Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI
  PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ . 25
  1.1. BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH 25
  1.1.1. Khái niệm về kế toán quản trị chi phí và giá thành 25
  1.1.2. Sự ra đời và phát triển kế toán quản trị . 35
  1.2. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ NHU CẦU THÔNG TIN CHO QUẢN
  TRỊ DOANH NGHIỆP 37
  1.2.1. Các chức năng quản trị doanh nghiệp 37
  1.2.2. Nhu cầu thông tin chi phí và giá thành cho quản trị DN . 39
  1.2.3. Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp . 41
  1.3. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ
  THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 42
  1.3.1. Phân loại chi phí và giá thành trong kế toán quản trị 42
  1.3.2. Xác định giá phí sản phẩm, dịch vụ . 53
  1.3.3. Dự toán chi phí kinh doanh . 58
  1.3.4. Mô hình kế toán trách nhiệm . 59
  1.4. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ
  BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 62
  1.4.1. Kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp ở Mỹ, Australia
  và Nhật Bản . 62
  1.4.2. Kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp ở Anh . 68
  1.4.3. Kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp ở Trung Quốc . 71
  1.4.4. Bài học kinh nghiệm để hoàn thiện KTQT chi phí và giá thành trong các DN
  viễn thông di động Việt Nam 75
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 77
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ
  GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG
  VIỆT NAM . 78
  2.1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TRONG NỀN KINH TẾ
  VIỆT NAM 78
  2.2. CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CÓ ẢNH
  HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 81
  2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển thị trường thông tin di động tại Việt Nam 81
  2.2.2. Tình hình phát triển mạng lưới và dịch vụ di động hiện nay 84
  2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các
  doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam 84
  2.2.4. Đặc điểm bộ máy kế toán 106
  2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM . 107
  2.3.1. Thực trạng thu thập thông tin chi phí 107
  2.3.2. Thực trạng phân loại chi phí 108
  2.3.3. Đối tượng hạch toán chi phí 114
  2.3.4. Đối tượng tính giá thành 115
  2.3.5. Thực trạng lập báo cáo kế toán quản trị chi phí và giá thành 123
  2.3.6. Thực trạng kế toán trách nhiệm . 124
  2.3.7. Thực trạng xây dựng định mức chi phí và lập dự toán 125
  2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ
  THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG . 127
  2.4.1. Ưu điểm . 127
  2.4.2. Tồn tại 128
  2.4.3. Nguyên nhân 130
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 131
  Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN
  TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN
  THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM . 132
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
  TRONG THỜI GIAN TỚI 132
  3.2. CÁC YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
  VIỄN THÔNG DI ĐỘNG . 135
  3.3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI
  PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI
  ĐỘNG VIỆT NAM . 137
  3.3.1. Hoàn thiện đối tượng hạch toán chi phí theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp . 137
  3.3.2. Hoàn thiện phân loại chi phí theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp 137
  3.3.3. Hoàn thiện phương pháp tính giá thành theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp. 141
  3.3.4. Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm 142
