Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

  MỤC LỤC

  Trang
  MỤC LỤC
  CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 7
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 7
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 10
  1.1.3. Mấy nhận định về tình hình nghiên cứu 16
  1.2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 17
  1.2.1. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu 17
  1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 20
  Kết luận chương 1 21
  CHƯƠNG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 23
  2.1. Công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường: Khái niệm, đặc điểm và vai trò 23
  2.1.1. Khái niệm công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường 23
  2.1.2. Đặc điểm của công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường 24
  2.1.3. Vai trò của công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường 26
  2.2. Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường: Khái niệm, nội hàm, các nguyên tắc, tiêu chí và các nguồn 29
  2.2.1. Khái niệm pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường 29
  2.2.2. Nội hàm của pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường 31
  2.2.3. Các nguyên tắc cơ bản của việc áp dụng pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường 33
  2.2.4. Tiêu chí cơ bản xác định mức độ phù hợp của pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường 36
  2.2.5. Nguồn của pháp luật về các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường 38
  2.3. Kinh nghiệm một số nước về pháp luật sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và gợi mở cho Việt Nam 43
  2.3.1. Kinh nghiệm pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường của một số nước trên thế giới 43
  2.3.2. Bài học kinh nghiệm về pháp luật sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam 55
  Kết luận chương 2 60
  CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 61
  3.1. Pháp luật về chính sách tài trợ để quản lý và bảo vệ môi trường 61
  3.1.1. Pháp luật về ngân sách nhà nước trong bảo vệ môi trường 61
  3.1.2. Pháp luật về Quỹ Bảo vệ môi trường 65
  3.2. Pháp luật về nhóm các công cụ kinh tế kích thích lợi ích kinh tế 72
  3.2.1. Pháp luật về thuế bảo vệ môi trường 72
  3.2.2. Pháp luật về phí bảo vệ môi trường 81
  3.3. Pháp luật về nhóm các công cụ nâng cao trách nhiệm xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường 101
  3.3.1. Pháp luật về ký quỹ để cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 101
  3.3.2. Pháp luật về đặt cọc - hoàn trả 108
  3.3.3. Pháp luật về nhãn sinh thái 108
  3.4. Pháp luật về chế tài xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 109
  3.4.1. Hệ thống các văn bản pháp luật về xử lí vi phạm liên quan đến việc áp dụng chế tài xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 110
  3.4.2. Tình hình thực thi việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 113
  3.4.3. Đánh giá hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 116
  Kết luận chương 3 120
  CHƯƠNG 4 QUAN ĐIỂM, YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 122

  4.1. Quan điểm và mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế bảo vệ môi trường ở Việt Nam 122
  4.1.1. Quan điểm hoàn thiện hệ thống pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế bảo vệ môi trường ở Việt Nam 122
  4.1.2. Mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế bảo vệ môi trường ở Việt Nam 125
  4.2. Các yêu cầu đối với pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam 126
  4.3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam 128
  4.3.1. Nhóm các giải pháp chung 129
  4.3.2. Nhóm các giải pháp cụ thể 134
  Kết luận chương 4 149
  KẾT LUẬN 151
  NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 154
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 155
  PHỤ LỤC 166


  BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
  1. BVMT Bảo vệ môi trường
  2. BOD Biological Oxygen Demand: Nhu cầu oxy tối thiểu
  3. BPP Beneficiary Pay Principle: Nguyên tắc “Người hưởng thụ phải trả tiền”
  4. BLHS Bộ luật hình sự
  5. CAC Command and control – Mệnh lệnh và kiểm soát
  6. CCKT EIs - Economic instruments – công cụ kinh tế
  7. CNH – HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa
  8. COD Chemical Oxygen Demand: Nhu cầu oxy hóa học
  9. CTR Chất thải rắn
  10. DN Doanh nghiệp
  11. GDP Thu nhập bình quân của Quốc gia
  12. KCN – KCX Khu công nghiệp – Khu chế xuất
  13. KT – XH Kinh tế - xã hội
  14. KTTT Kinh tế thị trường
  15. LEFASO Hiệp hội Da giày Việt Nam
  16. OECD Organization of Economic Cooperation and Development: Tổ chức
  hợp tác và phát triển kinh tế
  17. PPP Pollution Pay Principle: Nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”
  18. QMT Quỹ môi trường
  19. NSNN Ngân sách Nhà nước
  20. TN&MT Tài nguyên và Môi trường
  21. TW Trung ương
  22. UBND Ủy ban nhân dân
  23.VASEP Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
  24.VITAS Hiệt hội Dệt may Việt Nam
  25.VPHC Vi phạm hành chính
  26. WHO Tổ chức y tế thế giới
  MỞ ĐẦU

