Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện

  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục bảng, biểu đồ, hình
  Chữ viết tắt trong Luận văn
  Đặt vấn đề 1
  Chương 1. Tổng quan 3
  1.1. Thực trạng quản lý chất thải y tế trên thế giới 3
  1.1.1. Thực trạng phát sinh chất thải y tế . 3
  1.1.2. Phân loại chất thải y tế 4
  1.1.3. Quản lý chất thải y tế 4
  1.2. Thực trạng quản lý chất thải y tế tại Việt Nam . 5
  1.2.1. Thực trạng phát sinh chất thải y tế 5
  1.2.2. Thành phần và phân loại chất thải y tế . 6
  1.2.3. Quản lý chất thải y tế 8
  1.2.4. Biện pháp xử lý chất thải y tế 10
  1.3. Thực trạng quản lý chất thải y tế tại tỉnh Thái Nguyên . 11
  1.4. Một số yếu tố liên quan đến chất thải y tế . 12
  1.4.1. Tác hại và nguy cơ của CTYT đối với môi trường và sức khỏe cộng
  đồng trên thế giới 12
  1.4.2. Tác hại và nguy cơ của CTYT đối với môi trường và sức khỏe cộng
  đồng tại Việt Nam
  14
  1.4.3. Hiểu biết của cán bộ, nhân viên y tế về quản lý chất thải y tế . 15
  1.4.4. Nguồn lực cho công tác quản lý chất thải 16
  Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 19
  2.1. Đối tượng nhiên cứu 19
  2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu 19
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 20Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
  2.3.1. Phương pháp 20
  2.3.2. Cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu 20
  2.4. Chỉ số nghiên cứu 21
  2.4.1. Chỉ số về thực trạng quản lý chất thải y tế . 21
  2.4. Một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế . 21
  2.5. Kỹ thuật thu thập số liệu 22
  2.6. Vật liệu nghiên cứu 25
  2.7. Xử lý số liệu 25
  2.8. Khống chế sai số trong nghiên cứu 25
  2.9. Đạo đức trong nghiên cứu 25
  Chương 3. Kết quả nghiên cứu 26
  3.1. Thực trạng quản lý chất thải y tế 26
  3.2. Một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế 32
  Chương 4. Bàn luận 49
  4.1. Thực trạng quản lý chất thải y tế 49
  4.1.1. Thực trạng quản lý chất thải rắn 49
  4.1.2. Thực trạng quản lý nước thải bệnh viện . 55
  4.2. Một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế 58
  4.2.1. Nhân lực trực tiếp quản lý chất thải y tế 58
  4.2.2. Trang thiết bị phục vụ thu gom rác thải . 63
  4.2.3. Thực trạng hệ thống thu gom và xử lý nước thải . 66
  Kết luận 69
  Khuyến nghị 71
  Tài liệu tham khảo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1. Chất thải y tế phát sinh theo giường bệnh trên thế giới 3
  Bảng 1.2. Chất thải y tế phát sinh theo giường bệnh tại Việt Nam . 5
  Bảng 2.1. Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm 24
  Bảng 3.1. Thực trạng chất thải rắn y tế tại bệnh viện . 26
  Bảng 3.2. Thực trạng thu gom, phân loại chất thải y tế 28
  Bảng 3.3. Thực trạng vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn y tế 29
  Bảng 3.4. Thực trạng xử lý chất thải rắn y tế 30
  Bảng 3.5. Thực trạng chất lượng nước thải bệnh viện 31
  Bảng 3.6. Nhân lực trực tiếp quản lý chất thải y tế tại bệnh viện . 33
  Bảng 3.7. Tỷ lệ nhân viên y tế và vệ sinh viên được tập huấn quy chế
  quản lý chất thải y tế 34
  Bảng 3.8. Hiểu biết của nhân viên y tế và vệ sinh viên về phân loại chất thải
  y tế theo nhóm chất thải y tế 35
  Bảng 3.9. Hiểu biết của nhân viên y tế và vệ sinh viên về mã màu dụng cụ
  đựng chất thải y tế 36
  Bảng 3.10 Hiểu biết của nhân viên y tế và vệ sinh viên về phân loại chất
  thải y tế theo nhóm chất thải và theo mã màu 37
