Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3
  4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu . 4
  5. Giả thuyết khoa học 5
  6. Đóng góp của đề tài 5
  7. Ý nghĩa của đề tài . 5
  8. Cấu trúc của luận án . 5
  Chương 1 TỔNG QUAN . 7
  1.1 Tình hình nghiên cứu vấn đề dạy học lịch sử địa phương ở một số nước trên
  thế giới . 7
  1.2 Tình hình nghiên cứu vấn đề dạy học lịch sử địa phương ở trong nước 14
  1.2.1 Các công trình nghiên cứu về dạy học lịch sử địa phương nói chung . 14
  1.2.2 Các công trình nghiên cứu có liên quan đến việc dạy học lịch sử địa
  phương ở tỉnh Phú Thọ . 28
  1.3 Những vấn đề luận án được kế thừa và cần tiếp tục giải quyết 31
  Chương 2 VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA
  PHƯƠNG Ở TRƯỜNG THPT. LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 34
  2.1. Cơ sở lý luận . 34
  2.1.1. Các khái niệm . 34
  2.1.2. Xuất phát điểm của vấn đề nghiên cứu 38
  2.1.3. Vai trò, ý nghĩa của việc dạy học lịch sử địa phương 45
  2.2. Cơ sở thực tiễn 48
  2.2.1.Thực trạng việc dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT tỉnh Phú Thọ
  . 48
  2.2.2. Định hướng đổi mới để nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương
  ở trường THPT tỉnh Phú Thọ 60
  6
  Chương 3 BIÊN SOẠN NỘI DUNG VÀ LỰA CHỌN HÌNH THỨC TỔ CHỨC
  DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TRƯỜNG THPT TỈNH PHÚ THỌ. 63
  3.1. Biên soạn nội dung lịch sử địa phương ở các trường THPT tỉnh Phú Thọ 63
  3.1.1. Khái quát chương trình Lịch sử dân tộc ở trường THPT . 63
  3.1.2. Xác định nội dung lịch sử địa phương trong dạy học ở trường THPT tỉnh
  Phú Thọ 65
  3.1.3. Biên soạn các bài học lịch sử địa phương ở trường THPT tỉnh Phú Thọ68
  3.2. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT tỉnh
  Phú Thọ .91
  3.2.1. Lựa chọn hình thức dạy học bài lịch sử địa phương nội
  khóa . 91
  3.2.2. Tổ chức hoạt động ngoại khóa về lịch sử địa phương 97
  Chương 4 VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỂ NÂNG CAO
  CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TRƯỜNG THPT
  TỈNH PHÚ THỌ. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 103
  4.1. Yêu cầu khi lựa chọn phương pháp dạy học lịch sử địa phương ở trường
  THPT tỉnh Phú Thọ 103
  4.1.1. Lựa chọn phương pháp phải đáp ứng mục tiêu của việc dạy học LSĐP
  . 103
  4.1.2. Lựa chọn phương pháp phải đảm bảo “tính vừa sức”, giúp HS lĩnh hội
  được kiến thức cơ bản . 104
  4.1.3. Lựa chọn phương pháp phát huy tính tích cực, tư duy độc lập sáng tạo
  của học sinh 104
  4.1.4. Lựa chọn, vận dụng phương pháp phải linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với
  điều kiện đặc thù của địa phương 105
  4.2. Vận dụng một số phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy học lịch
  sử địa phương ở trường THPT tỉnh Phú Thọ 105
  4.2.1. Vận dụng dạy học theo dự án vào dạy học lịch sử địa phương 105
  4.2.2. Vận dụng dạy học theo hợp đồng vào dạy học lịch sử địa phương . 111
  7
  4.2.3. Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học lịch sử địa phương . 116
  4.3. Thực nghiệm sư phạm toàn phần . 124
  4.3.1. Mục đích tiến hành TNSP 124
  4.3.2. Đối tượng và địa bàn tiến hành TNSP . 124
  4.3.3. Nội dung và phương pháp tiến hành TNSP 125
  4.3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm . 131
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 143
  CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
  ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 147
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 148
  8
  DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN
  STT Tên bảng trong luận án Trang
  1. Bảng 2.1. Bảng kết quả khảo sát nhận thức của GV về tầm quan
