Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng vùng Tây Bắc trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng vùng Tây Bắc trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  DANH MỤC HÌNH
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của luận án . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
  4. Giả thuyết khoa học 3
  5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu . 3
  6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 3
  7. Những luận điểm cần bảo vệ . 4
  8. Những đóng góp mới của luận án . 4
  9. Cấu trúc của luận án 5
  Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU . 6
  1.1. Đạo đức Hồ Chí Minh 6
  1.2. Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho thanh niên - sinh viên 13
  1.3. Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho thanh niên - sinh viên trong dạy học
  môn tư tưởng Hồ Chí Minh . 16
  1.4. Những vấn đề luận án cần đi sâu nghiên cứu 19
  Kết luận chương 1 . 20
  Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
  HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO
  ĐẲNG VÙNG TÂY BẮC TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
  MINH 21
  2.1. Cơ sở lí luận về giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường
  đại học, cao đẳng vùng Tây Bắc . 21
  2.1.1. Một số khái niệm cơ bản của luận án 212.1.2. Đạo đức Hồ Chí Minh . 25
  2.1.3. Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên 34
  2.1.4. Môn tư tưởng Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh
  cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng 42
  2.2. Cơ sở thực tiễn về giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các
  trường đại học, cao đẳng vùng Tây Bắc trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí
  Minh 49
  2.2.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu . 49
  2.2.2. Đặc điểm sinh viên các trường đại học, cao đẳng vùng Tây Bắc . 50
  2.2.3. Thực trạng đạo đức sinh viên các trường đại học, cao đẳng vùng Tây
  Bắc . 53
  2.2.4. Thực trạng giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại
  học, cao đẳng vùng Tây Bắc trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh 65
  Kết luận chương 2 . 76
  Chương 3: YÊU CẦU, BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ
  MINH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
  VÙNG TÂY BẮC TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
  MINH 77
  3.1. Yêu cầu giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại
  học, cao đẳng vùng Tây Bắc trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh . 77
  3.1.1. Đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng của môn học . 77
  3.1.2. Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh phải được thực hiện một cách sinh
  động, hấp dẫn, gắn lí luận với thực tiễn 79
  3.1.3. Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã
  hội vùng Tây Bắc và nhạy bén, bám sát tình hình đất nước, khu vực 82
  3.1.4. Phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong học tập môn tư
  tưởng Hồ Chí Minh . 85
  3.1.5. Người thầy phải là tấm gương đạo đức . 87
  3.2. Biện pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại
  học, cao đẳng vùng Tây Bắc trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh . 903.2.1. Nhóm các biện pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh trong giờ học
  chính khóa . 90
  3.2.2. Nhóm các biện pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các hoạt
  động ngoại khóa . 121
  Kết luận chương 3 . 127
  Chương 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 129
  4.1. Mục đích, đối tượng, địa bàn và giảng viên thực nghiệm sư phạm . 129
  4.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm 129
  4.1.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm . 129
  4.1.3. Giảng viên thực nghiệm sư phạm . 130
  4.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm và quá trình chuẩn bị 130
  4.2.1. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 130
  4.2.2. Quá trình chuẩn bị thực nghiệm sư phạm . 131
  4.2.3. Tiến hành thực nghiệm sư phạm . 132
  4.3. Xử lý kết quả thực nghiệm . 132
  4.3.1. Kết quả bài kiểm tra đầu vào 133
  4.3.2. Kết quả thực nghiệm giáo án 1 (chương 7, tiết 3) 135
  4.3.3. Kết quả thực nghiệm giáo án 2 (chương 7, tiết 4) 140
  4.3.4. Kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình của nhóm thực nghiệm . 144
  4.4. Kết luận chung về thực nghiệm . 147
  Kết luận chương 4 . 148
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 149
  1. KẾT LUẬN . 149
  2. KHUYẾN NGHỊ . 150
  CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 151
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
  PHỤ LỤCNHỮNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CĐ Cao đẳng
  CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  CCTT Cơ chế thị trường
  CNCS Chủ nghĩa cộng sản
  CNXH Chủ nghĩa xã hội
  CNTT Công nghệ thông tin
  CSCN Cộng sản chủ nghĩa
  CTQG Chính trị quốc gia
  ĐC Đối chứng
  ĐH Đại học
  GCCN Giai cấp công nhân
  GD&ĐT Giáo dục và đào tạo
  GS Giáo sư
  GV Giảng viên
  HS Học sinh
  KTTT Kinh tế thị trường
  LLCT Lí luận chính trị
  Nxb Nhà xuất bản
  PP Phương pháp
  SV Sinh viên
  TN Thực nghiệm
  XHCN Xã hội chủ nghĩaDANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Chuẩn mực đạo đức của một SV hiện nay . 54
  Bảng 2.2: Nguyên nhân tình trạng xuống cấp đạo đức của SV 56
  Bảng 2.3: Động cơ học tập của SV hiện nay 57
  Bảng 2.4: Lý do trốn học của SV 58
  Bảng 2.5: Số giờ tự học của SV 59
  Bảng 2.6: Không trung thực mà có lợi 60
  Bảng 2.7: Những công việc làm thêm của SV 61
  Bảng 2.8: Vấn đề nổi cộm của SV 63
  Bảng 2.9: Ý kiến đối với việc giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho SV . 66
  Bảng 2.10: Thực trạng SV lĩnh hội tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 67
  Bảng 2.11: Tương quan giữa PP giảng dạy và hiệu quả của môn học . 68
  Bảng 2.12: Hoạt động để Nhà trường giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho SV . 69
  Bảng 2.13: Yêu cầu đối với GV tư tưởng Hồ Chí Minh . 71
  Bảng 2.14: Hoạt động SV cần để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục
  đạo đức Hồ Chí Minh 72
  Bảng 2.15: Lý do khiến cho việc giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh thông qua
  môn tư tưởng Hồ Chí Minh không hiệu quả . 73
  Bảng 4.1: Các lớp TN và ĐC 129
  Bảng 4.2: Mô tả dữ liệu . 133
  Bảng 4.3: Kết quả so sánh điểm số giữa nhóm TN và ĐC . 134
  Bảng 4.4: Mô tả dữ liệu . 135
  Bảng 4.5: Kết quả so sánh điểm số giữa nhóm TN và ĐC . 136
  Bảng 4.6: So sánh giá trị trung bình điểm số của lớp ĐC và lớp TN . 137
  Bảng 4.7: Giá trị P của phép kiểm chứng T-test . 137
  Bảng 4.8: Tiêu chí đánh giá giá trị P của phép kiểm chứng T-test . 137
  Bảng 4.9: Mức độ ảnh hưởng của tác động 138
  Bảng 4.10: Bảng tiêu chí Cohen . 138
  Bảng 4.11: Kết quả đo thái độ của SV 139
  Bảng 4.12: Tiêu chí đánh giá P của phép kiểm chứng khi bình phương 139Bảng 4.13: Mô tả dữ liệu . 140
  Bảng 4.14: Kết quả so sánh điểm số giữa nhóm TN và ĐC . 141
  Bảng 4.15: So sánh giá trị trung bình điểm số của lớp ĐC và lớp TN . 142
  Bảng 4.16: Giá trị P của phép kiểm chứng T-test . 143
  Bảng 4.17: Kết quả đo thái độ của SV 143
  Bảng 4.18: Kết quả phân tích thống kê sự khác nhau giữa điểm trung bình bậc
  ĐH và CĐ của nhóm TN . 145

  Xem Thêm: Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng vùng Tây Bắc trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng vùng Tây Bắc trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status