Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu các tự điển, từ điển Hán Nôm thế kỉ XIX

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các tự điển, từ điển Hán Nôm thế kỉ XIX

  MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài
  Một trong những điểm nổi bật của đời sống Hán Nôm thế kỉ XIX là sự
  xuất hiện một loạt sách vừa như là những tự điển, từ điển song ngữ Hán Nôm
  vừa như là những bộ sách học chữ Hán, cập nhật, phổ biến và mở rộng tri thức
  qua chữ Hán, chữ Nôm như:   Nhật dụng thường đàm;    
   Tự Đức Thánh chế Tự học giải nghĩa ca;    Nam phương danh vật
  bị khảo;   Ðại Nam quốc ngữ; . Chúng được biên soạn trước hết nhằm
  học chữ Hán, tiếp thu và cập nhật tri thức qua chữ Hán, chữ Nôm nhưng cách
  thức tổ chức bên trong của chúng đã làm cho chúng trở thành các bộ tự điển, từ
  điển song ngữ Hán Nôm. Các bộ tự điển và từ điển đó mang trong mình nhiều
  giá trị, phản ánh một trong những lĩnh vực nổi trội của truyền thống ngữ văn
  học chữ Hán nói chung, ngữ văn học truyền thống Việt Nam nói riêng có nhiều
  thành tựu. Đó là lĩnh vực biên soạn tự điển và từ điển. Chúng cần được xem
  xét trên phương diện tự điển, từ điển học cũng như trên phương diện giáo dục
  chữ Hán, giáo dục Hán văn. Qua các bộ sách này, chúng ta có thể biết được rõ
  hơn những yêu cầu và đòi hỏi nhằm đổi mới giáo dục Hán văn như: nhật dụng
  hóa tri thức Hán học, mở mang cái học cách trí, cái học đa thức, cái học phi
  khoa cử. Đồng thời qua chúng ta còn thấy vai trò của nhân tố tiếng mẹ đẻ ghi
  bằng chữ Nôm trong giáo dục chữ Hán và cập nhật tri thức qua chữ Hán. Giáo
  dục Hán văn vì thế đã thúc đẩy sự nhìn nhận về vai trò của tiếng mẹ đẻ. Sự có
  mặt của nhân tố chữ Nôm trong các sách học chữ Hán này đã nói lên vai trò và
  khả năng của quốc ngữ Nôm cho sự mở mang và cập nhật tri thức ngay khi vẫn
  dùng chữ Hán.
  Nghiên cứu chúng sẽ giúp ta giải thích và đánh giá một loạt vấn đề của
  ngữ văn Việt Nam cũng như xã hội và văn hóa Việt Nam truyền thống trong
  môi trường song ngữ Việt Hán. 2
  Nghiên cứu chúng sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về cách thức biên soạn tự
  điển chữ Hán của ngữ văn Việt Nam truyền thống bởi vì ở đây chứa đựng một
  loạt vấn đề của ngữ văn Hán Nôm nói chung, của truyền thống tự điển và từ điển
  học Việt Nam nói chung như: cách chọn các đơn vị cơ sở để lập mục từ, bảng từ;
  cách thức xây dựng bảng từ, cấu trúc mục từ; mức độ phổ biến, cập nhật và bổ
  sung các tri thức văn hóa vào một thế kỉ cuối thời trung đại qua chữ Hán.
  Nghiên cứu các bộ tự điển, từ điển Hán Nôm thế kỉ XIX sẽ giúp ta hiểu
  thêm về khả năng của tiếng Việt khi thực hiện nhiệm vụ làm vốn đối ứng cho
  việc phổ biến những tri thức văn hóa có tính trí tính cao từ chữ Hán.
  Nghiên cứu các bộ tự điển, từ điển song ngữ Hán Nôm nói chung và nhất
  là các bộ ra đời vào thế kỉ XIX sẽ góp phần cho sự nhận thức về những đóng
  góp của ngữ văn Hán Nôm cho truyền thống ngữ văn Việt Nam nói riêng,
  truyền thống ngữ văn Đông Á nói chung, nơi mà các vấn đề về văn tự, tự điển,
  học chữ, phổ biến chữ, thích danh, thích nghĩa luôn được đặc biệt chú ý.
