Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI CÁM ƠN . i
  LỜI CAM ĐOAN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ viii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN
  VĂN HÓA DOANH NGHIỆP . 9
  1.1. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp . 9
  1.1.1. Khái niệm văn hóa . 9
  1.1.2. Khái niệm về văn hóa kinh doanh . 11
  1.1.3. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp . 12
  1.2. Cách tiếp cận về văn hóa doanh nghiệp . 16
  1.3. Các mô hình nghiên cứu điển hình về văn hóa doanh nghiệp 19
  1.3.1. Mô hình ba lớp văn hóa doanh nghiệp của Schein 19
  1.3.2. Mô hình văn hóa đa chiều của Hofstede 20
  1.3.3. Công trình nghiên cứu văn hóa của Trompenaars . 23
  1.3.4. Mô hình nghiên cứu của Cameron và Quinn . 26
  1.3.5. Mô hình DOCS của Denison (Denison Organisational Culture Survey) 30
  1.3.6. Một số mô hình nghiên cứu khác trên thế giới 36
  1.3.7. Các nghiên cứu về tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp ở
  Việt Nam 40
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 47
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
  THÔNG QUA CÁC TIÊU CHÍ . 48
  2.1. Định hướng nghiên cứu của luận án . 48
  iv
  2.2. Phát triển câu hỏi nghiên cứu 66
  2.3. Mô hình nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu 64
  2.4. Thiết kế nghiên cứu 66
  2.5. Các nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu . 70
  2.6. Thiết kế bảng hỏi 72
  2.6.1. Xác định các thông tin cần tìm và cách thức sử dụng chúng 73
  2.6.2. Nội dung thang đo lường hệ thống nhận diện VHDN . 74
  2.7. Thiết kế mẫu . 85
  2.8. Phương pháp xử lý dữ liệu . 86
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 89
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHÍ TRONG NHẬN
  DIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 90
  3.1. Giới thiệu . 90
  3.2. Mô tả mẫu . 90
  3.3. Phân tích đánh giá công cụ đo lường 94
  3.3.1. Hệ số tin cậy Cronbach alpha 95
  3.3.2. Phân tích nhân tố . 97
  3.3.3. Phân tích hồi quy . 115
  3.3.4. Kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu nghiên cứu của các yếu tố
  cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp. 120
  3.4. Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN và thực trạng VHDN ở Việt Nam 122
  3.4.1. Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN . 122
  3.3.2. Thực trạng VHDN ở Việt Nam . 129
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 137
  CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH
  NGHIỆP Ở VIỆT NAM 138
  4.1. Khuyến nghị khi ứng dụng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN ở
  Việt Nam . 138
  4.2. Giải pháp phát triển VHDN với yếu tố Tổ chức 139
  v
  4.3. Giải pháp phát triển VHDN với yếu tố Quản lý 143
  4.4. Giải pháp phát triển VHDN với yếu tố Lãnh đạo . 145
  4.5. Tạo lập và thay đổi văn hóa trong các loại hình doanh nghiệp
  Việt Nam . 149
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 156
  KẾT LUẬN 157
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN
  LUẬN ÁN . 160
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 161
  PHỤ LỤC . 165
  vi
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
  AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
  DN Doanh nghiệp
  EU Liên minh châu Âu
  ILO Tổ chức lao động quốc tế
  NAFTA Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ
  VNPT Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
  VINACONEX Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam
  VHDN Văn hóa doanh nghiệp
  WTO Tổ chức thương mại thế giới
  UNESCO Tổ chức khoa học, giáo dục và văn hóa Liên hợp quốc
  vii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1: Bẩy phương diện chính của văn hóa 23
  Bảng 1.2: Cách thức th ể hiện 4 mô hình văn hóa doanh nghiệp của Cameron và Quinn . 27
  Bảng 1.3: Bốn phương diện chính của văn hóa doanh nghiệp 32
  Bảng 1.4: Cách thức thể hiện của 4 phương diện chính của văn hóa doanh nghiệp 33
  Bảng 2.1: Bảng thống kê các tiêu chí của một số tác giả 50
  Bảng 2.2: Hệ thống khía cạnh văn hóa dự kiến nghiên cứu . 63
  Bảng 2.3: Bảng mô tả thang của nhóm tiêu chí tổ chức . 75
  Bảng 2.4: Bảng mô tả khía cạnh văn hóa của nhóm tiêu chí Quản lý 79
  Bảng 2.5: Bảng mô tả khía cạnh văn hóa của nhóm tiêu chí Lãnh đạo 81
