Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHI PHÍ 5
  1.1. Giới thiệu tổng quan về chi nhánh Sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. . 5
  1.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 5
  1.1.2 Giới thiệu về chi nhánh Sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 12
  1.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức chi nhánh Sở giao dịch 1 13
  1.1.4 Kết quả hoạt động tài chính của NHĐT&PTVN - Chi nhánh Sở giao dịch I 16
  1.2. Vấn đề quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 . 16
  1.2.1 Nguyên tắc quản lý chi phí 16
  1.2.2 Chi phí của Ngân hàng bao gồm: 17
  1.2.3 Vấn đề quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 . 17
  1.3. Đề xuất hoàn thiện quy trình quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 định hướng tin học hoá 36
  1.3.1 Thực trạng quy trình quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 . 36
  1.3.2 Đề xuất phương án tin học hoá quy trình quản lý chi phí 39
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 41
  2.1. Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý 41
  2.1.1 Khái niệm về hệ thống, hệ thống thông tin quản lý . 41
  2.1.2 Vai trò, chức năng của hệ thống thông tin . 42
  2.1.3 Các bộ phận hợp thành hệ thống thông tin . 42
  2.2. Các phương pháp phát triển hệ thống thông tin 42
  2.2.1 Vòng đời phát triển hệ thống truyền thống . 42
  2.2.2 Phương pháp làm bản mẫu . 44
  2.2.3 Mô hình xoắn ốc . 47
  2.2.4 Phương pháp sử dụng lại 48
  2.2.5 Phát triển hệ thống do người sử dụng thực hiện . 50
  2.2.6 Phương pháp thuê bao 51
  2.3. Phương pháp phát triển hệ thống thông tin theo vòng đời 51
  2.3.1 Các bước trong phương pháp phát triển hệ thống thông tin theo vòng đời 51
  2.3.2 Công cụ mô hình hoá hệ thống thông tin . 54
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 57
  3.1. Phân tích hệ thống thông tin quản lý chi phí 57
  3.1.1 Phân tích tính khả thi . 57
  3.1.2 Xác dịnh yêu cầu 58
  3.2. Thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí 60
  3.2.1 Mô tả bài toán 60
  3.2.2 Phạm vi, đối tượng sử dụng . 61
  3.2.3 Phân tích yêu cầu 61
  3.2.4 Giải pháp thực hiện 62
  3.2.5 Các sơ đồ 63
  3.2.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu . 78
  3.2.7 Thiết kế vào ra . 83
  3.2.8 Thiết kế giao diện . 84
  KẾT LUẬN 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97

  DANH MỤC BẢNG, HÌNH

  BẢNG

  Bảng 1: . Kết quả tài chính. 16

  HÌNH
  Hình 2.1. . Mô tả phát triển HTTT theo vòng đời truyền thống. 44
  Hình 2.2. . Sơ đồ phương pháp làm bản mẫu. 45
  Hình 2.3. . Mô hình thác nước của vòng đời hệ thống. 52
  Hình 3.1 . Sơ đồ Chức năng kinh doanh– BFD 63
  Hình 3.2 . Sơ đồ mức ngữ cảnh. 64
  Hình 3.3 . Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 0. 65
  Hình 3.4 . Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 1 Quản lý chi phí hoạt động kinh doanh. 66
  Hình 3.5 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 1 Quản lý chi phí khác về hoạt động nghiệp vụ 67
  Hình 3.6 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 1 Quản lý chi phí quản lý kinh doanh. 68
  Hình 3.7 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 1 Quản lý chi phí dự phòng rủi ro. 69
  Hình 3.8 . Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 1 Quản lý chi nội bộ trong hệ thống Ngân hàng 70
  Hình 3.9 . Sơ đồ IFD Quản lý chi phí hoạt động kinh doanh. 71
  Hình 3.10 . Sơ đồ IFD Quản lý chi khác về hoạt động nghiệp vụ. 72
  Hình 3.11 . Sơ đồ IFD Quản lý chi phí quản lý kinh doanh. 73
  Hình 3.12 . Sơ đồ IFD Quản lý chi phí dự phòng rủi ro. 74
  Hình 3.13 . Sơ đồ IFD Quản lý chi nội bộ trong hệ thống ngân hàng. 75
  Hình 3.14 . Sơ đồ IFD lập báo cáo. 76


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Năm 2010 nền kinh tế thế giới nói chung cũng như nền kinh tế Việt Nam nói riêng vẫn chưa thoát khỏi suy thoái; hoạt động kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế đều gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Với mục đích hoạt động hiệu quả hơn sau những đợt suy thoái, trên thị trường gần đây nhiều ngân hàng đang tìm kiếm những cách thức khác nhau để gia tăng lợi nhuận. Có hai phương thức để gia tăng lợi nhuận; thứ nhất tăng doanh thu bằng việc áp dụng chính sách về khách hàng, chính sách về lãi suất ; thứ hai cắt giảm, tiết kiệm các khoản chi nhằm giảm thiểu chi phí. Tuy nhiên trong khi “miếng bánh” thị trường không được tăng lên là bao mà số lượng các ngân hàng ngày càng nhiều, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, hay nói cách khác việc tăng doanh thu đang dần trở nên bão hòa, thì việc tiết kiệm, giảm thiểu chi phí của ngân hàng sẽ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
  Muốn tiết kiệm, giảm thiểu chi phí trước hết phải quản lý được các khoản chi phí đó; Ban lãnh đạo của chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam luôn xem quản lý chi phí một cách hiệu quả là một phần trong thước đo đánh giá thành công của hoạt động kinh doanh. Chi phí của chi nhánh Sở giao dịch 1 năm 2010 bao gồm:
  Đơn vị tính: triệu đồng
  Chi phí trả lãi tiền vay và tiền gửi 1,390,440
  Chi phí hoạt động kinh doạnh 15,994
  Chi phí dịch vụ 5,840
  Chi phí quản lý 18
  Chi phí về lương và phụ cấp 106,923
  Chi phí dự phòng 27,191
  Chi phí nội bộ 1,193
  Chi phí khác 62

