Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tình trạng HIV kháng thuốc trên bệnh nhân đang được quản lý điều trị ARV phác đồ bậc 1 tại một số tỉnh, thành phố

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tình trạng HIV kháng thuốc trên bệnh nhân đang được quản lý điều trị ARV phác đồ bậc 1 tại một số tỉnh, thành phố

  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN . 3
  1.1.Tình hình điều trị ARVtrên thế giới . 3
  1.2. Tổng quan về HIV và HIV kháng thuốc 5
  1.2.1. Tổng quan về HIV 5
  1.2.2. Tổng quan về thuốc ARV 7
  1.2.3. Tổng quan về HIV kháng thuốc 9
  1.3. Tình hình dự phòng và giám sát HIV kháng thuốc trên thế giới . 15
  1.3.1.Các chỉ số cảnh báo sớm HIV kháng thuốc (EWI) . 15
  1.3.2. HIV kháng thuốc mắc phải trên bệnh nhân điều trị ARV . 20
  1.3.3. HIV kháng thuốc mắc phải trên người đang điều trị ARV . 23
  1.4. Tình hình điều trị ARV và HIV kháng thuốc tại Việt Nam 27
  1.4.1. Tình hình điều trị ARV 27
  1.4.2. Tổng quan về HIV kháng thuốc tại Việt Nam 29
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  2.1. Mô tả thực trạng cảnh báo sớm HIV kháng thuốc tại cơ sở điều trị HIV của một số
  tỉnh, th ành phố 2010 - 2012 . 33
  2.1.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 33
  2.1.2. Phương pháp nghiên cứu 34
  2.1.3.Thu thập mẫu: . 37
  2.1.4. Xử lý số liệu . 38
  2.2. Xác định đặc điểm HIV kháng thuốc và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân
  điều trị ARV phác đồ bậc 1 40
  2.2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 40
  - Bệnh nhân đã điều trị tại PKNT, sau đó ngừng điều trị, nay điều trị lại. 40
  2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 41
  2.2.3. Quy trình thực hiện nghiên cứu 48
  2.2.4. Quản lý, xử lý và phân tích số liệu . 56
  2.3. Đạo đức trong nghiên cứu . 56
  CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ . 57
  3.1. Mô tả thực trạng cảnh báo sớm HIV kháng thuốc tại 42 cơ sở điều trị HIV/AIDS 57
  3.1.1. Kết quả chung 57
  3.1.2. Thực hành kê đơn chuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế (EWI 1) . 58
  v
  3.1.3. Tỷ lệ bệnh nhân bỏ điều trị trong vòng 12 tháng sau điều trị ARV bậc 1
  (EWI2) . 59
  3.1.4. Tỷ lệ bệnh nhân duy trì phác đồ ARV bậc 1 tại thời điểm 12 tháng sau điều
  trị ARV bậc 1 (EWI3) . 60
  3.1.5. Tỷ lệ bệnh nhân tái khám đúng hẹn (EWI 4) . 61
  3.1.6. Chỉ số cung ứng thuốc ARV liên tục (EWI 5) 62
  3.1.7. Tổng hợp các phòng khám có ít nhất một chỉ số cảnh báo sớm HIV kháng
  thuốc không đạt mục tiêu của WHO . 62
  3.1.5. Các chỉ số cảnh báo sớm HIV kháng thuốc tại 4 cơ sở điều trị theo dõi HIV
  kháng thuốc trên bệnh nhân điều trị ARV phác đồ bậc 1 64
  3.2. Xác định đặc điểm HIV kháng thuốc trên bệnh nhân điều trị ARV 65
  3.2.1 Đặc điểm HIV kháng thuốc tại thời điểm bắt đầu điều trị ARV (T1) . 65