  Cùng xu thế chung của thế giới, là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định trong xóa đói, giảm nghèo, song lại phải đương đầu với những thách thức lớn lao về môi trường. Những thách thức này đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải sớm tìm ra các giải pháp giải quyết có hiệu quả các vấn đề môi trường ở Việt Nam.
  Nhận thức được điều đó, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đến việc thực hiện các biện pháp khác nhau để BVMT. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (Khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã khẳng định: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước; là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị; là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự tham gia, giám sát của toàn xã hội. Nghị quyết khẳng định: Môi trường là vấn đề toàn cầu. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Tăng cường bảo vệ môi trường phải theo phương châm ứng xử hài hòa với thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên, phòng ngừa là chính; kết hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; lấy bảo vệ sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững. Bên cạnh đó, trong Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 khẳng định quan điểm:Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, là nghĩa vụ của mọi người dân; phải được thực hiện thống nhất trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, phân cấp cụ thể giữa Trung ương và địa phương; kết hợp phát huy vai trò của cộng đồng, các tổ chức quần chúng và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới
  Một trong những công cụ quan trọng trong việc bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng là hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường. Định hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật về môi trường được coi là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, thực hiện tốt các cam kết quốc tế của Việt Nam. Nghị quyết 24-NQ/TW cũng khẳng định Chú trọng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực có liên quan như đầu tư, thuế, xử lý vi phạm hành chính, dân sự . theo hướng bổ sung, kết hợp khắc phục các chồng chéo, xung đột pháp luật nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ. Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột trong ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Sửa đổi, bổ sung các chế tài hành chính, kinh tế, hình sự . về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo đảm đủ sức răn đe. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật”. Bằng những nỗ lực của mình, Việt Nam đang dần dần hình thành một hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường với sự ra đời của hàng loạt văn bản pháp luật quy định nhiều biện pháp bảo vệ môi trường như: biện pháp hành chính (đây là biện pháp áp dụng chủ yếu), biện pháp hình sự, biện pháp dân sự và bước đầu sử dụng một số công cụ kinh tế.
  Tuy nhiên, biện pháp hành chính với đặc trưng “Mệnh lệnh – kiểm soát” sẽ chỉ có giá trị trong phạm vi các quan hệ về quản lý nhà nước, còn biện pháp hình sự chỉ được áp dụng khi có các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường nguy hiểm cho xã hội và được xét trong phạm vi mối quan hệ giữa hai chủ thể là Nhà nước và công dân. Nhà nước cũng đã ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn giới hạn về chất thải và thông qua các biện pháp giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự buộc các chủ thể kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ pháp luật. Do đó, một thực tế rất dễ nhận thấy là ở Việt Nam hiện nay thiên về sử dụng các biện pháp hành chính trong lĩnh vực pháp luật môi trường. Nếu chỉ nhìn vào các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện nay chúng ta sẽ thấy có nhiều quy định liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước. Đây là một điều rất không bình thường, gây ra một hiệu ứng không tốt trong xã hội vì công tác bảo vệ môi trường dường như chỉ là công việc riêng của Nhà nước, chưa trở thành sự nghiệp của toàn dân. Với chức năng cung cấp dịch vụ công cho người dân, Nhà nước thể hiện vai trò quan trọng của mình trong công tác bảo vệ môi trường là một điều tất yếu. Song nếu quá chú trọng tới việc sử dụng các biện pháp, các công cụ tác động mang tính chất công quyền mà coi nhẹ các công cụ mang tính chất kinh tế, các biện pháp kích thích lợi ích đối với cộng đồng thì chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam có thể không mang lại kết quả như mong muốn.
  Môi trường với những đặc trưng riêng, hậu quả của hành vi gây ô nhiễm môi trường trong nhiều trường hợp chưa thể gây ra những hiệu ứng tức thời; thiệt hại rất khó xác định được và khó nhận biết hết, do đó phản ứng của xã hội sẽ không quá gay gắt và kịp thời. Trong trường hợp này, việc sử dụng các công cụ có tính chất kinh tế để tác động tới lợi ích của các chủ thể sẽ mang lại kết quả tốt hơn là các biện pháp hành chính.
  Trong bối cảnh trên, việc tăng cường sử dụng các công cụ kinh tế chính là biện pháp tương đối có hiệu quả trong bảo vệ môi trường. Sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý nguồn tài nguyên và kiểm soát ô nhiễm môi trường chính là việc dùng những lợi ích vật chất kích thích các chủ thể thực hiện những hoạt động có lợi cho môi trường, khiến các biện pháp “kiểm soát ô nhiễm” trở nên mềm dẻo, hiệu quả, tiết kiệm chi phí hơn, kích thích phát triển công nghệ, cung cấp nguồn thu ngân sách cho Nhà nước để hỗ trợ cho các chương trình kiểm soát ô nhiễm. Vì vậy, các công cụ kinh tế được xác định là một trong những biện pháp được sử dụng để đạt mục tiêu bảo vệ môi trường thành công. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp sử dụng riêng biệt mà cần phải sử dụng kết hợp với các biện pháp khác như biện pháp hành chính, biện pháp giáo dục
