Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá trong điều hành và quản lý hệ thống giao thông đô thị

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá trong điều hành và quản lý hệ thống giao thông đô thị

  Mục lục
  Ch-ơng I Lời mở đầu .11
  Ch-ơng II Hệ thống điều khiển giao thông đô thị .20
  II.1_ Tổng quan về các hệ thống quản lý và điều hành giao
  thông đô thị trên thế giới. . 20
  II.1.1_ Hệ thống điều khiển giao thông thành phố Zurich, Thuỵ sĩ. [1] 20
  II.1.2_ Các trung tâm điều hành giao thông ở Mỹ (Houston, Los Angeles,
  Minesota, Chicago, Seattle, Phoenix, Destroit, San Antonio, Atlanta,
  Milwaukee).[2] . 22
  II.1.2.1_ Các trung tâm điều hành đ-ờng bộ 23
  II.1.2.2_ Các trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông. . 25
  II.1.2.3_ Các trung tâm điều hành vận tải transit. . 26
  II.1.3_ Điều khiển và điều hành giao thông thành phố (UTMC) ở Anh. [3-7] 28
  II.1.4_ Hệ thống giao thông thông minh ở thành phố Luân đôn. [4] . 30
  II.1.5_ Hệ thống điều hành giao thông ở thành phố Munich. [8-9] . 32
  II.1.6_ Các dự án ITS ở Canada. [10-11] . 35
  II.1.7_ Các hệ thống giao thông thông minh ở Ailen. [12] 37
  II.1.8_ Hệ thống giao thông thông minh ở Nhật bản. [13] 37
  II.1.9_ Quản lý, điều hành giao thông ở Singapore. [14,15] . 40
  II.1.10_ Hệ thống điều hành giao thông ở Bắc kinh. [16] . 41
  II.2_ Các hệ thống quản lý điều hành giao thông đô thị
  trong n-ớc 42
  II.2.1_ Thành phố Hà nội . 42
  II.2.2_ Thành phố Hồ Chí Minh 43
  II.2.3_ Thành phố Đà nẵng. . 44
  II.3_ Mô hình hệ thống quản lý điều hành giao thông
  thông minh đô thị việt nam 45
  II.3.1_ Sơ đồ cấu trúc tổng thể hệ thống 45
  II.3.2_ Các nhóm thiết bị chức năng 51
  II.3.2.1_ Hệ thống giám sát dòng xe trên đ-ờng bằng camera . 51
  II.3.2.2_ Thiết bị giám sát hành trình xe . 52
  II.3.2.3_ Thiết bị hiển thị thông tin trên xe. 53
  II.3.2.4_ Một số phần mềm trợ giúp công tác điều hành và quản lý thông tin. 53
  II.3.3_ Lựa chọn ph-ơng thức truyền thông 55
  II.3.3.1_ Các đặc điểm chung . 55
  II.3.3.2_ Ph-ơng pháp truyền dữ liệu qua mạng di động . 56
  II.3.3.3_ ứng dụng của dịch vụ GPRS . 57
  II.3.3.4_ ứng dụng truyền dữ liệu sử dụng ph-ơng pháp GPRS . 58
  II.3.4_ Mô hình hệ thống quản lý ph-ơng tiện VTCC . 59
  II.3.4.1_ Bài toán quản lý mạng l-ới các ph-ơng tiện giao thông công cộng . 59
  II.3.4.2_ Mô hình hệ thống quản lý và điều hành mạng l-ới xe buýt sử dụng
  thiết bị định vị GPS . 59Đề tài KC.03.21
  Bộ môn Điều khiển học-Đại học GTVT, Tel(04.7663446) Trang3
