Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển dịch vụ logistics tại Công ty TNHH Giao Nhận Vận chuyển quốc tế Sao Thủy

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển dịch vụ logistics tại Công ty TNHH Giao Nhận Vận chuyển quốc tế Sao Thủy

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN
  CHUYỂN QUỐC TẾ SAO THỦY VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC
  PHÁT TRIÊN DỊCH VỤ LOGISTICS CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008 -
  2011 .4
  1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
  SAO THỦY 4
  1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 4
  1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty .5
  1.1.2.1. Chức năng của Công ty .5
  1.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 6
  1.1.3. Mục tiêu và chiến lược phát triển của Công ty .6
  1.1.3.1. Mục tiêu của Công ty 6
  1.1.3.2. Chiến lược phát triển của Công ty .6
  1.1.4. Bộ máy của Công ty 7
  1.1.5. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính 8
  1.2. DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 .10
  1.2.1. Đặc điểm của thị trường logistics Việt Nam 10
  1.2.2. Thực trạng ngành dịch vụ Logistics Việt Nam trong giai đoạn 2008 -
  2011 13
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
  LOGISTICS CỦA CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
  SAO THỦY GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 .14
  1.3.1. Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài Công ty 15
  1.3.1.1. Môi trường kinh tế 15
  1.3.1.2. Cơ sở hạ tầng liên quan đến ngành dịch vụ Logistics giai đoạn 2008
  – 2011 16
  1.3.1.3 Môi trường chính trị - pháp luật giai đoạn 2008 – 2011 .19
  1.3.1.4. Môi trường công nghệ giai đoạn 2008 – 2011 .21Chuyên đề thực tập GVHD: Mai Thế Cường
  SV: Dương Đức Khánh Lớp QTKDQT 50B
  1.3.1.5. Môi trường cạnh tranh trong nội bộ ngành dịch vụ Logistics Việt
  Nam .22
  1.3.2. Nhân tố thuộc môi trường bên trong công ty giai đoạn 2008 – 2011 22
  1.3.2.1 Cơ sở vật chất kĩ thuật Công ty giai đoạn 2008 – 2011 .22
  1.3.2.2. Tiềm lực tài chính của công ty giai đoạn 2008 – 2011 .24
  1.3.2.3. Nguồn nhân lực Công ty giai đoạn 2008 – 2011 25
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI
  CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN SAO THỦY GIAI ĐOẠN
  2008 – 2011 .27
  2.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI MERCURY
  VIETNAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2011 27
  2.1.1 Nghiên cứu thị trường dịch vụ Logistics Việt Nam giai đoạn 2008 –
  2011 28
  2.1.1.1 Cung thị trường giai đoạn 2008 – 2011 28
  2.1.1.2 Cầu thị trường giai đoạn 2008 – 2011 .28
  2.1.1.3 Mức độ cạnh tranh trên thị trường Logistics Việt Nam giai đoạn
  2008 – 2011 .31
  2.1.2 Xác định khách hàng mục tiêu của Công ty giai đoạn 2008 – 2011 .32
  2.1.3 Thiết lập các gói dịch vụ Logistics mới cho các khách hàng mục tiêu của
  Công ty .34
  2.1.4 Lập kế hoạch triển khai các gói dịch vụ mới để phục vụ khách hàng mục
  tiêu 36
  2.1.5 Thực hiện việc cung cấp gói dịch vụ Logistics mới cho khách hàng mục
  tiêu của Công ty giai đoạn 2008 – 2011 .38
  2.1.6 Kiểm tra việc cung cấp dịch vụ Logistics của Công ty, xử lý các vấn đề
  phát sinh trong giai đoạn 2008-2011 .41
  2.1.7 Tổng kết và rút kinh nghiệm cho các kỳ tiếp theo .42
  2.2. KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS CỦA MERCURY
  VIETNAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 43
  2.2.1. Doanh thu – lợi nhuận kinh doanh của công ty giai đoạn 2008-2011 .43
  2.2.2 Các dịch vụ Logistics mới 44
  2.2.3 Các dịch vụ Logistics truyền thống .44Chuyên đề thực tập GVHD: Mai Thế Cường
  SV: Dương Đức Khánh Lớp QTKDQT 50B
  2.3 CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI
  MERCURY VIETNAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 45
  2.3.1 Chỉ tiêu định lượng .45
  2.3.1.1 Số lượng các loại hình dịch vụ Logistics mà Mercury Vietnam cung
  cấp trong giai đoạn 2008 – 2011 45
  2.3.1.2 Số lượng khách hàng mà Mercury Vietnam cung cấp giai đoạn 2008
  – 2011 48
  2.3.1.3 Lợi nhuận trong kinh doanh dịch vụ Logistics của Mercury Vietnam
  giai đoạn 2008 – 2011 49
  2.3.1.4 Số lượng thị trường kinh doanh dịch vụ Logistics của Mercury giai
  đoạn 2008 – 2011 .50
  2.3.2 Chỉ tiêu định tính 50
  2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI
  MERCURY VIETNAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 52
  2.4.1 Những ưu điểm trong việc phát triển dịch vụ Logistics của công ty
  Mercury Vietnam giai đoạn 2008 – 2011 .53
  2.4.2 Những tồn tại trong việc phát triển dịch vụ Logistics của công ty
  Mercury Vietnam giai đoạn 2008 – 2011 .54
  2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại 54
  2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan .54
