Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Về mở rộng phân bậc của nhóm phạm trù bện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Về mở rộng phân bậc của nhóm phạm trù bện

  1
  MỤC LỤC
  Mục lục 1
  Một số ký hiệu được dùng trong luận án 3
  Bảng thuật ngữ 4
  Sơ đồ mối liên hệ giữa các khái niệm 6
  Mở đầu 7
  1 Một số kiến thức chuẩn bị 16
  1.1. Phạm trù monoidal . 16
  1.2. Nhóm phạm trù bện và phạm trù Picard . 19
  1.3. Nhóm phạm trù phân bậc 22
  1.4. Đối đồng điều của các Γ-môđun 25
  1.5. Nhóm phạm trù phân bậc bện và phạm trù Picard phân bậc 26
  1.6. Kết luận của Chương 1 29
  2 Hệ nhân tử trong các phạm trù Picard phân bậc 30
  2.1. Hệ nhân tử lấy hệ tử trong phạm trù Picard 31
  2.2. Hệ nhân tử lấy hệ tử trong phạm trù Picard R
  (M, N, h) . 35
  2.3. Mở rộng Γ-môđun 41
  2.4. Kết luận của Chương 2 46
  3 Môđun chéo bện và nhóm phạm trù chặt chẽ bện 47
  3.1. Môđun chéo bện và nhóm phạm trù chặt chẽ bện 48
  3.2. Môđun chéo aben và phạm trù Picard chặt chẽ . 55
  3.3. Mở rộng aben kiểu môđun chéo aben . 59
  3.4. Kết luận của Chương 3 66
  4 Γ-môđun chéo bện và nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ bện 67
  4.1. Γ-môđun chéo bện và nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ bện 68
  4.2. Mở rộng Γ-môđun kiểu Γ-môđun chéo aben 77
  4.3. Kết luận của Chương 4 842
  5 Mở rộng nhóm đẳng biến và nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ 85
  5.1. Nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ 86
  5.2. Hạt nhân đẳng biến . 87
  5.3. Phân lớp các mở rộng nhóm đẳng biến là mở rộng tâm . 90
  5.4. Hợp thành của nhóm phạm trù phân bậc với Γ-đồng cấu 93
  5.5. Kết luận của Chương 5 96
  Kết luận chung 97
  Danh mục công trình liên quan trực tiếp đến luận án 98
  Tài liệu tham khảo 99
  Chỉ mục 1033
  MỘT SỐ KÝ HIỆU
  ĐƯỢC DÙNG TRONG LUẬN ÁN
  Ký hiệu Nghĩa
  AbCross phạm trù các môđun chéo aben
  BrCross phạm trù các môđun chéo bện
  Dis M phạm trù rời rạc
  Δ(F) mở rộng tích chéo của hệ nhân tử F
  Ext(Π, A) tập các lớp tương đương các mở rộng nhóm của A bởi Π
  (F,
  e
  F, F∗) hàm tử monoidal
  G nhóm phạm trù phân bậc
  R
  Γ
  (M, N, h) nhóm phạm trù Γ-phân bậc kiểu (M, N, h)
  Hom[C, C0
  ] tập các lớp đồng luân của các hàm tử từ C đến C0
  Hom(X, Y ) tập các mũi tên từ vật X đến vật Y
  H
  n
  ab
  nhóm đối đồng điều aben thứ n của nhóm
  H
  n
  s
  nhóm đối đồng điều đối xứng thứ n của nhóm
  H
  n
  Γ,ab
  nhóm đối đồng điều aben thứ n của các Γ-môđun
  H
  n
  Γ,s
  nhóm đối đồng điều đối xứng thứ n của các Γ-môđun
  idX mũi tên đồng nhất của vật X
  M (Γ-)môđun chéo bện (aben)
  Mor(C) tập các mũi tên của phạm trù C
  Ob(C) tập các vật của phạm trù C
  P nhóm phạm trù bện
  R
  (M, N, h) nhóm phạm trù bện kiểu (M, N, h)
  P nhóm phạm trù phân bậc bện
  π0(C) tập các lớp vật đẳng cấu của phạm trù C
  π1(C) = Aut(I) tập các tự mũi tên của vật đơn vị I
  P (h) phạm trù thu gọn của phạm trù P
  Red N phạm trù thu gọn
  Z
  n
  ab
  nhóm các n-đối chu trình aben của nhóm
  Z
  n
  Γ,ab
  nhóm các n-đối chu trình aben của các Γ-môđun
  Z
  n
  Γ,s
  nhóm các n-đối chu trình đối xứng của các Γ-môđun
  Z
  n
  s
  nhóm các n-đối chu trình đối xứng của nhóm
  2 kết thúc chứng minh4
  BẢNG THUẬT NGỮ
  Tiếng Việt Tiếng Anh
  cản trở obstruction
  định lý phân lớp classification theorem
  đối đồng điều đối xứng symmetric cohomology
  Γ-môđun chéo Γ-crossed module
  Γ-môđun chéo aben abelian Γ-crossed module
  Γ-môđun chéo bện braided Γ-crossed module