  3.2.2. Đặc tính lâm sàng, miễn dịch tại thời điểm kết thúc nghiên cứu – 12 tháng
  sau khi điều trị ARV phác đồ bậc 1 (T2) . 70
  3.2.3. Đặc điểm HIV kháng thuốc tại thời điểmT1 và T2 75
  3.2.4. Yếu tố liên quan đến đột biến HIV kháng thuốc tại thời điểm T1 . 88
  CHƯƠNG 4 BÀN LUẬN 92
  4.1. Mô tả các chỉ số cảnh báo sớm HIV kháng thuốc tại cơ sở điều trị HIV/AIDS 92
  4.1.1. Thực hành kê đơn (EWI 1) 93
  4.1.2. Tỷ lệ bệnh nhân bỏ điều trị trong 12 tháng sau điều trị (EWI 2) . 94
  4.1.3. Tỷ lệ duy trì phác đồ ARV bậc 1 sau 12 tháng điều trị (EWI 3) . 97
  4.1.4. Tỷ lệ bệnh nhân tái khám đúng hẹn (EWI 4) . 99
  4.1.5. Cung ứng thuốc liên tục (EWI 5) 102
  4.2. Đặc điểm HIV kháng thuốc trên bệnh nhân điều trị ARV phác đồ bậc 1 104
  4.2.1 Tình trạng HIV kháng thuốc trước khi bắt đầu điều trị ARV 104
  4.2.2 Tình trạng HIV kháng thuốc tại thời điểm 12 tháng sau điều trị ARV bậc 1 109
  4.2.3. Yếu tố ảnh hưởng đến xuất hiện của đột biến HIV kháng thuốc tại T2 . 119
  4.2.4. Những hạn chế của nghiên cứu 123
  KẾT LUẬN 124
  KHUYẾN NGHỊ 126
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ . 127
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 128
  PHỤ LỤC 139
  vi
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  Từ viết tắt Từ gốc tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
  HIV Human immunodeficiency
  virus
  Virus gây suy giảm miễn dịch ở người
  AIDS Acquired Immunodeficiency
  Syndrome
  Hội ch ứng suy giảm miễn dịch mắc
  phải
  HAART High active antiretroviral
  therapy
  Điều trị kháng retrovirus hoạt tính cao
  ARV Antiretroviral Kháng retrovirus
  NNRTI Nonnucleoside reverse
  transcriptase inhibitors
  Nhóm thuốc ức chế men sao chép
  ngược không phải nucleoside
  NRTI Nucleoside reverse
  transcriptase inhibitors
  Nhóm thuốc ức chế men sao chép
  ngược nucleoside
  PI Protease inhibitors Nhóm thuốc ức chế protease
  3TC Lamivudine
  ABC Abacavir
  AZT Zidovudine
  d4T Stavudine
  ddI Didanosine
  EFV Efavirenz
  ETR Etravirine
  FTC Emtricitabine
  NVP Nevirapine
  TDF Tenofovir
  BN Bệnh nhân
  KTC Confidence interval Khoảng tin cậy
  DNA Deoxyribonucleic acid
  RNA Ribonucleic acid
  RT Reverse transcriptase Gen sao chép ngược
  TAM Thymidine analogue
  mutations
  Các đột biến tương tự thymidine
  WHO World Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới
  UNAIDS Joint United Nations
  Programme on HIV/AIDS
  Chương trình HIV/AIDS của Liên
  hiệp quốc
  TTYT Trung tâm y tế
  vii
  Từ viết tắt Từ gốc tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
  TTPC PC
  HIV/AIDS
  Trung tâm phòng, chống HV/AIDS
  PKNT Phòng khám ngoại trú
  PK Phòng khám
  OR Odd Ratio Tỷ suất chênh
  PCR Polymerase Chain Reaction Phản ứng chuỗi trùng hợp
  TLVR Tải lư ợng vi rút
  T1 Thời điểm bắt đ ầu điều trị
  T2 Thời điểm kết thúc nghiên cứu
  viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng Trang
  Bảng 1.1. Các loại thuốc ARV chính và cơ chế tác động 8
  Bảng 1.2. Các đột biến với nhóm NRTI và tác động kháng với các
  thuốc ARV trong nhóm 10
  Bảng 1.3. Đột biến với nhóm NNRTI và khả năng kháng thuốc ARV 11
  Bảng 1.4. Các đột biến với nhóm PI và khả năng kháng với các thuốc
  ARV 11
  Bảng 1.5. Các chỉ số cảnh báo sớm HIV kháng thuốc theo khuyến
  cáo của WHO 16
  Bảng 1.6. Phân bố số cơ sở điều trị HIV theo kết quả các EWIs do
  WHO khuyến cáo theo khu vực, 2004-2009 17
  Bảng 1.7. Tỉ lệ hiện mắc HIV kháng thuốc trước khi bắt đầu điều trị
  ARV trong các điều tra của WHO, 2007-2010 21
  Bảng 1.8. Tình trạng HIV kháng thuốc mắc phải tại thời điểm kết
  thúc 23
  Bảng 1.9. Phân bố đột biến HIV kháng thuốc ở những người không
  đạt được ngưỡng ức chế HIV sau điều trị ARV 12 tháng,
  theo vùng và nhóm thuốc 24
  Bảng 2.1. Số bệnh án và báo cáo tình hình tồn kho thuốc được thu
  thập cho từng chỉ số theo các năm 36
  Bảng 2.2. Cách tính các chỉ số cảnh báo sớm HIV kháng thuốc 39
  Bảng 3.1. Số bệnh nhân được thu thập của mỗi chỉ số cảnh báo sớm
  HIV kháng thuốc theo từng năm 57
  Bảng 3.2. Tỷ lệ bệnh nhân bỏ điều trị sau 12 tháng điều trị ARV
  (EWI 2) qua các năm 59
  Bảng 3.3. Tỷ lệ bệnh nhân duy trì phác đồ ARV bậc 1 tại thời điểm
  12 tháng sau điều trị ARV bậc 1 qua các năm 60
  Bảng 3.4. Tỷ lệ bệnh nhân tái khám đúng hẹn qua các năm 61
  Bảng 3.5. Tổng hợp các phòng khám có chỉ số cảnh báo sớm HIV
  kháng thuốc không đạt mục tiêu của WHO năm 2010 62
  Bảng 3.6. Tổng hợp các phòng khám có chỉ số cảnh báo sớm HIV
  kháng thuốc không đạt mục tiêu của WHO năm 2011 63
  Bảng 3.7. Tổng hợp các phòng khám có chỉ số cảnh báo sớm HIV
  kháng thuốc không đạt mục tiêu của WHO năm 2012 63
  ix
  Bảng 3.8. Kết quả cảnh báo sớm HIV kháng thuốc tại 4 PKNT thực
  hiện theo dõi HIV kháng thuốc 64
  Bảng 3.9. Đặc điểm nhân khẩu học BN theo dõi HIV kháng thuốc 66
  Bảng 3.10. Đặc điểm lâm sàng, miễn dịch của bệnh nhân tại thời điểm
  T1 67
  Bảng 3.11. Điều trị lao tại thời điểm T1 68
  Bảng 3.12. Tiền sử điều trị ARV 68
  Bảng 3.13. Phân bố phác đồ điều trị ARV tại thời điểm T1 69
  Bảng 3.14. Tải lượng HIV tại thời điểm T1 69
  Bảng 3.15. Giai đoạn lâm sàng tại thời điểm T2 71
  Bảng 3.16. Phân loại tế bào CD4 tại thời điểm T2 71
  Bảng 3.17. Phân bố phác đồ ARV điều trị tại thời điểm T2 73
  Bảng 3.18. Tình hình tái khám giữa T1 và T2 73
  Bảng 3.19. Mức độ tuân thủ về tỷ lệ số viên thuốc ARV đã uống trong
  vòng 30 ngày trước thời điểm kết thúc nghiên cứu tại các
  PKNT 74
  Bảng 3.20. Phân bố bệnh nhân có đột biến HIV kháng thuốc tại T1 75
  Bảng 3.21. Đặc điểm nhân khẩu, miễn dịch và tải lượng HIV trên bệnh
  nhân có đột biến HIV kháng thuốc tại T1 76
  Bảng 3.22. Các đột biến HIV kháng thuốc và mức độ nhạy với các
