Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Điều khiển thích nghi phi tuyến cho robot, công nghiệp trên cơ sở mạng nở ron nhân tạo

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Điều khiển thích nghi phi tuyến cho robot, công nghiệp trên cơ sở mạng nở ron nhân tạo

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU 4
  DANH MỤC CÁC BẢNG 7
  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ . 8
  MỞ ĐẦU 10
  1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 10
  2. Tính cấp thiết của đề tài luận án 13
  3. Mục tiêu của luận án 14
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 14
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 14
  6. Nội dung của luận án .14
  Chương 1 17
  NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN
  ROBOT . 17
  1.1 Mô hình toán học và định hướng trong thiết kế điều khiển cho robot .17
  1.1.1 Mô hình toán học của robot 17
  1.1.1.1 Động học vị trí 17
  1.1.1.2 Động học thuận vận tốc 18
  1.1.1.3 Động lực học 18
  1.1.2 Định hướng trong thiết kế điều khiển cho robot . 20
  1.2 Điều khiển chuyển động tay máy robot .22
  1.2.1 Các thuật toán điều khiển kinh điển 22
  1.2.1.1 Điều khiển trong không gian khớp . 22
  1.2.1.2 Điều khiển trong không gian làm việc 25
  1.2.2 Các thuật toán điều khiển nâng cao . 27
  1.2.2.1 Các thuật toán điều khiển thích nghi 27
  1.2.2.2 Tuyến tính hóa chính xác 28
  1.2.2.3 Điều khiển bám quỹ đạo cho robot bằng phương pháp Jacobian xấp xỉ
  thích nghi 35
  1.2.2.4 Điều khiển thích nghi bền vững sử dụng kỹ thuật backstepping trong điều
  khiển chuyển động của robot 41
  1.2.2.5 Điều khiển thích nghi robot trên cơ sở mờ và mạng nơ ron . 44 2

  1.3 Hướng nghiên cứu của luận án .45
  1.3.1 Phát biểu bài toán 45
  1.3.2 Phương pháp luận 45
  1.4 Kết luận chương 1 .45
  Chương 2 46
  ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI TAY MÁY ROBOT SỬ DỤNG MẠNG
  NƠ RON TRÊN CƠ SỞ KỸ THUẬT BACKSTEPPING 46
  2.1 Tổng hợp bộ điều khiển thích nghi sử dụng mạng nơ ron 46
  2.1.1 Xấp xỉ hàm số bằng mạng nơ ron nhân tạo . 46
  2.1.2 Tổng hợp bộ điều khiển thích nghi trên cơ sở kỹ thuật backstepping 49
  2.1.3 Phân tích tính ổn định của hệ thống 56
  2.1.4 Tổng hợp ANNC cho robot 1 bậc tự do 59
  2.1.4.1 Biến đổi mô hình về dạng truyền ngược chặt . 59
  2.1.4.2 Tổng hợp ANNC . 60
  2.1.4.3 Kết quả mô phỏng . 61
  2.2 Tổng hợp ANNC cho robot n bậc tự do 62
  2.2.1 Biến đổi mô hình về dạng truyền ngược chặt . 62
  2.2.2 Tổng hợp ANNC . 63
  2.2.3 Tổng hợp ANNC cho robot 2 bậc tự do 63
  2.2.3.1 Biến đổi mô hình về dạng truyền ngược chặt . 63
  2.2.3.2 Tổng hợp ANNC . 65
  2.2.3.3 Kết quả mô phỏng . 65
  2.3 Kết luận chương 2 .67
  Chương 3 69
  ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT NƠ RON THÍCH NGHI BỀN VỮNG CHO TAY
  MÁY ROBOT BẤT ĐỊNH HÀM SỐ 69
  3.1 Đặt bài toán tổng hợp bộ điều khiển trượt .69
  3.2 Tổng hợp bộ điều khiển trượt 69
  3.3 Xấp xỉ hàm bất định bằng mạng nơ ron hướng tâm .71
  3.4 Phân tích tính ổn định của hệ thống .74
  3.5 Tổng hợp RANNSMC cho robot n bậc tự do 75
  3.5.1 Biến đổi mô hình về dạng truyền ngược chặt . 75
  3.5.2 Tổng hợp RANNSMC 75 3

  3.6. Tổng hợp RANNSMC cho robot 3 bậc tự do .76
  3.6.1 Biến đổi mô hình về dạng truyền ngược chặt . 76
  3.6.2 Tổng hợp RANNSMC 80
  3.6.3 Kết quả mô phỏng . 80
  3.7 Kết luận chương 3 .82
  Chương 4 83
  ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG TAY MÁY ROBOT SỬ
  DỤNG MẠNG NƠ RON KẾT HỢP ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT 83
  4.1 Cơ sở lý thuyết 83
  4.1.1 Điều khiển thích nghi sử dụng mạng nơ ron trên cơ sở kỹ thuật backstepping 84
  4.1.2 Điều khiển trượt 85
  4.1.2.1 Tổng hợp bộ điều khiển trượt cho đối tượng xác định . 85
  4.1.2.2 Tổng hợp bộ điều khiển trượt cho đối tượng bất định 86
  4.2 Tổng hợp RAC cho robot n bậc tự do 87
  4.2.1 Biến đổi mô hình về dạng truyền ngược chặt . 87
  4.2.2 Tổng hợp bộ điều khiển RAC . 88
  4.3 Phân tích tính ổn định của hệ thống .89
  4.4 Tổng hợp ANNC, RANNSMC và RAC cho robot 3 bậc tự do .94
  4.4.1 Biến đổi mô hình về dạng truyền ngược chặt . 94
  4.4.2 Tổng hợp ANNC, RANNSMC và RAC . 94
  4.4.3 Kết quả mô phỏng . 95
  4.4.4 Nhận xét 95
  4.5 Mô phỏng khiểm chứng RAC với mô hình robot 3 bậc tự do được thiết kế trên phần
  mềm Solidworks và sử dụng công cụ SimMechanics. .96
  4.5.1 Chọn thông số mô phỏng 96
  4.5.2 Kết quả mô phỏng . 97
  4.5.3 Nhận xét 99
  4.6 Kết luận chương 4 .99
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100
  - Kết luận . 100
  - Kiến nghị . 100
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 101
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 4

