Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ 100 câu hỏi - trả lời phần kinh tế chính trị

  V
  vuongdongque79 vuongdongque79 Đang Ngoại tuyến (1 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. 100 câu hỏi - trả lời phần kinh tế chính trị

  MỤC LỤC
  Câu 1: Hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa là gì? Phân tích những điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa và ưu thế của sản xuất hóa so với kinh tế tự nhiên.
  Câu 2: Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa, tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa, lượng giá trị của hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng.
  Câu 3. Phân tích nội dung và tác dụng của qui luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa.
  Câu 4. Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa sức lao động. Hành hóa sức lao động có đặc điểm gì khác với hàng hóa thông thường?
  Câu 5. Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư và các kết luận rút ra từ sự nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị gia tăng.
  Câu 6. Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Vì sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối?
  Câu 7. Tư bản là gì ? Phân tích căn cứ và ý nghĩa phân chia thành tư bản bất biến và tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lao động
  Câu 8. Tích lũy tư bản là gì? Trình bày thực chất của tích lũy tư bản và nhân tố làm tăng tích lũy tư bản
  Câu 9. Phân tích bản chất của tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp
  Câu 10. Phân tích nguyên nhân ra đời, bản chất Chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước, và những biểu hiện chủ yếu.
  Câu 11: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.
  Câu 12: Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá và quan hệ của hai thuộc tính đó với tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá.
  Câu 13: Phân tích lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá.
  Câu 14: Phân tích nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ.
  Câu 15: Phân tích nội dung (yêu cầu), tác dụng của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá giản đơn. Những biểu hiện của quy luật này trong các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản?
  Câu 16: Thế nào là thị trường? Mối quan hệ giữa phân công lao động XH với thị trường. Phân tích các chức năng của thị trường.
  Câu 17: Cạnh tranh là gì? Tại sao cạnh tranh là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá? Những tác động tích cực và tiêu cực của cạnh tranh?
  Câu 18: Cung, cầu là gì? Quan hệ cung - cầu? Tại sao cung - cầu là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá?
  Câu 19: Phân tích sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản. Những điều kiện để tiền tệ có thể thành tư bản.
  Câu 20: Phân tích hàng hoá sức lao động.
  Câu 21: Phân tích bản chất và các hình thức tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản.
  Câu 22. Trình bày nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản.
  Câu 23: Phân tích quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản.
  Câu 24: Trình bày phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối dưới chủ nghĩa tư bản.
  Câu 25: Trình bày phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối dưới chủ nghĩa tư bản.
  Câu 26: Tư bản là gì? Thế nào là tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động? Căn cứ và ý nghĩa của các cách phân chia tư bản trên đây.
  Câu 27: So sánh giá trị thặng dư với lợi nhuận, tỷ suất giá trị thặng dư và tỷ suất lợi nhuận. Tốc độ chu chuyển của tư bản có ảnh hưởng như thế nào tới nhu cầu về tư bản, tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư hằng năm?
  Câu 28: Phân tích thực chất và động cơ tích luỹ tư bản. Phân tích tích tụ tư bản và tập trung tư bản. Vai trò của tích tụ và tập trung tư bản trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
  Câu 29: Phân tích những ảnh hưởng đến quy mô tích luỹ tư bản. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này.
