Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích chiến lược phân phối sản phẩm hạt giống bắp lai của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích chiến lược phân phối sản phẩm hạt giống bắp lai của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

  MỤC LỤC

  Trang
  CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
  1.1. Đặt vấn đề 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu của khóa luận 2
  1.4. Cấu trúc của khóa luận 2
  CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. Nội dung 4
  2.1.1. Thực trạng ngành sản xuất nông nghiệp Việt Nam 4
  2.1.1.1 Hiện trạng ngành sản xuất bắp lai ở Việt Nam 4
  2.1.1.2 Các Công Ty sản xuất giống cây trồng điển hình 6
  2.1.2. Chiến lược phân phối 7
  a) Khái niệm 7
  b) Vai trò của chiến lược phân phối 7
  c) Kênh phân phối 8
  d) Chiến lược phân phối 9
  2.1.3. Tổng quan về thị trường 9
  a) Khái niệm về thị trường 9
  b) Chức năng của thị trường 9
  2.1.4. Dự báo 10
  a) Khái niệm 10
  b) Tính chất của dự báo 10
  c) Quy trình dự báo 11
  d) Một số mô hình dự báo 12
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 13
  Phương pháp thống kê mô tả 13
  2.2.1. Mô hình hồi quy 13
  2.2.2. Mô hình dự báo ARIMA 15
  CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN
  3.1. Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam 21
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 21
  3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công Ty 22
  a) Chức năng 22
  b) Nhiệm vụ 22
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công Ty 23
  a) Tình hình tổ chức 23
  b) Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 23
  3.2. Tình hình hoạt động SXKD của Công Ty qua 2 năm 2007 - 2008 28
  3.2.1. Tình hình lao động 28
  3.2.2. Tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất 30
  3.3. Thành tựu đạt được 33
  3.4. Thuận lợi và khó khăn của Công Ty khi tham gia thị trường 34
  a) Thuận lợi 34
  b) Khó khăn 35
  CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
  4.1. Tình hình SXKD sản phẩm hạt giống bắp lai của Công Ty 36
  4.1.1. Thị trường tiêu thụ 36
  4.1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm bắp lai trên các thị trường 37
  4.1.3. Thị trường tiêu thụ tiềm năng 38
  4.2. Chiến lược phân phối hạt giống bắp lai của Công Ty 39
  4.2.1. Sản phẩm hạt giống bắp lai 39
  4.2.2. Chiến lược phân phối sản phẩm hạt giống bắp lai 40
  4.3. Đánh giá chiến lược phân phối SP hạt giống bắp lai của Cty 43
  4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phân phối SP bắp lai của Cty 46
  4.4.1. Các đối thủ cạnh tranh 46
  4.4.2. Giá 51
  4.4.3. Khách hàng 53
  4.5. Dự báo sản lượng tiêu thụ SP hạt giống bắp lai trong tương lai 53
  4.5.1. Khối lượng bắp lai tiêu thụ thực tế 53
  4.5.2. Dự báo sản lượng tiêu thụ 54
  4.6. Các giải pháp hoàn thiện chiến lược phân phối hạt giống bắp lai 57
  4.6.1. Phát triển thị trường và sản phẩm 57
  4.6.2. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến 58
  4.6.3. Cải tạo, đầu tư trang thiết bị máy móc, kỹ thuật 59
  CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
  5.1. Kết luận 62
  5.2. Kiến nghị 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  Cty Công Ty
  KHKT Khoa Học Kỹ Thuật
  DN Doanh Nghiệp
  DNNN Doanh Nghiệp Nhà Nước
  SSC Southern Seed Company – Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
  NSC National Seed Company – Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Trung Ương
  SXKD Sản Xuất Kinh Doanh
  SP Sản Phẩm
  VN Việt Nam
  TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn
  SX Sản Xuất
  TD Tiêu Dùng
  TW Trung Ương
  BNN Bộ Nông Nghiệp
  TP. HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
  HN Hà Nội
  APSA Hiệp Hội Giống Cây Trồng Châu Á – Thái Bình Dương
  IRRI Viện Lúa Quốc Tế
  AVRDC Viện Nghiên Cứu Rau Quả Châu Á
  CIMMYT Trung Tâm Nghiên Cứu Bắp – Mì Quốc Tế
  BVIQ Bureau Veritas International Quality - Tổ Chức Quản Lý Chất Lượng của Anh
  CBCNV Cán Bộ Công Nhân Viên
  CBNV Cán Bộ Nhân Viên
  LĐPT Lao Động Phổ Thông
  CSVC Cơ Sở Vật Chất
  TTB Trang Thiết Bị
  ĐBSH Đồng Bằng Sông Hồng
  DHMT Duyên Hải Miền Trung
  TN Tây Nguyên
  ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long
  ĐNB Đông Nam Bộ
  ĐBB Đông Bắc Bộ
  TBB Tây Bắc Bộ
  KTTT Kinh Tế Thị Trường
  SYNN Công Ty Syngenta Trên Thị Trường Chứng Khoán Thụy Sỹ
  SYT Công Ty Syngenta Trên Thị Trường Chứng Khoán New York
  NN Nông Nghiệp
  NXB Nhà Xuất Bản
  MH Mô hình
  BNN & PTNN Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
  KL Khối Lượng
  NS Năng Suất
  NSTB Năng Suất Trung Bình
  TNNS Tiềm Năng Năng Suất
  TTTH Tính Toán Tổng Hợp
  T Thời Gian Từ Tháng 01/2000 – Tháng 12/2010
  Y Sản Lượng Thực Tế
  YF Sản Lượng Dự Báo
  P11, P60, P848, P963 Các Giống Bắp Lai Pacific Ngắn Ngày
  LVN 10 Giống Bắp Lai Việt Nam
  SSC 2095 Giống Bắp vàng lai của Công Ty
  MX2, MX4, MX6, MX10 Giống Bắp nếp lai (Mầm Xanh)