  Γ-môđun chéo đối xứng symmetric Γ-crossed module
  giả hàm tử pseudofunctor
  hàm tử monoidal monoidal functor
  hàm tử monoidal đối xứng symmetric monoidal functor
  hạt nhân đẳng biến equivariant kernel
  hệ nhân tử factor set
  lý thuyết cản trở obstruction theory
  lý thuyết Schreier Schreier theory
  môđun chéo crossed module
  môđun chéo aben abelian crossed module
  môđun chéo bện braided crossed module
  môđun chéo đối xứng symmetric crossed module
  môđun chéo đẳng biến equivariant crossed module
  môđun chéo đẳng biến aben abelian equivariant crossed module
  môđun chéo đẳng biến bện braided equivariant crossed module
  môđun chéo đẳng biến đối xứng symmetric equivariant crossed module
  mở rộng Γ-môđun Γ-module extension
  mở rộng nhóm đẳng biến equivariant group extension
  mở rộng tâm central extension
  nhóm phạm trù categorical group
  nhóm phạm trù bện braided categorical group
  nhóm phạm trù phân bậc bện braided graded categorical group
  nhóm phạm trù chặt chẽ strict categorical group
  nhóm phạm trù đối xứng symmetric categorical group5
  nhóm phạm trù phân bậc đối xứng symmetric graded categorical group
  nhóm phạm trù phân bậc graded categorical group
  nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ strict graded categorical group
  nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ bện braided strict graded cate-group
  phạm trù monoidal monoidal category
  phạm trù monoidal đối xứng symmetric monoidal category
  phạm trù Picard Picard category
  phạm trù Picard chặt chẽ strict Picard category
  phạm trù Picard phân bậc graded Picard category
  phạm trù Picard phân bậc chặt chẽ strict graded Picard category
  phạm trù tenxơ bện braided tensor category
  phép biến đổi tự nhiên natural transformation
  ràng buộc constraint
  ràng buộc đơn vị unit constraint
  ràng buộc giao hoán commutativity constraint
  ràng buộc kết hợp associativity constraint
  tích chéo crossed product
  tương đương monoidal monoidal equivalence6
  SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC KHÁI NIỆM
  Nhóm phạm trù phân bậc bện Phạm trù Picard phân bậc _?
  oo
  Nhóm phạm trù bện Phạm trù Picard _?
  oo
  Nhóm phạm trù
  Nhóm phạm trù bện chặt chẽ bện _?
  oo oo // Môđun chéo bện
  Phạm trù Picard
  ?
  OO
  Phạm trù Picard _?
  oo
  ?
  OO
  oo // Môđun chéo aben
  ?
  OO
  Mở rộng aben Mở rộng aben kiểu _?
  oo
  chặt chẽ
  môđun chéo aben
  Nhóm phạm trù Nhóm phạm trù phân
  phân bậc bện bậc chặt chẽ bện _?
  oo oo //Γ-môđun chéo bện
  Phạm trù Picard phân bậc
  ?
  OO
  Phạm trù Picard _?
  oo
  ?
  OO
  oo //Γ-môđun chéo aben
  ?
  OO
  Mở rộng Γ-môđun Mở rộng Γ-môđun _?
  oo
  phân bậc chặt chẽ
  kiểu Γ-môđun chéo aben7
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Lý thuyết phạm trù với tích tenxơ bắt đầu được nghiên cứu bởi J. Bénabou
  [42] và S. MacLane [25]. Các tác giả đã xét các phạm trù trên đó có trang bị
  một phép toán ⊗ cùng với ràng buộc kết hợp a và ràng buộc đơn vị l, r thỏa
  mãn một số biểu đồ giao hoán. S. MacLane [25] gọi phạm trù này là phạm trù
  monoidal và đưa ra điều kiện đủ cho tính khớp của các đẳng cấu tự nhiên a, l, r.
  S. MacLane cũng chỉ ra điều kiện đủ cho tính khớp của các đẳng cấu tự nhiên
  trong một phạm trù monoidal đối xứng, tức là một phạm trù monoidal có thêm
  đẳng cấu giao hoán c tương thích với các ràng buộc kết hợp và đơn vị. Sau đó,
  lý thuyết phạm trù monoidal đã được nhiều nhà toán học quan tâm và phát
  triển theo nhiều hướng khác nhau.
