Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ
  NĂM 2014

  MỤC LỤC


  Lời cam đoan ii
  Lời cảm ơn iii
  Mục lục iv


  MỞ ĐẦU 1
  1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 4
  3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 5
  4 Những đóng góp của đề tài 5
  Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN
  NGÀNH HÀNG NẤM ĂN 7
  1.1 Lý luận về phát triển ngành hàng nấm ăn 7
  1.1.1 Ý nghĩa và vai trò của phát triển ngành hàng nấm ăn 7
  1.1.2 Lý luận về ngành hàng 11
  1.1.3 Đặc điểm phát triển ngành hàng nấm ăn 19
  1.1.4 Nội dung phát triển ngành hàng nấm ăn 20
  1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành hàng nấm ăn 23
  1.2 Cơ sở thực tiễn 29
  1.2.1 Tình hình phát triển ngành hàng nấm ăn một số nước trên thế giới 29
  1.2.2 Tình hình phát triển ngành hàng nấm ăn ở Việt Nam 34
  1.2.3 Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nghiên cứu lý luận và thực
  tiễn phát triển ngành hàng nấm ăn trên thế giới và Việt Nam 38
  Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ NGÀNH HÀNG NẤM ĂN 42
  2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 42
  2.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 42
  2.1.2 Đất đai và tình hình sử dụng đất đai 43
  2.1.3 Tình hình dân số và lao động 45
  2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh một số ngành chính của vùng 46
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 48
  2.2.1 Phương pháp tiếp cận và khung phân tích 48
  2.2.2 Phương pháp chọn điểm khảo sát 51
  2.2.3 Phương pháp thu thập dữ liệu và thông tin 54
  2.2.4 Phương pháp tổng hợp thông tin và xử lý số liệu 57
  2.2.5 Phương pháp phân tích 57
  2.2.6 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu trong đề tài 60
  Chương 3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG NẤM ĂN
  VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 64
  3.1 Sơ đồ ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sồng Hồng 64
  3.1.1 Sơ đồ tổng quát 64
  3.1.2 Dòng và kênh tiêu thụ sản phẩm 65
  3.2 Thực trạng hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng nấm ăn 66
  3.2.1 Tác nhân sản xuất 66
  3.2.2 Tác nhân thu gom, sơ chế và phân phối bán buôn 78
  3.2.3 Tác nhân chế biến xuất khẩu 82
  3.2.4 Tác nhân bán lẻ 85
  3.2.5 Yêu cầu của người tiêu dùng 87
  3.3 Đánh giá mối quan hệ giữa các tác nhân trong ngành hàng nấm ăn 89
  3.3.1 Mối quan hệ giữa cơ quan nghiên cứu và các cơ sở sản xuất 89
  3.3.2 Mối quan hệ giữa các cơ sở sản xuất và người thu gom nấm ăn 90
  3.3.3 Mối quan hệ giữa người sản xuất, người thu gom với doanh nghiệp
  chế biến, xuất khẩu 92
  3.4 Kết quả và hiệu quả kinh tế của ngành hàng nấm ăn 94
  3.4.1 Kết quả và hiệu quả kinh tế của từng tác nhân 94
  3.4.2 Kết quả và hiệu quả kinh tế theo từng loại nấm ăn 100
  3.5 Đánh giá sự phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng 105
  3.5.1 Về sự tăng trưởng của ngành hàng nấm ăn 105
  3.5.2 Về sự thông suốt của ngành hàng nấm ăn 106
  3.5.3 Về hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường 107
  3.6 Các nhân tố ảnh hưởng phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng
  sông Hồng 109
  3.6.1 Nhóm nhân tố bên trong 109
  3.6.2 Nhóm nhân tố bên ngoài 112
  Chương 4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH
  HÀNG NẤM ĂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 120
  4.1 Căn cứ đề xuất định hướng và giải pháp 120
  4.1.1 Tiềm năng phát triển ngành hàng nấm ăn 120
  4.1.2 Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức 122
  4.1.3 Chủ trương phát triển ngành hàng nấm ăn của Nhà nước 129
  4.2 Định hướng phát triển ngành hàng nấm ăn 130
  4.3 Giải pháp chủ yếu phát triển ngành hàng nấm ăn 131
  4.3.1 Nhóm giải pháp về kinh tế - xã hội 131
  4.3.2 Nhóm giải pháp về khoa học công nghệ 134
  4.3.3 Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách 135
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 137
  1 Kết luận 137
  2 Kiến nghị 138
  Danh mục các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến đề tài 140
  Tài liệu tham khảo 141
  Phụ lục 145