  Qua quá trình khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tác giả nhận thấy một số vấn đề tồn tại sau đây:
  - Chưa có đầy đủ các báo cáo phục vụ cho công tác quản lý chi phí: Công tác quản lý chi phí của chi nhánh Sở giao dịch 1 luôn được để cao, tuy nhiên các hệ thông báo cáo của chi nhánh sở giao dịch 1 được lập chủ yếu là thủ công hoặc bán thủ công, được chiết xuất từ dữ liệu thô, vì vậy các báo cảo nay thường không đầy đủ và phải tập hợp nhiều báo cáo khi có yêu cầu của ban lãnh đạo.
  - Hệ thống chứng từ, giấy tờ còn cồng kềnh: Việc phải kết hợp lập nhiều báo cáo chỉ để báo cáo về một hoặc một số khoản chi phí dẫn tới số lượng giấy tờ, văn bản báo cáo là rất lớn, thường một kỳ (tháng) số lượng báo cáo đầy đủ là 40 đến 45 báo cáo, đồng thời giữa các báo cáo có sự lập lại, đan xen không hợp lý; kỳ vọng của tác giả là khi có hệ thống thông tin quản lý số lượng báo cáo sẽ rút xuống còn 25 đến 30 báo cáo.
  - Thời gian thực hiện giao dịch trong quá trình tác nghiệp chưa nhanh gọn: Trung bình một giao dịch về chi phí (tạm ứng, chi tiêu nội bộ ) có thời gian giao dịch là từ 1 đến 2 tiếng, với hệ thống thông tin quản lý chi phí mới, các khâu trong quá trình tác nghiệp sẽ rút ngắn xuống còn 15 đến 30 phút.
  - Chưa có hệ thống thông tin tin học hóa chuyên biệt cho quản lý chi phí: Hiện nay, chi nhánh Sở giao dịch 1 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đang có một số phần mềm hiện đại là BDS, FPT tuy nhiên các phần mềm này khi chiết xuất báo cáo về quản lý chi phí chỉ mang tính chất phục vụ cho một thời điểm, và phải lồng ghép nhiều báo cáo để có đầy đủ báo cáo về một khoản chi phí. Muốn có báo cáo chi tiết cụ thể, các cán bộ phải lấy dữ liệu thô dưới định dạng excel để chỉnh sửa; vì vậy hệ thống thông tin quản lý khi được xây dựng sẽ đáp ứng yêu cầu lập báo cáo hàng kỳ nhanh chóng và dễ dàng hơn.
  Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình quản lý chi phí. Trên cơ sở đó thực hiện phân tích thiết kế một hệ thống thông tin tại chi nhánh Sở giao dịch 1 nhằm tăng cường năng lực quản lý các yếu tố chi phí trong hoạt động kinh doanh. Đề tài mà tác giả lựa chọn là:
  “Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”.
  2. Mục đích của luận văn
  * Mục đích tổng thể:
  Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình quản lý chi phí định hướng tin học hoá quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  * Các mục đích cụ thể:
  - Hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  - Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  - Đối tượng: Chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  - Phạm vi nghiên cứu: Quy trình quản lý chi phí của chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách hệ thống (xác định vấn đề, đề xuất các giải pháp, lựa chọn giải pháp, triển khai giải pháp và thực hiện đánh giá hoàn thiện giải pháp).
  - Phương pháp thu thập thông tin: nghiên cứu tài liệu, quan sát, phỏng vấn phục vụ xác định yêu cầu hệ thống thông tin.
  - Phương pháp phân tích và thiết kế có cấu trúc hệ thống thông tin.
  5. Dự kiến kết quả đạt được
  - Mô hình hoá quy trình quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  - Đưa ra đặc tả thiết kế hệ thống thông tin quy trình quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: thiết kế cơ sở dữ liệu; thiết kế logic xử lý; thiết kế logic đầu vào, đầu ra; thiết kế vật lý ngoài: báo cáo đầu vào, báo cáo đầu ra.
  - Góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên và cán bộ quản lý về vai trò và trách nhiệm của mình trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của chi nhánh.
  6. Kết cấu luận văn
  Ngoài những mục như: mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo luận văn được kết cấu thành 3 chương.
  Chương 1: Tổng quan về chi nhánh Sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và những đề xuất hoàn thiện quy trình quản lý chi phí.
  Chương 2: Cở sở phương pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý.
  Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.


  Xem Thêm: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí tại chi nhánh Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status