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU

  Các chữ viết tắt:

  STT
  Chữ viết
  tắt
  Tiếng Anh Tiếng Việt
  1 ANNC
  Adaptive Neural Network
  Control
  Điều khiển mạng nơ ron thích nghi
  2 SMC Sliding Mode Control Điều khiển trượt
  3 RANNSMC
  Robust Adaptive Neural
  Networks Sliding Mode Control
  Điều khiển trượt nơ ron thích nghi bền
  vững
  4 RAC Robust Adaptive Control Điều khiển thích nghi bền vững
  5 GAS Global Asymptotic Stable Ổn định tiệm cận toàn cục
  6 MNN Multiple Layer Neural Networks Mạng nơ ron nhiều lớp
  7 NN Neural Network Mạng nơ ron
  8 RBF Radial Basis Function Hàm cơ sở xuyên tâm
  9 CLF Control Lyapunov Function Hàm điều khiển Lyapunov
  10 PD Proportional-Derivative Tỷ lệ – Vi phân
  11 PID Proportional-Integral-Derivative Tỷ lệ - Tích phân – Vi phân
  12 SISO Single Input – Single Output Hệ một vào – một ra
  13 MIMO
  Multiple Inputs–Multiple
  Outputs
  Hệ nhiều vào – nhiều ra
  14 EL Euler – Lagrange Euler-Lagrange (tên riêng)
  15 DH Denavit – Hartenberg Denavit – Hartenberg (tên riêng)
  16 3D 3 Dimensions Không gian 3 chiều
  17 DOF Degree - of - Freedom Bậc tự do
  18 ĐHT Động học thuận
  19 ĐHN Động học ngược
  20 ĐLH Động lực học
  21 BĐK Bộ điều khiển
  22   . tr Vết của ma trận
  23   . diag Ma trận đường chéo
  24   sgn . Hàm dấu
  25 DSP Digital signal Processor Xử lý tín hiệu số
  26 IPC Inter-Process Communication Máy tính công nghiệp IPC 5

  Các ký hiệu:

  STT Ký hiệu Ý nghĩa
  1
   Véc tơ mô men tác dụng lên các khớp quay của robot
  2 d

  Véc tơ nhiễu tác động lên hệ thống
  3 F Véc tơ lực tác dụng lên các khớp tịnh tiến của robot
  4 H Ma trận quán tính
  5 ˆ
  H Ma trận quán tính ước lượng
  6 C Ma trận tương hỗ và ly tâm
  7 ˆ
  C Ma trận tương hỗ và ly tâm ước lượng
  8 G Véc tơ lực trọng trường
  9 ˆ
  G Véc tơ lực trọng trường ước lượng
  10 N Ma trận đối xứng lệch
  11 N Ma trận tương hỗ, ly tâm và trọng trường
  12 ˆ
  N Ma trận ước lượng của N
  13 q Véc tơ vị trí góc các khớp robot
  14 q Véc tơ tốc độ góc các khớp robot
  15 q Véc tơ gia tốc góc các khớp robot
  16 d
  q Véc tơ vị trí góc đặt các khớp robot
  17 d
  q Véc tơ tốc độ góc đặt các khớp robot
  18 d
  q Véc tơ gia tốc góc đặt các khớp robot
  19 W Ma trận hồi quy
  20 p Véc tơ tham số động lực học robot
  21 ˆp Véc tơ ước lượng p
  22 V Hàm Lyapunov
  23 X Véc tơ quỹ đạo trong không gian làm việc
  24 X Véc tơ vận tốc trong không gian làm việc
  25 X Véc tơ gia tốc trong không gian làm việc
  26 d
  X Véc tơ quỹ đạo đặt trong không gian làm việc
  27 d
  X Véc tơ vận tốc đặt trong không gian làm việc
  28
  d
  X Véc tơ gia tốc đặt trong không gian làm việc
  29 J Ma trận Jacobi
  30 ˆ
  J Ma trận Jacobi ước lượng
  31 , ,
  P I D
  K K K Hệ số tỷ lệ, tích phân, vi phân
  32 L Hàm Lagrange
  33 K Hàm tổng động năng
  34 P Hàm tổng thế năng 6