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ở Việt Nam việc nghiên cứu và sản xuất nấm ăn mới bắt đầu từ những năm
  1970 của thế kỷ trước. Tuy nhiên việc tổ chức sản xuất còn phân tán, quy mô nhỏ lẻ
  mang tính chất tận dụng nhà xưởng, nguyên liệu và lao động, trang thiết bị rất
  nghèo nàn, giá thành sản phẩm còn cao do năng suất lao động thấp. Việc thu gom
  sản phẩm nấm để sơ chế, chế biến và tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn vì chưa hình
  thành nhiều vùng chuyên canh lớn. Những năm gần đây do việc đẩy mạnh ứng dụng
  khoa học công nghệ đã tạo bước đột phá trong ngành hàng nấm ăn cả về khối lượng,
  chất lượng và chủng loại sản phẩm nấm. Tổng sản lượng nấm trong cả nước năm
  2011 ước đạt khoảng 270 nghìn tấn tập trung ở khu vực trọng điểm là phía Bắc và
  phía Nam với 16 chủng loại nấm khác nhau (Cục Trồng trọt, 2011).
  Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những xu hướng lớn của thời
  đại phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng tới tất
  cả các quốc gia trên thế giới. Đứng trước thực tế này, nước ta đã đổi mới, nhận thức
  và tiến hành xây dựng chiến lược phát triển các sản phẩm chủ lực ưu tiên đầu tư phát
  triển trở thành sản phẩm Quốc gia trong đó có sản phẩm nấm ăn – nấm dược liệu
  (Chính phủ, 2012). Hiện nay, ngành hàng nấm ăn tại các tỉnh vùng đồng bằng sông
  Hồng cùng với cả nước đang phát triển và có cơ hội khá tốt để đáp ứng nhu cầu của
  người tiêu dùng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành ngành
  hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng còn có một số tồn tại, bất cập như sau:
  Một là, tổ chức sản xuất còn phân tán, quy mô nhỏ lẻ mang tính chất tận
  dụng chưa có quy hoạch đồng bộ để phát huy hết tiềm năng sẵn có đáp ứng được
  nhu cầu của thị trường. Chính điều này đã làm cho giá thành sản phẩm cao do năng
  suất thấp, chất lượng giảm sút, không ổn định về số lượng và chất lượng, gây tổn
  thất cho người sản xuất và doanh nghiệp nhất là trong lĩnh vực thu gom chế biến
  xuất khẩu. Đồng thời, sản phẩm nấm ăn của ta khó có khả năng cạnh tranh được với
  các sản phẩm nấm cùng loại của một số nước trong khu vực và trên thế giới.
  Hai là, số lượng các tác nhân tham gia vào ngành hàng nấm ăn còn ít và nhỏ
  lẻ chưa chuyên nghiệp, chủ yếu theo mùa vụ hoặc theo phong trào, sản phẩm khi
  thừa, khi thiếu, không đủ số lượng, chủng loại theo yêu cầu doanh nghiệp và thị
  trường tiêu thụ. Đồng thời, vấn đề liên kết giữa các tác nhân trong ngành hàng còn
  lỏng lẻo, mang tính hình thức, chưa tạo động lực thúc đẩy cho phát triển từ khâu sản
  xuất đến lưu thông phân phối, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt là mối liên
  kết giữa tác nhân sản xuất với các doanh nghiệp thu mua chế biến và tác nhân thu
  gom phân phối vào những thời kỳ cao điểm để xảy ra tình trạng “tranh mua, tranh
  bán” nấm nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến nấm xuất khẩu.
  Ba là, nguồn lực về đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ còn thiếu và yếu
  trong công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sản xuất chưa đáp ứng được nhu cầu phát
  triển của các địa phương. Ngoài ra, hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông,
  nước sạch, xử lý vệ sinh môi trường, công nghệ lạc hậu . và cơ chế chính sách chưa
  thống nhất, đồng bộ cũng ảnh hưởng từ các cơ sở sản xuất đến doanh nghiệp chế
  biến xuất khẩu.
  Từ những lý do trên đã dẫn đến các cơ sở sản xuất nấm chưa tập trung đầu tư
  mở rộng quy mô sản xuất; một số doanh nghiệp chế biến gặp phải không ít khó
  khăn trong việc tạo nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào ổn định phục vụ cho các
  đơn hàng nội tiêu và xuất khẩu. Có những doanh nghiệp phải tạm thời ngừng hoạt
  động hoặc chuyển sang kết hợp thu mua chế biến các loại nông sản khác để tận
  dụng nguồn lực đã đầu tư. Với những bất cập kể trên nguy cơ mất dần thị phần
  trong nước của ngành hàng nấm ăn nước ta ngày một hiện hữu. Bởi vì, theo thống
  kê không đầy đủ của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
  trong thời gian qua nước ta đang phải nhập tới 80% sản lượng trên tổng nhu cầu tiêu
  dùng các loại nấm ăn từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và vũng
  lãnh thổ Đài Loan . Trong khi đó chúng ta xuất khẩu những nguyên liệu chính cho
  sản xuất nấm như rơm rạ, mùn cưa, bông phế loại và thân lõi ngô nghiền; đồng thời
  xuất khẩu một lượng lớn lao động phổ thông làm việc cho các nhà máy, trang trại
  sản xuất nấm tại các nước trên để đổi lại nhập khẩu các sản phẩm nấm ăn phục vụ
  nhu cầu tiêu dùng tại các địa phương.