  Câu 30: Trình bày các khái niệm chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. Các khái niệm trên đã che dấu quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa như thế nào?
  C©u 31: Ph©n tÝch ®iÒu kiÖn ra ®êi cña s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ¬u thÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸ so víi kinh tÕ tù nhiªn.
  C©u 32: Ph©n tÝch hai thuéc tÝnh cña hµng ho¸ vµ quan hÖ cña hai thuéc tÝnh ®ã víi tÝnh chÊt hai mÆt cña lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸
  C©u 33: Ph©n tÝch mÆt chÊt, l¬îng cña gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ c¸c nh©n tè ¶nh h¬ëng ®Õn l¬îng gi¸ trÞ hµng ho¸.
  C©u 34: Ph©n tÝch nguån gèc, b¶n chÊt, chøc n¨ng tiÒn tÖ.
  C©u 35: Ph©n tÝch néi dung, yªu cÇu, t¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Sù biÓu hiÖn hµng ho¸ cña quy luËt nµy trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña chñ nghÜa T¬ b¶n nh¬ thÕ nµo ?
  C©u 36: Tr×nh bÇy thÞ tr¬êng vµ c¬ chÕ thÞ tr¬êng. Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña thÞ tr¬êng?
  C©u 37: Ph©n tÝch quy luËt c¹nh tranh vµ quy luËt cung - cÇu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr¬êng?
  C©u 38: Tr×nh bÇy kh¸i niÖm, néi dung vµ mèi quan hÖ giưa gi¸ c¶ s¶n xuÊt, gi¸ c¶ thÞ tr¬êng, gi¸ c¶ ®éc quyÒn víi gi¸ trÞ hµng ho¸ ?
  C©u 39: Tr×nh bÇy kh¸i niÖm t¸i s¶n xuÊt, t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, t¸i s¶n xuÊt më réng, t¸i s¶n xuÊt xã héi vµ néi dung cña nã ?
  C©u 40: Tr×nh bÇy kh¸i niÖm t¨ng tr¬ëng, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¸c cØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt xã héi. Mèi quan hÖ giưa t¨ng tr¬ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng xã héi ?
  C©u 41: Tr×nh bÇy c«ng thøc chung cña T¬ b¶n vµ m©u thuÉn cña nã. Ph©n biÖt tiÒn víi t¬ c¸ch lµ tiÒn vµ tiÒn víi t¬ c¸ch lµ T¬ b¶n ?
  C©u 42: Ph©n tÝch hµng ho¸ søc lao ®éng vµ mèi quan hÖ giưa tiÒn l¬¬ng víi gi¸ trÞ søc lao ®éng ?
  C©u 43: Tr×nh bÇy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d¬ vµ ph©n tÝch hai ph¬¬ng ph¸p s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d¬. Nªu ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy ?
  C©u 44: Ph©n tÝch néi dung, vai trß quy luËt gi¸ trÞ thÆng d¬ vµ sù biÓu hiÖn cña nã trong giai ®o¹n CNTB tù do c¹nh tranh vµ CNTB ®éc quyÒn ?
  C©u 45: ThÕ nµo lµ T¬ b¶n bÊt biÕn vµ T¬ b¶n kh¶ biÕn. T¬ b¶n cè ®Þnh vµ T¬ b¶n l¬u ®éng. Ph©n tÝch c¨n cø vµ ý nghÜa ph©n chia hai cÆp ph¹m trï ®ã ?
  C©u 46: So s¸nh gi¸ trÞ thÆng d¬ víi lîi nhuËn, tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d¬ víi tû suÊt lîi nhuËn. Tèc ®é chu chuyÓn cña t¬ b¶n cã quan hÖ nh¬ thÕ nµo víi khèi l¬îng gi¸ trÞ thÆng d¬ ?
  C©u 47: Ph©n tÝch thùc chÊt cña tÝch luü t¬ b¶n vµ c¸c nh©n tè ¶nh h¬ëng ®Õn quy m« tÝch luü ? So s¸nh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung t¬ b¶n?
  C©u 48: ThÕ nµo lµ tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn t¬ b¶n ? Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h¬ëng ®Õn tèc ®é chu chuyÓn t¬ b¶n ? ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò trªn ?
  C©u 49: ThÕ nµo lµ lîi nhuËn, tû suÊt lîi nhuËn. Ph©n tÝch sù h×nh thµnh tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n vµ ý nghÜa cña nã ?
  C©u 50: Ph©n tÝch nguån gèc cña lîi nhuËn th¬¬ng nghiÖp, lîi tøc Ng©n hµng vµ lîi nhuËn Ng©n hµng ?
  C©u 51: Tr×nh bµy nhưng néi dung c¬ b¶n vÒ sù h×nh thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ thÞ tr¬êng chøng kho¸n ?
  C©u 52: Ph©n tÝch b¶n chÊt ®Þa t« vµ c¸c h×nh thøc ®Þa t« ?
  C©u 53: Ph©n tÝch nguyªn nh©n h×nh thµnh, c¸c h×nh thøc cña ®éc quyÒn, b¶n chÊt kinh tÕ cña chñ nghÜa t¬ b¶n ®éc quyÒn ?
  C©u 54: Ph©n tÝch nguyªn nh©n h×nh thµnh CNTB ®éc quyÒn Nhµ n¬íc vµ vai trß kinh tÕ cña Nhµ n¬íc trong CNTB hiÖn ®¹i
  Câu 55. Hàng hoá là gì? Làm rõ các thuộc tính của hàng hoá. Từ đó kể tên những hàng hoá đặc biệt mà em biết và lý giải vì sao nó là hàng hoá đặc biệt?

