Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu xây dựng của Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu xây dựng của Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

  Học viên: Lê Văn Hưng Lớp: 20QLXD21
  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  BẢN CAM KẾT
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CẠNH
  TRANH TRONG ĐẤU THẦU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY
  DỰNG . 5
  1.1. Đấu thầu xây dựng và cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 5
  1.1.1. Đặc điểm của đấu thầu xây dựng .5
  1.1.2. Đặc điểm của cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 9
  1.2. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của
  doanh nghiệp xây dựng 12
  1.3. Những nhân tố tác động đến cạnh tranh đấu thầu xây dựng của doanh
  nghiệp .17
  1.3.1. Những nhân tố bên ngoài của doanh nghiệp 17
  1.3.1.1. Tình hình đối thủ cạnh tranh .17
  1.3.1.2. Chính sách của Nhà nước - môi trường pháp lý trong cạnh tranh
  đấu thầu xây dựng 18
  1.3.1.3. Thị trường hàng hóa đầu vào và các nhà cung ứng .19
  1.3.1.4. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chủ đầu tư .19
  1.3.2. Những nhân tố nội bộ của doanh nghiệp 20
  1.3.2.1. Nguồn nhân lực .20
  1.3.2.2. Khả năng tài chính 21
  1.3.2.3. Máy móc thiết bị, công nghệ thi công (kỹ thuật) .22
  1.3.2.4. Hoạt động marketing của doanh nghiệp .23
  1.3.2.5. Khả năng liên danh, liên kết 23
  1.3.2.6. Kỹ thuật lập hồ sơ dự thầu 24
  1.4. Tình hình đấu thầu của Việt Nam trong thời gian qua 25 Luận văn thạc sỹ quản lý xây dựng
  Học viên: Lê Văn Hưng Lớp: 20QLXD21
  1.4.1. Những kết quả đạt được về công tác thực hiện đấu thầu trong thời gian
  qua 25
  1.4.1.1. Tình hình thực hiện đấu thầu. .25
  1.4.1.2. Hiệu quả đạt được qua đấu thầu .25
  1.4.2. Đánh giá về công tác đấu thầu trong thời gian qua 26
  1.4.2.1. 1Hệ thống pháp lý về đấu thầu đã được hình thành và luôn được
  hoàn chỉnh cho phù hợp . .26
  1.4.2.2. Năng lực chủ đầu tư và nhà thầu được cải thiện. .27
  1.4.2.3. Công tác đấu thầu đã được toàn xã hội quan tâm 27
  1.4.3. Những tồn tại trong công tác đấu thầu. 28
  1.4.3.1. Năng lực các cơ quan quản lý và chủ đầu tư còn yếu kém .28
  1.4.3.2. Công tác chuẩn bị cho đấu thầu còn thiếu chất lượng. 30
  1.4.3.3. Khó khăn của các nhà thầu Việt Nam .30
  1.4.3.4. Các văn bản pháp quy về đấu thầu còn một số nội dung cần được
  điều chỉnh, hoàn thiện. .31
  1.4.3.5. Công tác đào tạo còn bất cập 32
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY
  DỰNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT
  NHẬP KHẨU VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2005-2012 34
  2.1. Tổng quan về Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt
  Nam 34
  2.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp 34
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty 34
  2.1.3. Nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động, cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty .36
  2.1.3.1. Nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động 36
  2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty .37
  2.2. Những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến cạnh tranh đấu thầu xây dựng
  của Tổng Công cổ phần ty xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam .44
  2.2.1. Các nhân tố bên trong .44 Luận văn thạc sỹ quản lý xây dựng
  Học viên: Lê Văn Hưng Lớp: 20QLXD21
  2.2.1.1. Năng lực thiết bị kỹ thuật và công nghệ 44
  2.2.1.2. Nguồn nhân lực .45
  2.2.1.3. Năng lực marketing .47
  2.2.1.4. Năng lực tài chính .48
  2.2.2. Các nhân tố bên ngoài 50
  2.2.2.1. Môi trường kinh tế, pháp lý .50
  2.2.2.2. Chủ đầu tư .51
  2.2.2.3. Cơ quan tư vấn giám sát .52