  thuốc ARV trên bệnh nhân có đột biến HIV kháng thuốc
  tại thời điểm T1 77
  Bảng 3.23. Tổng hợp số bệnh nhân được đánh giá về tình trạng HIV
  kháng thuốc tại thời điểm T2 79
  Bảng 3.24. Tổng hợp bệnh nhân có đột biến HIVKT tại T1 và T2 81
  Bảng 3.25. Một số đặc điềm trên bệnh nhân có đột biến HIV kháng
  thuốc tại T1 và đạt dự phòng HIV kháng thuốc tại T2 82
  Bảng 3.26. Một số đặc điểm của bệnh nhân có đột biến HIV kháng
  thuốc tại T2 84
  Bảng 3.27. Dự báo mức độ kháng với thuốc ARV của các đột biến
  HIV kháng thuốc tại thời điểm T 87
  Bảng 3.28. Yếu tố liên quan đến đột biến HIV kháng thuốc tại T1 88
  Bảng 3.29. Yếu tố liên quan đến đột biến HIVKT tích lũy tại T2 89
  Bảng 3.30. Yếu tố liên quan đến đột biến HIVKT mới tại T2 90
  x
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH
  Biểu đồ, sơ đồ và hình Trang
  Hình 1.1. Sự thay đổi tỷ lệ sống (%) ở người nhiễm HIV trên 25
  tuổi 4
  Hình 1.2. Chu kỳ nhân lên của HIV 6
  Biểu đồ 1.1. Phân bố các đột biến HIV kháng thuốc trên quần thể
  nhiễm HIV trước điều trị ARV, 2007 – 2010 20
  Biểu đồ 1.2. Số bệnh nhân điều trị ARV qua các năm 27
  Sơ đồ 2.1. Sơ đồ thực hiện nghiên cứu theo dõi HIV kháng thuốc 50
  Sơ đồ 2.2. Sơ đồ lấy mẫu, vận chuyển và xử lý mẫu trong nghiên
  cứu 53
  Hình 2.1. Phương pháp xác định mức độ kháng với thuốc ARV 54
  Biểu đồ 3.1. Kết quả chỉ số thực hành kê đơn chuẩn – EWI 1 58
  Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ PKNT có chỉ số bỏ điều trị sau 12 tháng điều trị
  ARV (EWI 2) đạt mục tiêu của WHO qua các năm 59
  Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ PKNT có chỉ số bệnh nhân duy trì phác đồ ARV
  bậc 1 (EWI 3) đạt mục tiêu của WHO qua các năm 60
  Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ PKNT có chỉ số bệnh nhân tái khám đúng h ẹn
  (EWI 4) đạt mục tiêu của WHO qua các năm.
  61
  Sơ đồ 3.1. Sơ đồ nghiên cứu theo dõi HIV kháng thuốc 70
  Biểu đồ 3.5. Sự thay đổi của tế bào TCD4 giữa T1 và T2 72
  Biểu đồ 3.6. Phân bố mức tải lượng HIV theo từng phòng khám tại
  T2 74
  Biểu đồ 3.7. Phân bố đột biến trên bệnh nhân có đột biến HIV kháng
  thuốc tại thời điểm T1 78
  Biểu đồ 3.8. Các chỉ số HIV kháng thuốc tại thời điểm T2 80
  Biểu đồ 3.9. Phân bố bệnh nhân có đột biến HIV kháng thuốc tại T2 83
  Biểu đồ 3.10. Phân bố đột biến HIV kháng thuốc thuộc nhóm NRTI
  trên b ệnh nhân có đột biến HIV kháng thuốc tại T2 85
  Biểu đồ 3.11. Phân bố đột biến thuộc nhóm NNRTI 86
  1
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Càng ngày càng có nhiều bằng chứng về hiệu quả điều trị bằng thuốc ARV ở
  người nhiễm HIV. Điều trị ARV không chỉ làm giảm tỷ lệ tử vong và bệnh tật ở
  người nhiễm HIV mà còn làm giảm nhiễm HIV mới trong cộng đồng [100]. Trong
  nỗ lực giảm tác động của dịch HIV, Việt Nam đã bắt đầu mở rộng chương trình
  điều trị ARV từ cuối năm 2005 và đặt ra mục tiêu đạt 70% người nhiễm HIV đủ