  3.3.5. Xây dựng định mức chi phí, hoàn thiện việc lập dự toán, phân tích chênh lệch,
  hoàn thiện báo cáo bộ phận và cung cấp thông tin cho việc ra quyết định . 149
  3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN . 160
  3.4.1. Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước . 160
  3.4.2. Về phía các doanh nghiệp viễn thông di động . 161
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 162
  KẾT LUẬN 163
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN
  ĐẾN LUẬN ÁN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  2G 2nd Geueration (Thế hệ thứ hai)
  2G 2nd Geueration (Thế hệ thứ hai)
  3G 3rd Geueration (Thế hệ thứ ba)
  3G 3rd Geueration (Thế hệ thứ ba)
  ABC Activity –Based Costing (phân bổ chi phí theo hoạt động)
  AH Số giờ máy (hoặc số giờ lao động) thực tế (Actual Hours)
  AP Đơn giá thực tế của vật liệu (Actual Price)
  AQ Khối lượng vật liệu sử dụng thực tế (Actual Quantity)
  AR Đơn giá nhân công thực tế (Actual Rate)
  AVOR
  Tỷ lệ phân bổ biến phí sản xuất chung thực tế (Actual
  Variable Overhead Rate)
  BCĐKT Bảng cân đối kế toán
  BCVT Bưu chính viễn thông
  BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
  BHXH Bảo hiểm xã hội
  BHYT Bảo hiểm y tế
  Bp Biến phí
  BTC Bộ Tài Chính
  BTS Trạm thu phát (Base Station)
  BTT&TT Bộ Thông tin truyền thông
  CDMA Tiêu chuẩn di động CDMA
  CNSX Công nhân sản xuất
  CNTT Công nghệ thông tin
  CP&GT Chi phí và giá thành
  CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp
  CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  CPSX Chi phí sản xuất
  CPSXC Chi phí sản xuất chung
  CSHT Cơ sở hạ tầng
  CVP Chi phí – sản lượng – lợi nhuận
  DAXD Dự án xây dựng
  ĐHKTQD Đại học Kinh tế quốc dân
  DN Doanh nghiệp
  DNVTDĐ DN viễn thông di động
  Đp Định phí
  DT Doanh thu
  ĐTVT Điện tử viễn thông
  EAV Economic value added (Giá trị gia tăng)
  EVN Mobile Di động điện lực
  F Chênh lệch có lợi (Favorable)
  FPT Tập đoàn FPT
  GPRS Tiêu chuẩn di động GPRS
  GSM Tiêu chuẩn di động Châu Âu
  HLR Hệ thống điều khiển
  HTMobile Di động Hà Nội (Hà Nội Telecom)
  IN Hệ thống thông minh
  KPCĐ Kinh phí công đoàn
  KTCP Kế toán chi phí
  KTQT Kế toán quản trị
  KTQTCP Kế toán quản trị chi phí
  KTTC Kế toán tài chính
  KTTKTC Kế toán thống kê tài chính
  KTTN Kế toán trách nhiệm
  L/C Thư tín dụng
  L/G Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
  LEV Chênh lệch hiệu quả lao động (Labour Efficiency Variance)
  LRV Chênh lệch đơn giá nhân công (Labour Rate Variance)
  LV
  Tổng chênh lệch chi phí nhân công trực tiếp (Labour
  Variance)
  MMS Tin nhắn đa phương tiện (Multimedia Messages)
  MPV Chênh lệch giá vật liệu (Material Price Variance)
  MSC Hệ thống tập trung thuê bao
  MUV
  Chênh lệch lượng vật liệu tiêu hao (Material Usage
  Variance)
  MV Tổng chênh lệch chi phí vật liệu (Material Variance)
  NĐ Nghị định
  NVL Nguyên vật liệu
  QLDN Quản lý doanh nghiệp
  RI Residual Income (Lợi nhuận còn lại)
  ROI Return on Investment (Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư)
  Saigon Postel Công ty Bưu chính viễn thông Sài Gòn
  SH
  Số giờ lao động theo định mức cho số lượng sản phẩm sản
  xuất thực tế (Standard Hours)
  SMS Tin nhắn (Short Messages)
  SP Đơn giá định mức vật liệu (Standard Price)
  SQ
  Khối lượng vật liệu theo định mức cho số lượng sản phẩm
  sản xuất thực tế (Standard Quantity)
  SR Đơn giá nhân công định mức (Standard Rate)
  SVOR
  Tỷ lệ phân bổ biến phí sản xuất chung định mức (Standard
  Variable Overhead Rate)
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  TCP Tổng chi phí
  TCT Tổng công ty
  TSCĐ Tài sản cố định
  TT&TT Thông tin và Truyền thông