  35 A Hàm năng lượng
  36 d
  F Véc tơ lực ma sát
  37 ,u U Tín hiệu điều khiển và véc tơ tín hiệu điều khiển
  38 ,e E Sai lệch và véc tơ sai lệch
  39 ,e E Đạo hàm sai lệch và véc tơ đạo hàm sai lệch
  40 I Mô men quán tính
  41 l Chiều dài cánh tay robot
  42 m Khối lượng cánh tay robot
  43 ,x x Biến trạng thái và véc tơ trạng thái
  44 ,x x Đạo hàm biến trạng thái và đạo hàm véc tơ biến trạng thái
  45 ,x x
  Đạo hàm bậc 2 của biến trạng thái và đạo hàm bậc 2 của véc tơ biến trạng
  thái
  46 ˆ ˆ,x x Biến trạng thái và véc tơ biến trạng thái ước lượng
  47 ,
  d d
  x x Tín hiệu đặt và véc tơ tín hiệu đặt
  48 d
  x Véc tơ đạo hàm tín hiệu đặt
  49 d
  x Véc tơ đạo hàm bậc 2 của tín hiệu đặt
  51 .
  f
  L Đạo hàm Lie
  52 r Bậc tương đối của hệ
  53 , , z Z Z
  Tín hiệu vào, véc tơ tín hiệu vào, véc tơ tín hiệu vào có thành phần đỡ của
  mạng nơron nhân tạo
  54 y Tín hiệu đầu ra
  55 d
  y Tín hiệu ra mong muốn
  56 R Bộ điều khiển gán điểm cực
  57 ( ) W s Hàm truyền đạt
  58 S Mặt trượt
  59 W,V Ma trận trọng số của mạng nơ ron
  60 S Thành phần phi tuyến của mạng nơ ron
  61 * *
  W ,V Ma trận trọng số lý tưởng
  62 ˆ ˆ
  W,V Ma trận trọng số ước lượng
  63 W,V Ma trận sai số
  64 ˆ ˆ
  ,W V Ma trận đạo hàm của ma trận
  ˆ ˆ
  ,W V
  65 W Đạo hàm của ma trận sai số
  66 ,
  w v
    Ma trận hằng số
  67 z
   Tập compact
  68 A Ma trận hệ thống
  69 B Ma trận quan sát 7

  70 C Ma trận điều khiển
  71 m
  A Ma trận hệ thống mẫu
  72 m
  B Ma trận quan sát mẫu
  73 m
  C Ma trận điều khiển mẫu
  74 z Véc tơ trạng thái sau phép đổi trục
  75 Số nơ ron trong một lớp
  76 T Véc tơ tham số động học
  77 ˆ
  T Véc tơ tham số động học ước lượng
  78

  Hàm ước lượng sai lệch của mạng nơ ron
  79 ( ) F x Hàm phi tuyến, bất định
  80 ˆ
  ( ) F x Hàm ước lượng ( ) F x
  81 ( ) F x Véc tơ hàm phi tuyến, bất định
  82
  ˆ
  ( ) F x Véc tơ hàm ước lượng ( ) F x
  83 ( ) F x Véc tơ hàm sai lệch
  84
   Hàm cơ sở xuyên tâm của mạng nơ ron RBF
  85 (.) f Hàm phi tuyến trơn bất định
  86
  ˆ
  (.) f Hàm ước lượng của (.) f

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Thông số động học của tay máy 1 DOF
  Bảng 2.2: Thông số động học của Robot 2 DOF
  Bảng 3.1: Thông số động học DH Robot Scara 3 DOF
  Bảng 3.2: Thông số động học của Robot Scara 3 DOF
  8

  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ
  Hình 1.1: Hệ tọa độ trong không gian khớp (a), không gian đề các (b)
  Hình 1.2: Robot n thanh nối
  Hình 1.3: Cấu trúc động lực học của robot
  Hình 1.4: Tổng quan các phương pháp điều khiển robot
  Hình 1.5: Hệ thống điều khiển phi tuyến trên cơ sở mô hình
  Hình 1.6: Hệ thống điều khiển PD bù trọng trường
  Hình 1.7: Hệ thống điều khiển PID
  Hình 1.8: Hệ thống điều khiển gián tiếp
  Hình 1.9: Hệ thống điều khiển trực tiếp
  Hình 1.10: Hệ thống điều khiển kết hợp PD bù trọng trường và ma trận Jacobi nghịch đảo
  Hình 1.11: Hệ thống điều khiển kết hợp PD bù trọng trường và ma trận Jacobi chuyển vị
  Hình 1.12: Hệ thống điều khiển PD kết hợp luật điều khiển thích nghi
  Hình 1.13: Robot 2 thanh nối
  Hình 1.14: Hệ thống điều khiển phản hồi trạng thái gán điểm cực
  Hình 1.15: Hệ thống điều khiển phản hồi trạng thái gán điểm cực kết hợp bộ điều khiển tích phân
  Hình 1.16: Sơ đồ mô phỏng hệ thống điều khiển hình 1.15 bằng Matlab-Simulink
  Hình 1.17: Quỹ đạo của khớp 1 và khớp 2 với quỹ đạo đặt dạng hàm 1(t)
  Hình 1.18: Quỹ đạo của khớp 1 và khớp 2 với quỹ đạo đặt dạng hàm tăng đều
  Hình 1.19: Quỹ đạo của khớp 1 và khớp 2 với quỹ đạo đặt dạng hàm hình Sin
  Hình 1.20: Robot phẳng 3 thanh nối
  Hình 1.21: Quỹ đạo x và y trong không gian làm việc (trường hợp 1)
  Hình 1.22: Quỹ đạo x và y trong không gian làm việc (trường hợp 2)
  Hình 2.1: Cấu trúc mạng nơ ron truyền thẳng 3 lớp
  Hình 2.2: Robot 1 thanh nối
  Hình 2.3: Hệ thống điều khiển MNN cho robot 1 bậc tự do
  Hình 2.4: Quỹ đạo và sai lệch quỹ đạo khi số nơ ron lớp vào và lớp ẩn thay đổi
  Hình 2.5: Quỹ đạo và sai lệch quỹ đạo khi thông số động học của robot thay đổi
  Hình 2.6: Hệ thống điều khiển ANNC cho robot n bậc tự do
  Hình 2.7: Robot phẳng 2 thanh nối
  Hình 2.8: Quỹ đạo và sai lệch quỹ đạo của khớp 1 9

