến sức khoẻ của
  người thường xuyên tiếp xúc hoá chất bảo vệ thực vật
  49
  3.3. Các hoạt động của mô hình phòng chống nhiễm độc HCBVTV, bảo
  vệ sức khoẻ cộng đồng và hiệu quả của các biện pháp can thiệp
  52
  Chương 4. BÀN LUẬN 72
  4.1. Kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng, bảo quản và phòng chống
  ngộ độc hóa chất bảo vệ thực vật của người canh tác chè
  72
  4.2. Tình hình sức khỏe và một số yếu tố liên quan đến sức khoẻ của
  người thường xuyên tiếp xúc hoá chất bảo vệ thực vật
  80
  4.3. Xác định vấn đề can thiệp, xây dựng mô hình phòng chống nhiễm
  độc HCBVTV và hiệu quả của các biện pháp can thiệp
  85
  4.4. Khả năng duy trì và mở rộng của mô hình 91
  KẾT LUẬN 95
  KHUYẾN NGHỊ 97
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 99
  PHỤ LỤC III
  NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN
  ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động
  BHLĐ Bảo hộ lao động
  BNN & PTNN Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn
  BYT Bộ Y tế
  BVĐK Bệnh viện Đa khoa
  BVTV Bảo vệ thực vật
  CSSKND Chăm sóc sức khoẻ nhân dân
  CS Cộng sự
  CSHQ Chỉ số hiệu quả
  CT Can thiệp
  ĐC Đối chứng
  ĐT Điều tra
  FAO Tổ chức lương thực-nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc
  (Food and Agriculture Organization)
  HCBVTV Hoá chất bảo vệ thực vật
  HQCT Hiệu quả can thiệp
  KHCN Khoa học công nghệ
  LD 50 Liều chết trung bình
  ILO Tổ chức Lao động Thế giới (International Labour
  Organization)
  PTBVCN Phương tiện bảo vệ cá nhân
  TCT Trước can thiệp
  THCS Trung học cơ sở
  THPT Trung học phổ thông
  TCCP Tiêu chuẩn cho phép
  TMH Tai - mũi - họng
  TTS Thuốc trừ sâu
  SCT Sau can thiệp
  WHO Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) IV
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  TÊN BẢNG Trang
  Bảng 3.1. Tỷ lệ giới tính theo nhóm tuổi của người chuyên canh chè 39
  Bảng 3.2. Thời gian người chuyên canh chè tiếp xúc HCBVTV 40
  Bảng 3.3.
  Hiểu biết của người chuyên canh chè về tác dụng, tác hại và
  nhận biết mức độ độc hại của HCBVTV qua vạch màu trên
  nhãn lọ, bao bì
  40
  Bảng 3.4. Kiến thức của người chuyên canh chè về chọn thời tiết và hướng
  gió khi phun HCBVTV
  41
  Bảng 3.5. Người chuyên canh chè kể được tên phương tiện bảo vệ cá nhân
  khi tiếp xúc HCBVTV
  42
  Bảng 3.6. Người chuyên canh chè hiểu về đường xâm nhập của HCBVTV
  vào cơ thể người
  43
  Bảng 3.7. Kiến thức bảo quản, cất giữ HCBVTV của người chuyên canh
  chè
  43
  Bảng 3.8. Hiểu biết về điều kiện đảm bảo sức khoẻ khi phun HCBVTV
  của người chuyên canh chè
  44
  Bảng 3.9. Người chuyên canh chè kể được các dấu hiệu, triệu chứng ngộ
  độc HCBVTV
  44
  Bảng 3.10. Người chuyên canh chè biết xử trí khi bị ngộ độc HCBVTV 45
  Bảng 3.11. Thái độ của người tiếp xúc HCBVTV 45
  Bảng 3.12. Thực hành pha thuốc của người chuyên canh chè 46
  Bảng 3.13. Thực hành sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân của người
  chuyên canh chè
  46
  Bảng 3.14. Tỷ lệ người chuyên canh chè còn sử dụng HCBVTV cấm 47 V
  Bảng 3.15. Thực hành huỷ vỏ bao bì, chai đựng HCBVTV sau phun của
  người chuyên canh chè
  47
  Bảng 3.16. Nguồn cung cấp thông tin 48
  Bảng 3.17. Tình hình bệnh tật của người nông dân chuyên canh chè 49
  Bảng 3.18. Thực trạng các triệu chứng cơ năng trong tháng qua của người
  chuyên canh chè tiếp xúc HCBVTV
  50
  Bảng 3.19. Mối liên quan giữa các bệnh mũi họng với thực hành pha,
  phun HCBVTV
  50
  Bảng 3.20.
  Mối liên quan giữa các bệnh mắt với thực hành pha, phun
  HCBVTV
  51
  Bảng 3.21. Tổng hợp hoạt động tập huấn, truyền thông 54
  Bảng 3.22. Kiến thức của cán bộ y tế và người bán HCBVTV 55
  Bảng 3.23.
