Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ ở Việt Nam trong giai đoạn 1997-2012

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ ở Việt Nam trong giai đoạn 1997-2012

  TÓM TẮT
  Bài nghiên cứu này nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh
  tế và chi tiêu chính phủ ở Việt Nam.
  Trong nghiên cứu này, chi tiêu chính phủ được tách thành chi thường xuyên và
  chi phát triển. Bài nghiên cứu được thực hiện bằng cách sử dụng chuỗi dữ liệu thời gian
  trong giai đoạn 1997-2012. Các công cụ kinh tế như kiểm định nghiệm đơn vị ADF, mô
  hình ARDL, kiểm định đồng liên kết và quan hệ nhân quả Granger được sử dụng để
  nghiên cứu mối quan hệ đó.
  Các kết quả thu được bằng cách áp dụng các công cụ kinh tế cho thấy có một mối
  quan hệ dài hạn giữa tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ. Trong
  ngắn hạn, tỷ lệ lạm phát không tác động đến tăng trưởng kinh tế nhưng chi tiêu chính
  phủ thì có. Kết quả kiểm định quan hệ nhân quả cho thấy có quan hệ nhân quả hai chiều
  giữa tỷ lệ lạm phát và chi phát triển và có mối quan hệ nhân quả một chiều giữa tăng
  trưởng kinh tế và lạm phát, giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế, giữa chi tiêu
  chính phủ và tỷ lệ lạm phát.MỤC LỤC
  Chương 1. Giới thiệu .5
  1.1. Lý do chọn đề tài .5
  1.2. Câu hỏi nghiên cứu .5
  1.3. Mục tiêu nghiên cứu .5
  1.4. Ý nghĩa của đề tài 5
  1.5. Kết cấu đề tài .6
  Chương 2. Các nghiên cứu trước đây 6
  2.1. Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế 6
  2.2. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ .7
  2.3. Mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và lạm phát 8
  Chương 3. Phương pháp nghiên cứu .9
  3.1. Dữ liệu .9
  3.2. Mô hình .9
  3.3. Đo lường các biến .10
  3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu 10
  Chương 4. Kết quả 11
  Chương 5. Kết luận .17
  Tài liệu tham khảo 19
  Phụ lục .21
  Phụ lục 1: Dữ liệu thu thập .21
  Phụ lục 2: Dữ liệu thô .22
  Phụ lục 3: Dữ liệu chạy mô hình .23Phụ lục 4: Kiểm định nghiệm đơn vị .24
  Phụ lục 5: Ước lượng mô hình 30
  Phụ lục 6: Ước lượng ECM .32
  Phụ lục 7: Kiểm định nghiệm đơn vị phần dư .34
  Phụ lục 8: Kiểm định Breusch-Godfery Langrage Multiplier .385
  Chương 1. Giới thiệu
  1.1. Lý do chọn đề tài
  Lạm phát có vai trò rất quan trọng trong điều hành chính sách kinh tế của mỗi
  quốc gia. Ở Việt Nam, trong những năm qua, lạm phát luôn là yếu tố căn bản tác động
  đến hiệu quả điều hành chính sách kinh tế.
  Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế là chủ đề nghiên cứu sâu rộng
  trong vài thập kỷ qua. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu chính thức nào về mối quan hệ
  giữa lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ. Vì vậy, bài nghiên cứu này
  được thực hiện để bổ sung cho các nghiên cứu trước đó về lạm phát ở Việt Nam.
  1.2. Câu hỏi nghiên cứu
  Bài nghiên cứu đi tìm câu trả lời cho 2 câu hỏi sau:
   Thứ nhất: Tỷ lệ lạm phát và chi tiêu chính phủ có tác động đến tăng trưởng kinh
  tế hay không?
   Thứ hai: Giữa tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ có một
  mối quan hệ nào hay không, nếu có thì quan hệ như thế nào?
  1.3. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu của bài nghiên cứu là bổ sung cho các nghiên cứu thực nghiệm về lạm
  phát ở Việt Nam. Cụ thể là :
   Đo lường mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và biến tăng trưởng kinh tế;
   Đo lường mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và biến tổng chi tiêu chính;
   Đo lường mối quan hệ giữa biến tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát và chi tiêu
  chính phủ, trong đó chi tiêu chính phủ được tách thành chi thường xuyên và chi phát
  triển;
   Nghiên cứu hướng của mối quan hệ nhân quả giữa tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng
  kinh tế và chi tiêu chính phủ.
  1.4. Ý nghĩa của đề tài
  Kết quả từ các mô hình trong bài nghiên cứu đều hữu ích cho việc đánh giá hiệu
  quả của các chính sách hiện tại cũng như việc phân tích các chính sách mới về kinh tế
  của đất nước.6
  1.5. Kết cấu đề tài
  Bài nghiên cứu gồm có 5 chương.
   Chương 1 giới thiệu về bài nghiên cứu;
   Chương 2 xem xét các nghiên cứu trước đây;
   Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu;
   Chương 4 là kết quả;
   Chương 5 đưa ra một số kết luận.
  Chương 2. Các nghiên cứu trước đây