  Câu 56. Làm rõ nội dung và tác động của quy luật giá trị. Việt Nam đã vận dụng quy luật này như thế nào trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Câu 57. Hàng hoá sức lao động là gì? Khi nào sức lao động trở thành hàng hoá? Làm rõ hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động.
  Câu 58. Lấy ví dụ về một quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Từ đó cho biết giá trị thặng dư là gì? Tư bản bất biến là gì? Tư bản khả biến là gì?
  Câu 59. Phân biệt giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch. Tại sao sản xuất giá trị thặng dư được coi là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản?
  Câu 60. So sánh để chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa giá trị thặng dư và lợi nhuận. Phân biệt giữa lợi nhuận thương nghiệp, lợi tức cho vay, lợi nhuận ngân hàng và địa tô TBCN. Tại sao nói đó là các hình thái biến tướng của giá trị thặng dư?
  Câu 61. Phân tích nội dung và những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Hiện nay giai cấp công nhân có còn thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình nữa hay không? Tại sao?
  Câu 62. Thế nào là cách mạng XHCN, nguyên nhân của cách mạng XHCN ? Phân tích quan niệm của chủ nghĩa mác – lênin về mục tiêu, nội dung của cách mạng XHCN.
  Câu 63. Phân tích quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về tính tất yếu, nội dung và nguyên tắc của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng XHCN. Sự vận dụng của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng khối liên minh giữa công nhân với nông dân và tầng lớp trí thức ở Việt Nam.
  Câu 64.Tại sao phải quá độ từ CNTB lên CNXH? Làm rõ quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về những đặc trưng cơ bản của XH XHCN. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng và phát triển những đặc trưng này như thế nào trong sự nghiệp đổi mới xây dựng CNXH hiện nay.
  Câu 65. Tại sao nói thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH là tất yếu. Phân tích đặc điểm, thực chất và nội dung của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH.

  Câu 66.Cho biết quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin dân chủ và nền dân chủ. Phân tích những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN. Từ đó làm rõ tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ XHCN.
  Câu 67. Khái niệm dân tộc được hiểu như thế nào? Làm rõ những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Liên hệ thực tế địa phương
  Câu 68. Làm rõ hai xu hướng phát triển của dân tộc. Cho biết những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Liên hệ thực tế địa phương.
  Câu 69. Tôn giáo là gì? Làm rõ nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH và trong XH XHCN. Cho biết những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo. Liên hệ thực tế địa phương.
  Câu 70. Tại sao nói “Chủ nghĩa xã hội là tương lai của xã hội loài người”. Lấy dẫn chứng chứng minh
  Câu 71.Phân biệt giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch. Tại sao sản xuất giá trị thặng dư được coi là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản?