  So sánh kết quả trước và sau can thiệp tại xã Tân Linh, kết
  quả điều tra lần thứ nhất và lần thứ 2 tại xã Phục Linh về kiến
  thức mức độ độc qua vạch màu trên nhãn lọ, tác dụng, tác hại
  của HCBVTV
  56
  Bảng 3.24.
  So sánh kết quả trước và sau can thiệp tại xã Tân Linh, kết
  quả điều tra lần thứ nhất và lần thứ 2 tại xã Phục Linh về sử
  dụng và bảo quản HCBVTV
  57
  Bảng 3.25.
  So sánh kết quả trước và sau can thiệp tại xã Tân Linh, kết
  quả điều tra lần thứ nhất và lần thứ 2 tại xã Phục Linh về kể
  được các loại bảo hộ lao động cần thiết
  58 VI
  Bảng 3.26
  So sánh kết quả trước và sau can thiệp tại xã Tân Linh kết quả
  điều tra lần thứ nhất và lần thứ 2 tại xã Phục Linh về biết
  đường xâm nhập của HCBVTV vào cơ thể người về kể được
  các triệu chứng ngộ độc
  59
  Bảng 3.27.
  So sánh kết quả trước và sau can thiệp tại xã Tân Linh, kết
  quả điều tra lần thứ nhất và lần thứ 2 tại xã Phục Linh về biết
  điều cần thiết đảm bảo sức khoẻ khi phun HCBVTV
  60
  Bảng 3.28.
  So sánh kết quả trước và sau can thiệp tại xã Tân Linh, kết
  quả điều tra lần thứ nhất và lần thứ 2 tại xã Phục Linh về kiến
  thức xử trí khi bị ngộ độc HCBVTV
  61
  Bảng 3.29.
  So sánh kết quả trước và sau can thiệp tại xã Tân Linh, kết
  quả điều tra lần thứ nhất và lần thứ 2 tại xã Phục Linh về thái
  độ khi sử dụng HCBVTV.
  62
  Bảng 3.30.
  So sánh kết quả trước và sau can thiệp tại xã Tân Linh, kết
  quả điều tra lần thứ nhất và lần thứ 2 tại xã Phục Linh về thực
  hành pha, phun và sử dụng HCBVTV cấm
  63
  Bảng 3.31.
  So sánh kết quả trước và sau can thiệp tại xã Tân Linh, kết quả
  điều tra lần thứ nhất và lần thứ 2 tại xã Phục Linh về thực hành
  sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân
  64
  Bảng 3.32. So sánh kết quả xét nghiệm hoạt tính enzym cholinesterase 65
  Bảng 3.33.
  So sánh kết quả xét nghiệm lần 1 và xét nghiệm lần 2 về tổng số
  loại HCBVTV/01 mẫu và số loại HCBVTV trung bình/01 mẫu
  chè thành phẩm
  65
  Bảng 3.34. So sánh kết quả xét nghiệm HCBVTV trước và sau can thiệp
  về số mẫu có HCBVTV trong danh mục cấm sử dụng
  66 VII
  Bảng 3.35.
  So sánh kết quả trước và sau can thiệp tại xã Tân Linh, kết
  quả điều tra lần thứ nhất và lần thứ 2 tại xã Phục Linh về các
  triệu chứng cơ năng xuất hiện trong tháng qua của người nông
  dân chuyên canh chè
  67
  Bảng 3.36.
  So sánh kết quả trước và sau can thiệp tại xã Tân Linh, kết
  quả điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai tại Phục Linh về các
  bệnh lý thực thể của người nông dân chuyên canh chè
  68
  Bảng 3.37. Hiệu quả thực sự đối với KAP của người chuyên canh chè
  tiếp xúc với HCBVTV sau 2 năm can thiệp tại Tân Linh
  69
  Bảng 3.38. Hiệu quả thực sự đối với sức khoẻ của người chuyên canh chè
  tiếp xúc với HCBVTV sau 2 năm can thiệp tại Tân Linh
  70
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ MÔ HÌNH
  Biểu đồ 3.1. Nhóm tuổi của đối tượng nghiên cứu 38
  Biểu đồ 3.2. Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu 39
  Biểu đồ 3.3. Người chuyên canh chè kể được phương tiện bảo vệ cá
  nhân cần thiết.
  42
  Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ người mua được người bán HCBVTV hướng dẫn 48
  Mô hình 2.1. Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng 30
  Mô hình 2.2. Mô hình xương cá 31
  Mô hình 2.3. Sơ đồ tổ chức thực hiện nghiên cứu can thiệp 32
  Mô hình 2.4. Sơ đồ chọn các giải pháp và phương pháp can thiệp 33 1
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật là một thực tế khách quan và là
  một yêu cầu không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp. Hoá chất bảo vệ
  thực vật là một loại hàng hoá đặc biệt do đặc tính độc hại của chúng đối với
  sức khoẻ con người và môi trường sinh thái [134], nhưng nó cũng là một loại
  hàng hoá rất thông dụng đối với những người làm nông nghiệp [72]. Nhiễm
  độc hoá chất bảo vệ thực vật luôn là một vấn đề hàng đầu trong chăm sóc sức
  khỏe cộng đồng dân cư nông nghiệp.
