Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bảo đảm tính đại diện của Quốc Hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bảo đảm tính đại diện của Quốc Hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 7
  1.1. Nội dung cơ bản của các công trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp
  đến đề tài luận án
  7
  1.2. Đánh giá kết quả của các công trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp
  đến đề tài luận án
  13
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍNH ĐẠI DIỆN VÀ VIỆC BẢO
  ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI
  33
  2.1. Khái niệm tính đại diện của Quốc hội 33
  2.2. Tính đại diện của Quốc hội trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 59
  2.3. Các yếu tố bảo đảm tính đại diện của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây
  dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
  72
  Chương 3: THỰC TRẠNG VIỆC BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA
  QUỐC HỘI
  88
  3.1. Bảo đảm tính đại diện trong các giai đoạn phát triển của Quốc hội Việt
  Nam
  88
  3.2. Đánh giá thực trạng của việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội trong
  giai đoạn hiện nay
  97
  Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI
  DIỆN CỦA QUỐC HỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ
  NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
  129
  4.1. Các yêu cầu đặt ra đối với việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội 129
  4.2. Các giải pháp bảo đảm và nâng cao tính đại diện của Quốc hội 139
  KẾT LUẬN 165
  NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN
  ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
  168
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 169
  PHỤ LỤC 182ii
  CÁC MINH HOẠ
  Các bảng Trang
  Bảng 3.1: Số lượng ĐBQH pháp định qua các thời kỳ 101
  Bảng 3.2: Nhiệm kỳ của Quốc hội từ năm 1945 đến nay 103
  Bảng 4.1: Các đơn vị bầu cử ở hải ngoại của Cộng hoà Pháp 146
  Các biểu đồ
  Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước qua các cuộc bầu cử 99
  Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ ĐBQH là nông dân trong các nhiệm kỳ Quốc hội 105
  Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ ĐBQH là công nhân trong các nhiệm kỳ Quốc hội 106
  Biểu đồ 3.4: Tỷ lệ ĐBQH là phụ nữ trong các kỳ bầu cử 107
  Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ ĐBQH là người dân tộc thiểu số trong các kỳ bầu cử 108
  Biểu đồ 3.6: Các tiêu chí lựa chọn người trúng cử đại biểu Quốc hội 112
  Biểu đồ 3.7: Tỷ lệ tiếp nhận thông tin từ các cử tri ở các khu vực khác nhau 115
  Biểu đồ 3.8: Việc sử dụng các nguồn thông tin để tìm hiểu ý chí, nguyện
  vọng của cử tri
  119
  Các hình
  Hình 1.1: Cấu trúc hình thức của tính đại diện của Quốc hội 581
  MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
  Trong tiến trình thực hiện đường lối đổi mới đất nước, bắt đầu từ Hội nghị đại
  biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (01/1994), Đảng ta đã khẳng định sự cần thiết
  phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Sau đó, chủ trương
  này liên tục được khẳng định tại các kỳ đại hội của Đảng. Gần đây nhất, Đại hội đại biểu
  toàn quốc của Đảng lần thứ XI (01/2011) nhấn mạnh: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp
  quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và trong công cuộc đổi
  mới đất nước, cần tiếp tục “đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
  Việt Nam” [10, tr. 52-53].
  Một trong những nội dung quan trọng của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền
  là đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước. Trong đó, việc đổi mới tổ chức và
  hoạt động của Quốc hội có vai trò rất quan trọng do Quốc hội là cơ quan đại biểu cao
  nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
  Trong thời gian vừa qua, quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội
  mặc dù đã có những thành tựu nhất định nhưng chưa được như mong đợi. Thực tiễn tổ
  chức và hoạt động của Quốc hội chỉ ra rằng, so với nhiệm vụ và quyền hạn mà Hiến
  pháp và pháp luật qui định, thì tổ chức bộ máy của Quốc hội nhìn chung chưa ngang
  tầm, chưa đáp ứng công việc một cách đầy đủ [87].
