Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cơ sở hình thành và giá trị văn hóa của Múa rối nước Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cơ sở hình thành và giá trị văn hóa của Múa rối nước Việt Nam

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của Đ ề tài
  Châu thổ sông Hồng là một vùng đất rộng lớn nằm quanh khu vực
  hạ lưu sông H ồng, đư ợc bao quanh bơi sông và bi ển, có đất đai trù phú .
  Với đ ặc điểm tự nhiên giàu tài nguyên “nư ớc”, ngh ề nông là nghề chính
  và quan hệ sản xuất gắn kết các thành viên trong cộng đ ồng sinh sống
  theo các làng, hình thành nền văn hoá làng, rất đa d ạng về lễ hội truyền
  thống - là cơ sở để cha ông ta sáng tạo nên các loại hình nghệ thuật dân
  gian, mà độc đáo nh ất là Múa rối nư ớc, một di sản vă n hoá phi vật thể
  đặc sắc, hiện nay chỉ còn có ở Việt Nam.
  Từ “trò chơi” mang yếu tố diễn xư ớng dân gian, Múa rối nư ớc đã
  trở thành bộ môn nghệ thuật truyền thống mang đ ậm sắc thái, tâm hồn
  người Việt, mang giá trị phản ánh sinh động, chân thực về đời sống văn
  hoá của nông dân, nông thôn vùng châu thổ sông Hồng, thể hiện mối
  quan hệ tương tác gi ữa con ngư ời Việt với thiên nhiên.
  Qua nhiều thế kỷ hình thành và phát triển, Múa rối nước truyền
  thống trải qua những thăng trầm, lúc phát triển rực rỡ, khi lại trầm lắng,
  rơi vào nguy cơ mai một (đã có nhiều trò diễn, ngón nghề Múa rối nước
  vì nhiều nguyên nhân đến nay không còn nữa).
  Cho đến nay, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên
  sâu về văn hoá trong Múa rối nước với những tiền đề văn hóa trong
  nguồn gốc, sự hình thành, đúc rút các giá trị văn hoá của thể loại nghệ
  thuật này, để từ đó có những định hướng trong quản lý và bảo tồn, phát
  triển nghệ thuật, gắn kết nó với công tác giáo dục thẩm mỹ và truyền
  thống trong học đường, giới thiệu về văn hoá Việt Nam với bạn bè thế
  giới và phát triển du lịch. Do vậy, đề tài Cơ sở hình thành và giá trị
  văn hoá của Múa rối nước Việt Nam sẽ giải quyết các vấn đề đặt ra.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Luận án nhằm làm rõ cơ sở hình thành và giá trị văn hóa của Múa
  rối n ước Việt Nam , từ đó đ ịnh hư ớng, đ ề xuất một số giải pháp bảo tồn, 2
  phát huy Múa rối nư ớc trong văn hóa.
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Hệ thống hoá một cách chọn lọc và phát triển ở mức đ ộ nhất đ ịnh
  những khái niệm về Múa rối, Múa rối nư ớc và những vấn đ ề lý luận về
  giá trị văn hóa để làm cơ sở cho việc tiếp cận đ ối tư ợng nghiên cứu.
  - Tổng quan đư ợc tình hình nghiên cứu về Múa rối nư ớc; khái quát
  được Múa rối nư ớc trong tiến trình lịch sử văn hóa Vi ệt Nam; phân tích
  cơ sở hình thành và đúc rút nh ững giá trị văn hóa của Múa rối nư ớc.
  - Đánh giá, nêu được thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất
  những giải pháp bảo tồn, phát huy Múa rối nư ớc giai đo ạn hiện nay.
  4. Đ ối tư ợng nghiên cứu
  Múa rối nư ớc và các thành tố hình thành nghệ thuật, môi trư ờng
  sinh thái tự nhiên – xã hội vùng châu thổ sông Hồng.