  2.2.2.4. Các đối thủ cạnh tranh 53
  2.2.2.5. Các nhà cung cấp 54
  2.3. Thực trạng cạnh tranh đấu thầu xây dựng của Tổng Công ty cổ phần
  xuất khẩu và Xây dựng Việt Nam trong giai đoạn 2005-2012 55
  2.3.1. Tình hình đấu thầu của Tổng Công ty trong giai đoạn 2005-2012 .55
  2.3.2. Kết quả cạnh tranh đấu thầu của Tổng Công ty trong giai đoạn (2005-
  2012) .58
  2.3.3. Đánh giá thực trạng cạnh tranh ĐTXD của Tổng công ty .65
  2.3.3.1. Những ưu điểm trong đấu thầu xây dựng của Tổng công ty .65
  2.3.3.2. Những tồn tại hạn chế, và phân tích nguyên nhân .67
  CHƯƠNG 3 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO NĂNG LỰC
  CẠNH TRANH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ
  PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM .73
  3.1. Định hướng phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu
  của Tổng Công ty 73
  3.1.1. Xu hướng phát triển của cạnh tranh đấu thầu xây dựng .73
  3.1.2. Định hướng phát triển của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây
  dựng Việt Nam .75
  3.2. Phân tích các đối thủ cạnh tranh của Tổng Công ty trong thời gian tới78
  3.3. Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu
  thầu của Tổng Công cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam .82 Luận văn thạc sỹ quản lý xây dựng
  Học viên: Lê Văn Hưng Lớp: 20QLXD21
  3.3.1. Nhóm giải pháp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của Tổng công ty
  cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam .82
  3.3.1.1. Tăng cường vốn đầu tư nhằm hiện đại hóa trang thiết bị máy móc,
  kỹ thuật và công nghệ thi công .82
  3.3.1.2. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại nhằm xây
  dựng chiến lược cạnh tranh đấu thầu dài hạn .84
  3.3.1.3. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn và sử dụng hiệu quả các
  nguồn vốn. 87
  3.3.1.4. Đa dạng hóa loại hình và nâng cao chất lượng sản phẩm .88
  3.3.2. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu và kỹ thuật
  đấu thầu của Tổng Công ty .91
  3.3.2.1. Nâng cao năng lực xây dựng hồ sơ dự thầu 91
  3.3.2.2. Hoàn thiện kỹ năng phân tích giá cạnh tranh, xây dựng các
  phương án lựa chọn giá thầu hợp lý 93
  3.4. Một số kiến nghị đối với Nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh đấu thầu
  xây dựng cơ bản 95
  3.4.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động đấu thầu xây dựng .95
  3.4.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu xây dựng 98
  3.4.3. Hoàn thiện nâng cao bộ máy cơ quan quản lý đấu thầu .99
  KẾT LUẬN 101
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .102
  Luận văn thạc sỹ quản lý xây dựng
  Học viên: Lê Văn Hưng Lớp: 20QLXD21
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  TCT : Tổng công ty
  CT : Công ty
  TT : Thông tư
  NĐ - CP: Nghị định, chính phue
  XNK: Xuất nhập khẩu
  XD: Xây dựng
  CP: Cổ phần
  KCN: Khu công nghiệp Luận văn thạc sỹ quản lý xây dựng
  Học viên: Lê Văn Hưng Lớp: 20QLXD21
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU:
  Hình 1. Sơ đồ tổ chức của tổng công ty Vinaconex .38
  Bảng 2.1: Bảng tổng hợp về nguồn nhân lực Tổng Công ty cổ phần xuất
  nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam năm 2012 46
  Bảng 2.2: So sánh năng lực tài chính giữa Tổng Công ty VINACONEX với
  CIENCO 1 và UDIC .48
  Bảng 2.3: Một vài chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ giai đoạn 2009-2012 .49
  Bảng 2.4: Tình hình đầu tư dự án Tổng công Ty VINACONEX năm 2012 56
  Bảng 2.5: Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm
  2005-2007 Tổng Công ty Vinaconex 60
  Bảng 2.6: Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm
  2008-2010 Tổng Công ty Vinaconex 61
