Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tính toán và thiết kế thiết bị sấy kiểu băng tải để sấy chè

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tính toán và thiết kế thiết bị sấy kiểu băng tải để sấy chè

  PHÁÖN 1 : MÅÍ ÂÁÖU

  1.1 Låìi måí âáöu
  Trong ngaình cäng nghiãûp noïi chung thç viãûc baío quaín cháút læåüng saín pháøm laì ráút quan troüng. Âãø cháút læåüng saín pháøm âæåüc täút ta phaíi tiãún haình sáúy âãí taïch áøm Váût liãûu sau khi sáúy coï khäúi læåüng giaím do âoï giaím cäng chuyãn chåí, âäü bãön tàng lãn, cháút læåüng saín pháøm âæåüc náng cao,thåìi gian baío quaín keïo daìi
  Quaï trçnh laìm bäúc håi næåïc ra khoíi váût liãûu bàòng nhiãût goüi laì quaï trçnh sáúy. Ngæåìi ta phán biãût sáúy ra laìm hai loaûi :sáúy tæû nhiãn vaì sáúy nhán taûo
  Sáúy tæû nhiãn duìng nàng læåüng màût tråìi âãí laìm bay håi næåïc trong váût liãûu nãn âån giaín ,êt täún keïm tuy nhiãn khoï âiãöu chènh âæåüc quaï trçnh sáúy vaì vát liãûu sau khi sáúy váùn coìn âäü áøm cao .Trong cäng nghiãûp hoaï cháút thæåìng ngæåìi ta duìng sáúy nhán taûo,tæïc laì phaíi cung cáúp nhiãût cho váût liãûu áøm .Phæång phaïp cung cáúp nhiãût coï thãø bàòng dáùn nhiãût ,âäúi læu ,bæïc xaû hoàûc bàòng nàng læåüng âiãûn træåìng coï táön säú cao.
  Âäúi våïi næåïc ta laì næåïc nhiãût âåïi noïng áøm,do âoï viãûc nghiãn cæïu cäng nghãû sáúy âãø chãú biãún thæûc pháøm khä vaì laìm khä näng saín coï yï nghéa ráút âàûc biãût .Kãút håüp phåi sáúy nhàòm tiãút kiãûm nàng læåüng,nghiãn cæïu nhæîng cäng nghãû sáúy vaì caïc thiãút bë sáúy phuì håüp cho tæìng loaûi thæûc pháøm ,näng saín phuì håüp våïi âiãöu kiãûn khê háûu vaì thæûc tiãùn næåïc ta.Tæì âoï taûo ra haìng hoïa phong phuï coï cháút læåüng cao phuûc vuû cho xuáút kháøu vaì tiãu duìng trong næåïc.
  1.2 BIỆN LUẬN ĐỀ TÀI

  Để thực hiện quá trình sấy, người ta sử dụng một hệ thống gồm nhiều thiết bị như: thiết bị sấy ( buồng sấy, hầm sấy, thiết bị sấy kiểu băng tải, máy sấy thùng quay, sấy phun, sấy tầng sôi, máy sấy trục ), thiãút bị đốt nóng tác nhân, quạt, bơm và một số thiết bị phụ khác,
  Trong đồ án này em sẽ tính toán và thiết kế thiết bị sấy kiểu băng tải. Thiết bị sấy loại này thường được dùng để sấy các loại rau quả, ngũ cốc, các loại nông sản khác, sấy một số sảm phẩm hoá học Trong đồ án của mình em sử dụng vật liệu sấy là chè với tác nhân sấy là hỗn hợp không khí nóng.
  Chè là một cây công nghiệp lâu năm, thích hợp nhất đối với khí hậu nhiệt đới. Chè không đơn thuần chỉ là thứ cây được dùng để “giải khát” mà đã trở thành một sản phẩm có nhiều công dụng. Chế biến chè không chỉ cung cấp phục vụ nhu cầu trong nước mà còn để xuất khẩu, yêu cầu về đầu tư thiết bị ít tốn kém hơn các loại nông sản khác.
  Trong công nghệ sản xuất chè thì sấy chè là một khâu rất quan trọng. Chè sau khi thu hoạch qua chế biến sẽ được sấy khô. Sau khi sấy chè phải đạt được độ tơi, độ khô nhất định theo yêu cầu để đảm bảo chất lượng và tăng thời gian bảo quản.
  Với các yêu cầu về hình thức, vệ sinh và chất lượng sản phẩm người ta sử dụng thiết bị sấy kiểu băng tải với nhiều băng tải làm việc liên tục với tác nhân sấy là không khí nóng có tuần hoàn một phần khí thải.
  Vật liệu sấy được cung cấp nhiệt bằng phương pháp đối lưu. Ưu điểm của phương thức sấy này là thiết bị đơn giản, rẻ tiền, sản phẩm được sấy đều, do có tuần hoàn một phần khí thải nên dễ dàng điều chỉnh độ ẩm của tác nhân sấy, tốc độ của không khí đi qua phòng sấy lớn, năng suất khá cao, hiệu quả
  PHÁÖN 2 : SÅ ÂÄÖ CÄNG NGHÃÛ & THUYÃÚT MINH
  2.1 SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CỦA QUÁ TRÌNH