  5. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Nghiên cứu ảnh hư ởng của môi trư ờng tự nhiên, xã
  hội của vùng châu thổ sông Hồng đ ến sự ra đ ời và tồn tại, phát triển của
  Múa rối nư ớc. Tìm hiểu đ ặc trưng ngh ệ thuật, phương th ức tổ chức hoạt
  động biểu diễn Rối nư ớc đ ể thấy đư ợc cơ sở hình thành của nghệ thuật,
  rút ra những giá trị văn hóa c ủa thể loại nghệ thuật này. Nghiên cứu
  Múa rối nư ớc đ ặt trong mối quan hệ với một số thể loại Kịch, Múa,
  Xiếc .(du nhập vào Việt Nam) và với thể loại có nguồn gốc từ Việt
  Nam như Chèo, ở hai mặt nội dung và hình thức, đ ể thao tác nghiên
  cứu, so sánh, đối chiếu, phân tích một cách khái quát, tìm ra những nét
  riêng của Múa rối nư ớc dư ới góc nhìn văn hóa h ọc.
  - Về không gian: Tập trung khảo sát Múa rối nư ớc khu vực châu
  thổ sông Hồng, đi sâu nghiên c ứu trư ờng hợp 05 phường rối nư ớc
  truyền thống và 02 đơn vị nghệ thuật múa rối nư ớc chuyên nghiệp.
  - Về thời gian: Nghiên cứu Múa rối nư ớc trong sự phát triển văn
  hóa của thời kỳ phong kiến Đ ại Việt đ ể khái quát về nguồn gốc, sự hình
  thành, phát triển của Múa rối nư ớc Việt Nam trong tiến trình lịch sử. Về 3
  cơ s ở hình thành và giá trị văn hóa của Múa rối nư ớc, nghiên cứu tập
  trung vào Múa rối nư ớc ở thời kỳ từ cuối thế kỷ XVI cho đến nay.
  6. Phương pháp ngh iên cứu
  Luận án quán triệt chủ trương, các quan điểm của Đ ảng CSVN; các
  văn b ản của Nhà nư ớc về xây dựng và phát triển nền văn hóa Vi ệt Nam,
  về kế thừa di sản văn hóa.
  Múa rối nư ớc không chỉ là một loại hình văn học nghệ thuật, mà
  còn là một hiện tư ợng văn hóa, nên từ phương pháp lu ận của lí thuyết
  tiếp cận đ ịa - văn hóa, vùng văn hóa , luận án sử dụng phương pháp
  nghiên cứu liên ngành: Văn hóa học, Nghệ thuật học, Sử học.
  Chú trọng việc thu thập tư liệu trong quá trình khảo sát đi ền dã tại
  thực đ ịa, phương pháp nghiên cứu chọn mẫu; Phương pháp kh ảo tả,
  phương pháp phân tích - tổng hợp đư ợc dùng để nhận thức và phân tích
  đối tư ợng nghiên cứu.
  7. Đóng góp của luận án
  7.1. Về mặt lý luận
  Lý giải sự hình thành, tồn tại, phát triển của Múa rối nư ớc trong
  tiến trình lịch sử xuất phát từ cơ s ở văn hóa Vi ệt Nam; Phân tích, hệ
  thống những giá trị văn hóa của Múa rối nư ớc Việt Nam, thông qua đó
  góp phần vào việc cung cấp thêm tư liệu tham khảo cho ngư ời nghiên
  cứu tiếp theo về Múa rối nư ớc.
  7.2. Về mặt thực tiễn
  Thông qua thực trạng mà luận án đã đánh giá , những quan đi ểm,
  định hư ớng, giải pháp, khuyến nghị bảo tồn và phát triển Múa rối nư ớc,
  giúp cho các nghệ sĩ, nhà quản lý, các đơn v ị nghệ thuật có đư ợc những
  suy nghĩ, lựa chọn đúng đắn về đường lối phát triển của nghệ thuật, cho
  công việc sáng tạo, đ ổi mới, bảo tồn và phát triển Múa rối nư ớc phù hợp
  với điều kiện thực tiễn của đ ất nư ớc.
  8. Bố cục của Luận án
  Ngoài phần Mở đầu (7 trang), Kết luận (6 trang), Tài liệu tham 4
  khảo (10 trang) và Phụ lục (25 trang), nội dung chính của luận án gồm 4
  chương: Chương 1. Tổng quan về Múa rối nư ớc Việt Nam.
  Chương 2. Cơ sở hình thành Múa rối nư ớc Việt Nam.
  Chương 3. Giá trị văn hóa của Múa rối nư ớc Việt Nam.
  Chương 4. Bảo tồn và phát huy Múa rối nư ớc Việt Nam.

  Xem Thêm: Cơ sở hình thành và giá trị văn hóa của Múa rối nước Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ sở hình thành và giá trị văn hóa của Múa rối nước Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status