  Chính vì lí do trên, trong Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003, một trong những giải pháp thực hiện Chiến lược được đưa ra là: “Đẩy mạnh áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường”. Đặc biệt, ngày 03/6/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã đưa ra năm giải pháp quan trọng, đặc biệt giải pháp thứ tư khẳng định Quán triệt và vận dụng có hiệu quả các nguyên tắc: người gây ô nhiễm phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường; người được hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.
  Vì thế, việc nghiên cứu để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, đánh giá đúng thực trạng pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết và có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu luận án
  - Mục đích nghiên cứu của luận án: làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về pháp luật sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường, đánh giá thực trạng pháp luật về sử dụng các công cụ này trong bảo vệ môi trường, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường.
  - Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạt được mục đích đã nêu trên, các nhiệm vụ nghiên cứu của luận án được xác định cụ thể như sau:
  + Làm rõ khái niệm công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường.
  + Nghiên cứu các tiêu chí cơ bản xác định mức độ phù hợp của pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường.
  + Nghiên cứu các yêu cầu đặt ra đối với pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường.
  + Phân tích nội dung các quy định của pháp luật về chính sách tài trợ để quản lý và bảo vệ môi trường.
  + Phân tích nội dung các quy định của pháp luật nhóm công cụ kích thích lợi ích kinh tế.
  + Phân tích nội dung các quy định của pháp luật về nhóm công cụ nâng cao trách nhiệm xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường.
  + Phân tích nội dung các quy định của pháp luật về chế tài xử phạt trong bảo vệ môi trường.
  + Từ kết quả nghiên cứu thực trạng pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu của luận án: công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường; các lý thuyết về khoa học môi trường gồm nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”“Người thụ hưởng phải trả tiền”; pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường Việt Nam, kinh nghiệm thế giới về xây dựng pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc sử dụng pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường.
  - Phạm vi nghiên cứu: pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường có thể được phân tích ở nhiều mức độ, góc độ khác nhau, tuy nhiên trong phạm vi một bản luận án không thể phân tích hết các vấn đề đó. Với mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đã trình bày nêu trên thì ngoài việc đưa ra nhận thức chung về pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường, luận án chủ yếu tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường hiện hành ở Việt Nam, các quy định của pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở một số nước, từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay.
  4. Những điểm mới của luận án
  Thứ nhất, luận án đã nghiên cứu một cách có hệ thống quan niệm công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường.
  Thứ hai, luận án đã đã phân tích nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường; các tiêu chí cơ bản xác định mức độ phù hợp của pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường; nội dung chủ yếu của pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường; phân tích các yếu tố tác động đến việc đảm bảo thực hiện pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường.
  Thứ ba, luận án đã phân tích và đánh giá một cách toàn diện và khách quan về thực trạng pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Từ đó, chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế trong các quy định pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam làm cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện hành.
  Thứ tư, luận án đã đề ra được phương hướng và các giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
  Trong bối cảnh hiện nay, có thể coi luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Những kết luận và đề xuất, kiến nghị mà luận án nêu ra có cơ sở khoa học và thực tiễn đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường. Ngoài ra, những vấn đề nghiên cứu của luận án có thể được tham khảo để biên soạn giáo trình về môi trường, cụ thể là phần pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường.
  6. Bố cục của luận án
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm 4 chương:
  Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
  Chương 2. Những vấn đề lý luận về pháp luật sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường
  Chương 3. Thực trạng pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam
  Chương 4. Quan điểm, yêu cầu và giải pháp hoàn thiện pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam

  Xem Thêm: Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status