  Với các thiết bị và phương thức sấy như đã chọn, ta có sơ đồ công nghệ của quá trình sấy chè như sau :

  Khí thải
  [IMG]file:///C:/Users/thuyloi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]

  Hỗn hợp khí sau khi sấy
  [IMG]file:///C:/Users/thuyloi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]  [IMG]file:///C:/Users/thuyloi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/thuyloi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/thuyloi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG] Vật liệu vào Hơi nước Khí tuần hoàn

  [IMG]file:///C:/Users/thuyloi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]  Vật liệu ra Hơi nước bão hoà Không khí

  Chú thích : 1 – phòng sấy
  2 - calorifer 3 - quạt đẩy
  4 – cyclon
  5 – quạt hút  2.2 THUYẾT MINH LƯU TRÌNH

  Do yêu cầu về độ khô của chè nên dùng tác nhân sấy là hỗn hợp không khí nóng.
  Không khí ban đầu được đưa vào calorife, ở đây không khí nhận nhiệt gián tiếp từ hơi nước bão hoà qua thành ống trao đổi nhiệt. Hơi nước đi trong ống, không khí đi ngoài ống. Tại calorife, sau khi nhận được nhiệt độ sấy cần thiết không khí nóng đi vào phòng sấy tiếp xúc với vật liệu sấy (chè) cấp nhiệt cho hơi nước trong chè bốc hơi ra ngoài.
  Trong quá trình sấy, không khí chuyển động với vận tốc lớn nên có một phần chè sẽ bị kéo theo không khí ra khỏi phòng sấy. Để thu hồi khí thải và chè người ta đặt ở đường ống ra của không khí nóng một cyclon. Khí thải sau khi ra khỏi phòng sấy đi vào cyclon để tách chè cuốn theo và làm sạch. Sau đó một phần khí thải được quạt hút ra đường ống dẫn khí để thải ra ngoài không khí. Một phần khí cho tuần hoàn trở lại trộn lẫn với không khí mới tạo thành hỗn hợp khí được quạt đẩy đẩy vào calorife. Hỗn hợp khí này được nâng nhiệt độ đến nhiệt độ cần thiết rồi vào phòng sấy tiếp tục thực hiện quá trình sấy. Quá trình sấy lại được tiếp tục diễn ra.
  Vật liệu sấy ban đầu có độ ẩm lớn được đưa vào phòng sấy đi qua các băng tải nhåì thiết bị hướng vật liệu. Vật liệu sấy chuyển động trên băng tải ngược chiều với ciều chuyển động của không khí nóng và nhận nhiệt trực tiếp từ hỗn hợp không khí nóng thực hiện quá trình tách ẩm.
  Vật liệu khô sau khi sấy được cho vào máng và được lấy ra ngoài.

  Xem Thêm: Tính toán và thiết kế thiết bị sấy kiểu băng tải để sấy chè
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tính toán và thiết kế thiết bị sấy kiểu băng tải để sấy chè sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status