  Bảng 3.1: Loại hình doanh nghiệp 91
  Bảng 3.2: Các thông tin nhân khẩu của đối tượng hồi đáp . 92
  Bảng 3.3: Kiểm định KMO và Bartlett - thang đo yếu tố Tổ chức 98
  Bảng 3.4: Phân tích chỉ số Eigenvalues của 37 biến quan sát trong bộ thang đo yếu
  tố Tổ chức 99
  Bảng 3.5: Rotated Component Matrix – Yếu tố Tổ chức . 101
  Bảng 3.6: Kiểm định KMO và Bartlett cho yếu tố Quản lý 105
  Bảng 3.7: Phân tích chỉ số Eigenvalues của 23 biến quan sát trong bộ thang đo yếu
  tố Quản lý 106
  Bảng 3.8: Rotated Component Matrix – Yếu tố Quản lý 107
  Bảng 3.9: Kiểm định KMO và Bartlett cho yếu tố Lãnh đạo . 109
  Bảng 3.10: Phân tích chỉ số Eigenvalues của 42 biến quan sát trong bộ thang đo yếu
  tố Lãnh đạo 110
  Bảng 3.11: Rotated Component Matrix– Yếu tố Lãnh đạo 112
  Bảng 3.12: Hệ s ố tương quan gi ữa các bi ến độc lập và biến phụ thu ộc trong bộ thang đo 116
  Bảng 3.13: Tổng hợp chỉ số phân tích hồi quy bội bộ thang đo . 118
  Bảng 3.14: Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết 120
  viii
  Bảng 3.15: Giá trị trung bình mẫu nghiên cứu của các yếu tố cấu thành hệ thống
  tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp. . 121
  Bảng 3.16: Kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu nghiên cứu của các yếu
  tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp. . 122
  Bảng 3.17: Tổng hợp hệ thống các tiêu chí nhận diện VHDN . 123
  DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ
  Hình 01: Qui trình thực hiện nghiên cứu 6
  Hình 1.1: Mô hình tổng thể đánh giá văn hoá doanh nghiệp của Denison . 31
  Hình 1.2: Các thành tố, hệ thống của VHDN và vai trò của chúng 46
  Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu hệ thống nhận diện VHDN 64
  Biểu đồ 3.1: Phân loại theo loại hình doanh nghiệp . 91
  Biểu đồ 3.2: Các thông tin nhân khẩu của đối tượng hồi đáp . 93
  Biểu đồ 3.3: Sự phân bổ các tiêu chí vào 3 yếu tố Tổ chức, Quản lý, Lãnh đạo 114
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Giới thiệu tóm tắt về nghiên cứu
  Sự hội nhập kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây đã mang lại cho các
  doanh nghiệp trong nước nhiều cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh cạnh tranh
  ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng cho mình một chiến
  lược tạo sự khác biệt để phát triển bền vững thông qua xây dựng giá trị riêng mà ưu
  thế là giá trị bắt nguồn từ con người, từ văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc. Thực
  tế đã cho thấy văn hoá doanh nghiệp đang ngày càng có vai trò quan trọng trong
  việc nâng cao vị thế và thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp đã và
  đang ngày càng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế và thương hiệu của
  doanh nghiệp trên thương trường. Nghiên cứu này tập trung phân tích sự ảnh hưởng
  của các nhân tố Tổ chức, Quản lý, Lãnh đạo đối với việc tạo lập và thay đổi văn hoá
  của các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó xây dựng bộ tiêu chí nhận diện văn hoá
  doanh nghiệp giúp các nhà quản lý xác định dấu hiệu đặc trưng về văn hoá của
  doanh nghiệp. Các phương pháp phân tích được sử dụng trong nghiên cứu này là:
  phương pháp hệ thống hoá dụng để tổng kết các lý thuyết về tiêu chí nhận diện văn
  hóa doanh nghiệp; phương pháp nghiên cứu định tính để khám phá, điều chỉnh và
  bổ sung các khía cạnh của từng yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện
  VHDN; phương pháp nghiên cứu định lượng để đanh giá độ tin cậy và mức độ phù
  hợp của các thang đo các yếu tố tổ chức, quản lý, lãnh đạo đồng thời kiểm định mô
  hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng
  được bộ tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp gồm 79 biến quan sát thuộc ba
  nhóm nhân tố Tổ chức, Quản lý, Lãnh đạo; trong đó, nhân tố Tổ chức gồm 36 biến
  quan sát, nhân tố Quản lý 17 gồm biến quan sát, nhân tố Lãnh đạo gồm 26 biến
  quan sát. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra yếu tố Tổ chức là yếu tố nổi bật nhất trong
  văn hoá của các doanh nghiệp Việt Nam, bên cạnh đó, yếu tố Lãnh đạo và Quản lý
  trong văn hoá doanh nghiệp còn yếu và chưa thực sự được chú trọng. Cuối cùng
  nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp phát triển văn hoá trong các loại hình doanh
  nghiệp ở Việt Nam.
