Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vai trò nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vai trò nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
  ĐẾN VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN
  NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA 6
  1.1. Các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 6
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu của một số tác giả nước ngoài 6
  1.1.2. Các công trình nghiên cứu của một số tác giả trong nước 12
  1.2. Kết quả nghiên cứu của các công trình và những khoảng trống mới
  luận án tiếp tục nghiên cứu 15
  1.2.1. Kết quả nghiên cứu của các công trình đã công bố 15
  1.2.2. Những khoảng trống mới mà luận án cần tiếp tục nghiên cứu 16
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC
  ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA 18
  2.1. Nông nghiệp hàng hóa và sự cần thiết phải có vai trò của Nhà nước
  đối với phát triển nông nghiệp hàng hóa 18
  2.1.1. Khái niệm và điều kiện phát triển nông nghiệp hàng hóa 18
  2.1.2. Sự cần thiết phải có vai trò của nhà nước đối với phát triển
  nông nghiệp hàng hóa 27
  2.2. Nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò của nhà nước đối
  với phát triển nông nghiệp hàng hóa 33
  2.2.1. Nội dung về vai trò của Nhà nước đối với phát triển nông
  nghiệp hàng hóa 33
  2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò của Nhà nước đối với
  phát triển nông nghiệp hàng hóa 39
  2.3. Kinh nghiệm của một số nước về vai trò của nhà nước đối với phát
  triển nông nghiệp hàng hóa và những bài học cho Cộng hòa Dân
  chủ Nhân dân Lào 43
  2.3.1. Kinh nghiệm của một số nước chủ yếu về vai trò của Nhà
  nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hóa 43
  2.3.2. Bài học về phát huy vai trò của nhà nước đối với phát triển
  nông nghiệp hàng hóa cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 57
  Chương 3: THỰC TRẠNG VAI TRÒ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN
  NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ
  NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN 2006 - 20013 62
  3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực thi vai trò nhà nước
  đối với phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân
  dân Lào 62
  3.1.1. Những thuận lợi trong việc thực thi vai trò của Nhà nước đối
  với phát triển nông nghiệp hàng hóa 62
  3.1.2. Những khó khăn trong trong việc thực thi vai trò Nhà nước
  đối với phát triển nông nghiệp hàng hóa 64
  3.2. Thực trạng vai trò nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng
  hóa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 66
  3.2.1. Nhà nước đã định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa 66
  3.2.2. Nhà nước tạo điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa 87
  3.2.3. Nhà nước hỗ trợ người nông dân phát triển nông nghiệp
  hàng hóa 96
  3.2.4. Nhà nước tiến hành kiểm tra, kiểm soát đối với phát triển
  nông nghiệp hàng hóa 97
  3.3. Đánh giá chung về vai trò của nhà nước đối với phát triển nông
  nghiệp hàng hóa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn
  2006 - 2013 và những vấn đề đặt ra cần giải quyết 98
  3.3.1. Những thành tựu đạt được trong việc thực thi vai trò của
  Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Cộng
  hòa Dân chủ Nhân dân Lào 98
  3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong việc thực thi vai trò
  của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hóa ở
  Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 103
  Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA
  NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG
  HÓA Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
  111
  4.1. Quan điểm nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với sự phát
  triển nông nghiệp hàng hóa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 111
  4.1.1. Dự báo về phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Cộng hòa Dân
  chủ Nhân dân Lào đến năm 2020 111
  4.1.2. Quan điểm thực hiện vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển
  nông nghiệp hàng hóa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 118
  4.2. Các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò nhà nước đối với phát
  triển nông nghiệp hàng hóa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 121
  4.2.1. Hoàn thiện hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp
  hàng hóa đến năm 2020 121
  4.2.2. Hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm phát triển nông
  nghiệp hàng hóa 125
  4.2.3. Tiếp tục nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước về
  kinh tế trong nông nghiệp 145
  4.2.4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 148
  4.2.5. Phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm cả trong và
  ngoài nước 149
  4.2.6. Phát triển các hình thức dịch vụ nông nghiệp phục vụ cho
  quá trình sản xuất hàng hóa 152
  KẾT LUẬN 155
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN
  QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 158
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 159
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 3.1: Diện tích canh tác của Lào 73
  Bảng 3.2: Đầu tư ngân sách Nhà nước vào khu vực nông nghiệp 79
  Bảng 3.3: Đầu tư nước ngoài vào khu vực nông nghiệp 80
  Bảng 3.4: Các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 88
  Bảng 3.5: Quan hệ hợp tác nước ngoài (hình thức tài trợ không hoàn lại) 89
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường là một quy luật chung của sự
  phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời, đó là con đường duy nhất để giải phóng
  lực lượng sản xuất, giải phóng nông dân, nông thôn ra khỏi tình trạng nghèo
  đói và lạc hậu. Nhưng cơ chế thị trường có tính hai mặt (cả ưu điểm và khuyết
  điểm), sự phát triển nông nghiệp hàng hoá theo cơ chế thị trường thì không
  thể tránh khỏi tính hai mặt này. Chính vì vậy, để phát huy ưu điểm và hạn chế
  khuyết điểm của cơ chế thị trường trong phát triển kinh tế nói chung và nông
  nghiệp hàng hoá nói riêng cần phải có sự can thiệp và điều tiết của Nhà nước.
