Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai

  Ụ Ụ
  Trang
  Ờ Ơ . i
  Ắ Ậ . ii
  Ụ Ụ iii
  Ụ Ừ Ế Ắ viii
  Ụ . ix
  Ụ Ì . x
  ươ Ở Ầ 1
  1.1 Đặt vấn đề 1
  1.2 Mục tiêu của đề tài 2
  1.3 Nội dung nghiên cứu của đề tài . 2
  1.4 Giới hạn của đề tài 2
  1.5 Phư ng ph p nghiên cứu . 2
  1.5.1 Phư ng ph p quan s t thực tế 2
  1.5.2 Phư ng ph p phỏng vấn . 3
  1.5.3 Tham kh o tài liệu . 4
  1.5.5 Phư ng ph p liệt kê . 6
  1.5.6 Phư ng ph p thống kê và cho điểm . 6
  ươ Ổ Ệ 8
  2.1. SỰ RA ĐỜI TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 8
  2.2. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 9
  2.2.1. Cấu tr c hệ thống của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 . 9
  2.2.2. C c yêu cầu của OHSAS 18001:2007 . 10
  2.2.3. C c yêu cầu luật định và c c yêu cầu kh c 11
  2.3. L I CH C A VIỆC X Y DỰ NG HỆ THỐNG QU N L OH&S THEO
  TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 . 11
  2.3.1. Về mặt thị trường 11
  2.3.2. Về mặt kinh tế 11
  2.3.3. Về mặt qu n lý rủi ro 12
  2.4. T NH H NH P D NG OHSAS 18001:2007 12
  iv
  2.4.1. Thuận lợi và khó khăn khi p dụng OHSAS 18001:2007 12
  2.4.2. Tình hình p dụng OHSAS 18001:2007 ở Việt Nam . 12
  ươ 3 Ổ Ề Ổ Ầ Ế Ế Ỗ Ứ
  Ă Ụ 8 : 7 14
  3.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai 14
  3.1.1. Kh i qu t chung về công ty . 14
  3.1.2. Vị trí địa lý . 15
  3.1.3. Lịch s hình thành và ph t triển 15
  3.1.4. Lĩnh vực kinh doanh . 16
  3.1.5. C cấu tổ chức Nhà m y . 17
  3.1.6.1. Quy trình s chế gỗ 19
  3.1.6.2. Quy trình tinh chế gỗ . 20
  3.1.6.3. Thuyết minh quy trình s n xuất . 21
  3.1.7. Danh mục c c m y móc thiết bị 22
  3.1.8. Nguyên liệu, nhiên liệu m y móc s dụng tại công ty . 22
  3.1.9. Nhu cầu lao động 23
  3.2. Hiện trạng môi trường tại công ty 24
  3.2.1. Môi trường không khí . 24
  3.2.1.1. Một số kết qu đo đạt chất lượng môi trường không khí 24
  3.2.1.2. Hiện trạng và tồn tại 24
  3.2.2 Môi trường nước 25
  3.2.2.1. Kết qu đo đạt chất lượng môi trường nước 25
  3.2.2.2. Hiện trạng và tồn tại 26
  3.2.3. Chất th i rắn . 26
  3.2.3.1. Hiện trạng 26
  3.2.3.2. C c vấn đề tồn tại 27
  3.2.4. Chất th i nguy hại . 27
  3.2.4.1. Hiện trạng 27
  3.2.4.2. C c vấn đề tồn tại: . 27
  3.3. C c biện ph p gi m thiểu ô nhiễm được công ty p dụng . 28
  3.3.1. Nước th i sinh hoạt . 28
  v
  3.3.2. Nước mưa ch y tràn 29
  3.3.3. Khí th i . 29
  3.3.4. Chất th i rắn và chất th i nguy hại 29
  3.4. Hiện trạng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại công ty . 30
  3.4.1. Công t c an toàn lao động . 30
  3.4.2. Chư ng trình chăm sóc sức khỏe 31
  3.4.3 Công t c ph ng chống ch y nổ 31
  3.4.4 Tình hình tai nạn lao động và ch y nổ 31
  3.4.5. Đ nh gi kết qu thực hiện ATVSLĐ – BHLĐ – PCCN 32
  ươ Ự Ệ Ố & Ẩ
  8 : 7 Ụ Ỗ Ứ
  LAI 33
  4.1. Phạm vi hệ thống và thành lập ban OHSAS . 33
  4.1.1. Phạm vi hệ thống OH&S . 33
  4.1.2. Thành lập ban OH&S 33
  4.2. X y dựng và phổ biến chính s ch OH&S . 35
  4.2.1. X y dựng chính s ch OH&S . 35
  4.2.2. Phổ biến chính s ch OH&S . 36
  4.2.3. Kế hoạch chỉnh s a chính s ch OH&S cho phù hợp với tình hình thực tiễn
  của công ty . 37
  4.3. NHẬN DIỆN MỐI NGUY V Đ NH GI R I RO TT-01) . 37
  4.3.1. Mục đích . 37
  4.3.2. Nội dung . 37
  4.3.3. Lưu hồ s 40
  4.4. YÊU CẦU PH P LUẬT V C C YÊU CẦU KH C TT-02) . 40
  4.4.1. Mục đích . 40
  4.4.2. Nội dung . 41
  4.4.3. Lưu hồ s 42
  4.5. M C TIÊU V CH NG TR NH . 42
  4.5.1. Mục đích . 42
  4.5.2. Nội dung . 42
  vi
  4.5.3. Lưu hồ s 44
  4.6. X C ĐỊNH NGUỒN LỰC, VAI TR V TR CH NHIỆM . 45