  2
  2. Lý do lựa chọn đề tài
  Đất nước ta sau hơn 25 năm đổi mới từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao
  cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã gặt hái được nhiều
  thành công to lớn về phương diện chính trị, ngoại giao, an ninh, kinh tế, văn hoá và
  xã hội. Trong những năm tới, nhìn một cách tổng thể tương lai của nền kinh tế Việt
  Nam là tốt đẹp với đà tăng trưởng cao và bền vững. Sự phát triển kinh tế đưa quá
  trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta càng trở nên sâu và rộng. Tham gia vào
  hệ thống kinh tế toàn cầu, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam tham gia
  vào các “chuỗi giá trị toàn cầu” gồm các doanh nghiệp trên thế giới. Để có được vị
  thế trong hệ thống kinh tế thế giới và để duy trì được mối quan hệ bền vững, các
  doanh nghiệp Việt Nam cần phải sở hữu những lợi thế nhất định và thể hiện những
  đóng góp tích cực cho “chuỗi”. Những nguyên tắc kinh doanh và các phương pháp
  quản lý doanh nghiệp truyền thống, phổ biến khó có thể giúp các doanh nghiệp
  nước ta tạo ra lợi thế cạnh tranh. Với quan điểm “kinh tế thị trường toàn cầu hoá là
  một hệ thống kinh tế - xã hội – đa văn hoá” [13], các nhân tố đặc trưng về văn hoá,
  xã hội của một quốc gia, một doanh nghiệp đã, đang và sẽ trở thành nguồn tài
  nguyên quý giá cho mục đích tạo lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên toàn cầu hoá
  hiện nay.
  Trước những cơ hội và thách thức mà nền kinh tế toàn cầu mang lại, các nhà
  quản lý đã có những động thái và xu thế thay đổi nhất định, khoảng cách giữa lý
  thuyết và thực hành quản lý được thu hẹp. Các mô hình quản lý, các chiến lược kinh
  doanh được ứng dụng vào những vấn đề rất đơn giản và gần gũi với cuộc sống. Để
  tạo ra lợi thế cạnh tranh quốc gia, khẳng định vị trí của Việt Nam trên trường quốc
  tế, đồng thời tạo ra chuỗi giá trị toàn cầu, một trong điều kiện cần và đủ chính là sự
  phát triển bền vững của các doanh nghiệp thông qua việc xây dựng giá trị riêng mà
  ưu thế là giá trị bắt nguồn từ con người, từ văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc.
  Mặt khác xuất phát từ nhu cầu phục vụ đối tượng quyết định đến sự tồn tại của
  doanh nghiệp – đó là con người, văn hoá nói chung và văn hoá doanh nghiệp nói
  riêng ngày càng trở nên quan trọng, thực tế đã chứng minh rằng văn hoá doanh
  3
  nghiệp mạnh sẽ là nền tảng cho việc nâng cao vị thế, thương hiệu của doanh nghiệp
  trên thương trường và là yếu tố thu hút những lao động có tâm huyết gắn bó với
  doanh nghiệp.