  U Chênh lệch bất lợi (Unfavorable)
  USD Đô la Mỹ
  VAS Dịch vụ giá trị gia tăng
  Viettel Tập đoàn viễn thông quân đội
  Vinaphone Công ty dịch vụ viễn thông
  VMS Công ty Thông tin di động
  VNPT Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  VOEV
  Chênh lệch hiệu quả biến phí sản xuất chung (Variable
  Overhead Efficiency Variance)
  VOSV
  Chênh lệch lượng biến phí sản xuất chung (Variable
  Overhead Spending Variance)
  VOV
  Tổng chênh lệch biến phí sản xuất chung (Variable
  Overhead Variance)
  VT Viễn thông
  VTC Tổng công ty truyền thông và đa phương tiện VTC
  VTCĐMĐ Viễn thông cố định mặt đất
  VTCĐVT Viễn thông cố định vệ tinh
  VTDĐMĐ Viễn thông di động mặt đất
  WTO Tổ chức thương mại thế giới
  XN Xí nghiệp
  XNK Xuất nhập khẩu
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1. So sánh kế toán tài chính với kế toán quản trị 27
  Bảng 1.2. Thông tin phù hợp với từng tình huống ra quyết định 40
  Bảng 1.3. Tình hình sử dụng các phương pháp tính giá thành trong các doanh
  nghiệp Nhật Bản, Mỹ và Australia . 62
  Bảng 1.4. Các phương pháp hạch toán CP trong các DN Nhật Bản, Mỹ và
  Australia 63
  Bảng 1.5. Các phương pháp hạch toán chi phí trong các DN Nhật Bản và
  Australia 63
  Bảng 1.6. Các phương pháp phân bổ CPSX chung trong các DN Nhật Bản, Mỹ 64
  Bảng 1.7. Tiêu thức phân bổ CPSX chung trong các DN Nhật Bản, Mỹ và
  Australia 64
  Bảng 1.8. Thứ tự quan trọng của thông tin kế toán đối với các chức năng quản trị
  trong các DN Nhật Bản và Australia 67
  Bảng 1.9. Thứ tự quan trọng của thông tin chi phí chuẩn trong các DN Nhật Bản
  và Australia . 67
  Bảng 1.10. Tình hình lập dự toán trong các DN Nhật Bản và Australia 68
  Bảng 1.11. Tần suất lập dự toán trong các DN Nhật Bản và Australia 68
  Bảng 1.12. Tầm quan trọng của các nhiệm vụ KTQT chi phí trong các doanh
  nghiệp Anh giai đoạn trước năm 1990 . 69
  Bảng 1.13. Tầm quan trọng của các nhiệm vụ KTQT chi phí trong các doanh
  nghiệp Anh giai đoạn sau năm 1990 70
  Bảng 1.14. Tầm quan trọng của các công cụ/kỹ thuật của KTQT chi phí trong các
  DN Anh . 70
  Bảng 1.15. Thực trạng KTQT chi phí trong các doanh nghiệp Trung Quốc . 75
  Bảng 2.1. Những dịch vụ viễn thông cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng . 87
  Bảng 2.2. Kết quả khảo sát về đối tượng hạch toán chi phí 114
  Bảng 2.3. Kết quả trả lời câu hỏi 16 116
  Bảng 2.4. Bảng tính giá thành một phút gọi nửa mạng . 121
  Bảng 2.5. Giá thành 1 phút gọi 122
  Bảng 2.6. Kết quả trả lời câu hỏi 20 122
  Bảng 2.7. Các bộ phận tham gia xây dựng định mức chi phí 125
  Bảng 2.8. Các loại dự toán được lập tại các doanh nghiệp viễn thông di động 126
  Bảng 2.9. Phiếu tính giá thành dịch vụ viễn thông theo chi phí biến đổi 142
  Bảng 2.10. Các loại trung tâm trách nhiệm trong các DN viễn thông di động . 143
  Bảng 2.11. Trung tâm chi phí trong Công ty thông tin di động 144
  Bảng 2.12. Mô hình kế toán trách nhiệm áp dụng cho Công ty thông tin di động . 146
  Bảng 2.13. Mô hình kế toán trách nhiệm áp dụng cho TCT viễn thông quân đội 147
  Bảng 2.14. Mô hình kế toán trách nhiệm áp dụng cho Công ty dịch vụ viễn thông . 148
  Bảng 2.15. Thành phần tham gia xây dựng định mức chi phí . 150
  Bảng 2.16. Các loại dự toán được đề xuất lập ở các công ty viễn thông di động . 151
  Bảng 2.17. Bảng phân tích chênh lệch chi phí 152
  Bảng 2.18. Mẫu báo cáo bộ phận áp dụng cho DN viễn thông di động 155
  Bảng 2.19. Phương án 1: Giảm chi phí biến đổi dịch vụ thoại . 157
  Bảng 2.20. Phương án 2: Tăng chi phí biến đổi dịch vụ thoại 158
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
  Sơ đồ 1.1. Mối quan hệ giữa KTCP với KTTC và KTQT . 26
  Sơ đồ 1.2. Quan hệ giữa ba loại kế toán theo Kinney . 28