  Vì những lí do trên, chúng tôi chọn vấn đề nghiên cứu các tự điển, từ điển
  Hán Nôm thế kỉ XIX làm đề tài cho luận án tiến sĩ ngữ văn, chuyên ngành Hán
  Nôm của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nhận thức chung về bối cảnh xã hội - ngôn ngữ Việt Nam thế
  kỉ XIX, luận án nhằm các mục tiêu cụ thể sau:
  - Lập danh mục các bộ tự điển, từ điển Hán Nôm được biên soạn vào thế
  kỉ XIX, xác lập tính chất “ tự học”, “ tự thư”, “ từ thư”, “ loại
  thư” của chúng trong mối quan hệ với truyền thống biên soạn sách học chữ
  Hán cũng như tự điển và từ điển chữ Hán nói chung.
  - Nghiên cứu cơ cấu bảng từ cũng như cơ cấu mục từ nói chung để từ đó
  đi vào nghiên cứu phần chữ Hán hay “phần được giải thích” của mục từ của
  các bộ tự điển, từ điển này trong mối quan hệ với các phạm trù văn hoá mà các 3
  mục chữ Hán này chuyển tải; nghiên cứu chữ Hán từ góc độ văn tự học để thấy
  được nhận thức của nhà Nho thế kỉ XIX về việc dạy và học chữ Hán.
  - Nghiên cứu “phần giải thích” của mục từ (giải thích nghĩa bằng chữ
  Nôm, giải thích nghĩa bằng chữ Hán), trong mối quan hệ đối ứng với bộ phận
  được giải thích (chữ Hán); nghiên cứu các bộ phận nối giữa “phần được giải
  thích” và “phần giải thích”.
  - Nghiên cứu các mục đích biên soạn cũng như các định hướng tri thức
  văn hóa qua sự cập nhật tri thức qua Hán học mà các bộ “tiểu loại thư” này đã
  thực hiện.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là bốn bộ tự điển, từ điển Hán Nôm
  được biên soạn, ấn bản, trùng san trong thế kỉ XIX, đó là các bộ: Nhật dụng
  thường đàm; Tự Đức Thánh chế Tự học giải nghĩa ca; Nam phương danh vật
  bị khảo và Ðại Nam quốc ngữ.
  Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu bốn bộ tự điển, từ điển Hán
  Nôm thế kỉ XIX từ góc nhìn của từ điển học, từ thư học cũng như từ góc nhìn
  sách dạy chữ Hán, sách học chữ Hán.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Luận án vận dụng các thao tác mô tả của văn bản học Hán Nôm và ngữ
  văn Hán Nôm trong việc giới thiệu và mô tả các bộ tự điển, từ điển song ngữ
  Hán Nôm thế kỉ XIX, phiên âm, dịch nghĩa chúng ra quốc ngữ hiện đại.
  Luận án sử dụng các thao tác mô tả của từ điển học, nhất là của từ thư
  học và tự điển học chữ Hán để mô tả cơ cấu bảng từ và cơ cấu mục từ của các
  tự điển, từ điển Hán Nôm.
  Luận án vận dụng các thao tác của xã hội - ngôn ngữ học trong việc mô
  tả hoàn cảnh xã hội - ngôn ngữ Việt Nam thế kỉ XIX nhằm giải thích các cơ sở
  xã hội - ngôn ngữ mà các bộ sách này ra đời. 4
  Luận án vận dụng các thao tác của ngôn ngữ và văn hóa học trong việc
  phân tích, giải thích và sơ bộ đánh giá giá trị văn hóa của các bộ sách này trong
  bối cảnh song ngữ Việt Hán của thời điểm ra đời chúng.
  5. Đóng góp mới của luận án
  Luận án giới thiệu danh mục các bộ tự điển, từ điển song ngữ Hán Nôm
  thế kỉ XIX.
  Luận án góp phần làm sáng tỏ các vấn đề về cấu trúc (cấu trúc bảng từ,
  bảng chữ Hán trong từng bộ sách; cấu trúc mục từ trong từng mục từ và trong
  từng bộ sách) từ góc nhìn của từ điển học nói chung, của tự điển học và từ điển
  học chữ Hán và tự điển, từ điển Hán Nôm nói riêng.
  Luận án góp phần làm sáng tỏ mục đích, tính chất của các bộ tự điển, từ
  điển Hán Nôm trong khuôn hình loại thư song ngữ Hán Nôm từ góc nhìn sách
  dạy chữ Hán, sách học chữ Hán.