  II.3.4.3_ Xây dựng phần mềm trong hệ thống quản lý giao thông công cộng . 61
  II.4_ Nhận xét và kết luận . 64
  Ch-ơng III Phần mềm mô phỏng hệ thống Giao thông
  đô thị .66
  III.1_ Khái quát về phần mềm mô phỏng giao thông . 66
  III.1.1_ Vai trò của mô phỏng trong điều khiển giao thông . 66
  III.1.2_ Phân loại phần mềm mô phỏng giao thông 66
  III.1.3_ Các chức năng cơ bản của một phần mềm mô phỏng giao thông 67
  III.1.4_ Các hành vi th-ờng đ-ợc mô phỏng của ph-ơng tiện giao thông 68
  III.1.5_ Kết xuất kết quả mô phỏng 69
  III.2_ Một số phần mềm mô phỏng giao thông tiêu biểu 72
  III.2.1_ CORSIM . 72
  III.2.2_ SIMTRAFFIC 72
  III.2.3_ VISSIM . 73
  III.2.4_ HUTSIM . 74
  III.2.5_ Paramics . 75
  III.2.6_ AIMSUN 75
  III.2.7_ WATSIM 77
  III.3_ Một số nhận xét . 78
  III.4_ Phần mềm mô phỏng giao thông thành phố VTSIM . 78
  III.4.1_ Module xây dựng mô hình mạng giao thông . 78
  III.4.2_ Module mô phỏng giao thông 79
  III.4.3_ Kết quả của ch-ơng trình mô phỏng 82
  III.4.4_ Ngôn ngữ lập trình và công cụ phát triển . 83
  III.4.5_ Ph-ơng pháp đánh giá độ tin cậy kết quả mô phỏng . 83
  III.5_ Mô hình ph-ơng tiện giao thông trong phần mềm
  VTSIM 87
  III.5.1_ Các chế độ hoạt động của ph-ơng tiện GT 87
  III.5.2_ Khởi tạo các mô hình . 87
  III.5.3_ Mô phỏng cơ chế thu thập thông tin của lái xe 87
  III.5.4_ Mô phỏng cơ chế ra quyết định “vĩ mô” 91
  III.5.4.1_ Quyết định chuyển làn trái . 92
  III.5.4.2_ Quyết định chuyển làn phải 93
  III.5.4.3_ Chuyển làn trái hay bám theo xe phía tr-ớc? 94
  III.5.5_ Các mục tiêu vi mô 94
  III.5.5.1_ Điều khiển đỗ xe . 94
  III.5.5.2_ Bám xe[38] (Car Flowing) . 95
  III.5.5.3_ Chuyển làn[38] 95
  III.6_ Ph-ơng trình động lực và quỹ đạo chuyển động của
  xe trong phần mềm VTSIM . 97
  III.7_ Cấu trúc file dữ liệu ch-ơng trình VTSIM 100
  III.7.1_ Giới thiệu chung . 100
  III.7.2_ Cấu trúc các đối t-ợng trong mô hình mạng giao thông 100
  III.8_ Cơ sở dữ liệu của ch-ơng trình VTSIM 105
  III.9_ Sử dụng phần mềm VTSIM mô phỏng hệ thống điều khiển
  tín hiệu giao thông bằng logic mờ 113Đề tài KC.03.21
  Bộ môn Điều khiển học-Đại học GTVT, Tel(04.7663446) Trang4
  III.9.1_ Đặt vấn đề 113
  III.9.2_ Cấu trúc tổng quát hệ thống . 113
  III.9.3_ áp dụng trong ch-ơng trình mô phỏng VTSIM . 115
  III.10_ Phần mềm Mô phỏng hệ thống giao thông Hà Nội và
  Thành phố. Hồ Chí Minh 117
  III.11_ Kết luận . 119
  Ch-ơng IV Trung tâm điều hành giao thông .120
  IV.1_ VAI TRò và CHứC NĂNG CủA TRUNG TÂM ĐIềU HàNH GIAO
  THÔNG. . 120
  IV.2_ CáC KHốI THIếT Bị CƠ BảN 120