  Phạm trù monoidal có thể được “mịn hóa” để trở thành phạm trù với cấu
  trúc nhóm bằng việc bổ sung vật khả nghịch (xem M. L. Laplaza [23] và N. S.
  Rivano [45]). Nếu phạm trù nền là một groupoid (nghĩa là mọi mũi tên đều đẳng
  cấu) thì ta được phạm trù monoidal giống nhóm (xem A. Fr¨ohlich và C. T. C.
  Wall [19]), hay Gr-phạm trù (xem H. X. Sính [46]). Trong luận án này chúng tôi
  gọi phạm trù như thế là nhóm phạm trù theo cách gọi phổ biến gần đây (xem
  P. Carrasco và A. R. Garzón [10], A. M. Cegarra và các đồng tác giả [11], A. R.
  Garzón và A. Del Río [21]). Sự phân lớp các nhóm phạm trù bởi đối đồng điều
  nhóm đã được H. X. Sính trình bày trong [46]. Trong trường hợp nhóm phạm
  trù có thêm đẳng cấu giao hoán thì nó trở thành phạm trù Picard (xem [46]),
  hay nhóm phạm trù đối xứng (xem M. Bullejos và các đồng tác giả [6]).
  Phạm trù monoidal bện xuất hiện trong công trình của A. Joyal và R. Street
  [22] và là sự mở rộng của khái niệm phạm trù monoidal đối xứng. Họ cũng đã
  “mịn hoá” phạm trù monoidal bện để trở thành nhóm phạm trù bện khi bổ sung
  điều kiện mọi vật đều khả nghịch và mọi mũi tên là đẳng cấu. Các tác giả đã
  phân lớp các nhóm phạm trù bện bởi phạm trù các hàm quadratic dựa trên kết
  quả của S. Eilenberg và S. MacLane [18] về biểu diễn hàm quadratic bởi nhóm
  đối đồng điều aben H
  3
  ab
  (G, A). Một trường hợp riêng của nhóm phạm trù bện là8
  phạm trù Picard đã được phân lớp trước đó bởi H. X. Sính [46].
  Một hướng tổng quát của nhóm phạm trù đã được giới thiệu bởi A. Fr¨ohlich
  và C. T. C. Wall [19] với tên gọi là nhóm phạm trù phân bậc. Sau đó, A. M.
  Cegarra và E. Khmaladze đã nghiên cứu nhóm phạm trù phân bậc bện (xem
  [14]) và phạm trù Picard phân bậc (xem [15]). Các khái niệm này lần lượt là
  các trường hợp tổng quát của nhóm phạm trù bện và phạm trù Picard. Họ đã
  thu được những kết quả về phân lớp nhờ các lý thuyết đối đồng điều Γ-môđun
  do chính họ xây dựng.
  Theo một hướng khác, một số tác giả đã quan tâm đến lớp nhóm phạm trù
  đặc biệt, trong đó các ràng buộc là các đồng nhất và các vật đều khả nghịch
  chặt chẽ, nghĩa là X ⊗ Y = I = Y ⊗ X. Lớp phạm trù này được gọi là G-groupoid
  (xem R. Brown và C. B. Spencer [5]), Gr-phạm trù chặt chẽ (xem H. X. Sính
  [47]), nhóm phạm trù chặt chẽ (xem A. Joyal và R. Street [22]), 2-nhóm chặt
  chẽ (xem J. C. Baez và A. D. Lauda [2]) hay 2-nhóm (xem B. Noohi [27]).
  R. Brown và C. B. Spencer [5] đã chỉ ra rằng mỗi môđun chéo được xác định
  bởi một G-groupoid và ngược lại. Từ đó các tác giả đã chứng minh rằng phạm
  trù các môđun chéo tương đương với phạm trù các G-groupoid (tương đương
  Brown-Spencer) (xem [5, Định lý 1]).
  Như trên, mỗi G-groupoid còn được gọi là nhóm phạm trù chặt chẽ, tuy nhiên
  phạm trù các G-groupoid chỉ là phạm trù con của phạm trù các nhóm phạm
  trù chặt chẽ. N. T. Quang và cộng sự [34] đã chỉ ra mối liên hệ của phạm trù
  thứ hai này với phạm trù các môđun chéo, mà tương đương Brown-Spencer chỉ
  là trường hợp riêng. Kết quả trong [34] cho phép ứng dụng các kết quả về lý
  thuyết cản trở đối với các hàm tử và lý thuyết đối đồng điều vào việc nghiên
  cứu các môđun chéo. Hơn thế, cách làm này mở ra một hướng liên kết một số
  lớp môđun chéo nào đó với một đại số phạm trù thích hợp, như chúng tôi sẽ
  trình bày trong Chương 3 và Chương 4.