  4.6.1. Mục đích . 45
  4.6.2. Nội dung . 45
  4.7. Đ O T O NHẬN TH C V N NG LỰC TT-04) . 47
  4.7.1. Mục đích . 47
  4.7.2. Nội dung . 47
  4.7.3. Lưu hồ s 47
  4.8. TRAO ĐỔI TH NG TIN, SỰ THAM GIA V THAM V N TT-05) 48
  4.8.1. Mục đích . 48
  4.8.2. Nội dung . 48
  4.8.3. Lưu hồ s 48
  4.9. SO N TH O & QU N L T I LIỆU TT-06) 49
  4.9.1. Mục đích . 49
  4.9.2. Nội dung . 49
  4.9.3. Lưu hồ s 50
  4.10. KI M SO T V ĐI U H NH TT-07 & TT-08) . 50
  4.10.1. Mục đích . 50
  4.10.2. Nội dung . 51
  4.10.3. Lưu hồ s 52
  4.11. CHUẨN BỊ V NG PH VỚI T NH TR NG KHẨN C P TT-09) . 52
  4.11.1. Mục đích . 52
  4.11.2. Nội dung . 52
  4.11.3. Lưu hồ s 53
  4.12. GI M S T & ĐO L ỜNG K T QU HO T ĐỘNG TT -10) 53
  4.12.1. Mục đích . 53
  4.12.2. Nội dung . 54
  4.12.3. Lưu hồ s 54
  4.13. ĐI U TRA SỰ CỐ, SỰ KH NG PH H P, H NH ĐỘNG KHẮC PH C
  V PH NG NG A TT-11 & TT-12) . 54
  4.13.1. Mục đích . 54
  vii
  4.13.2. Nội dung . 55
  4.13.2. Lưu hồ s 55
  4.14. KI M SO T HỒ S OH&S TT-13) 55
  4.14.1. Mục đích . 55
  4.14.2. Nội dung . 55
  4.14.3. Lưu hồ s 57
  4.15. Đ NH GI NỘI BỘ TT-14) 57
  4.15.1. Mục đích . 57
  4.15.2. Nội dung . 57
  4.15.3. Lưu hồ s 58
  4.16. XEM X T L NH Đ O TT-15) . 58
  4.16.1. Mục đích . 58
  4.16.2. Nội dung . 58
  4.16.3. Lưu hồ s 59
  ươ 5 Ơ Ộ Ă Ụ Ệ Ố
  Ứ Ỏ Ề Ệ Ẩ
  8 : 7 Ỗ Ứ 60
  5.1. NHỮNG THUẬN L I V KH KH N KHI P D NG HỆ THỐNG QU N
  LÝ AN TO N V S C KHỎE NGH NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS
  18001:2007 V O C NG TY CPCB GỖ Đ C LONG GIA LAI . 60
  5.1.1. Thuận lợi 60
  5.1.2. Khó khăn 60
  5.2. Đ NH GI S BỘ KH N NG P D NG HỆ THỐNG QU N L AN
  TO N V S C KHỎE NGH NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS
  18001:2007 V O C NG TY CPCB GỖ Đ C LONG GIA LAI . 61
  ươ 6 Ế Ậ Ế Ị 66
  6.1. Kết luận . 66
  6.2. Kiến nghị . 66
  Ệ 67
  viii
  Ụ Ừ Ế Ắ
  AT&SKNN : An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
  ATLĐ : An toàn lao động
  ATVSLĐ : An toàn vệ sinh lao động
  BCA : Bộ Công An
  BCH : Ban chấp hành
  BHLĐ : B o hộ lao động
  BLĐTBXH : Bộ Lao động – Thư ng binh xã hội
  BM : Biểu mẫu
  BNN : Bệnh nghề nghiệp
  BSI (British Standards Institution) : Viện Tiêu chuần Anh Quốc
  BTC : Bộ Tài chính
  BTNMT : Bộ Tài nguyên – Môi trường
  BYT : Bộ Y tế
  CB – CNV : C n bộ – công nhân viên
  CNV : Công nhân viên
  CPCB : Cổ phần chế biến
  ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo
  GĐĐH : Gi m đốc điều hành
  HDCV : Hướng dẫn công việc
  HSE (Health Safety and
  Environment)
  : Tổ chức An toàn, Sức khỏe môi trường
  KCN : Khu công nghiệp
  NĐ : Nghị định
  NLĐ : Người lao động
  OH&S (Occupational Health and
  Safety)
  : An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
  PCCC : Ph ng ch y chữa ch y
  QCVN : Quy chuẩn Việt Nam
  QĐ : Quyết định
  TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
  TLĐLĐVN : Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam
  TN : Tai nạn
  TNLĐ : Tai nạn lao động
  TNHH : Tr ch nhiệm hữu hạn
  TT : Thủ tục
  TTLT : Thông tư liên tịch
  PTTKC : ng phó tình trạng khẩn cấp
  ix

  Trang
  ả . : Phổ biến chính s ch tại Công ty . 36
  ả . : Tần suất tiếp x c 38
  ả .3: Tần suất x y ra sự cố 38
  ả . : Mức độ nghiêm trọng . 39
  ả .5: B ng đ nh gi cấp độ rủi ro . 39
  ả .6: Tr ch nhiệm biên soạn, kiểm tra, ban hành tài liệu . 50
  ả .7: C c loại hồ s và thời gian lưu trữ tối đa . 57

  Xem Thêm: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

khóa luận tn xay dung ohsas 18001-2007

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status