  trọng của dạy học LSĐP
  51
  2. Bảng 2.2. Bảng thống kê nguồn tài liệu GV sử dụng để biên soạn tài
  liệu dạy học LSĐP tỉnh Phú Thọ
  51
  3. Bảng 2.3. Bảng thống kê nội dung kiến thức trong bài học LSĐP tỉnh
  Phú Thọ
  52
  4. Bảng 2.4. Thống kê kết quả về mức độ tổ chức ngoại khóa LSĐP. 53
  5. Bảng 2.5. Bảng kết quả khảo sát việc áp dụng phương pháp dạy học
  hiện đại vào dạy học LSĐP của GV
  54
  6. Bảng 2.6. Bảng khảo sát những khó khăn trong quá trình dạy học lịch
  sử địa phương
  55
  7. Bảng 2.7. Bảng khảo sát nhận thức của HS về tầm quan trọng của
  việc dạy học LSĐP
  56
  8. Bảng 2.8. Bảng thống kê kết quả khảo sát nhận thức của HS về tỉnh
  lịch sử tỉnh Phú Thọ
  58
  9. Bảng 3.1. Bảng hệ thống nội dung LSĐP Phú Thọ tương ứng với
  LSDT
  67
  10. Bảng 3.2. Bảng hệ thống nội dung LSĐP tỉnh Phú Thọ ở cấp THCS
  và THPT
  69
  11. Bảng 4.1. Tổng hợp kết quả TNSP vận dụng dạy học dự án vào bài
  học LSĐP
  110
  12. Bảng 4.2. Thống kê kết quả TNSP vận dụng dạy học hợp đồng vào
  bài học LSĐP
  115
  13. Bảng 4.3. Tổng hợp kết quả TNSP dạy học di sản trong dạy học LSĐP 123
  14. Bảng 4.4. Thống kê điểm số kết quả TNSP toàn phần (Bài “Phú
  Thọ- miền đất của di sản văn hóa)
  135
  9
  15. Bảng 4.5. Thống kê điểm số kết quả TNSP toàn phần ( Bài Truyền
  thống yêu quê hương, đất nước, đấu tranh chống ngoại xâm của nhân
  dân Phú Thọ)
  136
  16. Bảng 4.6. Thống kê tần số lần điểm tại các giá trị điểm số và trung
  bình cộng từ kết quả TN toàn phần (Bài Phú Thọ - miền đất của di
  sản văn hóa)
  137
  17. Bảng 4.7. Thống kê tần số lần điểm tại các giá trị điểm số và trung
  bình cộng từ kết quả TN toàn phần (Bài Truyền thống yêu quê
  hương, đất nước, đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Phú Thọ)
  138
  18. Bảng 4.8.a. Giá trị t và tα của lớp TN và lớp ĐC (Bài Phú Thọ -
  miền đất của di sản văn hóa)
  140
  19. Bảng 4.8.b. Giá trị t và tα của lớp TN và lớp ĐC (Bài Truyền thống
  yêu quê hương, đất nước, đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân
  Phú Thọ)
  140
  10
  DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG LUẬN ÁN
  STT Tên các hình trong luận án Trang
  1 Hình 3.1. Giờ học LSĐP tại bảo tàng Hùng Vương của HS trường
  THPT Vũ Thê Lang
  94
  2 Hình 3.2 . HS trường THPT Hưng Hóa học LSĐP tại di tích cột cờ
  thành Hưng Hóa
  95
  3 Hình 3.3. HS trường THPT Vũ Thê Lang chuẩn bị hoạt động ngoại
  khóa về LSĐP
  99
  4 Hình 4.1. HS đề xuất chủ đề nhỏ trong bài học LSĐP theo phương
  pháp dạy học dự án
  107
  5 Hình 4.2. Một nhóm HS Trường THPT Việt Trì báo cáo kết quả dự
  án tìm hiểu LSĐP
  109
  6 Hình 4.3. HS trường THPT Việt Trì báo cáo sản phẩm hợp đồng 114
  7 Hình 4.4. Sử dụng phim tài liệu về Đền Hùng trong giờ học LSĐP
  ởtrường THPT Minh Đài
  120
  8 Hình 4.5 . HS trường THPT Nguyễn Tất Thành trải nghiệm di sản
  hát Xoan trong hoạt động ngoại khóa
  121
  9 Hình 4.6. HS trường THPT Hưng Hóa thành kính làm lễ tại ban thờ các
  nghĩa binh thành Hưng Hóa
  122
  10 Hình 4.7 a. Biểu đồ về tần số lần điểm tại các giá trị điểm số của
  các nhóm lớp TN và ĐC qua bài TNSP toàn phần (Bài Truyền
  thống yêu quê hương, đất nước của nhân dân Phú Thọ)
  139
  11 Hình 4.7.b.Biểu đồ về tần số lần điểm tại các giá trị điểm số của
  các nhóm lớp TN và ĐC qua bài TNSP toàn phần ( Bài Phú Thọ -
  Miền đất của di sản văn hóa)
  139
  12 Hình 4.8. Sơ đồ tổng hợp biện pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu
  quảdạy học LSĐP ởtrường THPT tỉnh Phú Thọ
  142
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Hiện nay thế giới có nhiều biến chuyển to lớn trên nhiều lĩnh vực, những
  chuyển biến đó tác động đến các quốc gia, khu vực khác nhau trên toàn cầu. Điều