  Ý tưởng trong [5] cũng đã được A. Joyal và R. Street [22] phát triển cho
  môđun chéo bện và nhóm phạm trù chặt chẽ bện. Tuy nhiên, A. Joyal và R.
  Street mới chỉ dừng lại ở việc xác định lẫn nhau giữa các cấu trúc nói trên,
  nghĩa là chỉ giữa các vật. Vấn đề đặt ra là có hay không một tương đương
  Brown-Spencer cho phạm trù các môđun chéo bện và phạm trù các nhóm phạm
  trù chặt chẽ bện. Chúng tôi cho rằng đây là một vấn đề cần được giải quyết.9
  Ngoài môđun chéo bện còn có một số kiểu môđun chéo khác cũng đã nhận
  được sự quan tâm của nhiều tác giả, chẳng hạn như: môđun chéo aben (xem P.
  Carrasco và các đồng tác giả [8]), Γ-môđun chéo và Γ-môđun chéo bện (xem B.
  Noohi [28]). Theo cách làm của N. T. Quang và các cộng sự [34], chúng tôi mong
  muốn kết nối được những kiểu môđun chéo này với những đại số phạm trù thích
  hợp nào đó, và hy vọng sẽ nhận được những tương đương Brown-Spencer cho
  những đối tượng này.
  Theo một hướng khác, môđun chéo có liên quan chặt chẽ đến bài toán mở
  rộng nhóm (xem S. Eilenberg và S. MacLane [16]). Bài toán mở rộng nhóm kiểu
  môđun chéo được giới thiệu trong các công trình [40] và [43] đã được nghiên cứu
  bởi R. Brown và O. Mucuk [4]. Điều đó gợi ý cho chúng tôi một hướng nghiên
  cứu là tìm hiểu bài toán mở rộng kiểu môđun chéo nào đó trong số các kiểu
  môđun chéo đã được đề cập.
  Vì những lý do nêu trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu cho luận án của
  mình là: “Về mở rộng phân bậc của nhóm phạm trù bện”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Mục đích của luận án là nghiên cứu về cấu trúc của các đại số phạm trù như:
  phạm trù Picard phân bậc, nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ, nhóm phạm trù
  phân bậc chặt chẽ bện, nhóm phạm trù chặt chẽ bện. Từ đó, chúng tôi phân
  lớp đối với Γ-môđun chéo bện, môđun chéo aben, môđun chéo bện và trình
  bày lý thuyết Schreier cho mở rộng Γ-môđun, mở rộng aben kiểu môđun chéo
  aben, mở rộng Γ-môđun kiểu Γ-môđun chéo aben và mở rộng tâm của các nhóm
  đẳng biến.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  Nhóm phạm trù bện, nhóm phạm trù phân bậc bện, môđun chéo và bài toán
  mở rộng nhóm kiểu môđun chéo.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Luận án tập trung nghiên cứu về tính chặt chẽ và tính đối xứng trong nhóm
  phạm trù bện và nhóm phạm trù phân bậc bện để phân lớp từng kiểu môđun
  chéo và giải các bài toán mở rộng kiểu môđun chéo nào đó.10
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết trong quá trình thực
  hiện đề tài.
  Về mặt kỹ thuật, chúng tôi sử dụng các phương pháp sau đây:
  - Dùng lý thuyết hệ nhân tử để nghiên cứu cấu trúc đại số phạm trù;
  - Dùng lý thuyết cản trở của hàm tử để giải bài toán mở rộng;
  - Dùng đại số phạm trù để phân lớp kiểu môđun chéo tương ứng.
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Các kết quả của luận án đã được đăng hoặc nhận đăng trên các tạp chí quốc
  tế. Vì vậy, chúng có thể được xem là có ý nghĩa khoa học theo một mức độ nào
  đó và đóng góp về tư liệu cho những ai quan tâm đến những vấn đề có liên quan.
