Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Liên kết Viện-Trường trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật - Cơ sở khoa học, thực tiễn và định hướng phát triển

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Liên kết Viện-Trường trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật - Cơ sở khoa học, thực tiễn và định hướng phát triển

  MỤC LỤC

  Mục
  Nội dung
  Trang
  Lời cam đoan . . . .
  i
  Mục lục . .
  ii
  Danh mục các từ viết tắt .
  vi
  Danh mục các bảng . .
  vii
  Danh mục các hình vẽ .
  vii
  MỞ ĐẦU . . .
  1
  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN . .
  5
  1.1.
  Nghiên cứu liên kết giữa các Trường Đại học với các Viện nghiên cứu ở nước ngoài .
  5
  1.1.1
  Những nghiên cứu về vai trò, vị trí của liên kết Viện-Trường
  6
  1.1.2
  Những công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến quan hệ liên kết, đối tác Viện-Trường . .
  11
  1.1.2.1
  Những nghiên cứu về đối tác và nội dung liên kết . .
  11
  1.1.2.2
  Những nghiên cứu về tổ chức và mô hình liên kết
  11
  1.1.2.3
  Nghiên cứu về liên kết ảo
  13
  1.1.2.4
  Liên kết quốc tế .
  13
  1.1.2.5
  Nghiên cứu liên quan đến hoàn thiện quan hệ đối tác, cộng tác .
  14
  1.1.3
  Những nghiên cứu liên quan đến cơ chế chính sách của Nhà nước đối với liên kết Viện-Trường .
  16
  1.1.4
  Một số nghiên cứu về những liên kết cụ thể của các tổ chức, doanh nghiệp
  18
  1.1.5
  Một số vấn đề rút ra từ nghiên cứu liên kết Viện-Trường ở nước ngoài .
  19
  1.2
  Nghiên cứu liên kết Viện - Trường của Việt Nam và Quân đội
  19
  1.2.1
  Một số nghiên cứu về liên kết Viện-Trường ở Việt Nam .
  20
  1.2.2
  Liên kết Viện-Trường trong Quân đội Nhân dân Việt Nam .
  22
  1.2.3
  Một số vấn đề rút ra từ nghiên cứu liên kết Viện-Trường ở Việt Nam .
  22
  1.3
  Phương hướng nghiên cứu của Luận án .
  23