  Sơ đồ 1.3. Các chức năng KTQTCP&GT . 30
  Sơ đồ 1.4. Mối quan hệ giữa các chức năng trong chu kỳ lập kế hoạch và kiểm soát 39
  Sơ đồ 1.5. Mô hình phân bổ chi phí theo hoạt động (ABC) . 57
  Sơ đồ 2.1. Quy trình thực hiện cuộc gọi trên mạng thông tin di động 92
  Sơ đồ 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Thông tin di động . 105
  Sơ đồ 2.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Thông tin di động 107
  Sơ đồ 3.1. Mô hình phân tích chênh lệch chi phí vật liệu trực tiếp 152
  Sơ đồ 3.2. Mô hình phân tích chênh lệch chi phí nhân công trực tiếp 153
  Sơ đồ 3.3. Mô hình phân tích chênh lệch chi phí sản xuất chung biến đổi . 154
  DANH MỤC ĐỒ THỊ
  Đồ thị 1.1. Tổng chi phí biến đổi 46
  Đồ thị 1.2. Tổng chi phí cố định và chi phí cố định đơn vị 47
  Đồ thị 1.3. Tổng chi phí hỗn hợp 48
  Đồ thị 1.4. Phân tích chi phí theo phương pháp biểu đồ phân tán 50
  1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Thông tin di động là ngành kinh tế có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nền
  kinh tế nước ta. Từ DN đầu tiên được thành lập năm 1993, cho đến nay cả nước
  đã có 6 DN kinh doanh trong lĩnh vực thông tin di động. Tính đến tháng 12/2012,
  số lượng thuê bao di động ở Việt Nam đã đạt hơn 131,7 triệu thuê bao; nhiều hơn
  dân số 90 triệu; tính bình quân 100 người dân có 148,33 máy điện thoại di động;
  số thuê bao 3G đạt 15,7 triệu máy. Doanh thu từ dịch vụ viễn thông di động đạt
  gần 6,5 tỷ USD tăng gần 20% so với năm trước và chiếm 76,43% doanh thu dịch
  vụ viễn thông [7, tr. 52, 62]. Theo lộ trình cam kết khi ra nhập WTO, đến nay
  Việt Nam đã mở cửa cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường dịch
  vụ viễn thông. Cam kết này một mặt tạo cơ hội cho viễn thông Việt Nam theo kịp
  công nghệ hiện đại của viễn thông thế giới nhưng mặt khác cũng tạo ra sức ép
  cạnh tranh đòi hỏi các DN viễn thông Việt Nam phải nâng cao hiệu quả kinh
  doanh để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Khả năng cạnh tranh của
  các DN viễn thông phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, giá cả, chất lượng và
  thái độ phục vụ để đạt được sự hài lòng của khách hàng là những yếu tố quan
  trọng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của DN.
  Hiện nay, với xu hướng giảm cước viễn thông liên tục, với nhu cầu đầu tư
  mở rộng vùng phủ sóng, nâng cấp thiết bị các DN đang phải chịu sức ép rất lớn
  trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Với việc cạnh tranh giảm giá cước như
  hiện nay, người tiêu dùng và xã hội được sử dụng giá dịch vụ ngày càng rẻ, chất
  lượng dịch vụ ngày càng tốt nhưng trong đó cũng tiềm ẩn những thách thức cho
  các DN. DN nào đứng vững được sẽ tồn tại và phát triển mạnh mẽ nhưng DN
  nào không đứng vững được sẽ phải rút khỏi thị trường. Để có thể cung cấp ra thị
  trường các dịch vụ viễn thông với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh, các nhà
  quản trị các DN viễn thông cần phải thực hiện tốt các chức năng quản trị DN, sử
  dụng có hiệu quả các nguồn lực, động viên, khuyến khích được nhân viên hoạt
  động tích cực để đem lại nhiều nhất giá trị gia tăng cho khách hàng. Thực hiện
  tốt các chức năng quản trị, các nhà quản trị cần có sự trợ giúp đắc lực của các
  thông tin KTQT nói chung và thông tin KTQT chi phí và giá thành nói riêng.
  2
  Nghiên cứu sự phát triển của KTQT trên thế giới, để hỗ trợ cho quản trị
  DN, một số DN ở Mỹ đã thiết lập và sử dụng thông tin KTQT từ những năm cuối
  của thế kỷ XIX. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, các DN Nhật Bản đã phục hồi
  và phát triển mạnh mẽ nhờ có sự hỗ trợ tích cực từ hệ thống KTQT do các giáo
  sư của Đại học Kobe thiết lập [18].