  7. Tổng quan và cấu trúc luận án
  7.1. Tổng quan về luận án
  Năm 2002, A. M. Cegarra và các đồng tác giả [11] đã chỉ ra rằng mỗi nhóm
  phạm trù Γ-phân bậc G xác định một bộ ba (Π, A, h), trong đó tập Π các lớp
  vật đẳng cấu bậc 1 của G là một Γ-nhóm, tập A các tự đẳng cấu bậc 1 của vật
  đơn vị của G là một Π-môđun Γ-đẳng biến và [h] là một phần tử thuộc nhóm
  đối đồng điều đẳng biến H
  3
  Γ
  (Π, A). Từ kết quả này, các tác giả trong [11] đã xây
  dựng được một nhóm phạm trù Γ-phân bậc R
  Γ
  (Π, A, h) tương đương với G. Nhờ
  vậy, họ đã chứng minh định lý phân lớp chính xác cho nhóm phạm trù phân bậc
  bởi nhóm H
  3
  Γ
  (Π, A) nhờ các phạm trù khung và áp dụng lý thuyết nhóm phạm
  trù phân bậc để đưa ra lời giải thích hợp cho bài toán mở rộng nhóm đẳng biến
  với hạt nhân không aben. Bài toán này là một sự tổng quát hoá của bài toán
  mở rộng nhóm.
  Năm 2010, N. T. Quang [31] đã giải bài toán phân lớp các nhóm phạm trù
  phân bậc nhờ vào khái niệm hệ nhân tử của A. Grothendieck [44]. Tác giả đã
  chứng minh rằng mỗi nhóm phạm trù Γ-phân bậc G tương đương với một mở
  rộng Γ-phân bậc của một nhóm phạm trù kiểu (Π, A) và chỉ ra rằng mỗi hệ
  nhân tử lấy hệ tử trong một nhóm phạm trù kiểu (Π, A) cảm sinh một 3-đối chu
  trình của nhóm đối đồng điều đẳng biến H
  3
  Γ
  (Π, A). Với những kết quả này, N.
  T. Quang đã thu lại được định lý phân lớp các nhóm phạm trù Γ-phân bậc của
  A. M. Cegarra và các đồng tác giả [11].11
  Năm 2007, A. M. Cegarra và E. Khmaladze đã xét các nhóm phạm trù phân
  bậc cho trường hợp có tính bện, tính đối xứng và lần lượt đưa ra các khái niệm
  nhóm phạm trù phân bậc bện (xem [14]) và phạm trù Picard phân bậc (xem
  [15]). Các khái niệm này lần lượt là các trường hợp tổng quát của nhóm phạm
  trù bện (xem A. Joyal và R. Street [22]) và phạm trù Picard (xem H. X. Sính
  [46]). A. M. Cegarra và E. Khmaladze đã xây dựng các nhóm đối đồng điều aben
  của các Γ-môđun H
  n
  Γ,ab
  (M, N) (xem [14]) để phân lớp các nhóm phạm trù bện
  và xây dựng đối đồng điều đối xứng của các Γ-môđun H
  n
  Γ,s
  (M, N) (xem [15]) để
  phân lớp các phạm trù Picard phân bậc. Đồng thời họ cũng sử dụng hai đối đồng
  điều của các Γ-môđun để phân lớp các mở rộng Γ-môđun theo hai hướng khác
  nhau mà không sử dụng đến những kết quả phân lớp về nhóm phạm trù phân
  bậc bện hay phạm trù Picard phân bậc như cách tiếp cận của A. M. Cegarra và
  các đồng tác giả trong [11] cho các mở rộng nhóm đẳng biến.
  Nội dung đầu tiên của luận án là nghiên cứu phạm trù Picard Γ-phân bậc
  bằng phương pháp hệ nhân tử. Chúng tôi chứng minh rằng mỗi phạm trù Picard
  phân bậc P tương đương với một mở rộng tích chéo của một hệ nhân tử lấy
  hệ tử trong phạm trù Picard thu gọn kiểu (π0 P, π1 P) (Định lý 2.1.5), đồng thời
  chỉ ra mỗi hệ nhân tử nói trên cảm sinh các cấu trúc Γ-môđun trên các nhóm
  aben π0 P, π1 P và cảm sinh một 3-đối chu trình chuẩn tắc h ∈ Z
  3
  Γ,s
  (π0 P, π1 P)
  (Định lý 2.2.1). Như một ứng dụng của lý thuyết phạm trù Picard phân bậc,
  chúng tôi trình bày sự phân lớp các mở rộng Γ-môđun nhờ vào các hàm tử
  monoidal phân bậc đối xứng (Định lý 2.3.2). Những kết quả này cho phép thu
  lại được định lý phân lớp các phạm trù Picard phân bậc và phân lớp đối đồng
  điều các mở rộng Γ-môđun trong [15].
  Khái niệm môđun chéo bện trên một groupoid được giới thiệu đầu tiên bởi
  R. Brown và N. D. Gilbert [3]. Sau đó, khái niệm môđun chéo bện trên các nhóm
  xuất hiện trong công trình của A. Joyal và R. Street [22], một môđun chéo bện là
  một môđun chéo M = (B, D, d, ϑ), trong đó nhóm B được bổ sung tính chất bện.
