Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối quan hệ với lạm phát-nghiên cứu thực tế tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối quan hệ với lạm phát-nghiên cứu thực tế tại Việt Nam

  TÓM TẮT ĐỀ TÀI
  Lạm phát luôn được xem là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia bởi những ảnh
  hưởng sâu rộng của nó đến sự tăng trưởng của nền kinh tế, gia tăng khoảng cách giàu
  nghèo trong xã hội và làm tiềm ẩn các nguy cơ bất ổn xã hội. Cùng với xu hướng hội
  nhập toàn cầu là việc nền kinh tế Việt Nam phải chịu tác động nhiều hơn từ diễn biến
  nền kinh tế thế giới, nguy cơ bất ổn gia tăng, từ đó dẫn đến diễn biến lạm phát phức
  tạp hơn. Chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam lúc này dần bộc lộ một số hạn chế
  mà xuất phát điểm là do những mâu thuẫn mục tiêu, độ trễ, cũng như sự không nhất
  quán trong thực hiện chính sách. Từ đó hiệu quả thực thi chính sách sụt giảm, trong đó
  có bình ổn mức giá (lạm phát). Bởi vậy, sự độc lập của NHNN Việt Nam trong việc
  thực thi chính sách tiền tệ là một vấn đề cần được quan tâm.
  Bài nghiên cứu trình bày tổng quan về tính độc lập của NHTW trong mối quan hệ với
  lạm phát, nêu lên thực trạng cũng như chỉ số độc lập của NHNN Việt Nam. Kết quả từ
  phương pháp định lượng sử dụng chỉ số độc lập NHTW pháp định (tính dựa trên luật
  định), động (theo thời gian), trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là tỷ lệ lạm
  phát động hàng quý của Việt Nam, đã xác nhận rằng tồn tại mối quan hệ ngược chiều
  giữa tính độc lập của NHNN VN với tỷ lệ lạm phát. Bên cạnh đó, xuất phát từ thực
  trạng về tính độc lập của NHNN VN cùng với việc tham khảo mô hình tổ chức các
  NHTW trên thế giới, nhóm nghiên cứu đã rút ra được bài học kinh nghiệm để từ đó đề
  xuất những ý kiến về mức độc lập của NHNN Việt Nam thích hợp trong thời điểm
  hiện tại, nhằm hướng đến bình ổn mức giá và phát triển kinh tế, bao gồm: độc lập
  trong ngân sách, đi đôi với trách nhiệm giải trình và tách bạch chức năng điều hành và
  quản trị.ii
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH SÁCH BẢNG, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ vii
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Lý do chọn đề tài 1
  Mục tiêu nghiên cứu 1
  Phương pháp nghiên cứu 2
  Nội dung nghiên cứu 2
  Đóng góp của đề tài 2
  Hướng phát triển của đề tài 3
  1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG
  ƯƠNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA TÍNH ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG
  ƯƠNG VỚI LẠM PHÁT 4
  1.1. Tổng quan về ngân hàng Trung ương 4
  1.1.1. Lịch sử hình thành & khái niệm, bản chất của NHTW 4
  1.1.2. Khái niệm, bản chất của NHTW 5
  1.1.3. Mục tiêu, chức năng và công cụ của NHTW 6
  1.1.4. Mô hình tổ chức 7
  1.2. Tính độc lập của NHTW 9
  1.2.1. Cơ sở lý thuyết về tính độc lập của NHTW 9
  1.2.2. Đo lường tính độc lập của NHTW 12
  1.3. Lạm phát 15
  1.3.1. Khái niệm về lạm phát 15
  1.3.2. Phân loại lạm phát 15
  1.3.3. Nguyên nhân của lạm phát 16
  1.3.4. Đo lường lạm phát 16
  1.4. Tổng quan các nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa tính độc lập của
  NHTW và lạm phát 17
  1.4.1. Các nghiên cứu trong nước 17
  1.4.2. Các nghiên cứu ngoài nước 18
  KẾT LUẬN PHẦN 1 20iii
  2. THỰC TRẠNG VỀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT
  NAM VÀ LẠM PHÁT QUA CÁC GIAI ĐOẠN 21
  2.1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 21
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 21
  2.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của NHNN Việt Nam 23
  2.2. Tính độc lập của NHNN Việt Nam 26
  2.3. Thực trạng lạm phát của Việt Nam 28
  2.3.1. Giai đoạn 1986-1999 28
  2.3.2. Giai đoạn 2000-2007 31
  2.3.3. Giai đoạn 2008-2013 34
  2.3.4. Hiện nay 42
  KẾT LUẬN PHẦN 2 43
  3. PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH ĐỘC LẬP CỦA
  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI LẠM PHÁT 45
  3.1. Phương pháp nghiên cứu 45
  3.2. Dữ liệu nghiên cứu 45
  3.2.1. Chỉ số độc lập của NHTW 45
  3.2.2. Dữ liệu khác 50
  3.3. Mô hình nghiên cứu 51
  3.3.1. Kiểm định nghiệm đơn vị với sự phá vỡ cấu trúc 51
  3.3.2. Mô hình hồi quy 53
  3.4. Kết quả thực nghiệm 55
  3.4.1. Kiểm định nghiệm đơn vị với những phá vỡ cấu trúc 55
  3.4.2. Mô hình hồi quy 59
  KẾT LUẬN PHẦN 3 60
  4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 61
  4.1. Mô hình tổ chức NHTW một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm
  cho Việt Nam 61
  4.1.1. Cục dự trữ liên bang Mỹ 61
  4.1.2. Ngân hàng trung ương châu Âu 65
  4.1.3. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc 68
  4.1.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 69iv
  4.2. Ý kiến đề xuất 71
  4.2.1. Góc nhìn tính độc lập NHNN Việt Nam của nhóm nghiên cứu 71
  4.2.2. Ý kiến đề xuất 72
  KẾT LUẬN PHẦN 4 73
  KẾT LUẬN 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO iv
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CBI Chỉ số độc lập của Ngân hàng Trung ương
  CBIP Chỉ số độc lập chính trị
  CBIE Chỉ số độc lập kinh tế
  CPI Chỉ số giá tiêu dùng
  CSTT Chính sách tiền tệ
  CSTK Chính sách tài khóa
  ECB European Central Bank, Ngân hàng Trung ương Châu Âu
  FED Federal Reserve System, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
  FOMC Ủy ban thị trường mở liên bang
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  GMT Chỉ số độc lập của NHTW tính theo phương pháp của Grilli,
  Masciandaro, and Tabellini (1991)
  HĐQT Hội đồng quản trị
  IMF Quỹ tiền tệ quốc tế
  NHNN Ngân hàng Nhà nước
  NHTM Ngân hàng thương mại
  NHTW Ngân hàng Trung ương
  NĐ Nghị định
  OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
  OMO Nghiệp vụ thị trường mở
  PCB Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc
  PTA Policy Targets Agreenebt, Cam kết mục tiêu chính sách
  PPI Chỉ số giá hàng sản xuất
  USD Đô la Mỹ
  UNDP United Nations Development Programme, Chương trình Phát triển Liên
  Hợp Quốc
  TK Thế kỷ
  TCTD Tổ chức tín dụng
  TNCN Thu nhập cá nhân
  TNDN Thu nhập doanh nghiệpvi
  TOR Chỉ số doanh thu của Thống đốc NHTW
  VAT Thuế giá trị gia tăng
  VND Việt Nam đồng

  Xem Thêm: Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối quan hệ với lạm phát-nghiên cứu thực tế tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối quan hệ với lạm phát-nghiên cứu thực tế tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status