  Câu 72. So sánh để chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa giá trị thặng dư và lợi nhuận. Phân biệt giữa lợi nhuận thương nghiệp, lợi tức cho vay, lợi nhuận ngân hàng và địa tô tư bản chủ nghĩa. Tại sao nói đó là các hình thái biến tướng của giá trị thặng dư?
  Câu 73. Phân tích nội dung và những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Hiện nay giai cấp công nhân có còn thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình nữa hay không? Tại sao?
  Câu 74. Phân tích quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về tính tất yếu và nội dung cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sự vận dụng của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng khối liên minh giữa công nhân với nông dân và tầng lớp trí thức ở Việt Nam.
  Câu 75. Tại sao phải quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội? Làm rõ quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng và phát triển những đặc trưng này như thế nào trong sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
  Câu 76. Cho biết quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ và nền dân chủ. Phân tích những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Từ đó làm rõ tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
  Câu 77. Hàng hoá là gì? Làm rõ các thuộc tính của hàng hoá. Từ đó kể tên những hàng hoá đặc biệt mà em biết và lý giải vì sao nó là hàng hoá đặc biệt?
  Câu 78. Khái niệm dân tộc được hiểu như thế nào? Làm rõ những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Liên hệ thực tế địa phương.
  Câu 79. Làm rõ nội dung và tác động của quy luật giá trị. Việt Nam đã vận dụng quy luật này như thế nào trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  Câu 80.Hàng hoá sức lao động là gì? Khi nào sức lao động trở thành hàng hoá? Làm rõ hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động.
  Câu 81. Làm rõ hai xu hướng phát triển của dân tộc. Cho biết những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Liên hệ thực tế địa phương.
  Câu 82. Lấy ví dụ về một quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Từ đó cho biết giá trị thặng dư là gì? Tư bản bất biến là gì? Tư bản khả biến là gì?
  83.Tại sao nói “Chủ nghĩa xã hội là tương lai của xã hội loài người”. Lấy dẫn chứng chứng minh.
  Câu 84. Sản xuất hàng hóa là gì? Nó ra đời và phát triển như thế nào?Nó có ưu việt gì so với kinh tế tự nhiên?
  Câu 85. Hàng hóa là gì? Phân tích các thuộc tính của hàng hóa và lượng giá trị của hàng hóa?
  Câu 86. Tiền tệ xuất hiện như thế nào trong lịch sử phát triển của sản
  xuất và trao đổi hàng hóa? Bản chất và chức năng của tiền tệ?
  Câu 87. Cơ sở khách quan và những tác dụng của quy luật giá trị trong
  nền sản xuất hàng hóa.
  Câu 88. Thị trường là gì? Vai trò của nó trong nền sản xuất hàng hóa. Quy luật cung - cầu và tác động của nó trên thị trường như thế nào?
  Câu 89. Sự chuyển hóa tiền tệ thành tư bản
  Câu 90. Thế nào là tư bản bất biến và tư bản khả biến? Việc phân chiatư bản thành hai bộ phận như vậy có ý nghĩa gì? Thế nào là tỷ suấtgiá trị thặng dư?
  Câu 91. Thế nào là giá trị thặng dư? Giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch? Vì sao nói sảnxuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tưbản?
  Câu 92. Tích lũy tư bản là gì? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản? Thế nào là tích tụ, tập trung và cấu tạo hữu cơcủa tư bản?
  Câu 93. Thế nào là tuần hoàn và chu chuyển của tư bản? Những nhântố nào làm tăng tốc độ chu chuyển tư bản? Ý nghĩa thực tiễn của việcnghiên cứu vấn đề này?
  Câu 94. Thế nào là lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận? Chúng có quan hệ gì với giá trị thặng dư và tỷ suất giá trị thặng dư?
  Câu 95. Tư bản thương nghiệp và tư bản cho vay được hình thành nhưthế nào? Bản chất của lợi nhuận thương nghiệp và lợi tức là gì?
  Câu 96. Các hình thức địa tô chủ yếu và bản chất của địa tô tư bản chủnghĩa (R) là gì? Ý nghĩa của việc nghiên cứu địa tô đối với việc giải quyết các vấn đề ruộng đất?
  Câu 97. Thế nào là công ty cổ phần và thị trường chứng khoán? Vai trò
  của chúng trong nền kinh tế hàng hóa?
  Câu 98. Vì sao có sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền? Các hình thức chủ yếu và bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền là gì?
  Câu 99. Nguyên nhân của sự chuyển biến chủ nghĩa tư bản thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước? Đặc trưng, những hình thức biểu hiện và cơ chế điều tiết nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền
  Câu 100.Phân tích điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa và ưu thế của của sản xuất hàng hóa so với sản suất tự cấp tự túc.Việc nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa như thế nào đới với thự tiễn phát triển kinh tế hàng hóa ở Việt Nam?

  Xem Thêm: 100 câu hỏi - trả lời phần kinh tế chính trị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu 100 câu hỏi - trả lời phần kinh tế chính trị sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 15-11-2014 lúc 00:30.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

http:webtailieu.orgthreads244739-100-cau-hoi-tra-loi-phan-kinh-te-chinh-tri.html

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status