  tiêu chu ẩn điều trị được tiếp cận với điều trị vào năm 2015 (tương đương 105.000
  người) và đạt 80% vào năm 2020 (tương đương 150.000 người) [15]. Khi độ bao
  phủ điều trị ARV tăng lên, sự xuất hiện và lan truy ền kháng thuốc của HIV là điều
  không thể tránh khỏi [87]. HIV kháng thuốc xuất hiện, đồng nghĩa là phác đồ ARV
  mà bệnh nhân đang điều trị thất bại cần chuyển sang phác đồ ARV khác với chi phí
  cao hơn. Bên cạnh đó, việc mở rộng điều trị ARV có thể dẫn đến việc xuất hiện và
  lan truy ền của HIV kháng thuốc do tuân thủ điều trị kém, hay gián đoạn điều trị vì
  nguồn cung cấp thuốc ARV không liên tục, hoặc do giám sát HIV kháng thuốc
  không được thực hiện đầy đủ dẫn đến hạn chế hiệu quả của điều trị ARV [82], [26].
  Xét nghiệm về HIV kháng thuốc có giá thành cao và không được thực hiện
  thường quy ở hầu hết các nước có nguồn lực hạn chế, trong đó có Việt Nam. Tuy
  nhiên việc thu thập các chỉ số cảnh báo sớm HIV kháng thuốc thì có chi phí thấp dễ
  thực hiện, phản ánh được công tác dự phòng HIV kháng thuốc ở cả cấp độ chương
  trình lẫn cấp độ cơ sở điều trị, đồng thời đưa ra các cảnh báo về nguy cơ xuất hiện
  HIV kháng thuốc. Bên cạnh đó, th ực trạng tình trạng HIV kháng thuốc trên bệnh
  nhân đang điều trị ARV sẽ cung cấp các bằng chứng cho các can thiệp cần được
  thực hiện ở cả cấp độ cơ sở điều trị và cấp độ chương trình điều trị nhằm tối đa hiệu
  quả của điều trị ARV.
  Nhiều nước trên thế giới đã thực hiện các đánh giá về cảnh báo sớm HIV
  kháng thuốc cũng như theo dõi sự xuất hiện của HIV kháng thuốc trên quần thể
  bệnh nhân điều trị ARV nhằm mục đích giám sát tình trạng HIV kháng thuốc. Tại
  2
  Việt Nam chưa có một nghiên cứu nào phản ảnh thực trạng các yếu tố cảnh báo sớm
  HIV kháng thuốc cũng như chưa có nghiên cứu theo dõi tiến cứu về tình trạng HIV
  kháng thuốc trên bệnh nhân từ khi bắt đầu điều trị ARV. Việc đánh giá thực trạng
  HIV kháng thuốc và các yếu tố liên quan đến sự xuất hiện của HIV kháng thuốc là
  rất quan trọng trong việc đưa ra các chiến lược tiếp cận phù hợp nhằm mở rộng
  chương trình điều trị ARV hiệu quả.
  Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với 2 mục tiêu sau:
  1. Mô tả thực trạng cảnh báo sớm HIV kháng thuốc tại cơ sở điều trị HIV tại
  một số tỉnh, thành phố 2010 - 2012.
  2. Xác định đặc điểm HIV kháng thuốc và một số yếu tố liên quan trên bệnh
  nhân điều trị ARV phác đồ bậc 1 tại một số cơ sở điều trị.
  3

  Xem Thêm: Nghiên cứu tình trạng HIV kháng thuốc trên bệnh nhân đang được quản lý điều trị ARV phác đồ bậc 1 tại một số tỉnh, thành phố
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tình trạng HIV kháng thuốc trên bệnh nhân đang được quản lý điều trị ARV phác đồ bậc 1 tại một số tỉnh, thành phố sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status