  Từ khi có chính sách đổi mới do Đảng nhân dân Cách mạng Lào khởi
  xướng và lãnh đạo, nền kinh tế của Lào nói chung và nông nghiệp nói riêng
  đang chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền
  kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo hướng xã hội chủ nghĩ a.
  Thực hiện đường lối đổi mới đó, trong những năm qua nông nghiệp của Lào
  đã có bước phát triển đáng kể, từ một nền nông nghiệp phần lớn dựa vào tự
  nhiên, tự túc, tự cấp, lạc hậu đã bước đầu xây dựng được một nền nông
  nghiệp sản xuất hàng hoá; thực hiện quan hệ hàng hoá - tiền tệ trong nông
  nghiệp là phương thức tối ưu để thúc đẩy tăng trưởng nền nông nhiệp hàng
  hoá. Đây là một trong những chuyển biến có ý nghĩa hết sức quan trọng và
  sâu sắc, làm thay đổi tính chất và các mối quan hệ cơ bản trong nông nghiệp
  của Lào, đồng thời tạo ra động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ở khu
  vực này. Có nhiều nguyên nhân tạo nên những thắng lợi của nông nghiệp,
  trong đó có sự biến đổi về chủ trương, chính sách của nhà nước đối với nông
  nghiệp là tác nhân rất quan trọng.
  Đi đôi với những thành tựu đã đạt được, nền nông nghiệp của Lào cũng
  xuất hiện nhiều vấn đề đáng quan tâm và cần được giải quyết. Nông nghiệp
  2
  còn bị phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, năng suất cây trồng, vật nuôi
  nói chung đều xếp vào loại trung bình thấp nếu so với khu vực và thế giới; Cơ
  sở vật chất kỹ thuật còn yếu kém, hệ thống công nghệ s au thu hoạch và công
  nghệ chế biến nông sản còn lạc hậu đã gây tổn thất lớn về khối lượng, chất
  lượng và giá trị nông phẩm trong tiêu dùng và xuất khẩu, năng lực cạnh tranh
  nông sản hàng hoá yếu kém, thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và ngoài
  nước gặp nhiều khó khăn bế tắc; đất đai canh tác bị phân chia manh mún,
  phân tán, quy mô sản xuất quá nhỏ không phù hợp với yêu cầu phát triển
  nông nghiệp hàng hoá lớn; cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo cơ
  chế hàng hoá rất chậm nên nguồn nhân lực còn dư thừa chưa được sử dụng có
  hiệu quả; vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, phát
  triển nông nghiệp, nông thôn bền vững gặp nhiều khó khă n; trình độ quản lý
  kinh tế của người sản xuất còn quá thấp, tỷ trọng dân thiếu vốn còn lớn; một
  số chính sách và công tác quản lý Nhà nước trong nông nghiệp còn nhiều bất
  cập, chậm bổ sung và sửa đổi
  Ngoài ra, công cuộc đổi mới của Nước Lào đang tiến hành trong một
  bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp, nhiều thời cơ và thuận lợi đồng
  thời cũng có nhiều khó khăn và thách thức gay gắt. Nhờ vậy, các thế lực thủ
  địch dùng các âm mưu để tăng cường chống phá vào nội bộ Đảng và Nhà
  nước Lào, nhằm tạo ra quá trình diễn biến từ bên trong, kết hợp tấn công về
  chính trị, tư tưởng với nhiều biện pháp kinh tế, tài chính, tổ chức lực
  lượng, hy vọng làm cho Đảng và Nhà nước Lào thay đổi bản chất, chuyển
  dần sang nền kinh tế thị trường tự do và tư nhân hoá. Chúng mưu đồ tách rời
  Nhà nước ra khỏi vai trò lãnh đạo của Đảng, đối lập quyền lực Nhà nước với
  vai trò lãnh đạo của Đảng.
