Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của động đất tới sự hình thành vết nứt của đập bê tông trọng lực

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của động đất tới sự hình thành vết nứt của đập bê tông trọng lực

  Học viên thực hiện: Đinh Quang Thịnh
  2
  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN 1
  MỤC LỤC 2
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 4
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 8
  LỜI CAM KẾT 9
  MỞ ĐẦU 10
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 10
  2. Mục đích của đề tài 11
  3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu: . 11
  4. Kết quả dự kiến đạt được: 11
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG ĐẤT VÀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐẬP
  BÊ TÔNG TRỌNG LỰC Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 12
  1.1.Tình hình động đất trên thế giới và ở Việt Nam. . 12
  1.1.1 Tình hình động đất trên thế giới. . 12
  1.1.2 Tình hình động đất ở Việt Nam 13
  1.2. Tính hình xây dựng đập bê tông trọng lực ở nước ta và trên thế giới. . 16
  1.2.1 Tình hình xây dựng đập bê tông trọng lực trên thế giới: 16
  1.2.2 Tình hình xây dựng đập bê tông trọng lực ở Việt Nam 17
  1.3. Tổng quan về động đất. . 19
  1.3.1 Nguyên nhân gây ra động đất 19
  1.3.2 Một số khái niệm về động đất 19
  1.4. Kết luận chương. . 22
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐỘNG . 23
  2.1. Phương trình động lực học cơ bản trong bài toán động và các phương pháp giải.
  23
  2.1.1 Xác định lực quán tính: . 24
  2.1.2 Xác định lực đàn hồi: 24
  2.1.3 Xác định lực cản: . 25 Luận văn thạc sĩ
  Học viên thực hiện: Đinh Quang Thịnh
  3
  2.1.4 Dao động của hệ kết cấu chịu tác động của động đất. 26
  2.1.5 Lời giải phân tích kết cấu chịu tải trọng động đất bằng phương pháp lịch sử
  thời gian: . 27
  2.2. Kết luận chương. . 30
  CHƯƠNG 3: LẬP BÀI TOÁN PHÂN TÍCH KẾT CẤU HÌNH THÀNH VÊT NỨT
  TRONG ĐẬP BÊ TÔNG TRỌNG LỰC CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC ĐỘNG
  ĐẤT 31
  3.1.Lựa chọn mô hình tính toán. 31
  3.1.1 Tổng quan về công trình “ Thủy điện Suối Sập 3” . 31
  3.1.2 Xây dựng mô hình tính toán từ công trình thực tế 34
  3.2. Các thông số cơ bản của mô hình. 35
  3.3. Các lực tác dụng và tổ hợp lực. . 35
  3.3.1 Xác định các tải trọng tĩnh: . 36
  3.3.2 Xây dựng biểu đồ gia tốc nền tại vị trí xây dập với các cấp động đất: . 41
  3.3.3 Xác định áp lực nước động khi có động đất và tổ hợp tính toán 47
  3.4. Phân tích ảnh hưởng của các cấp động đất tới sự hình thành vết nứt trong đập
  bê tông trọng lực. . 51
  3.4.1 Trình tự và kết quả tính toán đập bê tông trọng lực chịu tác dụng của động đất
  ứng với các cấp động đất 7, 8, 9 . 51
  3.4.2 Nhận xét, đánh giá kết quả tính toán . 62
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78
  1. Kết luận 78
  2. Kiến nghị 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
  Luận văn thạc sĩ
  Học viên thực hiện: Đinh Quang Thịnh
  4
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  Hình 1.1 Biểu đồ xây dựng đập lớn trên toàn thế giới (1900-2000) 17
  Hình 2.1: Mô hình tính toán của hệ kết cấu có nhiều bậc tự do 23
  Hình 2.2: Mô hình tính toán của hệ kết cấu có nhiều bậc tự do 25
  Hình 2.3: Mô hình tính toán của hệ kết cấu có nhiều bậc tự do chịu tác động của