  Khái niệm này mịn hơn khái niệm môđun chéo. A. Joyal và R. Street đã chỉ ra
  rằng mỗi môđun chéo bện được xác định bởi một nhóm phạm trù chặt chẽ bện
  và ngược lại. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thiết lập một tương đương Brown-Spencer
  cho hai đối tượng này. Cũng từ khái niệm môđun chéo, P. Carrasco và các đồng
  tác giả [8] đã xét trường hợp các nhóm có tính chất giao hoán và đưa ra khái12
  niệm môđun chéo aben. Ngoài ra, môđun chéo aben có thể được đặc trưng bởi
  khái niệm tâm của một môđun chéo như trong công trình của K. Norrie [29].
  Chú ý rằng môđun chéo aben cũng là một trường hợp riêng của môđun chéo
  bện. Các tác giả trong [8] đã chỉ ra rằng phạm trù các môđun chéo aben CM ab
  tương đương với phạm trù các môđun phải trên vành các ma trận
  
  Z 0
  Z Z
  
  =
   
  a 0
  b c
  
  ; a, b, c ∈ Z
  
  .
  Nội dung thứ hai của luận án là nghiên cứu nhóm phạm trù chặt chẽ bện để
  phân lớp các môđun chéo bện, môđun chéo aben và giải bài toán mở rộng aben
  kiểu môđun chéo aben.
  Đối với môđun chéo bện, chúng tôi xác định mũi tên trong phạm trù các
  môđun chéo bện. Mũi tên này bao gồm một đồng cấu (f1, f0) : M → M0
  của
  các môđun chéo bện và một phần tử thuộc nhóm các 2-đối chu trình aben
  Z
  2
  ab
  (π0 M, π1 M0
  ). Từ đó, chúng tôi chứng minh rằng phạm trù các môđun chéo
  bện tương đương với phạm trù các nhóm phạm trù chặt chẽ bện. Mũi tên
  trong phạm trù các nhóm phạm trù chặt chẽ bện là các hàm tử monoidal đối
  xứng (F,
  e
  F) : P → P
  0
  bảo toàn phép toán tenxơ và
  e
  Fx,y =
  e
  Fy,x với x, y ∈ Ob( P )
  (Định lý 3.1.11).
  Đối với môđun chéo aben, chúng tôi xác định mũi tên trong phạm trù các
  môđun chéo aben và chứng minh phạm trù này tương đương với phạm trù các
  phạm trù Picard chặt chẽ, trong đó mũi tên trong phạm trù thứ nhất bao gồm
  một đồng cấu (f1, f0) : M → M0
  của các môđun chéo aben và một phần tử thuộc
  nhóm các 2-đối chu trình đối xứng Z
  2
  s
  (π0 M, π1 M0
  ), còn mũi tên trong phạm trù
  thứ hai là một hàm tử monoidal đối xứng bảo toàn phép toán tenxơ trên các
  vật (Định lý 3.2.7). Đồng thời, chúng tôi giới thiệu bài toán mở rộng aben kiểu
  môđun chéo aben và sử dụng lý thuyết cản trở cho các hàm tử monoidal đối xứng
  để giải quyết bài toán này như sau. Mỗi môđun chéo aben M xác định một phạm
  trù Picard chặt chẽ P . Bất biến thứ ba của P là một phần tử k ∈ H
  3
  s
  (π0 M, π1 M)
  và mỗi đồng cấu ψ : Q → π0 M cảm sinh ψ∗k ∈ H
  3
  s
  (Q, π1 M). Khi đó, sự triệt tiêu
  của ψ∗k trong H
  3
  s
  (Q, π1 M) là điều kiện cần và đủ để tồn tại mở rộng aben kiểu
  môđun chéo aben M (Định lý 3.3.5). Mỗi mở rộng như vậy cảm sinh một hàm
  tử monoidal đối xứng F : Dis Q → P . Tương ứng này xác định một song ánh
  Ω : Hom
  P ic
  (ψ,0)
  [DisQ, P ] → Ext
  ab
  M
  (Q, B, ψ),13
  trong đó Hom
  P ic
  (ψ,0)
  [DisQ, P
  B→D] là tập các lớp đồng luân của các hàm tử monoidal
  đối xứng F : Dis Q → P kiểu (ψ, 0) và Ext
  ab
  M
  (Q, B, ψ) là tập các lớp tương đương
  của các mở rộng aben kiểu môđun chéo aben M cảm sinh ψ (Định lý 3.3.4).