  Luận án góp phần giải thích một vài cơ sở ngôn ngữ - xã hội cho sự ra đời
  của các bộ tự điển, từ điển Hán Nôm và phân tích các mục đích biên soạn
  của chúng.
  Luận án góp phần giải thích những cố gắng và thành tựu của ngữ văn
  truyền thống trong việc cập nhật, bổ sung các tri thức văn hóa mà thời đại yêu
  cầu qua chữ Hán, chữ Nôm.
  Luận án góp phần hình thành một nhận thức đúng đắn về truyền thống tự
  điển học và từ điển học Việt Nam, trân trọng di sản văn hiến dân tộc trên cơ sở
  thấu hiểu những minh chứng cụ thể về phương diện tự điển và từ điển học.
  6. Cấu trúc của luận án
  Trên cơ sở nhận thức về đối tượng, mục tiêu, phạm vi và phương pháp
  nghiên cứu được trình bày ở phần MỞ ĐẦU, NỘI DUNG của đề tài được triển
  khai theo hệ thống vấn đề như sau: 5
  Chương 1 với tiêu đề: “TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ
  LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ XÁC LẬP NHỮNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU
  CHỦ YẾU CỦA LUẬN ÁN” nhằm đề cập đến các nghiên cứu đã có về bốn
  bộ tự điển, từ điển song ngữ Hán Nôm Việt Nam thế kỉ XIX, từ đó làm sáng tỏ
  cách thức và hướng đi mà luận án sẽ thực hiện, nhằm đề cập đến các bộ tự
  điển, từ điển song ngữ Hán Nôm từ góc nhìn của từ điển học nói chung, từ điển
  học và từ thư học chữ Hán nói riêng.
  Chương 2 với tiêu đề: “DANH MỤC VÀ BẢNG TỪ CỦA CÁC TỰ
  ĐIỂN, TỪ ĐIỂN HÁN NÔM THẾ KỈ XIX” nhằm bao quát danh mục cũng
  như các vấn đề về mặt văn bản học của các tự điển và từ điển song ngữ Hán
  Nôm thế kỉ XIX làm cơ sở cho việc nghiên cứu bảng từ (tức cấu trúc vĩ mô)
  của chúng.
  Chương 3 với tiêu đề: “CẤU TRÚC NỘI TẠI CỦA MỤC TỪ TRONG
  CÁC TỰ ĐIỂN, TỪ ĐIỂN HÁN NÔM THẾ KỈ XIX” nhằm nghiên cứu cấu
  trúc tổng quát của mục từ cũng như cấu trúc chi tiết của mục từ trong tự điển,
  từ điển.
  Chương 4 với tiêu đề: “ĐỊNH HƯỚNG BIÊN SOẠN VÀ SỰ CẬP
  NHẬT TRI THỨC CỦA CÁC TỰ ĐIỂN, TỪ ĐIỂN HÁN NÔM THẾ KỈ
  XIX” nhằm nghiên cứu định hướng biên soạn nhằm mở mang và cập nhật tri
  thức theo chủ đề của các bộ sách học chữ Hán có tính chất song ngữ này; vai
  trò và khả năng mở mang tri thức Hán học của chúng trong bối cảnh xã hội -
  ngôn ngữ cũng như trong môi trường song ngữ Việt Hán thế kỉ XIX.
  Phần KẾT LUẬN sẽ đánh giá, tổng kết những kết quả trong thực tế giải
  quyết vấn đề trong các chương mục của NỘI DUNG luận án.
  Ngoài ra, luận án còn hai phần phụ là: TÀI LIỆU THAM KHẢO và PHỤ
  LỤC với các bộ phận cấu thành: 6
  1. Phụ lục 1: Ảnh chụp trang bìa các bộ tự điển, từ điển Hán Nôm
  thế kỉ XIX.
  2. Phụ lục 2: Bản phiên dịch Nhật dụng thường đàm và các bài tựa
  của các bộ tự điển, từ điển Hán Nôm thế kỉ XIX.
  - Phụ lục 2.1: Bản phiên dịch Nhật dụng thường đàm.
  - Phụ lục 2.2: Phần phiên dịch Nam phương danh vật bị khảo (tựa)
  - Phụ lục 2.3: Phần phiên dịch Đại Nam quốc ngữ (tựa)

  Xem Thêm: Nghiên cứu các tự điển, từ điển Hán Nôm thế kỉ XIX
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các tự điển, từ điển Hán Nôm thế kỉ XIX sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status