  động đất 26
  Hình 3.1: Mô hình của sở đồ tính xây dựng trong Autocad 34
  Hình 3.2: Mô hình của sơ đồ tính gần vị trí đập dâng . 34
  Hình 3.3: Chia lưới phần tử trong phần mềm Ansys . 34
  Hình 3.4: Chia lưới phần tử gần vị trí đập dâng . 34
  Hình 3.5 Mô hình tính 3 chiều toàn bộ đập . 38
  Hình 3.6 Mô hình tính 3 chiều đoạn đập dâng . 38
  Hình 3.7: Chuyển vị tổng mô hình tính 3 chiều toàn bộ đập . 38
  Hình 3.8: Chuyển vị tổng mô hình tính 3 chiều đoạn đập dâng 38
  Hình 3.9: Chuyển vị Ux mô hình tính 3 chiều toàn bộ đập . 38
  Hình 3.10: Chuyển vị Ux mô hình tính 3 đoạn đập dâng. . 38
  Hình 3.11: Chuyển vị Uy mô hình tính 3 chiều toàn bộ đập . 39
  Hình 3.12: Chuyển vị Uy mô hình tính 3 chiều đoạn đập dâng. 39
  Hình 3.13: Ứng suất Sx mô hình tính 3 chiều toàn bộ . 39
  Hình 3.14: Ứng suất Sx mô hình tính 3 chiều đoạn đập dâng. 39
  Hình 3.15: Ứng suất Sy mô hình tính 3 chiều toàn bộ đập 39
  Hình 3.16: Ứng suất Sy mô hình tính 3 chiều đoạn đập dâng. . 39
  Hình 3.17: Ứng suất S1 mô hình tính 3 chiều đoạn đập dâng. 40
  Hình 3.18: Ứng suất S1 mô hình tính 3 chiều đoạn đập dâng. . 40
  Hình 3.19: Ứng suất S3 mô hình tính 3 chiều toàn bộ đập 40
  Hình 3.20: Ứng suất S3 mô hình tính 3 chiều đoạn đập dâng. 40
  Hình 3.21: Chuyển vị Uz mô hình tính 3 chiều toàn bộ. . 40
  Hình 3.22: Ứng suất Sz mô hình tính 3 chiều toàn bộ. 40
  Hình 3.23: Phổ phản ứng theo phương ngang ứng với động đất cấp 7 . 44
  Hình 3.24 Phổ gia tốc nền nhân tạo theo phương ngang ứng động đất cấp 7 . 44
  Hình 3.25: Phổ phản ứng theo phương ngang ứng với động đất cấp 8 45 Luận văn thạc sĩ
  Học viên thực hiện: Đinh Quang Thịnh
  5
  Hình 3.26 Phổ gia tốc nền nhân tạo theo phương ngang ứng động đất cấp 8 . 45
  Hình 3.27: Phổ phản ứng theo phương ngang ứng với động đất cấp 9 46
  Hình 3.28 Phổ gia tốc nền nhân tạo theo phương ngang ứng động đất cấp 9 . 46
  Hình 3.29: Vùng áp lực nước tác dụng lên mặt đập 47
  Hình 3.30: Chia lưới phần tử mặt thượng lưu đập . 48
  Hình 3.31: Biểu đồ tải trọng Mass tại nút biên 50
  Hình 3.32: Biểu đồ tải trọng Mass tại nút giữa 50
  Hình 3.33: Quá trình chuyển vị theo phương X tại nút 180 trên đỉnh đập 53
  Hình 3.34: Quá trình chuyển vị theo phương X tại nút 180 trên đỉnh đập 54
  Hình 3.35: Quá trình chuyển vị theo phương X tại nút 180 trên đỉnh đập 54
  Hình 3.36: Đồ thị ứng suất theo phương X tại nút 280 của đáy đập thượng lưu55
  Hình 3.37: Đồ thị ứng suất theo phương X tại nút 280 của đáy đập thượng lưu55
  Hình 3.38: Đồ thị ứng suất theo phương X tại nút 280 của đáy đập thượng lưu56
  Hình 3.39: Đồ thị ứng suất theo phương Y tại nút 280 của đáy đập thượng lưu56
  Hình 3.40: Đồ thị ứng suất theo phương Y tại nút 280 của đáy đập thượng lưu57
  Hình 3.41: Đồ thị ứng suất theo phương Y tại nút 280 của đáy đập thượng lưu57
  Hình 3.42: Đồ thị ứng suất theo phương X tại nút 244 của đáy hạ lưu đập 58
  Hình 3.43: Đồ thị ứng suất theo phương X tại nút 244 của đáy hạ lưu đập 58
  Hình 3.44: Đồ thị ứng suất theo phương X tại nút 244 của đáy hạ lưu đập 59
  Hình 3.45: Đồ thị ứng suất theo phương Y tại nút 244 của đáy hạ lưu đập 59
  Hình 3.46: Đồ thị ứng suất theo phương Y tại nút 244 của đáy hạ lưu đập 60
  Hình 3.47: Đồ thị ứng suất theo phương Y tại nút 244 của đáy hạ lưu đập 60
  Hình 3.48: Phổ chuyển vị lớn nhất theo phương X tại đỉnh đập nút 180 ứng với