  2.3.4.2 Nguyên nhân khách quan .55
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
  LOGISTICS TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN SAO
  THỦY TỚI NĂM 2015 57
  3.1 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
  LOGISTICS TẠI MERCURY VIETNAM TƠI NĂM 2015 .57
  3.1.1 Cơ hội đối với việc phát triển dịch vụ Logistics của Mercury Vietnam tới
  năm 2015 57
  3.1.2 Thách thức đối với việc phát triển dịch vụ Logistics của Mercury
  Vietnam tới năm 2015 .59
  3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI MERCURY
  VIETNAM TỚI NĂM 2015 .60Chuyên đề thực tập GVHD: Mai Thế Cường
  SV: Dương Đức Khánh Lớp QTKDQT 50B
  3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
  LOGISTICS TẠI MERCURY VIETNAM TỚI NĂM 2015 .61
  3.3.1 Đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Logistics tại Mercury Vietnam
  tới năm 2015 .61
  3.3.1.1 Giải pháp về thị trường .61
  3.3.1.2. Giải pháp về nguồn lực 62
  3.3.1.3 Giải pháp đầu tư cơ sở vật chất của Công ty .62
  3.3.1.4. Giải pháp Tăng vốn cho Công ty .63
  3.3.1.5. Giải pháp về tố chức bộ máy quản lý của Công ty .63
  3.3.1.6. Giải pháp phát triển mối quan hệ của Công ty với các thành viên
  trong ngành Logistics .63
  3.3.2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 64
  3.3.2.1 Giải pháp về chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng .64
  3.3.2.2. Giải pháp hoàn thiện tối ưu hệ thống Hải quan 64
  3.3.2.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam .64
  KẾT LUẬN 66
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .68Chuyên đề thực tập GVHD: Mai Thế Cường
  SV: Dương Đức Khánh Lớp QTKDQT 50B
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1: Hê ̣thống kho baĩ của Mercury Vietnam .23
  Bảng 1.2: Trang thiết bi ̣bốc xếp của Mercury Vietnam 24
  Bảng 1.3: Cơ cấu vốn và tài sản của Mercury Vietnam qua các năm 25
  Bảng 2.1: Vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2008-2011 (Tỷ USD) 29
  Bảng 2.2: Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2008 – 2011 .29
  Bảng 2.3: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam phân theo khối nước và nước giai đoạn
  từ 2008-2011 .30
  Bảng 2.4: Kim ngạch nhập khẩu phân theo khối nước và nước chủ yếu từ năm 2008 –
  2011 .30
  Bảng 2.5: Các gói dịch vụ Logistics mới của Công ty giai đoạn 2008-2011 .35
  Bảng 2.6: Kế hoạch về tài chính của Mercury Vietnam giai đoạn 2008-2011 .36
  Bảng 2.7: Kế hoạch chi tiết về mua sắm trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, nhân
  sự, marketing của Mercury Vietnam giai đoạn 2008-2011 .37
  Bảng 2.8: Kế hoạch triển khai cung cấp gói dịch vụ Logistics 1 cho Công ty TNHH
  Ford Việt Nam của Công ty .38
  Bảng 2.9: Các gói dịch vụ Logistics mới được cung cấp cho các khách hàng truyền
  thống của Mercury Vietnam trong giai đoạn 2008-2011 41
  Bảng 2.10: Doanh thu – Lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu – lợi nhuận của Mercury
  Vietnam giai đoạn 2008-2011 43
  Bảng 2.11: Các dịch vụ Logistics truyền thống và các dịch vụ mới được Mercury
  Vietnam cung cấp trong giai đoạn 2008-2011 46Chuyên đề thực tập GVHD: Mai Thế Cường
  SV: Dương Đức Khánh Lớp QTKDQT 50B
  DANH MỤC HÌNH
  Hình: 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 8
  Hình 1.2: Quy mô thị trường Logistics của Việt Nam và một số quốc gia trong
  khu vực và trên thế giới năm 2010 (Tỷ USD) .11
  Hình 1.3: Tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ Logistics Việt Nam trong giai
  đoạn 2008-2011 (%) .11
  Hình 1.4: Tỷ trọng chi phí Logistics so với GDP của một số nước năm 2011 .12
  Hình 2.1: Thị phần thị trường Logistics Việt Nam, 2008-2011 .31
  Hình 2.2: Số lượng tờ khai hải quan về XNK đã mở qua các năm 2008-2011 .45
  Hình 2.3: Số lượng các loại hình dịch vụ Logistics mà Mercury Vietnam cung
  cấp qua từng năm trong giai đoạn 2008-2011 .46
  Hình 2.4: Tỷ trọng các loại hình dịch vụ của Mercury Vietnam năm 2010 .47
  Hình 2.5: Tỷ trọng các dịch vụ mới giai đoạn 2008-2010 .47
  Hình 2.6: Số lượng các khách hàng của Mercury Vietnam giai đoạn 2008-2011 48
  Hình 2.7: Mức gia tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ giao nhận hàng
  hóa quốc tế của Mercury Vietnam giai đoạn 2008 – 2011 .49
  Hình 2.8: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Mercury Vietnam trong giai đoạn
  2008-2011 50
  Hình 2.9: Chỉ tiêu đo lường mức độ hài lòng về dịch vụ Logistics của Mercury
  Vietnam giai đoạn 2008 – 2011 51

  Xem Thêm: Phát triển dịch vụ logistics tại Công ty TNHH Giao Nhận Vận chuyển quốc tế Sao Thủy
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển dịch vụ logistics tại Công ty TNHH Giao Nhận Vận chuyển quốc tế Sao Thủy sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status