  IV.2.1_ Thiết bị phần cứng 120
  IV.2.2_ Phần mềm ứng dụng . 122
  IV.2.3_ Ph-ơng pháp kết nối phần mềm điều hành với phần mềm mô phỏng hệ
  thống giao thông đô thị. . 122
  IV.2.3.1_ Thu thập số liệu về tình trạng giao thông theo thời gian thực . 124
  IV.2.3.2_ Xử lý số liệu trong ch-ơng trình mô phỏng . 124
  IV.2.3.3_ Kết quả và một số nhận xét 125
  IV.3_ Mô hình truyền dữ liệu qua wap tại trung tâm điều
  khiển 125
  IV.4_ Kết luận . 128
  Ch-ơng V Thiết bị thu thập thông tin trên xe sử dụng
  thông tin định vị toàn cầu gps .129
  V.1_ Giới thiệu khái quát về hệ thống định vị toàn cầu 129
  V.1.1_ Lịch sử kỹ thuật định h-ớng . 129
  V.1.2_ Nguyên lý định vị vệ tinh GPS . 129
  V.1.3_ Giới thiệu về hệ thống định vị toàn cầu GPS . 132
  V.1.4_ Các thông số cơ bản về hệ GPS 133
  V.1.4.1_ Các vệ tinh trong không gian . 133
  V.1.4.2_ Cấu trúc tín hiệu GPS . 135
  V.1.4.3_ Máy thu GPS . 138
  V.1.5_ Một số -u điểm của hệ GPS . 140
  V.1.6_ Một số nhà sản xuất máy thu GPS chuyên nghiệp . 140
  V.1.6.1_ Hãng GARMIN . 140
  V.1.6.2_ Hãng THALES 141
  V.1.6.3_ Hãng INTERSTATE ELECTRONICS CORPORATION 142
  V.1.6.4_ Hãng NAVMAN . 142
  V.1.6.5_ Hãng WHISTLER . 142
  V.1.6.6_ Hãng HP . 143
  V.1.6.7_ Hãng ISTAC 143
  V.1.6.8_ Hãng JAPAN RADIO CORPORATION . 143
  V.1.7_ Một số lĩnh vực ứng dụng chủ yếu của GPS 143
  V.1.7.1_ Các ứng dụng trong trắc địa và bản đồ mặt đất 143
  V.1.7.2_ Các ứng dụng trong trắc địa và bản đồ trên biển 144
  V.1.7.3_ Các ứng dụng trong trắc địa và bản đồ hàng không 144Đề tài KC.03.21
  Bộ môn Điều khiển học-Đại học GTVT, Tel(04.7663446) Trang5
  V.1.7.4_ Các ứng dụng trong ph-ơng tiện giao thông đ-ờng bộ 144
  V.2_ Thiết bị kiểm soát hành trình offline kiểu hộp đen sử
  dụng gps . 145
  V.2.1_ Giới thiệu: 145
  V.2.2_ Cấu trúc thiết bị hộp đen GPS: . 145
  V.2.3_ Thiết kế chi tiết thiết bị hộp đen GPS – VeDA1: . 146
  V.2.4_ So sánh với các thiết bị hộp đen hiện nay: . 148
  V.3_ Thiết bị giám sát hành trình trực tuyến 151
  V.3.1_ Giới thiệu: 151
  V.3.2_ Các tính năng của thiết bị giám sát hành trình trực truyến: . 152
  V.3.3_ Thiết kế các thiết bị trong hệ thống giám sát hành trình trực tuyến: 153
  V.3.4_ So sánh với các thiết bị kiểm soát hành trình trực tuyến hiện nay: 158
  V.4_ Kết luận . 161
  Ch-ơng VI Mô hình thiết bị thu thập thông tin và
  đánh giá trạng thái dòng giao thông 162
  VI.1_ phân tích các giải pháp đánh giá dòng giao thông và
  việc sử dụng công nghệ xử lý ảnh trong đánh giá
  dòng giao thông trên thế giới . 162
  VI.1.1_ Tổng quan 162