  động đất cấp 7 61
  Hình 3.49: Phổ chuyển vị lớn nhất theo phương X tại đỉnh đập nút 180 ứng với
  động đất cấp 8 61
  Hình 3.50: Phổ chuyển vị lớn nhất theo phương X tại đỉnh đập nút 180 ứng với
  động đất cấp 9 61
  đập nút 180 ứng với động đất cấp 7 . 61
  Hình 3.51: Phổ ứng suất lớn nhất theo phương X tại đáy đập thượng lưu nút 280
  ứng với động đất cấp 7 . 61 Luận văn thạc sĩ
  Học viên thực hiện: Đinh Quang Thịnh
  6
  nút 180 ứng với động đất cấp 8 61
  Hình 3.52: Phổ ứng suất lớn nhất theo phương X tại đáy đập thượng lưu nút 280
  ứng với động đất cấp 8 . 61
  Hình 3.53: Phổ ứng suất lớn nhất theo phương X tại đáy đập thượng lưu nút 280
  ứng với động đất cấp 9 . 61
  Hình 3.56: Phổ ứng suất lớn nhất theo phương Y tại đáy đập thượng lưu nút 280
  ứng với động đất cấp 9 . 62
  Hình 3.54: Phổ ứng suất lớn nhất theo phương Y tại đáy đập thượng lưu nút 280
  ứng với động đất cấp 7 . 62
  Hình 3.55: Phổ ứng suất lớn nhất theo phương Y tại đáy đập thượng lưu nút 280
  ứng với động đất cấp 8 . 62
  Hình 3.57: Hình dạng, xu hướng phát triển vết nứt khi xảy ra động đất tại 4,32s ứng
  với động đất cấp 9 thượng lưu nút 280 ứng với động đất cấp 7 63
  đập nút 180 ứng với động đất cấp 7 . 63
  Hình 3.58: Ứng suât theo phương Y của đập tại 4,32s ứng với động đất cấp 9
  thượng lưu nút 280 ứng với động đất cấp nút 180 ứng với động đất cấp 8 63
  Hình 3.59: Vị trí những điểm điển hình . 63
  Hình 3.60: Biểu đồ chuyển vị Ux của các điểm B,D,A theo phương đứng với các
  cấp động đất khác nhau 65
  Hình 3.61: Biểu đồ chuyển vị Ux của các điểm B,D,A theo phương đứng với các
  cấp động đất khác nhau 66
  Hình 3.62: Biểu đồ chuyển vị Ux của các điểm B,D,C theo phương ngang với các
  cấp động đất khác nhau 67
  Hình 3.63: Biểu đồ chuyển vị Ux của các điểm B,D,C theo phương ngang với các
  cấp động đất khác nhau 67
  Hình 3.64: Biểu đồ chuyển vị Uy của các điểm B,D,A theo phương đứng với các
  cấp động đất khác nhau 68
  Hình 3.65: Biểu đồ chuyển vị Uy của các điểm B,D,A theo phương đứng với các
  cấp động đất khác nhau 68
  Hình 3.66: Biểu đồ chuyển vị Uy của các điểm B,D,C theo phương ngang với các
  cấp động đất khác nhau 69 Luận văn thạc sĩ
  Học viên thực hiện: Đinh Quang Thịnh
  7
  Hình 3.67: Biểu đồ chuyển vị Uy của các điểm B,D,C theo phương ngang với các
  cấp động đất khác nhau 69
  Hình 3.68: Biểu đồ ứng suất S1 của các điểm B,D,A theo phương đứng với các cấp
  động đất khác nhau . 70
  Hình 3.69: Biểu đồ ứng suất S1 của các điểm B,D,A theo phương đứng với các cấp
  động đất khác nhau . 70
  Hình 3.70: Biểu đồ ứng suất S1 của các điểm B,D,C theo phương ngang với các
  cấp động đất khác nhau 71
  Hình 3.71: Biểu đồ ứng suất S1 của các điểm B,D,C theo phương ngang với các
  cấp động đất khác nhau 71
  Hình 3.72: Biểu đồ ứng suất S3 của các điểm B,D,A theo phương đứng với các cấp
  động đất khác nhau . 72
  Hình 3.73: Biểu đồ ứng suất S3 của các điểm B,D,A theo phương đứng với các cấp
  động đất khác nhau . 72
  Hình 3.74: Biểu đồ ứng suất S3 của các điểm B,D,C theo phương ngang với các
  cấp động đất khác nhau 73
  Hình 3.75: Biểu đồ ứng suất S3 của các điểm B,D,C theo phương ngang với các
  cấp động đất khác nhau 73
  Hình 3.76: Đồ thị ứng suất S1 của các điểm B – nút 280 tại vị trí chân thượng lưu
  đập ứng với động đất cấp 8. . 75