  Ở nước ta, KTQT nói chung, KTQT chi phí và giá thành nói riêng vẫn là
  lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức. "Hệ thống kế toán hiện nay trong phần
  lớn các DN mới chỉ chú ý đến kế toán tài chính và kế toán thuế mà chưa quan
  tâm đến KTQT. Thông tin do hệ thống kế toán cung cấp phục vụ cho các yêu cầu
  quản trị trong các DN còn khá mờ nhạt" [19]. Các DN viễn thông di động Việt
  Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Sự mờ nhạt của KTQT nói chung,
  KTQT chi phí và giá thành nói riêng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả quản
  trị DN và hiệu quả kinh doanh của các DN viễn thông di động. Để nâng cao hiệu
  quả quản trị DN, giúp các DN Việt Nam có thể cạnh tranh với các DN nước
  ngoài, các nhà quản trị cần phải được trang bị các kiến thức quản trị hiện đại
  ngang tầm quốc tế cùng với sự hỗ trợ hữu hiệu của hệ thống KTQT nói chung,
  kế toán chi phí và giá thành nói riêng. Xuất phát từ lý do này, luận án chọn
  "Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các DN viễn thông di động
  Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu.
  2. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
  2.1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC
  2.1.1. Các công trình nghiên cứu về KTQT và KTQT chi phí và giá thành
  Khái niệm KTQT xuất hiện ở Việt Nam trong những năm đầu thập kỷ 90
  (thế kỷ XX) khi Việt Nam mở cửa đón nhận nguồn đầu tư nước ngoài. Cũng bắt
  đầu từ thời gian này KTQT bắt đầu được nghiên cứu và giảng dạy trong các
  trường đại học. Các công trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến KTQT trong
  thời gian từ năm 1995 trở lại đây như sau:
  - Luận án ―Vấn đề hoàn thiện kế toán Việt Nam” của tác giả Nguyễn Việt
  (năm 1995) là công trình đầu tiên nghiên cứu về KTQT ở Việt Nam. Trong luận án
  của mình tác giả đã đề xuất được các phương hướng và giải pháp để xây dựng hệ
  thống kế toán tài chính và KTQT trong các DN Việt Nam. Tuy nhiên, đây là nghiên
  cứu đầu tiên trong bối cảnh KTQT là lĩnh vực hoàn toàn mới khi nước ta bất đầu
  3
  giai đoạn chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường nên những đề
  xuất của tác giả tập trung chủ yếu vào hoàn thiện nội dung phản ánh trên các tài
  khoản kế toán phục vụ cho kế toán tài chính, các đề xuất về KTQT chỉ trong công
  trình này của tác giả rất hạn chế. Nội dung đề xuất được tác giả trình bày trong 3
  trang (từ trang 130 đến trang 132) bao gồm cả kế hoạch chiến lược sản xuất kinh
  doanh, kế hoạch chiến lược tiếp thị và một phần nhỏ liên quan đến việc sử dụng
  thông tin để chấp nhận đơn đặt hàng đặc biệt qua ví dụ của Công ty BACO.
  - Luận án tiến sĩ : “Phương hướng xây dựng nội dung và tổ chức vận dụng
  KTQT vào các DN Việt Nam” được tác giả Phạm Văn Dược nghiên cứu vào năm
  1997. Trong công trình này, tác giả đã có những nghiên cứu cụ thể và đề xuất các
  biện pháp ứng dụng KTQT vào thực tiễn trong các DN Việt Nam. Tuy nhiên, các đề
  xuất của tác giả mới chỉ tập trung vào các giải pháp phân tích chi phí phục vụ cho
  việc ra quyết định ngắn hạn, chưa phân tích được ảnh hưởng của các chỉ tiêu đánh
  giá đến hành vi của nhà quản trị cũng như chưa gắn với các DN hoạt động trong môi
  trường kinh doanh cụ thể. Những nghiên cứu này còn mang tính chất chung cho tất
  cả các loại hình DN, trong khi tính linh hoạt của KTQT lại rất cao, phụ thuộc vào
  đặc điểm hoạt động kinh doanh của từng ngành. [31, tr. 2].