  Bảng 2.7: Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm
  2011-20012 của Tổng Công ty Vinaconex .62
  Bảng 2.8: Bảng thống kê số lượng trúng thầu Tổng Công ty VINACONEX
  giai đoạn 2005-2012 63
  Bảng 2.9: Một số dự án tiêu biểu của Tổng cng ty trong giai đoạn 2005-2012
  .64
  Bảng 3.1: Dự kiến kế hoạch sản lượng năm 2013 76
  Bảng 3.2: Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công Ty đầu tư và phát triển
  nhà Hà Nội 80
  Bảng 3.3: Kết quả sản xuất kinh doanh của công Ty cp đầu tư và phát triển
  KCN Sông Đà năm 2012 .81 Luận văn thạc sỹ quản lý xây dựng 1
  Học viên: Lê Văn Hưng Lớp: 20QLXD21
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Quá trình đổi mới chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung, quan liêu,
  bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa buộc các doanh
  nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh hết sức gay gắt. Sự thay đổi cơ chế này đã
  làm cho không ít doanh nghiệp gặp khó khăn, lúng túng trong sản xuất và kinh
  doanh, tuy nhiên, có không ít doanh nghiệp đã tìm được những hướng đi đúng đắn,
  kịp thời đề ra những giải pháp thích hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo lập và phát
  huy thế mạnh của mình, nhờ đó đã đạt được hiệu quả kinh doanh cao, đứng vững và
  không ngừng phát triển.
  Xây dựng cơ bản là một lĩnh vực công nghiệp đặc thù. Khác với các lĩnh vực
  khác, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng diễn ra chủ yếu thông qua hình
  thức đấu thầu do các chủ đầu tư tổ chức. Trên thế giới hình thức đấu thầu xây dựng
  đã được áp dụng từ lâu, ở nước ta, từ khi nhà nước ban hành "Qui chế đấu thầu", thì
  đấu thầu xây dựng mới thực sự trở thành một lĩnh vực cạnh tranh hết sức gay gắt
  giữa các doanh nghiệp xây dựng. Mặt khác, trong những năm gần đây, đã xuất hiện
  nhiều dự án xây dựng có qui mô lớn, sử dựng vốn ngân sách hoặc vốn vay của các
  tổ chức tín dụng nước ngoài đòi hỏi phải tổ chức đấu thầu xây dựng trên cơ sở cạnh
  tranh. Chính vì vậy, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng
  luôn giành được sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp xây dựng.
  Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam là một doanh
  nghiệp nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, có quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội. Trong
  những năm vừa qua, Tổng Công ty đã có những nỗ lực trên nhiều mặt nhằm nâng
  cao sức cạnh tranh, phát triển sản xuất và đã giành được nhiều thành tựu hết sức
  quan trọng, hoàn thành nhiệm vụ được giao, trở thành một trong những doanh
  nghiệp xây dựng mạnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh những
  thành tựu đã giành được, Tổng Công ty vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định,
  đặc biệt là trong lĩnh vực cạnh tranh đấu thầu xây dựng, đó là, những khó khăn về
  tài chính, khoa học công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm đấu thầu ., đây là một trở Luận văn thạc sỹ quản lý xây dựng 2
  Học viên: Lê Văn Hưng Lớp: 20QLXD21
  ngại lớn, có ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài và bền vững của Tổng Công ty.
  Trong bối cảnh hiện nay, trước sự lớn mạnh của các doanh nghiệp xây dựng
  trong nước, sự xuất hiện của những công ty xây dựng lớn của nước ngoài, sự phát
  triển của khoa học công nghệ xây dựng . cho thấy rằng cạnh tranh đấu thầu xây
  dựng giữa các doanh nghiệp xây dựng diễn ra rất gay gắt. Vì vậy, vấn đề nâng cao
  năng lực cạnh tranh đấu thầu có một vai trò hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết
  định đối với sự thành công và phát triển của các doanh nghiệp xây dựng nói chung
  và của Tổng Công cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.