  Luận văn thạc sĩ
  Học viên thực hiện: Đinh Quang Thịnh
  8
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Bảng 1-1: Một số trận động đất gây thiệt hại về người . 13
  Bảng 1.2 Thống kê số lượng đập của các châu lục 16
  Bảng 1.3 Thống kê một số đập bê tông được xây dựng ở Việt Nam . 18
  Bảng 1-4: Bảng chuyển đổi tương đương giữa các thang động đất . 21
  Bảng 1-5: Bảng chuyển đổi từ đỉnh gia tốc nền sang cấp động đất . 22
  Bảng 3.1:Các thông số chính của công trình . 32
  Bảng 3.2: Đặc trưng vật liệu làm Đập và Nền . 35
  Bảng 3.3: Địa điểm cấp động đất nghiên cứu 43
  Bảng 3.4: Áp lực nước động dồn về nút dạng tải trọng Mass nằm ngang . 49
  Bảng 3.5: Tổng hợp kết quả tính toán ứng với các cấp động đất khác nhau . 52
  Bảng 3.6: Tổng hợp kết quả tính toán đập không động đất . 53
  Bảng 3.9: Quan hệ [σ] k và thời gian xảy ra nứt khi chịu tải trọng động đất 76


  Luận văn thạc sĩ
  Học viên thực hiện: Đinh Quang Thịnh
  9
  LỜI CAM KẾT

  Tên tôi là: Đinh Quang Thịnh
  Học viên lớp: 18C21
  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những nội
  dung và kết quả trình bày trong luận văn là trung thực và chưa được ai công bố
  trong bất kỳ công trình khoa học nào.
  Tác giả