  Hình 2.9: Quỹ đạo và sai lệch quỹ đạo của khớp 2
  Hình 2.10: Vận tốc và sai lệch vận tốc của khớp 1
  Hình 2.11: Vận tốc và sai lệch vận tốc của khớp 2
  Hình 3.1: Cấu trúc hệ thống điều khiển SMCNN
  Hình 3.2: Cấu trúc của đối tượng điều khiển sau phép biến đổi
  Hình 3.3: Cấu trúc mạng RBFNN
  Hình 3.4: Cấu trúc xấp xỉ hàm   F x
  Hình 3.5: Cấu trúc bộ điều khiển SMCNN
  Hình 3.6: Hệ thống điều khiển robot n bậc tự do sử dụng bộ điều khiển SMCNN
  Hình 3.7: Mô hình 3D robot Scara 3 bậc tự do
  Hình 3.8: Quỹ đạo và sai lệch quỹ đạo của khớp 1
  Hình 3.9: Quỹ đạo và sai lệch quỹ đạo của khớp 2
  Hình 3.10: Quỹ đạo và sai lệch quỹ đạo của khớp 3
  Hình 3.11: Dạng đặc tính của lực ma sát và nhiễu tác động lên các khớp
  Hình 3.12: Mô men và lực tác động lên các khớp khi có lực ma sát và nhiễu tác động
  Hình 4.1: Cấu trúc hệ thống điều khiển RAC
  Hình 4.2: Hệ thống điều khiển RAC cho robot
  Hình 4.3: Quỹ đạo và sai lệch quỹ đạo của khớp 1 khi quỹ đạo đặt là hàm 1(t)
  Hình 4.4: Quỹ đạo và sai lệch quỹ đạo của khớp 2 khi quỹ đạo đặt là hàm 1(t)
  Hình 4.5: Quỹ đạo và sai lệch quỹ đạo của khớp 3 khi quỹ đạo đặt là hàm 1(t)
  Hình 4.6: Sơ đồ mô phỏng robot Scara 3 DOF sử dụng công cụ SimMechanics
  Hình 4.7: Quỹ đạo đặt điểm tác động cuối của Robot
  Hình 4.8: Sơ đồ cấu trúc mô phỏng hệ kín sử dụng công cụ SimMechanics
  Hình 4.9: Quỹ đạo đặt, quỹ đạo thực tế và sai lệch quỹ đạo của khớp 1
  Hình 4.10: Quỹ đạo đặt, quỹ đạo thực tế và sai lệch quỹ đạo của khớp 2
  Hình 4.11: Quỹ đạo đặt, quỹ đạo thực tế và sai lệch quỹ đạo của khớp 3
  Hình 4.12: Quỹ đạo đặt, quỹ đạo thực tế và sai lệch quỹ đạo của điểm tác động cuối theo trục x
  Hình 4.13: Quỹ đạo đặt, quỹ đạo thực tế và sai lệch quỹ đạo của điểm tác động cuối theo trục y
  Hình 4.14: Quỹ đạo đặt, quỹ đạo thực tế và sai lệch quỹ đạo của điểm tác động cuối theo trục z


  10

  MỞ ĐẦU

  Robot công nghiệp từ khi mới ra đời đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực dưới góc
  độ thay thế sức người. Mục tiêu ứng dụng robot công nghiệp là nhằm góp phần nâng cao
  năng suất, giảm giá thành, tăng chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm đồng thời
  cải thiện điều kiện lao động. Đạt được các mục tiêu trên là nhờ vào những khả năng to lớn
  của robot như: làm việc không biết mệt mỏi, chịu được phóng xạ và các môi trường làm
  việc độc hại, nhiệt độ cao . Trong ngành cơ khí, robot được sử dụng nhiều trong công
  nghệ đúc, công nghệ hàn, cắt kim loại, sơn, phun phủ kim loại, tháo lắp vận chuyển phôi,
  lắp ráp sản phẩm .
  Ngoài các phân xưởng, nhà máy, kỹ thuật robot cũng được sử dụng trong việc khai
  thác thềm lục địa, đại dương, y học, quốc phòng, vũ trụ, công nghiệp nguyên tử và các lĩnh
  vực xã hội khác . Rõ ràng là khả năng làm việc của robot trong một số điều kiện cụ thể
  vượt trội hơn khả năng của con người; do đó nó là phương tiện hữu hiệu để tự động hoá,
  nâng cao năng suất lao động, giảm nhẹ cho con người trong những công việc nặng nhọc và
  độc hại.
  Ngày nay đã xuất hiện nhiều dây chuyền sản xuất sử dụng robot công nghiệp, đạt mức
  độ tự động hoá cao .
  Để có được sản phẩm robot hoàn thiện đòi hỏi sự kết hợp nghiên cứu của nhiều lĩnh
  vực khoa học khác nhau như: cơ khí, điện, điện tử, kỹ thuật điều khiển, công nghệ thông
  tin, .Chính vì vậy robot thực sự là kết hợp hoàn hảo của công trình nghiên cứu đa lĩnh vực.
  1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
  Robot đã được đặt nền móng đầu tiên từ những năm 20 của thế kỷ XX. Trải qua gần
  một thế kỷ, kể từ đó các công trình nghiên cứu và các sản phẩm về robot được công bố và
  phát triển không ngừng. Vì tính đa lĩnh vực của sản phẩm này mà các công trình nghiên
  cứu về nó cũng rất đa dạng và đây cũng là khó khăn cho những người có mong muốn viết
  tổng quan về lĩnh vực robot nói chung, tổng quan về các phương pháp điều khiển robot nói
  riêng. Chính vì vậy, luận án chỉ đề cập tới một số kết quả nghiên cứu gần đây nhất trong và
  ngoài nước về lĩnh vực điều khiển robot.
  1.1 Tình hình nghiên cứu trong nước
  Ở nước ta hiện nay, đã có rất nhiều nhóm nghiên cứu về lĩnh vực điều khiển, thiết kế
  và chế tạo robot như ở các trường Đại học, Cao đẳng, ở các Viện nghiên cứu dân sự và
  quốc phòng, trong đó có một số nghiên cứu đạt được kết quả đáng kể như sau:
  - Nhóm nghiên cứu của PGS.TSKH. Phạm Thượng Cát, Viện Công nghệ Thông tin,
  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có nhiều công trình đóng góp
  trong đó có công trình: “Tối ưu hệ số học của mạng hàm bán kính cơ sở trong bộ
  điều khiển robot theo phương pháp tính momen”: công trình đã đề cập đến việc sử 11