  2.1. Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế
  Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy lạm phát có thể tác động tiêu cực đến
  tăng trưởng kinh tế khi nó vượt qua một ngưỡng nhất định. Fisher là người đầu tiên
  nghiên cứu vấn đề này. Trong bài nghiên cứu “Vai trò của các yếu tố kinh tế vĩ mô trong
  tăng trưởng kinh tế”, ông đã kết luận rằng khi lạm phát tăng ở mức độ thấp, mối quan
  hệ này có thể không tồn tại, hoặc mang tính đồng biến, nhưng một khi lạm phát ở mức
  cao thì mối quan hệ này là nghịch biến.
  De Gregorio, 1992 nghiên cứu ảnh hưởng của lạm phát lên tăng trưởng kinh tế
  bài học từ châu Mỹ Latinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy lạm phát dai dẳng có thể làm
  giảm tăng trưởng triển vọng của Đông Âu cũng như châu Mỹ Latinh. Tuy nhiên, các
  thảo luận trong bài không rút ra được bài học nào về mối quan hệ giữa lạm phát và các
  vấn đề về thiếu hụt và thặng dư tiền tệ. Ngoài ra, bài nghiên cứu cũng cho thấy việc thiết
  lập một hệ thống thuế hiệu quả có thể ngăn chặn sự phụ thuộc mạnh mẽ lên thuế của
  lạm phát và do đó tránh những hậu quả tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế. Ông cũng
  đã nhấn mạnh rằng việc loại bỏ lạm phát là cần thiết nhưng không đủ điều kiện để thúc
  đẩy tăng trưởng.
  Barro, 1995 nghiên cứu về “Lạm phát và tăng trưởng kinh tế”. Từ những phân
  tích thực nghiệm, ông phát hiện ra rằng các tác động ước tính của lạm phát đối với tăng
  trưởng là tương quan âm một cách đáng kể. Do đó, có một số lý do để tin rằng các mối
  quan hệ nhân quả phản ánh từ lạm phát dài hạn cao hơn để làm giảm tăng trưởng. Trong
  mọi trường hợp, ảnh hưởng ước tính nhỏ của lạm phát dường như ảnh hưởng đến tăng 7
  trưởng là sai lệch. Trong thời gian dài, những thay đổi này trong tốc độ tăng trưởng có
  ảnh hưởng đáng kể đến mức sống.
  Bruno & Easterly, 1998 đề cập các bài viết gần đó cho thấy tăng trưởng kinh tế
  và lạm phát có tương quan âm, một phát hiện thường được cho là phản ánh một mối
  quan hệ dài hạn. Nhưng sự tương quan giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế chỉ xuất
  hiện với dữ liệu tần số cao và với các quan sát lạm phát cực lớn, không có sự tương quan
  chéo giữa mức trung bình dài hạn của tăng trưởng và lạm phát. Bằng cách nghiên cứu
  các cuộc khủng hoảng lạm phát cao rời rạc để làm sáng tỏ những nghịch lý thực nghiệm,
  hai ông phát hiện ra rằng sự tăng trưởng kinh tế giảm mạnh trong thời gian các cuộc
  khủng hoảng lạm phát cao rời rạc, sau đó phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ sau khi
  lạm phát giảm.
  Ericsson, Irons & Tryon, 2001 bằng cách thực hiện hồi quy ở nhiều quốc gia đã
  đưa đến kết luận lạm phát tác động tiêu cực đến tăng trưởng sản lượng nhưng không
  mạnh mẽ và không có một mối quan hệ dài hạn giữa tăng trưởng sản lượng và lạm phát.
  Guerrero, 2006 trong bài nghiên cứu của mình đã kết luận rằng hướng của quan
  hệ nhân quả giữa lạm phát và tăng trưởng không thể được xác định bằng cách kiểm tra
  sự tương quan giữa chúng. Kết quả từ bài nghiên cứu cũng cho thấy các nước đã trải
  qua siêu lạm phát có xu hướng thể hiện tỷ lệ lạm phát thấp hơn đáng kể so với các nước
  mà chưa trải qua. Tuy nhiên, những kinh nghiệm này không tương quan hợp lý với các
  yếu tố khác của tăng trưởng dài hạn. Hơn nữa, lạm phát có ảnh hưởng xấu đến sự phát
  triển đó là quan trọng về kinh tế và khá mạnh mẽ về mặt thống kê.
  2.2. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ
  Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ có thể là tương quan
  dương hoặc âm hoặc không có mối quan hệ phụ thuộc vào sự tác động của chi tiêu chính
  phủ.
  Landu, 1983 và 1985 đã đo lường mối tương quan âm giữa chi tiêu chính phủ và
  tăng trưởng kinh tế và gợi ý rằng sự gia tăng chi tiêu chính phủ tương quan với sự suy
  giảm trong tăng trưởng kinh tế giữa các nước phát triển.
  Devarajan, Swaroop và Zou, 1996 đã đo lường mối tương quan âm giữa các
  thành phần vốn của chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế. Trong bài nghiên cứu của
  mình, các ông chia chi tiêu chính phủ thành chi hiệu quả và chi không hiệu quả và cho

  Xem Thêm: Mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ ở Việt Nam trong giai đoạn 1997-2012
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ ở Việt Nam trong giai đoạn 1997-2012 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status