  Từ lâu, con người đã ý thức rất rõ về vai trò quan trọng của văn hoá đối với
  cuộc sống. Văn hoá ra đời gắn liền với sự xuất hiện của nhân loại, vừa là mục tiêu
  vừa là động lực vào sự phát triển xã hội. Văn hoá ngày càng thấm sâu vào mọi mặt
  cuộc sống, kim chỉ nam cho hoạt động sáng tạo của con người. Bước sang kỷ
  nguyên toàn cầu hoá, văn hoá được các doanh nghiệp ở các quốc gia sử dụng như
  một nguồn lực và giá trị trong các hoạt động của mình. Tại Việt Nam, hiện nay có
  nhiều doanh nghiệp tiến hành xây dựng và phát triển mô hình văn hoá doanh
  nghiệp. Dựa trên đặc điểm, thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực kinh doanh, các
  doanh nghiệp xây dựng những nét văn hoá riêng cho mình. Thành quả của họ đã
  được cộng đồng và xã hội chấp nhận tuyên dương. Tuy nhiên, với xuất phát điểm từ
  một nền kinh tế phần lớn là nông nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi sang nền
  kinh tế công nghiệp hiện đại, chúng ta không thể tránh khỏi ảnh hưởng của sự trì
  trệ, tác phong tuỳ tiện, tư duy lạc hậu khiến cho hiệu quả mang lại từ quá trình xây
  dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp chưa cao.
  Mặc dù vấn đề văn hoá trong quản lý và quản trị doanh nghiệp đã được quan
  tâm nghiên cứu từ lâu, tuy nhiên, vẫn còn thiếu vắng một nền tảng lý luận vững
  chắc và các phương pháp thực hành hữu hiệu đối với các người quản lý ở cấp vĩ mô
  và doanh nghiệp. Nhận thức về văn hoá trong quản lý doanh nghiệp còn mơ hồ, lẫn
  lộn làm cho quá trình xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp ở các doanh
  nghiệp gặp nhiều khó khăn. Điều đó không có nghĩa các doanh nghiệp Việt Nam
  chưa hề ý thức được về giá trị của nhân tố văn hoá, hay trong các doanh nghiệp Việt
  Nam, văn hoá doanh nghiệp chưa hiện diện hoặc hình thành. Trái lại, các yếu tố về
  văn hoá luôn thể hiện rất đậm nét trong các sản phẩm và hoạt động của các doanh
  nghiệp Việt Nam. Khó khăn chính là ở việc còn thiếu một cách thức nhận diện,
  đánh giá hợp lý có thể giúp chỉ ra những đặc điểm từ góc độ quản lý về văn hoá
  doanh nghiệp của một tổ chức và có thể phục vụ cho việc xây dựng và phát huy các
  4
  yếu tố văn hoá như một thế mạnh của tổ chức thông qua các biện pháp quản lý
  doanh nghiệp.
  Xuất phát từ thực tế nêu trên, do văn hoá doanh nghiệp là lĩnh vực khoa học
  mới có phạm vi rất rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau và còn chưa thống
  nhất về nhiều vấn đề lý luận, nghiên cứu giới hạn phạm vi ở việc nghiên cứu xây
  dựng hệ thống tiêu chí để xác minh những dấu hiệu đặc trưng về văn hoá doanh
  nghiệp của một doanh nghiệp, tổ chức; từ đó giúp người quản lý trong việc tạo lập
  và thay đổi văn hóa doanh nghiệp ở tổ chức của mình . Vì lý do đó nghiên cứu sinh
  đã chọn “Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho
  doanh nghiệp Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của mình.
  Nghiên cứu được lựa chọn với mong muốn cung cấp một căn cứ về lý luận
  cần thiết là cơ sở cho việc làm sáng tỏ nhận thức thống nhất về hệ thống tiêu chí
  nhận diện văn hoá doanh nghiệp và quan trọng hơn, làm cơ sở cho việc nghiên cứu,
  đánh giá về phương pháp và kết quả xây dựng văn hoá doanh nghiệp ở các tổ chức,
  doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua những kết quả phân tích tài liệu và quan sát
  thực tế, tác giả tin tưởng rằng việc nghiên cứu đề tài trên là cần thiết và kết quả
  nghiên cứu của luận án sẽ có những đóng góp thiết thực.