  Năm 2011, B. Noohi [28] đã bổ sung một Γ-tác động từ nhóm Γ lên các nhóm
  và đồng cấu nhóm trong khái niệm môđun chéo, môđun chéo bện và đưa ra khái
  niệm Γ-môđun chéo, Γ-môđun chéo bện. Với các khái niệm này, B. Noohi đã
  tính các nhóm đối đồng điều H
  i
  (Γ, M) với i = ư1, 0, 1 của nhóm Γ với các hệ
  tử trong M, trong đó M lần lượt là Γ-môđun chéo và Γ-môđun chéo bện. Tuy
  nhiên, trong bài báo đó, tác giả chưa đề cập đến sự phân lớp các Γ-môđun chéo
  và Γ-môđun chéo bện. Năm 2013, N. T. Quang và P. T. Cúc [33] đã xây dựng
  nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ để phân lớp các Γ-môđun chéo và giải bài
  toán mở rộng nhóm đẳng biến kiểu Γ-môđun chéo. Mở rộng này là dạng tổng
  quát của mở rộng nhóm đẳng biến và mở rộng nhóm kiểu môđun chéo.
  Nội dung thứ ba của luận án là xây dựng nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ
  bện để phân lớp các Γ-môđun chéo bện và giải bài toán mở rộng Γ-môđun kiểu
  Γ-môđun chéo aben. Trước hết, chúng tôi giới thiệu khái niệm nhóm phạm trù
  phân bậc chặt chẽ bện để biểu diễn Γ-môđun chéo bện (Định nghĩa 4.1.5). Từ
  đó, chúng tôi nghiên cứu mối liên hệ giữa các đồng cấu Γ-môđun chéo bện và
  hàm tử monoidal phân bậc đối xứng giữa các nhóm phạm trù phân bậc chặt
  chẽ bện liên kết. Điều này làm cơ sở cho phép chứng minh định lý phân lớp các
  Γ-môđun chéo bện (Định lý 4.1.10). Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu bài toán
  mở rộng Γ-môđun kiểu Γ-môđun chéo aben và sử dụng lý thuyết cản trở cho các
  hàm tử monoidal đối xứng phân bậc để giải quyết bài toán như đối với mở rộng
  aben kiểu môđun chéo aben (Định lý 4.2.3, Định lý 4.2.4).
  Phần cuối của luận án được dành để nghiên cứu về nhóm phạm trù phân bậc
  chặt chẽ gắn với bài toán mở rộng nhóm đẳng biến. Thứ nhất, chúng tôi chỉ ra
  rằng nếu h là bất biến thứ ba của nhóm phạm trù Γ-phân bậc chặt chẽ HolΓ G
  (được xây dựng từ Γ-nhóm G) và p : Π → Out G là một hạt nhân đẳng biến
  của bài toán mở rộng nhóm đẳng biến thì p

  (h) là một cản trở của p, trong đó
  p

  : Z
  3
  Γ
  (Out G, ZG) → Z
  3
  Γ
  (Π, ZG) (Định lý 5.2.1). Thứ hai, chúng tôi phân lớp các
  mở rộng nhóm đẳng biến A → E → Π với A ⊂ ZE bởi các tự hàm tử monoidal
  Γ-phân bậc của nhóm phạm trù Γ-phân bậc R
  Γ
  (Π, A, 0) (Định lý 5.3.1). Thứ ba,
  chúng tôi xây dựng một nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ là hợp thành của14
  một nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ với một Γ-đồng cấu (Định lý 5.4.1). Kết
  quả này mở rộng cấu trúc pull-back của S. MacLane [26] trong phép dựng mở
  rộng nhóm Eγ của mở rộng E và đồng cấu nhóm γ.
  7.2. Cấu trúc của luận án
  Nội dung của luận án được trình bày trong năm chương.
  Trong Chương 1, chúng tôi nhắc lại một số khái niệm và kết quả về phạm trù
  monoidal, nhóm phạm trù bện, phạm trù Picard, nhóm phạm trù phân bậc, đối
  đồng điều của các Γ-môđun, nhóm phạm trù phân bậc bện và phạm trù Picard
  phân bậc. Đồng thời, chúng tôi còn trình bày sự phân lớp các hàm tử monoidal
  (phân bậc) đối xứng kiểu (ϕ, f).