  Xuất phát từ nhận thức trên, tác giả luận văn đã chọn vấn đề " Đề xuất các
  giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu xây dựng của Tổng Công ty Cổ
  phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam" làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao
  học với hy vọng mở rộng khả năng hiểu biết của mình và mong muốn góp một phần
  nhỏ bé vào sự phát triển của Tổng Công ty.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Luận văn nhằm giải quyết ba mục đích chính sau:
  - Trình bày một cách có hệ thống, qua đó làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản của
  cạnh tranh đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng;
  - Đánh giá thực trạng, khả năng cạnh tranh đấu thầu xây dựng, qua đó tìm ra
  những ưu điểm, thành tựu và những tồn tại trong công tác đấu thầu xây dựng của
  Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
  - Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao sức cạnh tranh đấu thầu
  xây dựng của Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam trong
  thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Luận văn nghiên cứu cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng, các nhân tố ảnh
  hưởng và chi phối, thực trạng, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu của
  doanh nghiệp, trực tiếp là Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt
  Nam. Luận văn thạc sỹ quản lý xây dựng 3
  Học viên: Lê Văn Hưng Lớp: 20QLXD21
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn ở những vấn đề nâng cao khả năng
  cạnh tranh đối với Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
  trong việc đấu thầu xây dựng.
  Về mặt thời gian, luận văn khảo sát hoạt động kinh doanh và đánh giá tình
  hình cạnh tranh của Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
  trong giai đoạn 2005-2012 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực
  cạnh tranh của Tổng Công ty trong thời gian tới.
  4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
  4.1. Nội dung nghiên cứu.
  Luận văn gồm 3 chương :
  - Chương 1 : Một số vấn đề lý luận thực tiễn về cạnh tranh trong đấu thầu của
  doanh nghiệp xây dựng
  - Chương 2 : Thực trạng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của tổng công ty
  Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
  - Chương 3 : Những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu
  xây dựng của Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
  4.2 Phương pháp nghiên cứu
  Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, luận văn dựa trên phương pháp luận của
  chủ nghĩa Mác - Lênin (duy vật biện chứng và duy vật lịch sử). Bên cạnh đó luận văn
  sẽ sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học khác như: Lấy ý kiến chuyên
  gia, khảo sát thực tế, phương pháp so sánh, phương pháp xã hội học, phương pháp
  thống kê, phương pháp phân tích kết hợp với tổng hợp .
  5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
  - Luận văn trình bày một cách hệ thống những lý luận cơ bản về đấu thầu,
  năng lực canh tranh đấu thầu và những biện pháp nâng cao năng lực canh tranh đấu
  thầu trong xây dựng
  - Từ hệ thống lý luận cơ bản trên, luận văn đã tìm hiểu và áp dụng những lý
  luận cơ bản đó vào Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. Luận văn thạc sỹ quản lý xây dựng 4
  Học viên: Lê Văn Hưng Lớp: 20QLXD21
  Qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh thắng thầu và sự phát triển của Tổng
  Công ty.
  6. Kết quả dự kiến đạt được
  - Trên cơ sở nhận thức về tính cần thiết của cạnh tranh trong đấu thầu xây
  dựng, luận văn phân tích thực trạng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Tổng
  công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, lợi
  thế, những tồn tại, hạn chế và những vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với Tổng Công
  ty qua việc tạo lập, phát huy lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu
  xây dựng;
  - Đề xuất một số phương hướng, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao sức cạnh
  tranh trong đấu thầu xây dựng, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của
  Tổng Công ty.

  Xem Thêm: Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu xây dựng của Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu xây dựng của Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

giải phap nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty xây dựng vinacomex

giải pháp và phương pháp luận đấu thầu tư vấn

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status