  dụng thuật di truyền (GA) thực hiện tối ưu hóa hệ số học cho mạng hàm bán kính
  cơ sở là thành phần của bộ điều khiển robot theo phương pháp tính momen. Vì hệ
  số học của mạng nơ ron có ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ hội tụ và chất lượng của
  quá trình điều khiển. Trước đây, hệ số này đã được chọn bằng kinh nghiệm và đôi
  khi phải mất một thời gian khá dài mới tìm được một hệ số đáp ứng các yêu cầu
  của bài toán điều khiển .[78]
  - Nhóm nghiên cứu của GS.TS. Đào Văn Hiệp và PGS.TS. Nguyễn Tăng Cường,
  Học viện Kỹ thuật Quân sự có nhiều công trình trong đó có công trình: nghiên cứu
  tay máy có kết cấu động học song song .[3]. “Mô hình hoá hệ vận động của người
  trong MapleSim™”: nội dung chính đề cập đến cơ sở lý thuyết và quá trình thiết
  lập mô hình chi dưới của người khi đi bộ trong phần mềm MapleSim, một công cụ
  hiệu quả trong mô hình hoá các hệ động lực. Mô phỏng cho thấy các thông số
  động lực học nhận được từ mô hình, như các lực và mô-men tại các khớp gần như
  trùng với số liệu thực nghiệm do nhóm nghiên cứu của GS. Winter thực hiện tại
  ĐH Waterloo, Canada. Mô hình được tạo ra sẽ là cơ sở cho thiết kế cơ khí và hệ
  điều khiển của robot sinh học, hỗ trợ đi lại và phục hồi chức năng vận động của
  người thiểu năng vận động (TNVĐ) [79].
  - Nhóm nghiên cứu của GS.TSKH. Nguyễn Thiện Phúc và GS.TSKH. Nguyễn Văn
  Khang Đại học Bách khoa Hà Nội có nhiều công trình trong đó có công trình:
  “Động lực học và điều khiển robot phun cát RoPC02”: dựa trên robot phun cát di
  động (RoPC02) do Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động đã chế tạo nhóm tác
  giả xây dựng mô hình cơ học, xác định các tham số động học, động lực học của
  robot. Sau đó trên cơ sở các phương trình động lực học đã thiết lập, tiến hành mô
  phỏng số bài toán động học ngược, động lực học ngược và điều khiển robot phun
  cát di động .[78]. “Về một dạng thức mới phương trình chuyển động của robot
  song song”: việc tự động hóa thiết lập phương trình chuyển động là một vấn đề
  quan trọng của động lực học và điều khiển robot song song. Trong phần này, đầu
  tiên trình bày tóm tắt về phép tính ma trận liên quan đến tích Kronecker của hai
  ma trận và một dạng ma trận mới của các phương trình Lagrange. Sau đó áp dụng
  thiết lập các phương trình chuyển động của hai mô hình robot song song [80].
  - Nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Lê Hoài Quốc, Sở Khoa học và Công nghệ T.P. Hồ
  Chí Minh có nhiều công trình trong đó có công trình: “Tối ưu hóa thiết kế tay máy
  song song dùng thuật toán di truyền kết kợp tập hợp tối ưu Pareto”: tối ưu hóa thiết
  kế cho tay máy song song kiểu Stewart Platform. Ứng dụng phương pháp điều tra
  không gian tham số PSI (Parameters Space Investigation) và tập hợp tối ưu Pareto
  trong việc tìm kiếm tối ưu đa tiêu chí cho tay máy song song. Đồng thời, thuật toán
  di truyền GA (Genetic Algorithm) cũng được ứng dụng nhằm tìm kiếm cấu hình
  thiết kế ban đầu cho quá trình tối ưu hóa dùng Pareto. Nhóm tác giả cho biết
  phương pháp kết hợp GA-Pareto có kết quả tối ưu tương đương với khi chỉ dùng
  tập hợp tối ưu Pareto thuần tuý, nhưng cho phép giảm thiểu đáng kể thời gian tính
  toán. Đồng thời, nó khắc phục những khó khăn khi chọn lựa một cấu hình thiết kế 12