  Bảng 3.11. Tình hình thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế . 38
  Bảng 3.12. Liên quan giữa hiểu biết với thực hành phân loại chất thải 39
  Bảng 3.13. Liên quan giữa học tập với hiểu biết về phân loại chất thải của
  nhân viên y tế và vệ sinh viên
  40
  Bảng 3.14. Hiểu biết về các đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi chất thải của
  nhân viên y tế và vệ sinh viên y tế 41
  Bảng 3.15. Hiểu biết của nhân viên y tế và vệ sinh viên về tác hại của chất
  thải y tế đối với người tiếp xúc 42
  Bảng 3.16. Liên quan giữa kiến thức, thái độ của bệnh nhân với thực
  hành bỏ rác đúng quy định 43Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
  Bảng 3.17. Tỷ lệ nhân viên y tế và vệ sinh viên bị thương tích do chất
  thải y tế 46
  Bảng 3.18. Thực trạng phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn 45
  Bảng 3.19. Thực trạng nhà lưu giữ chất thải rắn y tế 46
  Bảng 3.20. Thực trạng hệ thống thu gom và xử lý nước thải 48
  BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 3.1. Nhân lực trực tiếp quản lý chất thải y tế tại bệnh viện 33
  Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ nhân viên y tế và vệ sinh viên được tập huấn quy chế
  quản lý chất thải y tế 34
  Biểu đồ 3.3. Hiểu biết của nhân viên y tế và vệ sinh viên về phân loại chất
  thải y tế theo nhóm chất thải y tế
  35
  Biểu đồ 3.4. Hiểu biết của nhân viên y tế và vệ sinh viên về mã mầu dụng cụ
  đựng chất thải y tế 36
  Biểu đồ 3.5. Hiểu biết của nhân viên y tế và vệ sinh viên về phân loại chất thải
  y tế theo nhóm chất thải và theo mã màu 37
  Biểu đồ 3.6 Liên quan giữa kiến thức, thái độ của bệnh nhân với thực hành
  bỏ rác đúng quy định .
  Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ nhân viên y tế và vệ sinh viên bị thương tích do chất thải y tế 44
  HÌNH
  Hình 3.1. Sơ đồ quy trình thu gom, phân loại, quản lý chất thải rắn y tế 27
  Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống quản lý chất thải y tế tại bệnh viện 32
  Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải 47Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
  CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
  AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome
  (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải)
  BOD5 : Chỉ số nhu cầu ô xy sinh hóa sau 5 ngày, ở
  nhiệt độ 20oC
  BVĐKTWTN : Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái
  Nguyên
  CTYT : Chất thải y tế
  CTR : Chất thải rắn
  DANIDA : Danish International Developrment
  Assistant (Quỹ hợp tác phát triển quốc tế
  Đan Mạch)
  DEA : Danish Environmental Assistant to Vietnam
  (hỗ trợ môi trường của Đan Mạch cho Việt
  Nam)
  GB : Gường bệnh
  KQ PT : Kết quả phân tích
  HBV : Hepatitis B virus (Vi rút viêm gan B)
  HCV : Hepatitis C virus (Vi rút viêm gan C)
  HIV : Human Immunodeficiency Virus (Vi rút
  gây suy giảm miễn dịch ở người)
  ICT : Limited company to clean technology and
  international trade (Công ty TNHH kỹ thuật
  làm sạch và thương mại quốc tế)
  NSNN : Ngân sách nhà nước
  PX : Phóng xạ
  TB : Trung bình
  TCCP : Tiêu chuẩn cho phép
  TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
  UBND : Ủy ban nhân dânSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
  URENCO : URBAN ENVIRONMENT COMPANY (Công
  ty môi trường đô thị)
  YHHN : Y học hạt nhân
  WHO : World Health Organization (Tổ chức Y tế
  Thế giới)

  Xem Thêm: Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status