  Kết luận chương I
  24
  CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG LIÊN KẾT VIỆN-TRƯỜNG . .
  25
  2.1
  Chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về liên kết Viện-Trường .
  25
  2.1.1
  Chủ trương của Đảng
  26
  2.1.2
  Một số chính sách quan trọng của Nhà nước
  26
  2.1.3
  Chủ trương của Bộ Quốc phòng
  28
  2.2
  Cơ sở lý luận về liên kết Viện-Trường
  28
  2.2.1
  Khái niệm về liên kết Viện-Trường
  28
  2.2.2
  Bản chất của liên kết Viện-Trường .
  30
  2.2.2.1
  Liên kết Viện-Trường với tư cách là một tổ chức khoa học và công nghệ
  30
  2.2.2.2
  Xây dựng quan hệ liên kết viện trường bền vững .
  31
  2.2.3
  Những nguyên tắc cơ bản của liên kết Viện-Trường
  37
  2.2.3.1
  Liên kết phải có tính mở
  37
  2.2.3.2
  Liên kết phải dựa trên cơ sở tự nguyện .
  38
  2.2.3.3
  Liên kết từ trong ra ngoài; từ cụ thể, đơn giản đến phức tạp
  38
  2.2.3.4
  Nguyên tắc lợi ích và sự công bằng trong phân chia lợi ích .
  39
  2.2.3.5
  Đảm bảo tính tự chủ của mỗi đơn vị thành viên liên kết
  39
  2.2.3.6
  Nguyên tắc chịu trách nhiệm trong liên kết
  40
  2.2.3.7
  Linh hoạt, mềm dẻo trong liên kết
  40
  2.2.3.8
  Đảm bảo sự hỗ trợ của chính quyền các cấp .
  41
  2.3
  Cơ sở thực tiễn về liên kết Viện-Trường .
  42
  2.3.1
  Liên kết Viện-Trường ở một số cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng của Việt Nam .
  42
  2.3.2
  Liên kết Viện-Trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn .
  45
  2.3.3
  Liên kết Viện-Trường của Bộ Quốc phòng .
  51
  2.4
  Những hạn chế và các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết Viện-Trường ở Việt Nam .
  63
  2.4.1
  Những hạn chế trong liên kết Viện-Trường và nguyên nhân
  63
  2.4.2
  Những đặc điểm của viện, trường ở Việt Nam và trong Quân đội có ảnh hưởng đến liên kết Viện-Trường .
  65
  Kết luận chương II
  69
  CHƯƠNG III. PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT VIỆN-TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
  70
  3.1
  Định hướng phát triển liên kết Viện-Trường ở Việt Nam .
  70
  3.1.1
  Mô hình liên kết Viện-Trường ở Việt Nam
  70
  3.1.2
  Xác định mục tiêu, yêu cầu, nội dung liên kết và các bước đi thích hợp đối với liên kết Viện-Trường ở Việt Nam
  74
  3.1.3
  Tổ chức hoạt động Khoa học và công nghệ trong liên kết Viện-Trường .
  76
  3.1.4
  Công tác chuẩn bị thiết lập mối quan hệ liên kết
  81
  3.1.4.1
  Xác định những điều kiện giúp cho liên kết có hiệu quả
  81
  3.1.4.2
  Điều tra khảo sát về môi trường liên kết .
  81
  3.1.4.3
  Xem xét các đối tác tiềm năng
  82
  3.1.4.4
  Hiểu biết về bản chất của quan hệ đối tác .
  82
  3.1.4.5
  Xác định những nội dung sẽ thực hiện liên kết .
  83
  3.1.4.6
  Kiểm tra các điều kiện để thành lập quan hệ liên kết
  83
  3.1.4.7
  Đánh giá sự sẵn sàng về nhân sự, tổ chức và cộng đồng
  84
  3.1.4.8
  Lựa chọn người lãnh đạo cho mỗi quan hệ đối tác cụ thể .
  84
  3.1.4.9
  Trao đổi thông tin
  84
  3.1.5
  Các giai đoạn triển khai nhiệm vụ liên kết trong quan hệ đối tác Viện-Trường ở Việt Nam .
  84
  3.1.5.1
  Giai đoạn triển khai ban đầu
  84
  3.1.5.2
  Giai đoạn triển khai công việc .
  86
  3.1.5.3
  Giai đoạn đánh giá và thiết lập định hướng tương lai .
  87
  3.1.6
  Giải quyết tranh chấp trong quan hệ hợp tác / đối tác .
  88
  3.2
  Các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển liên kết Viện-Trường trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật do Bộ Quốc phòng quản lý .
  91
  3.2.1
  Nhóm giải pháp tăng cường vai trò của Nhà nước đối với liên kết Viện-Trường .
  91
  3.2.1.1
  Nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm về sự cần thiết và định hướng phát triển liên kết Viện-Trường
  91
  3.2.1.2
  Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động liên kết trong Hệ thống đổi mới quốc gia .
  92
  3.2.1.3
  Hoàn thiện quá trình hoạch định chính sách ĐMST và liên kết
  93
  3.2.1.4
  Hoàn thiện môi trường trực tiếp cho đổi mới và liên kết
  96
  3.2.2
  Nhóm giải pháp thúc đẩy liên kết Viện-Trường trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật của Bộ Quốc phòng .
  98
  3.2.2.1
  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể của Bộ Quốc phòng về liên kết Viện-Trường trong lĩnh vực ĐT-NCKH-SXKD .
  98
  3.2.2.2
  Nghiên cứu vận dụng đúng và sáng tạo lý luận và phương pháp luận về liên kết Viện-Trường trong điều kiện của Bộ Quốc phòng .
  99
  3.2.2.3
  Thực hiện những bước đi cụ thể trong thực hiện chiến lược phát triển liên kết Viện-Trường .
  103
  3.2.2.4
  Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Bộ Quốc phòng đối với phát triển liên kết Viện - Trường .
  105
  3.2.2.5
  Phối hợp thực hiện chiến lược phát triển liên kết trong Đào tạo- Nghiên cứu khoa học-Sản xuất kinh doanh .
  109
  Kết luận chương III .
  113
  CHƯƠNG IV. KIỂM TRA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
  114
  4.1
  Kiểm tra kết quả nghiên cứu
  114
  4.1.1
  Về tham khảo tài liệu
  114
  4.1.2
  Các hình thức, nội dung thẩm định bằng phương pháp chuyên gia
  114
  4.2
  Bàn luận .
  117
  4.2.1
  Về việc vận dụng lý luận chung về liên kết Viện-Trường vào điều kiện Việt Nam
  117
  4.2.2
  Nghiên cứu tiếp thu và phát triển lý luận về liên kết Viện-Trường
  118
  4.2.3
  Vận dụng lý luận và kinh nghiệm liên kết Viện-Trường để xây dựng mô hình và các định hướng phát triển liên kết Viện-Trường ở Việt Nam và trong Quân đội .
  119
  4.2.4
  Đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự phát triển liên kết Viện-Trường trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật do Bộ Quốc phòng quản lý .
  120
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .
  122
  1
  Kết luận
  122
  1.1
  Những kết quả đạt được của Luận án
  122
  1.2
  Các đóng góp mới của Luận án .
  123
  1.3
  Hướng nghiên cứu tiếp theo
  123
  2
  Khuyến nghị .
  124
  2.1
  Đối với Chính phủ và các cơ quan chức năng Nhà nước
  124
  2.2
  Đối Thủ trưởng và các cơ quan BQP
  124
  2.3
  Đối với Viện, Trường trong Quân đội .
  124

  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ .
  126

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  127

  PHỤ LỤC
  135


  Xem Thêm: Liên kết Viện-Trường trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật - Cơ sở khoa học, thực tiễn và định hướng phát triển
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Liên kết Viện-Trường trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật - Cơ sở khoa học, thực tiễn và định hướng phát triển sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status