  Trên thế giới ước tính có khoảng 39 triệu người có thể bị ngộ độc cấp
  tính hàng năm do ảnh hưởng của hoá chất bảo vệ thực vật [115]. Trong đó có
  khoảng 3 triệu người bị ngộ độc cấp tính nghiêm trọng và 220 nghìn người tử
  vong mỗi năm [133]. Trong khi nhu cầu sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật trên
  thế giới ngày càng tăng, sản lượng hoá chất bảo vệ thực vật tăng từ 400.000 tấn
  (1955) lên 4,4 triệu tấn (2009) [124]. Đi đôi với số lượng hoá chất bảo vệ thực
  vật sử dụng tăng là số người ngộ độc hoá chất bảo vệ thực vật cũng tăng, đặc
  biệt là tại các nước đang phát triển, 99 % trường hợp ngộ độc xảy ra ở các
  nước này, cho dù lượng tiêu thụ hoá chất bảo vệ thực vật chỉ chiếm 20 % [37],
  [39]. Tuy nhiên, phần lớn người nông dân tại các nước này chưa nhận biết đầy
  đủ về tác hại cũng như nguy cơ do hoá chất bảo vệ thực vật gây ra [37].
  Thực trạng nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật tại Việt Nam vẫn còn
  nghiêm trọng. Thống kê sơ bộ tại 38 tỉnh, thành phố, trong năm 2007 đã xảy
  ra gần 4.700 vụ, với 5.207 trường hợp bị nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật
  và 106 người đã tử vong. Năm 2009 có 4.372 vụ nhiễm độc với 4.515 trường
  hợp, tử vong 138 trường hợp chiếm tỷ lệ 3,05 % [14]. Theo Hà Minh Trung
  và cộng sự, cả nước hiện có 11,5 triệu hộ nông nghiệp, số người tiếp xúc
  nghề nghiệp với hoá chất bảo vệ thực vật ít nhất cũng tới 11,5 triệu người.
  Với tỷ lệ nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật mạn tính là 18,26 % thì số
  người bị nhiễm độc mạn tính trong cả nước có thể lên tới 2,1 triệu người [79].
  Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng lạm dụng và sử dụng bừa bãi hoá chất bảo
  vệ thực vật, 98 % trường hợp lạm dụng hoặc pha đặc hơn so với hướng dẫn
  trên bao bì 2-3 lần, có 84,17 % đến 93,23 % không sử dụng đầy đủ phương 2
  tiện bảo vệ cá nhân khi phun hoá chất bảo vệ thực vật [35], [55], [86].
  Việt Nam có diện tích chè khoảng 120.000 ha hiện đứng thứ 5 trên thế
  giới về số lượng chè xuất khẩu (hơn 100.000 tấn năm 2009) [16]. Sử dụng
  hoá chất bảo vệ thực vật trong chuyên canh chè đứng hàng đầu về số lượng
  thuốc sử dụng và số lần phun [53], [71]. Thái Nguyên có diện tích chè lớn với
  gần 16.000 ha, chè Thái Nguyên nổi tiếng trong nước và thế giới. Nhiều khu
  vực chuyên canh chè thuộc các huyện miền núi, vùng sâu vùng khó khăn,
  điều kiện kinh tế xã hội còn chưa phát triển, trình độ học vấn còn thấp [55],
  [86]. Kiến thức, thực hành về việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật còn hạn
  chế. Việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật bừa bãi, không đúng hướng dẫn
  gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người [61], [86]. Đã có một số
  đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của hoá chất bảo vệ thực vật đến sức khoẻ người
  chuyên canh chè nhưng chưa có một đề tài nghiên cứu can thiệp có hệ thống
  giúp người chuyên canh chè bảo vệ sức khoẻ trong khi tiếp xúc với hoá chất
  bảo vệ thực vật. Để góp phần vào việc chăm sóc sức khoẻ cho người nông
  dân chuyên canh chè và xây dựng mô hình can thiệp phù hợp với điều kiện
  thực tế nơi đây chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu:
  1. Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành của người chuyên canh chè tiếp
  xúc với hoá chất bảo vệ thực vật.
  2. Xác định mô hình bệnh tật và mô tả một số yếu tố liên quan đến sức
  khoẻ của người chuyên canh chè tiếp xúc với hoá chất bảo vệ thực vật.
  3. Xây dựng và đánh giá hiệu quả của mô hình can thiệp bảo vệ sức
  khoẻ người chuyên canh chè phù hợp với điều kiện thực tế của Thái Nguyên.

  Xem Thêm: Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật đến sức khoẻ con người và biện pháp can thiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật đến sức khoẻ con người và biện pháp can thiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status