  - Luận án ―Tổ chức KTQT và giá thành trong DN sản xuất ở Việt Nam” -tác giả Trần Văn Dung(2002). Trong luận án này tác giả đã phân tích hệ thống kế
  toán chi phí trong các DN thuộc các ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông
  nghiệp và đề xuất các giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí và giá thành trong các
  DN này. Mặc dù đề xuất ―xây dựng và hướng dẫn một số mô hình KTQT DN.
  Trước hết là hướng dẫn chung, sau đó cụ thể cho từng ngành vì mỗi ngành đều
  có những đặc thù và yêu cầu quản lý riêng‖ [10, tr. 112]. Nhưng do phạm vi
  nghiên cứu quá rộng nên những đề xuất của tác giả chủ yếu tập trung vào các DN
  nhà nước và mang tính hướng dẫn, chưa gắn với một ngành sản xuất cụ thể.
  - Tác giả Lê Đức Toàn (năm 2002) với đề tài ―KTQT và phân tích chi phí
  sản xuất trong ngành sản xuất công nghiệp ở Việt Nam” đã nghiên cứu thực tạng
  KTQT và phân tích chi phí sản xuất của các DN sản xuất công nghiệp. Từ kết
  quả nghiên cứu của mình, tác giả Lê Đức Toàn đã đề xuất xây dựng mô hình
  KTQT và phân tích chi phí, hoàn thiện dự toán chi phí, v.v Mặc dù luận án có
  đưa ra một số giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí như hoàn thiện phân loại chi
  4
  phí, xây dựng trung tâm chi phí, trung tâm trách nhiệm, v.v nhưng nội dung
  của luận án vẫn tập trung chủ yếu vào phân tích chi phí. Do phạm vi nghiên cứu
  của luận án quá rộng nên các giải pháp đề xuất chỉ mang tính định hướng, chưa
  có các giải pháp cụ thể gắn với đặc điểm kinh doanh của từng ngành.
  Sau các nghiên cứu trên, các nghiên cứu sau này đã tập trung phân tích
  đặc điểm kinh doanh và có các đề xuất gắn với đặc điểm hoạt động của ngành
  nghiên cứu. Một số công trình nghiên cứu ứng dụng KTQT trong các ngành kinh
  doanh cụ thể như:
  - Luận án ―Tổ chức KTQT chi phí và kết quả kinh doanh ở các DN kinh
  doanh du lịch” của tác giả Phạm Thị Kim Vân (năm 2002). Trong luận án này,
  tác giả đã nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí trong các DN du lịch như Công
  ty khách sạn Hoa Lư (Ninh Bình), Khách sạn Vân Long và đề xuất một số giải
  pháp hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí trong các DN này. Tuy nhiên, do không
  gắn với các chức năng quản trị DN nên một số giải pháp được đề xuất chưa thực
  sự đáp ứng nhu cầu của quản trị DN. Các giải pháp hoàn thiện thuộc về phân tích
  hoạt động kinh doanh. Một số giải pháp được đề xuất chưa phù hợp với mục đích
  của KTQT như giải pháp đề xuất về các phương pháp tính giá thành sản phẩm
  theo phương pháp hệ số, phương pháp tỷ lệ (tr. 123-130); hoàn thiện KTQT
  doanh thu (tr. 132), KTQT kết quả kinh doanh (tr. 137), v.v
  - Luận án ―Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính và KTQT trong
  DN nhà nước về xây dựng” của tác giả Nguyễn Văn Bảo(2002) đã nghiên cứu
  thực trạng KTQT trong các DN xây dựng thuộc sở hữu nhà nước thực hiện hạch
  toán theo quyết định 1864/1998/QĐ/BTC ngày 16 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài
  chính áp dụng cho các DN xây lắp. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất các
  giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính trong các DN xây dựng thuộc sở hữu nhà
  nước. Luận án của tác giả Nguyễn Văn Bảo còn một số hạn chế như:
  + Tác giả chỉ nghiên cứu về chế độ kế toán nhưng vẫn đưa ra được các
  giải pháp để hoàn thiện cơ chế tài chính trong các DN xây lắp.
  + Các giải pháp về tổ chức KTQT được tác giả trình bày trong chương
  3 chưa đầy đủ.
  + Một số giải pháp không phải của KTQT như giải pháp áp dụng mô hình
  phân tích Dupont (tr.117).
  5
  - Luận án ―Xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quả

  Xem Thêm: Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status