  Trong những năm qua, ở Việt Nam đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về
  ngành hàng nông sản nói chung. Tuy nhiên, nghiên cứu ngành hàng nấm ăn thì chưa
  có nhiều mà chỉ mới đề cập đến một số khía cạnh trong phát triển sản xuất, nghiên
  cứu quy trình công nghệ hoặc phân tích hiệu quả của sản xuất nấm ăn như: i)
  Nguyễn Hữu Ngoan (1996), Một số vấn đề kinh tế tổ chức sản xuất nấm mỡ xuất
  khẩu ở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay. Công trình đã nghiên cứu thực trạng tổ
  chức sản xuất nấm mỡ và một số giải giải pháp nhằm phát huy lợi thế và nâng cao
  hiệu quả kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất nấm mỡ phục vụ nhu cầu xuất khẩu ở
  vùng đồng bằng sông Hồng; ii) Nguyễn Hữu Đống và cs. (2010), Nấm ăn - cơ sở
  khoa học và công nghệ nuôi trồng. Tập thể tác giả mới chỉ tập trung đến vấn đề
  khoa học công nghệ trong nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu; đồng thời đã đề
  xuất một số giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất nấm nói chung; iii)
  Thân Đức Nhã (2004), Hoàn thiện công nghệ sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm
  hàng hóa theo mô hình làng nghề. Đây là một dự án sản xuất thử nghiệm do Bộ
  Khoa học và Công nghệ đầu tư tập trung ở 2 xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh
  Ninh Bình và xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tác giả của công
  trình nghiên cứu này mới chỉ đề cập đến khía cạnh về nâng cao khoa học kỹ thuật
  trong nuôi trồng và chế biến nấm phục vụ cho việc tiêu thụ nấm của các làng nghề
  trồng nấm; iv) Khuyết danh (2008), Báo cáo tóm tắt ngành hàng nấm ở tỉnh Quảng
  Bình. Công trình nghiên cứu này là một hợp phần trong dự án “Quản lý bền vững
  nguồn tài nguyên thiên nhiên miền Trung Việt Nam”. Dự án mới chỉ tập trung đánh
  giá kết quả một số chương trình hỗ trợ cho việc sản xuất và tiêu thụ nấm trên địa
  bàn tỉnh Quảng Bình do các tổ chức Quốc tế tài trợ trước đó. Từ đó dự án đưa ra
  một số định hướng cho hỗ trợ phát triển tập trung vào một số tác nhân trong ngành
  hàng còn yếu so với tiềm năng và lợi thế của tỉnh theo yêu cầu của tổ chức tài trợ;
  v) Đinh Xuân Linh và cs. (2012), Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn – nấm dược liệu.
  Đây là quyển sách chuyên khảo được đăng tải các công trình nghiên cứu của tập thể
  tác giả từ việc chọn tạo giống, hoàn thiện quy trình công nghệ, mô hình tổ chức sản
  xuất và hạch toán kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu của
  Việt Nam hiện nay; vi) Nguyễn Trọng Dũng và Nguyễn Thị Minh Hòa (2012),
  Chuỗi giá trị nấm rơm tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Với
  công trình nghiên cứu này, tập thể tác giả đã đi sâu phân tích chuỗi giá trị của nấm
  rơm trên địa bàn của một xã Phú Lương từ việc nghiên cứu cấu trúc chuỗi giá trị đến
  vị thế tài chính của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị nấm rơm nói trên.
  Nhìn chung, các nghiên cứu trên mới chỉ tập trung chủ yếu vào đánh giá thực
  trạng, so sánh lợi thế, xu hướng phát triển, tình hình chế biến và tiêu thụ sản phẩm
  nấm ăn; đặc biệt là kỹ thuật sản xuất nấm ăn nhằm nâng cao năng suất và chất
  lượng các loại nấm ăn. Do đó, chưa có công trình nghiên cứu và thảo luận một cách
  có hệ thống về Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng. Hiện
  nay, hàng loạt những vấn đề đặt ra cả về lý luận và thực tiễn như: Ngành hàng nấm
  ăn đã hình thành và phát triển ở nước ta nói chung và vùng đồng bằng sông Hồng
  như thế nào? Những tác nhân nào tham gia vào ngành hàng nấm ăn và đang gặp
  phải những khó khăn, trở ngại nào? Những giải pháp nào được nghiên cứu, đề xuất
  cho việc phát triển ngành hàng nấm ăn tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng? Để
  góp phần làm sáng tỏ các vấn đề nêu trên, đề tài: “Phát triển ngành hàng nấm ăn
  vùng đồng bằng sông Hồng” được tiến hành.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  * Mục tiêu tổng quát
  Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển ngành hàng nấm ăn của vùng
  đồng bằng sông Hồng, từ đó đề xuất những giải pháp phát triển ngành hàng nấm
  ăn của vùng.
  * Mục tiêu cụ thể
  - Luận giải và làm rõ thêm lý luận và thực tiễn về phát triển ngành hàng nấm ăn.
  - Đánh giá thực trạng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển
  ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng những năm qua.
  - Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển ngành hàng nấm ăn tại vùng đồng
  bằng sông Hồng.

  Xem Thêm: Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status