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu của luận án trên cơ sở tổng hợp những công trình nghiên cứu lý
  thuyết và thực tiễn là:
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến tiêu chí nhận diện VHDN.
  - Xây dựng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN trong các doanh nghiệp Việt Nam.
  - Kiểm chứng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN tại các doanh nghiệp Việt Nam,
  đưa ra bộ tiêu chí nhận diện VHDN. Đây là giá trị lý luận mà luận án đóng góp.
  Luận án cũng kỳ vọng sẽ đưa ra những đề xuất trong việc sử dụng hệ thống
  tiêu chí văn hóa như một căn cứ, định hướng đối với các nhà quản lý trong các
  doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng lợi thế cạnh tranh bằng bản sắc văn
  hóa riêng (thương hiệu cá nhân) mang đậm bản sắc dân tộc (thương hiệu quốc gia).
  Đây chính là giá trị thực tiễn mà luận án có thể đóng góp.
  5
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa
  trong doanh nghiệp. Về bản chất, việc nghiên cứu hệ thống này là nghiên cứu các
  nhân tố thuộc các yếu tố về quản lý, tổ chức và lãnh đạo tác động đến văn hóa trong
  doanh nghiệp thông qua các tiêu chí nhận diện VHDN.
  Về phạm vi không gian và thời gian: Các nghiên cứu khảo sát được tiến hành
  trong khoảng thời gian từ 6/2012 đến hết tháng 11/2012 và thực hiện chủ yếu ở 5
  thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Hình 01 trình bày qui trình thực hiện nghiên cứu. Theo đó, nghiên cứu sử
  dụng chủ yếu các phương pháp:
  - Phương pháp hệ thống hóa, tổng quát hóa, phân tích, tổng hợp, so sánh,
  đối chứng với thực tiễn và tư duy hệ thống đượ c sử dụng để tổng kết các lý thuyết
  về tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp (chương 1); xây dựng bộ tiêu chí nhận
  diện văn hóa doanh nghiệp và vận dụng bộ tiêu chí ấy ở Việt Nam (chương 3 và
  chương 4).
  - Phương pháp nghiên cứu định tính được thực hiện bằng kỹ thuật phỏng vấn
  chuyên gia với sự tham gia của một nhóm giảng viên chuyên ngành quản trị kinh
  doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân và phỏng vấn sâu một nhóm nhân viên, quản
  lý, lãnh đạo đang làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam để khám phá, điều
  chỉnh và bổ sung các khía cạnh của từng yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận
  diện VHDN (chương 2).
  - Phương pháp nghiên cứu định lượng (chương 2 và chương 3) được thực
  hiện nhằm khẳng định các yếu tố cũng như các giá trị, độ tin cậy và mức độ phù
  hợp của các thang đo các yếu tố tổ chức, quản lý, lãnh đạo; kiểm định mô hình
  nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu.
  6
  Hình 01: Qui trình thực hiện nghiên cứu
  Nghiên cứu định lượng được thực hiện qua các giai đoạn:
  + Thu thập dữ liệu nghiên cứu bằng bảng câu hỏi và kỹ thuật phỏng vấn các
  nhân viên với nhiều công việc, vị trí khác nhau và hiện đang làm việc toàn thời gian
  tại các doanh nghiệp Việt Nam. Kích thước mẫu n = 1000 được chọn theo phương
  pháp lấy mẫu thuận tiện.
  + Đánh giá sơ bộ độ tin cậy và giá trị của thang đo bằng hệ số tin cậy
  Cronbach alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis)
  thông qua phần mềm xử lý SPSS 18, nhằm đánh giá độ tin cậy của các thang đo,
  qua đó loại bỏ các biến quan sát không giải thích cho khái niệm nghiên cứu (không
  Vấn đề nghiên cứu
  Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp – Vận dụng cho

  Xem Thêm: Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status