  Trong khi đó, nhiều kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy để đáp ứng được những
  yêu cầu của quá trình phát triển của đất nước, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của
  Quốc hội trong thời gian sắp tới còn gặp nhiều thách thức hơn nữa.
  Một trong những thách thức cơ bản đối với hoạt động của Quốc hội là việc bảo
  đảm và nâng cao tính đại diện của Quốc hội. Khi nhận định về những thách thức đối với
  Quốc hội trong thời kỳ đổi mới tại dịp kỉ niệm 60 năm bầu cử Quốc hội khoá I, cố Thủ
  tướng Võ Văn Kiệt đã chỉ ra 3 thách thức và trong đó có đến 2 thách thức liên quan đến
  tính đại diện của Quốc hội. Đó là các vấn đề liên quan đến khả năng đại diện cho nhân
  dân của các đại biểu Quốc hội và sự chồng chéo của các mối quan hệ đại diện trong
  Quốc hội [126]. Nhận định này cũng nhận được sự đồng tình của nhiều nhà nghiên cứu 2
  khác nhau [69]. Bên cạnh đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI vừa
  qua, Đảng ta cũng đã nhận định cần tiếp tục “đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc
  hội, bảo đảm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân [ ] có
  cơ chế để đại biểu Quốc hội gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri” [9].
  Trên thực tế, xung quanh việc đảm bảo tính đại diện của Quốc hội nước ta đang
  có rất nhiều vấn đề tồn tại. Đó là những vấn đề về cơ cấu thành phần của đại biểu, về
  mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri, việc xác định đại diện cho lợi ích của địa
  phương và lợi ích của quốc gia v.v Đây vốn là những vấn đề phức tạp, liên quan đến
  rất nhiều khía cạnh khác nhau của thiết chế nghị viện từ quá trình bầu cử cho đến việc
  tổ chức bộ máy và các hoạt động của Quốc hội. Và thực tế cho thấy dường như có mối
  liên hệ giữa khả năng đại diện của Quốc hội với hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong
  việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của
  đất nước. Việc ban hành các đạo luật chưa đạt yêu cầu trong thời gian gần đây được cho
  là có một phần nguyên nhân do các cuộc thảo luận tại Quốc hội chưa phản ánh hết thực
  tế của cuộc sống. Các hoạt động giám sát của Quốc hội chưa được như mong muốn của
  cử tri trong nhiều trường hợp là do những mối quan hệ đại diện chồng chéo, làm giảm
  động lực giám sát của các đại biểu Quốc hội.
  Hơn thế nữa, việc tăng cường tính đại diện của Quốc hội còn đồng nghĩa với việc
  mở rộng dân chủ, và do vậy có thể góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp và
  hoạt động giám sát của Quốc hội. Đây là một phần trong những nội dung cơ bản của
  việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
  Trong khi đó, các vấn đề về tính đại diện của Quốc hội nước ta lại là một trong
  những nội dung ít được tập trung nghiên cứu và đổi mới trong thời gian vừa qua. Đã có
  khá nhiều báo cáo và các đề án tập trung nghiên cứu việc đổi mới chức năng lập pháp,
  giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội nhưng chưa
  có những chương trình, đề án nghiên cứu tổng thể liên quan đến việc bảo đảm tính đại
  diện của Quốc hội để Quốc hội đại diện tốt hơn cho nhân dân.
  Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu đề tài: “Bảo đảm tính đại diện của Quốc
  hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
  hiện nay” là một yêu cầu hết sức cấp thiết. Nội dung nghiên cứu cơ bản của đề tài này
  tập trung đi sâu vào việc nghiên cứu, tìm hiểu, làm rõ tính đại diện của Quốc hội, việc3
  bảo đảm tính đại diện của Quốc hội; thực trạng việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội
  ở Việt Nam; và các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế bảo đảm tính đại diện của
  Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
  2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
  2.1. Mục đích của luận án
  Mục đích của Luận án là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo đảm
  tính đại diện của Quốc hội ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, Luận án đưa ra những kiến nghị
  nhằm tăng cường việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng
  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
  2.2. Nhiệm vụ của luận án
  - Làm rõ cơ sở lí luận về tính đại diện của Quốc hội qua đó một số nội dung sẽ
  được giải quyết như làm rõ khái niệm về tính đại diện của Quốc hội, cấu trúc của tính
  đại diện của Quốc hội; việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu
  xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
  - Phân tích, đánh giá việc bảo đảm tính đại diện ở Quốc hội nước ta trong thời
  gian vừa qua cả về khuôn khổ chính sách, pháp luật và quá trình thực hiện trên thực tiễn.
  - Phân tích làm rõ các yêu cầu của việc bảo đảm tính đại diện và mối quan hệ
  giữa việc bảo đảm tính đại diện đối với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
  hội chủ nghĩa ở nước ta.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường việc bảo đảm tính đại diện của Quốc
  hội Việt Nam.
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
  Những vấn đề lí luận về tính đại diện và bảo đảm tính đại diện của Quốc hội sẽ
  được làm rõ trong nghiên cứu này. Tuy nhiên, để đáp ứng mục đích chính của đề tài là
  nghiên cứu về tính đại diện của Quốc hội Việt Nam, Luận án sẽ chủ yếu tập trung phân
  tích, tìm hiểu và giải thích những nhận thức hiện tại về tính đại diện của Quốc hội trong
  bối cảnh nước ta, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
  nghĩa của dân, do dân và vì dân được khởi xướng từ năm 1994 đến nay. 4
  4. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Việc giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn về bảo đảm tính đại diện của Quốc
  hội trong luận án được thực hiện trên cơ sở nền tảng phương pháp luận duy vật biện
  chứng của triết học Mác – Lênin với các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương
  pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp phân tích theo hệ thống, phương pháp kết hợp
  lý luận với thực tiễn, phương pháp lịch sử
  Phương pháp so sánh pháp luật được sử dụng trong luận án để so sánh, tìm hiểu
  những đặc thù của việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội ở một số nước để từ đó đề
  xuất những giải pháp nhằm tăng cường việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội đáp
  ứng yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta.
  Để có những luận cứ thuyết phục liên quan đến các lập luận về tính đại diện của
  Quốc hội, phương pháp phân tích các trường hợp điển hình sẽ được áp dụng trong quá
  trình nghiên cứu của đề tài này. Thông qua việc quan sát hoạt động của Quốc hội, các
  thông tin về tiến trình làm việc, các tình huống thực tế trong hoạt động của Quốc hội sẽ
  được ghi nhận để xây dựng các lập luận của đề tài
  Để những lập luận của Luận án bảo đảm tính khoa học, tác giả Luận án đã sử
  dụng phương pháp điều tra xã hội học nhằm thu thập số liệu về nhận thức của các đại
  biểu Quốc hội đối với một số vấn đề thuộc nội dung của luận án. Việc điều tra xã hội
  học được tiến hành vào tháng 5 năm 2013 tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XIII với
  số phiếu phát ra là 318 phiếu, số phiếu thu về là 310 phiếu. Các số liệu thu thập được
  làm sạch và xử lý bằng phần mềm SPSS (xem thêm Phụ lục về Phiếu khảo sát việc bảo
  đảm tính đại diện của Quốc hội).