  này đòi hỏi con người phải có sự linh hoạt nhằm thích ứng với tình hình mới. Đồng
  thời, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ đã đưa nhân loại bước vào
  một nền văn minh mới, văn minh trí tuệ, văn minh tri thức. Xu thế toàn cầu hoá,
  khu vực hoá đã lôi cuốn các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam vào guồng
  quay chung. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang tiến
  hành công cuộc đổi mới, mở cửa hội nhập với thế giới. Để công cuộc đổi mới, hội
  nhập thành công, giáo dục phải đi trước một bước, đào tạo ra những con người đáp
  ứng yêu cầu mới của đất nước. Yêu cầu này đã được cụ thể hóa trong điều 2, Luật
  Giáo dục (2009): Mục tiêu giáo dục là “đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn
  diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý
  tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách,
  phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và
  bảo vệ Tổ quốc”. [91; 8 ]
  Trong trường phổ thông, bộ môn Lịch sử có ưu thế trong việc thực hiện
  những nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục mà Đảng đã đề ra. Ngoài phần
  lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc (LSDT), lịch sử địa phương ( LSĐP) có một vị trí
  quan trọng. Trước hết, việc dạy học LSĐP góp phần làm cụ thể, phong phú và sinh
  động hơn các sự kiện trong dạy học lịch sử; giúp học sinh “trực quan sinh động”
  quá khứ của dân tộc. Bên cạnh đó, các tài liệu LSĐP sống động, giàu hình ảnh còn
  khơi gợi cảm xúc lịch sử cho học sinh. Đây chính là cơ sở để giáo dục tình yêu quê
  hương đất nước, niềm tự hào về truyền thống và những nét đẹp địa phương mình
  đang sống, từ đó có trách nhiệm công dân với làng quê, với mảnh đất mình sinh ra
  và lớn lên. Mặt khác, dạy học LSĐP còn có tác dụng quan trọng đối với việc rèn
  luyện các năng lực nhận thức, đặc biệt là năng lực tư duy và các kĩ năng vận dụng
  kiến thức vào thực tế, thực hành các công tác xã hội Đây chính là biểu biện cụ thể
  2
  của việc thực hiện nguyên lý “học đi đôi với hành”, “nhà trường gắn liền với xã
  hội” nhằm thực hiện mục đích “giáo dục phổ thông phải đạt đến kết quả gắn liền
  với lịch sử, thiên nhiên và xã hội ở địa phương, làm cho việc giảng dạy và học tập ở
  nhà trường thấm đượm hơn cuộc đời thực. Học sinh ngay từ khi đi học đã sống thực
  với xã hội xung quanh”.[14;56]
  Việc dạy học LSĐP thường được thực hiện theo trong hai trường hợp: Bài
  học LSĐP và sử dụng tài liệu LSĐP để dạy học lịch sử dân tộc. Bên cạnh hoạt
  động nội khoá, hoạt động ngoại khóa về LSĐP cũng cần thiết phải tổ chức nhằm
  nâng cao hứng thú của HS. Việc nâng cao chất lượng dạy học LSĐP góp phần nâng
  cao chất lượng bộ môn lịch sử ở trường phổ thông.
  Như vậy, chúng ta thấy rằng dạy học LSĐP có vai trò, ý nghĩa to lớn trong việc
  thực hiện mục tiêu về kiến thức, kĩ năng và thái độ cho học sinh. Các hình thức,
  phương pháp tiến hành cũng rất phong phú và đa dạng. Tuy vậy, hiện nay việc dạy
  học LSĐP còn nhiều bất cập. Ở nhiều địa phương, nhất là ở các thành phố lớn như
  Hà Nội, Hải Phòng, Huế do nhận thức được tầm quan trọng của LSĐP cũng như
  có nhiều thuận lợi trong dạy học LSĐP nên việc tiến hành bài học LSĐP đạt được
  hiệu quả nhất định. Song, ở nhiều nơi khác, đặc biệt những vùng nông thôn, miền
  núi công tác dạy học LSĐP gặp nhiều khó khăn, thậm chí bị xem nhẹ, bỏ qua.
  Những giờ LSĐP bị biến thành bài ôn tập, dạy lịch sử dân tộc hoặc làm bài kiểm tra
  không phải là hiếm gặp. Còn bài học LSĐP được dạy học một cách nghèo nàn hay
  nặng nề về nội dung, nhàm chán, khô khan về hình thức đã khiến học sinh không
  hứng thú và không đạt được hiệu quả cao trên cả ba mặt kiến thức, kĩ năng, thái độ.