  VI.1.2_ Phân tích các giải pháp đánh giá dòng giao thông trên thế giới . 163
  VI.1.2.1_ Giải pháp sử dụng các chủng loại thiết bị cảm ứng gắn trên từng đối
  t-ợng tham gia giao thông 163
  VI.1.2.2_ Giải pháp với thiết bị đ-ợc cài đặt tại đ-ờng giao thông . 166
  VI.1.3_ Sử dụng công nghệ xử lý ảnh trong đánh giá dòng giao thông 168
  VI.1.4_ Một số kỹ thuật cơ bản trong việc giám sát giao thông bằng công nghệ xử
  lý ảnh trên thế giới . 169
  VI.1.5_ Một số hệ thống giám sát giao thông dựa trên công nghệ xử lý ảnh hiện có
  trên thế giới 172
  VI.2_ phần mềm đánh giá dòng giao thông trên cơ sở công
  nghệ xử lý ảnh . 178
  VI.2.1_ Giới thiệu 178
  VI.2.2_ Tổng quan hệ thống 178
  VI.2.3_ III. xây dựng hệ thống 179
  VI.2.3.1_ Tiền xử lý ảnh . 179
  VI.2.3.2_ Phát hiện và tách đối t-ợng 181
  VI.2.3.3_ Nhận dạng và bắt bám đối t-ợng . 184
  VI.2.4_ ch-ơng trình . 185
  VI.2.4.1_ Một số yêu cầu kỹ thuật 185
  VI.2.4.2_ H-ớng dẫn chạy ch-ơng trình 185
  VI.3_ Kết luận . 190
  Ch-ơng VII thiết bị trên xe thông báo thông tin điều
  khiển từ trung tâm 191
  VII.1_ TổNG QUAN CHUNG. 191
  VII.2_ TìNH HìNH NGHIÊN CứU TRONG Và NGOàI NƯớC . 192Đề tài KC.03.21
  Bộ môn Điều khiển học-Đại học GTVT, Tel(04.7663446) Trang6
  VII.3_ MụC ĐíCH, NHIÊM Vụ CủA THIếT Bị 192
  VII.4_ CấU TRúC mạng Dữ LIệU TRUYềN GIữA TRUNG TÂM Và THIếT
  Bị TRÊN XE . 192
  VII.4.1_ Các đặc điểm chung. 192
  VII.4.2_ Ph-ơng pháp truyền dữ liệu qua mạng di động 194
  VII.4.3_ ứng dụng của dịch vụ GPRS . 194
  VII.5_ CáC THIếT Bị THựC HIệN 197
  VII.5.1_ Máy tính nhúng 197
  VII.5.2_ Bộ thu tín hiệu GPS 200
  VII.5.3_ Modem truyền thông GSM . 202
  VII.5.4_ Thiết bị truyền dữ liệu giữa trung tâm và thiết bị trên xe . 204
  VII.6_ Kết luận . 210
  Ch-ơng VIIIMÔ HìNH THIếT Bị CUNG CấP THÔNG TIN CHO
  NGƯờI THAM GIA GIAO THÔNG 211
  VIII.1_ MụC ĐíCH, NHIÊM Vụ CủA THIếT Bị 211
  VIII.2_ THIếT Kế CấU TRúC Hệ THốNG 211
  VIII.2.1_ Tính năng kỹ thuật bảng thông tin điện tử. . 211
  VIII.2.2_ Thiết kế bên trong bảng thông tin. 211
  VIII.2.3_ Phần mềm điều khiển bên trong bảng điện tử. 217
  VIII.2.4_ Kênh truyền dữ liệu giữa trung tâm và bảng thông tin điện tử 217
  VIII.2.5_ Ch-ơng trình điều khiển 217
  VIII.3_ Kết luận . 231
  Ch-ơng IX Kết luận và kiến nghị .232

  Xem Thêm: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá trong điều hành và quản lý hệ thống giao thông đô thị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá trong điều hành và quản lý hệ thống giao thông đô thị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status