  5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VÀ Ý NGHĨA CỦA LUẬN ÁN
  Luận án có những đóng góp mới như sau:
  - Khẳng định tính đại diện của Quốc hội là một khái niệm liên quan đến các vấn
  đề lý luận mang tính cơ bản về tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong đó có cách hiểu
  thuần tuý về mặt ngôn ngữ về khái niệm đại diện, về các vấn đề lý luận liên quan đến
  chủ quyền nhân dân, về các lý luận về đại diện chính trị và về dân chủ đại diện. Để hiểu
  tính đại diện một cách đầy đủ và có hệ thống, cần phải hiểu tính đại diện của Quốc hội
  là tính chất các thành viên của Quốc hội do các cử tri trực tiếp bầu ra, có năng lực đại 5
  diện một cách xứng đáng cho các cử tri, phản ánh cơ cấu thành phần xã hội, đại diện
  cho ý chí, nguyện vọng của các cử tri để thay mặt các cử tri xác định nên ý chí chung
  của xã hội. Tính đại diện thể hiện qua cách thức hình thành mối quan hệ đại diện; qua
  mối tương đồng giữa các đại biểu Quốc hội với cử tri; qua năng lực đại diện của đại biểu
  Quốc hội và qua nội dung đại diện là đại diện cho ý chí chung của xã hội.
  Từ thực trạng của việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội trong thời gian vừa
  qua và yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân,
  do nhân dân và vì nhân dân, Luận án cho rằng việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội
  đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt ra các yêu cầu cơ
  bản gồm:
  - nâng cao nhận thức về việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội đáp ứng yêu
  cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;
  - việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội phải được xem xét một cách toàn diện;
  - việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội phải gắn với việc bảo đảm thực hiện
  chủ quyền nhân dân;
  - bảo đảm việc thực hiện hình thức uỷ quyền tự do và;
  - bảo đảm tăng cường các hoạt động giáo dục ý thức của cử tri để tăng cường sự
  tham gia của các cử tri vào các hoạt động chính trị của đất nước.
  Để tăng cường việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội, Luận án đề xuất ba nhóm
  giải pháp cơ bản gồm: hoàn thiện chế độ bầu cử, nâng cao vị thế của đại biểu Quốc hội
  và hoàn thiện quy trình, thủ tục làm việc của Quốc hội. Trong đó có một số giải pháp
  nổi bật gồm:
  - Áp dụng phương pháp bầu cử theo đa số hai vòng để bầu cử đại biểu Quốc hội.
  Các đơn vị bầu cử được tổ chức với số dân gần tương đương nhau không phụ thuộc vào
  địa giới hành chính; mỗi đơn vị bầu cử được bầu một đại biểu Quốc hội;
  - Việc bầu cử đại biểu Quốc hội phải được tiến hành trên cơ sở có tính cạnh tranh
  cao, theo đó cần nâng cao số dư các đại biểu Quốc hội tại mỗi đơn vị bầu cử, cho phép
  các ứng cử viên vận động tranh cử để cung cấp thông tin tới các cử tri và giới thiệu về
  khả năng của mình;6
  - Để bảo đảm sự tự do trong việc xét đoán của các đại biểu Quốc hội và tăng
  cường động lực đại diện của các đại biểu Quốc hội, cần ghi nhận nguyên tắc uỷ quyền
  tự do, khôi phục các quy định về quyền miễn trừ trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội;
  về lâu dài áp dụng hình thức đại biểu Quốc hội chuyên trách đối với toàn bộ các đại biểu
  Quốc hội;
  - Để tăng cường điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội trong việc
  phản ánh ý chí chung của xã hội, cần bổ sung hình thức điều trần trong hoạt động của
  Quốc hội và áp dụng nguyên tắc quyết định theo đa số nhưng bảo vệ ý kiến của thiểu số
  trong quy trình, thủ tục làm việc của Quốc hội.
  6. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN
  Luận án gồm có: Phần mở đầu; Bốn chương; Kết luận và Danh mục tài liệu tham
  khảo:
  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài luận án
  Chương 2: Cơ sở lý luận về tính đại diện của Quốc hội và việc bảo đảm tính đại
  diện của Quốc hội;
  Chương 3: Thực trạng việc bảo đảm tính đại diện của Quốc hội;
  Chương 4: Các giải pháp và kiến nghị bảo đảm tính đại diện của Quốc hội đáp
  ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Xem Thêm: Bảo đảm tính đại diện của Quốc Hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bảo đảm tính đại diện của Quốc Hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status