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Trang
  Bảng 2.1. Quy Tắc Kiểm Định 15
  Bảng 2.2. Các Loại Mô Hình 19
  Bảng 3.1. Tình Hình Lao Động của Công Ty qua 2 Năm 2007 - 2008 29
  Bảng 3.2: Tình Hình Sử Dụng CSVC Và TTB Của Cty Trong 2 Năm 2007 – 2008 31
  Bảng 3.3: Kết Quả Hoạt Động SXKD của Công Ty Từ Năm 2002 - 2008 31
  Bảng 3.4: Kết Quả Hoạt Động SXKD Của Cty Năm 2008 So Với Năm 2007 33
  Bảng 4.1. Đặc Điểm Các Thị Trường Tiêu Thụ Bắp Lai 36
  Bảng 4.2: KL Hạt Giống Bắp Lai Tiêu Thụ Theo Vùng Qua Hai Năm 2007 – 2008 37
  Bảng 4.3: Số Lượng Đại Lý Của Cty Qua 3 Năm 2006 - 2007 – 2008 42
  Bảng 4.4: Thị Phần Hạt Giống Bắp Lai Của Các Công Ty 50
  Bảng 4.5: Giá Bán Của Cty So Với Đối Thủ Cạnh Tranh Qua Hai Năm 2007-2008 52
  Bảng 4.5: Khối Lượng Bắp Lai Tiêu Thụ Theo Năm Từ 2000 - 2008 53
  Bảng 4.6: Khối Lượng Bắp Lai Tiêu Thụ Bốn Tháng Đầu Năm 2009 54
  Bảng 4.7: Kết Quả Dự Báo Sản Lượng Tiêu Thụ Sản Phẩm Bắp Lai 56


  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Trang
  Hình 2.1. Sơ Đồ Một Số Kênh Phân Phối 8
  Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức Công ty 23
  Hình 3.2: Biểu Đồ Thể Hiện DTT Và LN Sau Thuế Của Cty Từ Năm 2002-2008 32
  Hình 4.1: Biểu Đồ Thể Hiện KL Tiêu Thụ Hạt Giống Bắp Lai Theo Vùng Qua Hai Năm 2007 -2008 38
  Hình 4.2: Sơ Đồ Kênh Phân Phối Sản Phẩm Hạt Giống Bắp Lai Của Cty 41
  Hình 4.3: Sơ Đồ Kênh Phân Phối Sản Phẩm Hạt Giống Bắp Lai Của Cty CP Seeds 47
  Hình 4.4: Sơ Đồ Kênh Phân Phối Sản Phẩm Hạt Giống Bắp Lai Của Viện Ngô 48
  Hình 4.5: Biểu Đồ Cơ Cấu Thị Phần Hạt Giống Bắp Lai Ở VN Năm 2008 50
  Hình 4.6: Kết Quả Dự Báo Sản Lượng Tiêu Thụ Sản Phẩm Bắp Lai 56


  DANH MỤC PHỤ LỤC

  Phụ Lục 1: Logo Của Công Ty
  Phụ Lục 2: Một Số Sản Phẩm Bắp Lai Của Công Ty
  Phụ Lục 3: Số Liệu Khối Lượng Tiêu Thụ Bắp Lai Của Công Ty Theo Tháng Qua Các Năm Từ 2000 - 2008
  Phụ Lục 4: Số Liệu Mật Độ Đại Lý Từng Vùng
  Phụ Lục 5: Nhu Cầu và Thực Tế Tiêu Thụ Hạt Giống Bắp Lai tại Các Khu Vực trong Năm 2008
  Phụ Lục 6: Mạng Lưới Cung Ứng của SSC
  Phụ Lục 7: Tính Dừng Của Số Liệu Sản Lượng Bắp Lai Tiêu Thụ Theo Thời Gian
  Phụ Lục 8: Mô Hình Dự Báo
  Phụ Lục 9: Kết Quả Dự Báo

  Xem Thêm: Phân tích chiến lược phân phối sản phẩm hạt giống bắp lai của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích chiến lược phân phối sản phẩm hạt giống bắp lai của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

mot so giai phap hoan thien kenh phan phoi san pham hat giong cay trong

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status