Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất khẩu và giải pháp của Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất khẩu và giải pháp của Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN .i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU iv
  DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ v
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do lựa chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .3
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .4
  4. Phương pháp nghiên cứu .5
  5. Những đóng góp mới của Luận án .6
  6. Kết cấu của Luận án 8
  TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .9
  1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI
  NƯỚC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN .9
  1.1. Các nghiên cứu của nước ngoài 9
  1.2. Các nghiên cứu ở trong nước 10
  2. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG CÁC NGHIÊN CỨU CÓ
  LIÊN QUAN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN .14
  PHẦN NỘI DUNG, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RÀO CẢN KỸ THUẬT VÀ VƯỢT RÀO
  CẢN KỸ THUẬT TRONG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY .17
  1.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA RÀO CẢN KỸ
  THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. 17
  1.1.1. Khái niệm rào cản kỹ thuật .17
  1.1.2. Phân loại rào cản kỹ thuật .23
  1.1.3. Tác động của rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế .31
  1.1.3.1. Đối với nước xuất khẩu 31
  1.1.3.2. Đối với nước nhập khẩu 33
  1.2. RÀO CẢN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU 35
  1.2.1. Khái niệm về rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất khẩu .35
  1.2.1.1. Khái niệm . 35
  1.2.1.2. Các loại rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may . 35
  ii1.2.2. Vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất khẩu .39
  1.2.2.1. Khái niệm . 39
  1.2.2.2. Phương thức vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất khẩu 40
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng
  dệt may xuất khẩu của một quốc gia 43
  1.2.3.1. Các nhân tố quốc tế 43
  1.2.3.2. Các nhân tố trong nước . 46
  1.3. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ VƯỢT QUA RÀO CẢN KỸ
  THUẬT ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VÀ BÀI HỌC CHO
  VIỆT NAM 48
  1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới .48
  1.3.1.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc . 48
  1.3.1.2. Kinh nghiệm của Ấn Độ . 51
  1.3.1.3. Kinh nghiệm của Thái Lan . 53
  1.3.2. Bài học rút ra cho Việt Nam 54
  1.3.2.1. Bài học thành công có thể vận dụng . 54
  1.3.2.2. Bài học không nên vận dụng . 56
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RÀO CẢN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HÀNG DỆT
  MAY XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC BIỆN PHÁP ÁP DỤNG ĐỂ
  VƯỢT RÀO CẢN 58
  2. 1. KHÁI QUÁT VỀ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM
  HIỆN NAY 58
  2.1.1. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam .58
  2.1.2. Đánh giá chung về thực trạng xuất khẩu dệt may của Việt Nam thời gian
  qua 61
  2.2. RÀO CẢN KỸ THUẬT CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU
  CHÍNH VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY XUẤT
  KHẨU CỦA VIỆT NAM. .63
  2.2.1. Rào cản kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu chính đối với hàng DMXK
  của Việt Nam .63
  2.2.1.1. Các rào cản kỹ thuật đối với hàng DMXK sang thị trường Hoa Kỳ . 63
  2.2.1.2. Các rào cản kỹ thuật đối với hàng DMXK sang thị trường EU 70
  2.2.1.3. Các rào cản kỹ thuật đối với hàng DMXK sang thị trường Nhật Bản . 75
  2.2.2. Đánh giá tác động của rào cản kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu
  chính đến hàng dệt may xuất khẩu của Việt nam .80
  2.2.2.1. Tác động tích cực . 80
  2.2.2.2. Tác động tiêu cực . 832.3. THỰC TRẠNG VƯỢT RÀO CẢN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HÀNG DỆT
  MAY XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 87
  2.3.1. Thực tiễn áp dụng các biện pháp vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt
  may xuất khẩu của Việt Nam thời gian qua. .87
  2.3.1.1. Các biện pháp vượt rào cản kỹ thuật của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 89
  2.3.1.2. Các biện pháp, chính sách của nhà nước hỗ trợ DN vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt
  may xuất khẩu . 92
  2.3.2. Đánh giá về các biện pháp vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất
  khẩu của Việt Nam thời gian qua. 96
  2.3.2.1. Kết quả đạt được 96
  2.3.2.2. Hạn chế .100
  2.3.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế 109
  CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VƯỢT RÀO
  CẢN KỸ THUẬT ĐỂ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT
  NAM ĐẾN NĂM 2020 . 115
  3.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN RÀO CẢN KỸ THUẬT VÀ KHẢ NĂNG ÁP
  DỤNG Ở MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG DỆT
  MAY CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 115
  3.1.1. Xu hướng phát triển của rào cản kỹ thuật trên thế giới .115
  3.1.2. Xu hướng áp dụng RCKT của các thị trường xuất khẩu chính đối với hàng
  dệt may Việt Nam .118
  3.2. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG VƯỢT RÀO CẢN KỸ THUẬT
  ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM
  2020. .121
  3.2.1. Triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đến năm 2020 .121
  3.2.2. Một số quan điểm vượt RCKT của hàng DMXK của Việt Nam .124
  3.2.3. Những định hướng vượt RCKT đối với hàng DMXK của Việt Nam thời
  gian tới .126
  3.2.3.1. Định hướng từ phía Nhà nước 126
  3.2.3.2. Định hướng từ phía DN .127
  3.3. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VƯỢT QUA RÀO CẢN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI
  HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM .127
  3.3.1. Nhóm giải pháp vượt rào chung .128
  3.3.1.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước 128
  3.3.1.2. Đối với Hiệp hội dệt may .137
  3.3.1.3. Đối với các doanh nghiệp dệt may. 139
  3.3.2. Giải pháp vượt từng rào cản kỹ thuật 141
  3.3.2.1. Đối với các quy định và tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm .141
  3.3.2.2. Đối với các quy định và tiêu chuẩn về an toàn cho người sử dụng. .1413.3.2.3. Đối với các quy định và tiêu chuẩn về môi trường 142
  3.3.2.4. Đối với các quy định và tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội. .143
  3.3.2.5. Đối với các quy định và tiêu chuẩn về ghi nhãn hàng dệt may. .144
  3.3.2.6. Đối với các quy định về xuất xứ hàng dệt may. 144
  KẾT LUẬN 147
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 151
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
  PHỤ LỤC .161
  Phụ lục 1. Phiếu khảo sát . 162
  Phụ lục 2. Những nguyên tắc pháp lý của WTO và tóm tắt Hiệp định TBT .166
  Phụ lục 3. Tiêu chuẩn SA 8000 170
  Phụ lục 4. Hướng dẫn ghi nhãn các sản phẩm dệt may của Mỹ, EU, Nhật .174
  Phụ lục 5. Danh mục biện pháp kỹ thuật tại các thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản 177

  Xem Thêm: Rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất khẩu và giải pháp của Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất khẩu và giải pháp của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

rào cản kỹ thuật với hàng dệt may việt nam nghiên cứu

rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất khẩu và giải pháp của việt nam

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status