  ban đầu phù hợp cho bài toán dùng PSI và tập hợp tối ưu Pareto trong vùng không
  gian khảo sát bất kỳ [78]. “Điều khiển tay máy song song dùng lý thuyết mờ kết
  hợp thuật toán di truyền”: nội dung chính là đề cập các thuật toán điều khiển và
  phương pháp cải tiến các bộ điều khiển cho tay máy song song kiểu Stewart
  Platform. Phương pháp điều khiển kinh điển (PID) và phương pháp điều khiển
  thông minh (Fuzzy) sẽ được áp dụng trong việc tìm kiếm bộ điều khiển thích hợp
  cho tay máy song song. Đồng thời, ứng dụng kết hợp thuật toán di truyền GA
  (Genetic Algorithm) và lý thuyết điều khiển mờ (Fuzzy) nhằm cải tiến bộ điều khiển
  cho tay máy song song [80].
  Song song với các kết quả nghiên cứu trên, nhiều luận án tiến sĩ trong nước về lĩnh vực
  này cũng đã bảo vệ thành công. Sau đây là một số kết quả nghiên cứu điển hình [77]:
  - Luận án về đề tài: “Ứng dụng kỹ thuật máy tính (CAE) trong kỹ thuật người máy
  công nghiệp” của tác giả Phạm Đăng Phước, Đại học Đà Nẵng, năm 2000. Nội
  dung chính là đặt vấn đề và giải quyết vấn đề tự động hóa các quá trình tính toán và
  thiết kế robot, tạo ra khả năng thiết kế các chương trình điều khiển robot thuận lợi
  và đã sử dụng. Mô phỏng hoạt động của robot trên máy tính giúp các nhà thiết kế
  nhanh chóng lựa chọn được phương án hình động học của robot, đồng thời có thể
  kiểm tra khả năng hoạt động của robot khi thực hiện một nhiệm vụ công nghệ cụ thể.
  - Luận án về đề tài: “Nghiên cứu hệ điều khiển thích nghi-bền vững mode trượt ứng
  dụng trong điều khiển tay máy” của tác giả Nguyễn Hoàng Mai, Đại học BK Hà
  Nội, năm 2008. Nội dung chính là tổng quan về hệ điều khiển. Điều khiển trượt và
  vấn đề chất lượng cho hệ điều khiển tay máy. Nâng cao chất lượng hệ điều khiển
  chuyển động tay máy bằng phương pháp điều khiển thành phần gián đoạn trong
  mode trượt. Ứng dụng SMAC điều khiển đối tượng thực tế, mô phỏng và thực
  nghiệm trên robot SCO5PLUS.
  - Luận án về đề tài: “Nghiên cứu, khảo sát các đặc tính làm việc của hệ thống chấp
  hành của robot công nghiệp” của tác giả Phạm Thành Long, Đại học Thái Nguyên,
  năm 2009. Nội dung chính là tổng quan về các đặc tính làm việc của hệ thống chấp
  hành trên robot công nghiệp. Bài toán ngược trong điều khiển động học robot.
  Phương pháp giải bài toán ngược và xây dựng các đặc tính động học của biến khớp.
  Tổng hợp động học và chế tạo thử nghiệm các cơ cấu chấp hành đặc biệt trên robot.
  - Luận án về đề tài: “Một số giải pháp điều khiển nhằm nâng cao chất lượng chuyển
  động của tay máy công nghiệp” của tác giả Võ Thu Hà, trường ĐH Bách khoa Hà
  Nội, năm 2011. Nội dung chính là nghiên cứu sử dụng bộ quan sát trượt và áp
  dụng luật thích nghi Li-Slotine cho robot Almega16.
  1.2 Tình hình nghiên cứu nước ngoài
  Công trình khoa học về robotic, điều khiển robot của các nhà khoa học được công bố
  rộng rãi trên các tạp chí uy tín, tác giả xin liệt kê một số hướng tiếp cận mà tác giả biết đến: 13