  ĐINH QUANG THỊNH


  Luận văn thạc sĩ
  Học viên thực hiện: Đinh Quang Thịnh
  10
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất nước ta nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của động đất tương đối
  mạnh. Theo Viện Vật Lý Địa Cầu, đất nước ta có bốn vùng động đất chính. Vùng
  động đất thứ nhất là miền núi tây bắc bao gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu với cường
  độ động đất M=6.8, vùng thứ hai đồng bằng châu thổ sông Hồng với cường độ động
  đất M = 6.2, vùng động đất thứ ba là vùng miền núi Đông Bắc bao gồm các tỉnh
  Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, với cường độ động đất M= 6.0, vùng động đất
  cuối cùng là vùng phía nam của đất nước ta với cường độ động đất M= 5.5.
  Nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên nhu
  cầu điện, nước cho công nghiêp, nông nghiệp, sinh hoạt ngày càng tăng. Điều đó đã
  đặt ra nhiều cấp thiết về năng lượng, hồ chứa nước cho đất nước. Chính vì vậy mà
  các công trình trạm thủy điện, hồ chứa được xây dựng ngày một nhiều. Đập bê tông
  trọng lực là một bộ phận quan trọng trong công trình thủy điện, hồ chứa. Đập bê
  tông trọng lực là một kết cấu hình khối lớn, hình dạng khá phức tạp về cả cấu trúc
  và hình dạng. Toàn dạng đập nói chung và từng phần nói riêng phải đảm bảo đủ ổn
  định và đủ độ bền dưới tác động của mọi tổ hợp tải trọng tĩnh và tải trọng động
  trong các giai đoạn xây dựng, vận hành.
  Hiện nay khi phân tích ổn định và độ bền đập chịu tải trọng động đất thường
  sử dụng phương pháp mô phỏng tĩnh, có một số công ty thiết kế dùng phương pháp
  phổ phản ứng. Tuy nhiên phương pháp mô phỏng tĩnh cũng như phương pháp phổ
  phản ứng không phản ánh được sự ứng xử của kết cấu trong suốt thời gian xảy ra
  động đất. Phương pháp lịch sử thời gian (Response history analysis) sử dụng biểu
  đồ gia tốc nền

  ) (t u để tính toán nội lực, ứng suất, chuyển vị của kết cấu theo tại mọi
  thời điểm của trận động đất. Phương pháp này phản ánh quá trình làm việc của kết
  cấu trong một trận động đất cụ thể.
  Chính vì các yếu tố phân tích trên nên việc phân tích bền và ổn định, sự hình
  thành vết nứt của đập bê tộng trọng lực chịu tác dụng của lực động đất theo phương
  pháp lịch sử thời gian là rất cần thiết. Học viên chọn đề tài: “Ảnh hưởng của động
  đất đến sự đến sự hình thành vết nứt của đập bê tông trọng lực” sẽ góp một phần
  vào công nghệ thiết kế, phân tích kết cấu và ổn định, sự hình thành vết nứt trong
  đập bê tông trọng lực chịu tải trọng động đất, từ đó lựa chọn được kích thước kết
  cấu hợp lý, lựa chọn hình thức, cấu tạo kháng trấn cho đập bê tông trọng lực đảm
  bảo đập làm việc an toàn với mọi tổ hợp tải trọng trong thực tế vận hành. Luận văn thạc sĩ
  Học viên thực hiện: Đinh Quang Thịnh
  11
  2. Mục đích của đề tài
  Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, mô hình toán trong phân tích kết cấu, ổn định,
  quá trình hình thành vết nứt của đập bê tông trọng lực chịu tác dụng của tải trọng
  động đất theo phương pháp lịch sử thời gian.
  3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu: Đập bê tông trọng lực.
  Phạm vi nghiên cứu: Các đập bê tông trọng lực có chiều cao 30ư100m
  Phương pháp nghiên cứu:
  + Tổng hợp các nghiên cứu khoa học, các số liệu thí nghiệm, lực chọn
  Phương pháp tính toán.
  + Sử dụng các phần mềm trong phân tích ổn định, ứng suất trong đập
  Bê tông trọng lực.
  4. Kết quả dự kiến đạt được:
  Thấy rõ phản ứng của hệ kết cấu dưới tác động của động đất theo thời gian.
  Tính toán được thời điểm xuất hiện vết nứt, xu thế và vị trí xuất hiện vết nứt dưới
  tác động của động đất.

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của động đất tới sự hình thành vết nứt của đập bê tông trọng lực
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của động đất tới sự hình thành vết nứt của đập bê tông trọng lực sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status