  Chương 2 nghiên cứu các phạm trù Picard phân bậc bằng phương pháp hệ
  nhân tử. Mục 2.1 chỉ ra rằng mỗi phạm trù Picard phân bậc P tương đương
  với mở rộng tích chéo của một hệ nhân tử lấy hệ tử trong phạm trù Picard thu
  gọn của Ker P (Định lý 2.1.5). Mục 2.2 chứng minh rằng mỗi hệ nhân tử đối
  xứng khá chặt chẽ lấy hệ tử trong phạm trù Picard kiểu (M, N) cảm sinh các
  cấu trúc Γ-môđun trên M, N và một 3-đối chu trình chuẩn tắc thuộc Z
  3
  Γ,s
  (M, N)
  (Định lý 2.2.1). Kết quả này cho phép thu lại được định lý phân lớp đối đồng
  điều các phạm trù Picard phân bậc (Định lý 2.2.9). Mục 2.3 trình bày sự phân
  lớp các mở rộng Γ-môđun nhờ vào các hàm tử monoidal đối xứng phân bậc
  (Định lý 2.3.2).
  Chương 3 nghiên cứu nhóm phạm trù chặt chẽ bện để phân lớp các môđun
  chéo bện, môđun chéo aben và mở rộng aben kiểu môđun chéo aben. Mục
  3.1 xác định mũi tên trong phạm trù các môđun chéo bện và chứng minh
  phạm trù này tương đương với phạm trù các nhóm phạm trù chặt chẽ bện
  (Định lý 3.1.11). Mục 3.2 chỉ ra rằng mỗi môđun chéo aben được xây dựng từ
  một phạm trù Picard chặt chẽ và ngược lại. Từ đó, chúng tôi xác định mũi
  tên trong phạm trù các môđun chéo aben và chứng minh phạm trù này tương
  đương với phạm trù các phạm trù Picard chặt chẽ (Định lý 3.2.7). Mục 3.3
  phát biểu và giải bài toán mở rộng aben kiểu môđun chéo aben (Định lý 3.3.3,
  Định lý 3.3.4).
  Chương 4 xây dựng nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ bện để phân lớp các
  Γ-môđun chéo bện và các mở rộng Γ-môđun kiểu Γ-môđun chéo aben. Mục 4.1
  giới thiệu khái niệm nhóm phạm trù Γ-phân bậc chặt chẽ bện (Định nghĩa 4.1.5).15
  Từ đó, chúng tôi xác định mũi tên trong phạm trù các Γ-môđun chéo bện và
  chứng minh phạm trù này tương đương với phạm trù các nhóm phạm trù phân
  bậc chặt chẽ bện (Định lý 4.1.10). Mục 4.2 phát biểu và giải bài toán mở rộng
  Γ-môđun kiểu Γ-môđun chéo aben (Định lý 4.2.3, Định lý 4.2.4).
  Chương 5 nghiên cứu về nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ gắn với bài
  toán mở rộng nhóm đẳng biến. Mục 5.1 trình bày khái niệm nhóm phạm
  trù phân bậc chặt chẽ và một số ví dụ minh họa. Mục 5.2 xác định cái cản
  trở của một hạt nhân đẳng biến trong bài toán mở rộng nhóm đẳng biến
  (Định lý 5.2.1). Mục 5.3 phân lớp các mở rộng nhóm đẳng biến mà là mở
  rộng tâm (Định lý 5.3.1). Mục 5.4 xây dựng nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ
  từ một nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ và một đồng cấu nhóm đẳng biến
  (Định lý 5.4.1).16
  CHƯƠNG 1
  MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
  Trong chương này, chúng tôi trình bày một số khái niệm và kết quả về phạm
  trù monoidal (xem S. MacLane [26]), nhóm phạm trù bện (xem A. Joyal và R.
  Street [22]), phạm trù Picard (xem H. X. Sính [46]), nhóm phạm trù phân bậc
  (xem A. Fr¨ohlich và C. T. C. Wall [19]), đối đồng điều của các Γ-môđun, nhóm
  phạm trù phân bậc bện và phạm trù Picard phân bậc (xem A. M. Cegarra và E.
  Khmaladze [14], [15]). Những nội dung này làm cơ sở cho các chương tiếp theo.
  1.1. Phạm trù monoidal
  Phạm trù monoidal (hay phạm trù tenxơ) được nghiên cứu bởi S. MacLane
  [25] và J. Bénabou [42] vào năm 1963. Trong mục này, chúng tôi nhắc lại một
  số khái niệm về phạm trù monoidal theo S. MacLane [25].
  1.1.1 Định nghĩa. Phạm trù monoidal C = (C, ⊗, a, I, l, r) là một ⊗-phạm trù
  C cùng với một vật đơn vị I và các đẳng cấu tự nhiên a = (a X,Y,Z), l = (l X) và
  r = (r X), trong đó:

  Xem Thêm: Về mở rộng phân bậc của nhóm phạm trù bện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Về mở rộng phân bậc của nhóm phạm trù bện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status