  - Các công trình của nhóm nghiên cứu Sao Kawamura, người Nhật Bản như: Điều
  khiển Jacobi xấp xỉ cho tay máy robot; Điều khiển trên cơ sở thụ động cho hệ
  thống mạng đa robot . thể hiện rõ ở tài liệu [35];
  - Điều khiển thích nghi trên cơ sở mờ nơ ron áp dụng cho bài toán điều khiển bám
  robot [52]; dự báo sai lệch dựa trên bám Jacobian thích nghi cho Robot với thông
  số động học và động lực học không biết chính xác [59], phản hồi đầu ra thích nghi
  phi tuyến cho chuyển động tay máy robot [66], thiết kế quỹ đạo và điều khiển cho
  robot Planar với khớp cuối thụ động, áp dụng tính thụ động của mô hình robot để
  thiết kế bộ điều khiển [23], sử dụng bộ quan sát trạng thái [65] . ngoài ra còn sử
  dụng các phương pháp như: phương pháp điều khiển tuyến tính, phi tuyến, tối ưu,
  thích nghi, bền vững và các phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo như hệ mờ,
  mạng nơ ron [29], [32], [33], điều khiển dự báo . được luận án đề cập một phần
  trong tài liệu tham khảo.
  - Một số công trình khác được đăng tải trên các tạp chí uy tín như: Automatica,
  Neural Information Processing-Letters, American Journal of Applied Sciences,
  Asian Journal of Control, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, IEEE Transaction
  on Robotics Automatic, IEEE Transactions on Neural Networks, IEEE Transaction
  on Control Systems Technology, Robotics and Autonomous Systems, Applied
  Mathematical Modelling, Journal of Systems Engineering and Electronics .
  Mặc dù đã có nhiều kết quả được công bố, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan
  tâm nghiên cứu và giải quyết tiếp để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của robot.
  Chính vì vậy, những nghiên cứu trong lĩnh vực robot vẫn luôn cấp thiết và thu hút được sự
  quan tâm của các nhà khoa học trong và ngoài nước.
  2. Tính cấp thiết của đề tài luận án
  Robot công nghiệp là một trong những đối tượng được sử dụng phổ biến và mang lại
  hiệu quả cao trong sản xuất, sinh hoạt . nhưng đồng thời cũng là đối tượng có tính phi
  tuyến mạnh, có các tham số bất định lớn và chịu nhiều sự tác động của nhiễu. Song song
  với việc nâng cao độ chính xác trong các khâu lắp ghép cơ khí thì điều khiển cũng là một
  vấn đề hết sức quan trọng để cải thiện đáng kể chất lượng làm việc của robot. Hiện nay, có
  nhiều phương pháp điều khiển đã được công bố và được áp dụng thành công cho robot,
  nhất là cho các robot có mô hình xác định hoặc mô hình có tham số bất định kiểu hằng số.
  Nhưng đến nay, bài toán điều khiển robot vẫn luôn dành được nhiều sự quan tâm của các
  nhà khoa học nghiên cứu giải quyết để cải thiện hơn nữa chất lượng động học của robot
  Điều khiển thích nghi là bài toán tổng hợp bộ điều khiển nhằm luôn giữ chất lượng hệ
  thống được ổn định, cho dù có nhiễu không mong muốn tác động, có sự thay đổi cấu trúc
  hoặc tham số không biết trước của đối tượng điều khiển. Nguyên tắc hoạt động của hệ
  thống điều khiển thích nghi là mỗi khi có sự thay đổi của đối tượng, bộ điều khiển sẽ tự
  chỉnh định cấu trúc và tham số nhằm đảm bảo chất lượng hệ thống là không đổi [8]. Hướng
  nghiên cứu điều khiển thích nghi cho robot đang được các nhà khoa học ở lĩnh vực này
  quan tâm phát triển trong những năm gần đây. 14

  Vì vậy, nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển robot dựa trên lý thuyết điều khiển thích
  nghi là hướng mà luận án chọn để nghiên cứu và đề xuất thuật toán điều khiển thích nghi bền
  vững mới dựa trên các công cụ điều khiển phi tuyến như hàm điều khiển Lyapunov, kỹ thuật
  backstepping, điều khiển trượt kết hợp với mạng nơ ron nhân tạo . Sự kết hợp hợp lý các công
  cụ này có khả năng tạo ra một bộ điều khiển có cấu trúc mới nhằm đảm bảo nâng cao chất
  lượng làm việc cho robot trong điều kiện cấu trúc của robot thay đổi và có nhiễu tác động.
  3. Mục tiêu của luận án
  Mục tiêu của luận án là nghiên cứu và đề xuất thuật toán điều khiển thích nghi phi
  tuyến mới trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo cho robot công nghiệp bất định kiểu hàm số
  đảm bảo bám quỹ đạo đặt trước và có khả năng kháng nhiễu.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
  - Đối tượng nghiên cứu: là robot công nghiệp n bậc tự do đủ cơ cấu chấp hành được mô tả
  toán học bằng một mô hình trạng thái phi tuyến bất định kiểu hàm số.
  - Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu phương pháp mô tả toán học cho robot n bậc
  tự do có các đặc tính bất định, các phương pháp biến đổi mô hình toán học của robot.
  Nghiên cứu các công trình đã được công bố trong và ngoài nước ở lĩnh vực điều khiển
  thích nghi robot đủ cơ cấu chấp hành, lý thuyết điều khiển phi tuyến, điều khiển thích nghi,
  mạng nơ ron nhân tạo, . làm nền tảng cho việc phát triển giải thuật điều khiển thích nghi
  mới cho robot n bậc tự do có mô hình phi tuyến bất định kiểu hàm số. Nghiên cứu các
  công cụ phần mềm để kiểm chứng tính đúng đắn của các giải thuật mới được đề xuất trong
  luận án.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
  - Ý nghĩa khoa học: Luận án nghiên cứu đề xuất các thuật toán và cấu trúc điều khiển
  thích nghi phi tuyến mới trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo để điều khiển robot n bậc tự do
  có mô hình phi tuyến bất định kiểu hàm số, có nhiễu tác động, bám quĩ đạo đặt và đảm bảo
  hệ kín ổn định toàn cục.
  - Ý nghĩa thực tiễn: Kiểm chứng được khả năng ứng dụng thực tế của các thuật toán điều
  khiển thích nghi bền vững trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo được đề xuất trong luận án bằng
  các công cụ mềm.
  6. Nội dung của luận án
  Bố cục của luận án bao gồm 4 chương:
  Chương 1: Nghiên cứu, đánh giá các phương pháp điều khiển robot
  Nội dung chính của chương này là trình bày cách xây dựng mô hình động lực học, phân
  tích các đặc tính của mô hình và xác định hướng nghiên cứu trong điều khiển robot; nghiên
  cứu một số phương pháp tổng hợp bộ điều khiển cho robot công nghiệp, mô phỏng và đánh
  giá khả năng phát triển các thuật toán điều khiển mới trên cơ sở các phương pháp đó, từ đó 15