  Những vấn đề trên này đã và đang là những nguyên nhân quan trọng
  làm kìm hãm sự phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân
  dân Lào. Nhằm làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần tìm ra các
  3
  giải pháp tháo gỡ các vấn đề trên, tác giả đã chọn đề tài: "Vai trò của Nhà
  nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân
  dân Lào" cho luận án của mình.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
  2.1. Mục đích nghiên cứu của luận án
  Mục đích của luận án là hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn vai trò
  nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá, phân tích thực trạng và nêu
  lên những quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước
  đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
  trong thời gian tới.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
  Để đạt được mục đích trên, luận án thực hiện một số nhiệm vụ sau:
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận cơ bản về vai trò của Nhà nước đối với phát
  triển nông nghiệp hàng hoá.
  - Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước về vai trò của Nhà nước đối
  với phát triển nông nghiệp hàng hoá, rút ra bài học kinh nghiệm cho Cộng hoà
  Dân chủ Nhân dân Lào.
  - Đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp
  hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
  - Từ đó, đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của
  Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân
  dân Lào trong thời gian tới.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án
  3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án
  Nghiên cứu vai trò kinh tế của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp
  hàng hoá trên các mặt định hướng phát triển, tạo cơ chế, chính sác h và sự hỗ
  trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, chủ yếu nhằm vào hai ngành
  trồng trọt và chăn nuôi trên phạm vi cả nước Lào.
  4
  3.2. Phạm vi nghiên cứu của luận án
  Luận án nghiên cứu vai trò Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp
  hàng hoá ở các nền kinh tế thị trường, từ đó phân tích thực trạng vai trò Nhà
  nước đối với nông nghiệp hàng hoá giai đoạn 2006 - 2013. Trên cơ sở đó, đề
  xuất quan điểm và giải pháp nâng cao vai trò Nhà nước đối với phát triển
  nông nghiệp hàng hoá cho Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020.
  4. Phương pháp nghiên cứu của luận án
  - Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở vận dụng những quan điểm lý luận
  chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Lào về
  phát triển nền nông nghiệp hàng hoá. Đồng thời, tác giả luận án còn tham
  khảo, kế thừa và sử dụng có chọn lọc một số kết quả nghiên cứu đã công bố
  của các tác giả có liên quan đến đề tài cả trong và ngoài nước.
  - Luận án sử dụng chủ yếu các phương pháp nghiên c ứu của kinh tế
  chính trị Mác-Lênin; phương pháp l uận của chủ nghĩa duy vật biện chứng
  và duy vật lịch sử; phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp thống
  kê, so sánh; phương pháp tổng kết thực tiễn và phương pháp dự báo.
  5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án
  - Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về vai trò của Nhà nước đối với
  phát triển nông nghiệp hàng hoá.
  - Phân tích về thực trạng và rút ra bài học kinh nghiệm về vai trò của
  Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ
  Nhân dân Lào.
  - Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của
  Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân
  dân Lào đến năm 2020.
  6. Kết cấu của luận án
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, Luận án
  gồm có 4 chương, 10 tiết.
  5
  Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề vai
  trò của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá.
  Chương 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Nhà nước đối với
  phát triển nông nghiệp hàng hoá.
  Chương 3. Thực trạng vai trò vai trò của Nhà nước đối với phát tri ển
  nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn năm
  2006 - 2013.
  Chương 4. Quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước
  đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

  Xem Thêm: Vai trò nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status