  Ở các trường THPT tỉnh Phú Thọ, việc dạy học LSĐP cũng chưa thực sự được
  quan tâm đúng mức. Do nhiều nguyên nhân, việc dạy học LSĐP chưa được nhà
  trường, giáo viên bộ môn và học sinh chú ý, nên hiệu quả dạy học LSĐP còn nhiều
  hạn chế , chưa đáp ứng được mục tiêu về bồi dưỡng nhận thức, rèn kỹ năng và định
  hướng thái độ cho học sinh. Chính vì thế, học sinh không hiểu nhiều về nơi mình
  đang sinh sống, ít cảm thấy tự hào, yêu quý và xác định trách nhiệm với quê hương.
  Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết là làm thế nào để học sinh hiểu biết, yêu quê
  3
  hương, đất nước, sống có trách nhiệm và giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống dân
  tộc trong điều kiện hiện nay, cần phải nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa
  học Xã hội – nhân văn nói chung, bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông nói riêng,
  trong đó có phần LSĐP.
  Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn vấn đề “Nâng cao chất lượng dạy
  học lịch sử địa phương ở trường THPT tỉnh Phú Thọ”làm luận án Tiến sỹ chuyên
  ngành Lí luận và phương pháp dạy học Lịch sử. Thực hiện đề tài này, chúng tôi mong
  muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học LSĐP ở trường THPT tỉnh Phú Thọ,
  đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng nghiên cứu của bản thân.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình dạy học lịch sử địa phương ở
  trường THPT tỉnh Phú Thọ.
  Đề tài khôngđề cập tới tất cả các vấn đề của LSĐP mà chỉ tập trung vào dạy
  học LSĐP trong chương trình Lịch sử ở trường THPT tỉnh Phú Thọ. Địa bàn điều
  tra và thực nghiệm sư phạm trên một số trường THPT ở các vùng có điều kiện kinh
  tế - xã hội khác nhau trong tỉnh Phú Thọ, đại diện cho địa hình thành phố, nông
  thôn, miền núi của tỉnh. Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm sư phạm từng phần
  những biện pháp chủ yếu và thực nghiệm sư phạm toàn phần các bài học LSĐP ở
  một số trường THPT tỉnh Phú Thọ.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  3.1. Mục đích
  - Đề tài nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương, góp phần
  nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THPT tỉnh Phú Thọ, trên cơ
  sở biên soạn các bài học lịch sử địa phương và xác định hình thức tổ chức, lựa chọn
  phương pháp dạy học phù hợp.
  - Việc nghiên cứu đề tài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng
  nghiên cứu của bản thân tác giả luận án.
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạt được mục đích đã nêu trên, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:
  4
  - Tìm hiểu lý luận về tâm lý học, giáo dục học, các tài liệu về giáo dục lịch
  sử nói chung, dạy học lịch sử địa phương nói riêng và các tài liệu lịch sử khác có
  liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
  - Tiến hành điều tra, khảo sát thực tiễn dạy học LSĐP hiện nay ở các trường
  THPT tỉnh Phú Thọ.
  - Tìm hiểu khoá trình lịch sử Việt Nam trong chương trình THPT (chương
  trình chuẩn), khai thác lịch sử địa phương tỉnh Phú Thọ để tiến hành biên soạn một
  số bài lịch sử địa phương cụ thể ở trường THPT tỉnh Phú Thọ.
  - Đề xuất nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học LSĐP ở
  trường THPT tỉnh Phú Thọ theo hướng nâng cao chất lượng dạy học.
  - Thực nghiệm sư phạm một số bài LSĐP nhằm khẳng định tính khả thi của
  những biện pháp sư phạm nâng cao chất lượng dạy học LSĐP ở trường THPT tỉnh
  Phú Thọ.
  4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
  4.1 Cơ sở phương pháp luận
  Dựa trên quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
  các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục, giáo dục lịch sử; đồng thời,
  dựa trên quan điểm lý luận giáo dục hiện đại ở trong nước và nước ngoài.
  4.2. Phương pháp nghiên cứu
  - Nghiên cứu lý thuyết:
  + Nghiên cứu các tài liệu về giáo dục học, tâm lý học, giáo dục lịch sử, các văn
  bản của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục có liên quan đến đề tài.
  + Nghiên cứu nội dung chương trình SGK Lịch sử THPT, tài liệu về LSĐP tỉnh
  Phú Thọ, các tài liệu lịch sử liên quan đến đề tài để xác định nội dung lịch sử Phú
  Thọ cần khai thác và thiết kế nội dung các bài học LSĐP tương ứng với nội dung
  lịch sử dân tộc trong chương trình.
  - Nghiên cứu thực tiễn: tìm hiểu thực tiễn dạy học LSĐP tỉnh Phú Thọ thông qua
  phiếu điều tra, phỏng vấn, dự giờ
  - Sử dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm đối với một số bài LSĐP ở trường
  THPT tỉnh Phú Thọ để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đề xuất.
  5

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương ở trường Trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status