  định hướng nghiên cứu cụ thể của luận án trong lĩnh vực điều khiển thích nghi robot. Kết
  quả nghiên cứu trong chương này được công bố qua 3 bài báo sau:
  - Application of the Exact Linearization Method to Robot. The Tenth International
  Confevence on Control Automation, Robotics and Vision, IEEE, ICARCV-2008.
  - Thiết kế bộ điều khiển bám quỹ đạo cho robot bằng phương pháp Jacobian xấp xỉ
  thích nghi. Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Cơ Điện tử, VCM-2012.
  - Áp dụng phương pháp backstepping trong điều khiển bền vững chuyển động của
  Robot. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2013.
  Chương 2: Điều khiển thích nghi tay máy robot sử dụng mạng nơ ron trên cơ sở kỹ thuật
  backstepping
  Nội dung chính của chương là trình bày phương pháp luận về thiết kế bộ điều khiển
  cho đối tượng phi tuyến bất định hàm số dạng truyền ngược chặt bằng cách kết hợp kỹ
  thuật backstepping với mạng nơ ron nhân tạo (ANNC) của các tác giả Tao Zhang, S.S Ge
  và C.C. Hang [37], [38] phân tích tính ổn định của hệ kín, đề xuất phương pháp chuyển đổi
  mô hình động lực học của robot về dạng thích hợp với ANNC, tổng hợp ANNC cho robot
  n bậc tự do có mô hình bất định dạng hàm số.
  Nghiên cứu cấu trúc mạng nơ ron phù hợp cho bộ xấp xỉ hàm bất định trên cơ sở mô
  phỏng ANNC cho robot 2 bậc tự do và kiểm chứng chất lượng của hệ thống khi tham số
  động học của robot thay đổi với bộ xấp xỉ được lựa chọn phù hợp.
  Kết quả nghiên cứu được công bố qua 2 bài báo:
  - Điều khiển thích nghi bằng mạng nơ ron cho hệ chuyển động sử dụng kỹ thuật cuốn
  chiếu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Công nghiệp Hà Nội. số 16,
  6/2013.
  - Điều khiển thích nghi bằng mạng nơ ron cho đối tượng robot công nghiệp sử dụng
  kỹ thuật cuốn chiếu. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, Quân sự,
  6/2013.
  Chương 3: Điều khiển trượt nơ ron thích nghi bền vững cho tay máy robot bất định hàm số
  Nội dung chính của chương này là nghiên cứu đề xuất giải thuật điều khiển trượt nơ ron
  thích nghi bền vững cho đối tượng truyền ngược bất định hàm số, thành phần phi tuyến bất
  định được xấp xỉ bởi mạng nơ ron hướng tâm ba lớp, trọng số mạng được huấn luyện trực
  tuyến, phát biểu và chứng minh định lý về tính ổn định của hệ thống kín. Tổng hợp bộ điều
  khiển trượt nơ ron thích nghi bền vững cho robot n bậc tự do và mô phỏng kiểm chứng
  bằng mô hình robot 3 bậc tự do.
  Kết quả nghiên cứu đã được công bố tại tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 5, năm
  2014:
  - Điều khiển trượt nơ ron thích nghi bền vững cho robot ba bậc tự do. Tạp chí Khoa
  học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập 52, số 5,
  năm 2014. 16

  Chương 4: Điều khiển thích nghi bền vững tay máy robot sử dụng mạng nơ ron kết hợp
  điều khiển trượt
  Nội dung chính của chương này là nghiên cứu và đề xuất bộ điều khiển thích nghi bền
  vững có cấu trúc song song sử dụng kỹ thuật backstepping, mạng nơ ron kết hợp điều
  khiển trượt cho đối tượng robot n bậc tự do có mô hình bất định kiểu hàm số, chịu sự ảnh
  hưởng của nhiễu. Phát biểu và chứng minh định lý về tính ổn định của hệ thống kín với bộ
  điều khiển được đề xuất.
  Mô phỏng kiểm chứng trên mô hình robot Scara 3 DOF sử dụng phần mềm
  SolidWorks và công cụ SimMehanics, so sánh RAC với ANNC (chương 2) và RANNSMC
  (chương 3) và đưa ra các ý kiến bàn luận.
  Kết quả nghiên cứu đã được công bố 1 bài báo quốc tế tại ICCAIS-2013, IEEE, Nha Trang:
  - Robust Adaptive Control of Robots Using Neural Network and Sliding Mode
  Control. 2013 International Conference on Control, Automation and Information
  Sciences, ICCAIS-2013.
  Kết luận và kiến nghị
  Nêu các kết quả đóng góp chính của luận án và hướng phát triển tiếp theo.

  Xem Thêm: Điều khiển thích nghi phi tuyến cho robot, công nghiệp trên cơ sở mạng nở ron nhân tạo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Điều khiển thích nghi phi tuyến cho robot, công nghiệp trên cơ sở mạng nở ron nhân tạo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

điều khiển thích nghi các tham số của bộ điều khiển PD

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status